Latviski
Search

Sitemap
Studies Scholarships Regulations
Regulations

 

APSTIPRINATS
ar Rezeknes Augstskolas Senata
25.04.2005. lemumu Nr.7

 

Nolikums par stipendijam Rezeknes Augstskola (RA)

 

1. Visparigie noteikumi

 

1.1. Nolikums par stipendijam RA izstradats atbilstosi Ministru kabineta noteikumiem par stipendijam un RA normativajiem dokumentiem.

1.2. Stipendija ir periodiska, vienreizeja vai uz noteiktu laiku pieskirta naudas izmaksa studentiem, kuri uznemti konkursa kartiba un stude valsts finansetajas studiju vietas.

 

2. Stipendiju fondi un veidi

 

2.1. RA stipendiju fondu veido paredzot katrai pilna laika bakalaura, profesionalas augstakas izglitibas un magistra studiju programmas vietai un katram pilna laika augstakas izglitibas programma studejosajam stipendijas izmaksam grutniecibas atvalinajuma laika.

2.2.  Stipendiju fonds RA tiek sadalits pa fakultatem atbilstosi budzeta studentu skaitam un galvenajiem fakultates studiju virzieniem, vienreizejam stipendijam paredzot ne vairak ka 5% no stipendiju fonda apmera .

2.3.  Studejosajiem stipendiju fonda ietvaros var pieskirt:

2.3.1.  minimalo stipendiju studiju programmas apguvei desmit menesus gada (iznemot juliju un augustu); minimalas stipendijas apmers ir 70 latu menesi;

2.3.2.  vienreizejo stipendiju reizi semestri studiju programmas apguves veicinasanai vai sakara ar grutiem socialiem apstakliem, kuras apmers neparsniedz minimalas stipendijas apmeru ;

2.3.3.  paaugstinatu stipendiju atbilstosi fakultates Dome apstiprinatiem kriterijiem. Paaugstinatas stipendijas apmers neparsniedz minimalas stipendijas divkarsu apmeru;

2.3.4.  minimalo stipendiju grutniecibas atvalinajuma laika.

 

3. Stipendiju pieskirsanas komisija

 

3.1.  Stipendiju pieskirsanas komisijas (turpmak – Komisija) sastavu nosaka Macibu padome un apstiprina rektors. Komisijas sastava ietilpst Rezeknes Augstskolas administracijas parstavji un pa vienam akademiska personala un studejoso pasparvaldes parstavim no katras fakultates.

3.2.  Visus jautajumus, kas saistiti ar stipendijas pieskirsanu, partrauksanu, aizturesanu izskata Komisija uz fakultates ierosinajuma pamata.

3.3.  Komisija semestra laika atcel lemumu par stipendijas pieskirsanu, ja ta konstate, ka persona:

3.3.1.  sniegusi nepatiesu informaciju;

3.3.2.  nepilda studiju plana paredzetas akademiskas saistibas;

3.3.3.  parkapj Rezeknes Augstskolas ieksejas kartibas noteikumus;

3.3.4.  stipendijas sanemsanas laika ir kluvusi par darba nemeju vai pasnodarbinato, iznemot 4.1.3. punkta minetos studejosos.

 

4. Stipendiju pieskirsanas kartiba

 

4.1.  Stipendiju konkursa kartiba var sanemt studejosais, kurs:

4.1.1. noteiktaja termina sekmigi nokarto noteiktos parbaudijumus;

4.1.2. pilniba iegust attiecigajam akademiska gada semestrim paredzeto kreditpunktu skaitu;

4.1.3. nav uzskatams par darba nemeju vai pasnodarbinato saskana ar likumu “Par valsts socialo apdrosinasanu”, iznemot studejoso, kurs, studejot augstakas izglitibas programma, vienlaicigi veic pedagogisko un zinatnisko darbibu augstakas izglitibas iestade vai augstakas izglitibas iestades dibinata valsts bezpelnas zinatniskaja vai macibu uznemuma (instituta, centra, klinika, izmeginajumu stacija, observatorija un cita uznemuma), ka ari zinatniskaja, izglitibas vai arstniecibas iestade, ja ta piedalas augstakas izglitibas programmu istenosana.

4.2.  Lai sanemtu stipendiju, studejosais semestra pirmas nedelas laika iesniedz fakultates dekanata sadus dokumentus:

4.2.1.  Komisijai adresetu iesniegumu stipendijas sanemsanai (skat.pielikumu);

4.2.2.  izzinu no darba vietas, ja persona, kuru nodarbina darba devejs, kas veic pedagogisko un zinatnisko darbibu augstakas izglitibas iestade vai augstakas izglitibas dibinata bezpelnas zinatniskaja vai macibu uznemuma (instituta, centra, klinika, izmeginajumu stacija, observatorija un cita uznemuma), ka ari zinatniskaja izglitibas vai arstniecisibas iestade, ja ta piedalas augstakas izglitibas programmu istenosana;

4.2.3.  dokumentus, kas apliecina atbilstibu kadam no 4.5. punkta noteiktajiem kriterijiem.

4.3.  Ja stipendiats kluvis par darba nemeju vai pasnodarbinato, tad studejosajam ir pienakums informet stipendiju pieskirsanas komisiju par neatbilstibu si nolikuma 4.1.3. apakspunkta minetajam kriterijam.

4.4. Fakultates dekanata apkopo sesijas rezultatus un, pamatojoties uz videjo vertejumu eksamenos un diferencetajas ieskaites, sagatavo ierosinajumu Komisijai par stipendiju pieskirsanu stipendiju fonda ietvaros. 1.kursa studejosajiem rudens semestri tiek nemts vera videjais vertejums uznemsanas noteikumos noraditajos centralizetajos eksamenos, ja to vertejums atbilst A, B limenim (A limenim pieskirot 10 balles un B limenim pieskirot 8 balles).

4.5.  Ja diviem vai vairakiem studejosajiem, kuri pretende uz stipendiju, ir lidzvertigi sekmju un zinatniskas darbibas raditaji (publikacijas, piedalisanas konferences, lidzdaliba projektos), Komisija stipendiju pirmkart pieskir:

4.5.1.  invalidam, barenim un bez vecaku gadibas palikusajam, ka ari studejosajam, kura gimenei, ar kuru vins atrodas nedalita saimnieciba, pieskirts trucigas gimenes statuss, pamatojoties uz normativajos aktos noteiktaja kartiba izsniegtu izzinu par atbilstibu trucigas gimenes (personas) statusam;

4.5.2.  studejosajam no gimenes, kura audzina tris un vairak bernus;

4.5.3.  studejosajam, kuram ir berni.

4.6.  Studejosie, kuriem ir sesijas pagarinajums un ir nokartojusi ieskaisu/eksamenu sesiju par 1.pusgadu lidz 10.februarim un 2.pusgadu lidz 10.septembrim, var pretendet uz stipendiju.

4.7.  Rikojumu par stipendiju pieskirsanu stipendiju fonda ietvaros, pamatojoties uz Fakultates ierosinajuma un Stipendiju pieskirsanas komisijas lemuma pamata, izdod rektors.

4.8.  Stipendija tiek pieskirta uz noteiktu laika periodu:

- rudens semestri – no 1.septembra lidz 31.janvarim;

- pavasara semestri – no 1.februara lidz 30.junijam.

4.9.  Pieteikties uz minimalo stipendiju grutniecibas atvalinajuma laika var persona, kas nesanem minimalo stipendiju un kas ir izpildijusi 4.1.punkta noraditas stipendiju pieskirsanas prasibas. Sadu minimalo stipendiju pieskir pamatojoties uz normativajos aktos noteiktaja kartiba izsniegto darba nespejas lapu, Stipendiju komisijai adresetu studejosa iesniegumu un fakultates ierosinajumu. Mineto stipendiju izmaksa uzreiz par diviem grutniecibas atvalinajuma menesiem (70 latu menesi).

4.10.  Studejosa stipendijai paredzeto summu ieskaita stipendijas sanemeja norekinu konta vai norekinu kartes konta.

4.11.  Stipendiju partrauc izmaksat studiju partraukuma laika. Stipendijas izmaksu var atjaunot pec studiju partraukuma, ja persona sekmigi turpina studijas.

4.12.  Uz studejosa iesnieguma par stipendijas pieskirsanu tiek veikts ieraksts par Komisijas lemumu.

4.13.  Informacija par apstiprinatajiem stipendiju iesniegumiem ir atklata.

 

5. Studejosa atbildiba

 

5.1.  Studejosais ir atbild par iesnieguma sniegtas informacijas atbilstibu patiesibai.

5.2.  Ja studejosais stipendijas laika zaude tiesibas sanemt stipendiju un vairs neatbilst stipendiju pieskirsanas kriterijiem, vinam ir pienakums par to rakstiski zinot savas fakultates dekanata. Sada gadijuma studejosajam stipendijas izmaksa tiek partraukta pamatojoties uz fakultates ierosinajuma pamata.

5.3.  Ja studejosais iesnieguma ir sniedzis nepatiesu informaciju vai ja students nezino par stipendijas sanemsanas tiesibu zaudesanu, to uzskatit par RA ieksejas kartibas noteikumu parkapumu, par kuru var piemerot disciplinaro sodu - eksmatrikulacija.

 

6. Nosleguma jautajumi

 

6.1.  Stipendiju pieskirsanas komisijas lemums ir galigs un neapstridams.

6.2.  Nolikums par stipendijam Rezeknes Augstskola (RA) stajas speka ar ta apstiprinasanu RA Senata.

 

Sagatavoja RA Macibu dalas vaditaja
A.KazinikaContacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv