Latviski
Search

Sitemap
International relationship International relations Scholarship programs and projects Geberta Rufa fonda programma Swiss Baltic Net
Geberta Rufa fonda programma Swiss Baltic Net

Geberta Ru fa fonds (Gebert Rüf Stiftung) ir dibināts 1997. gadā un tā darbība ir saistīta ar izglītības un zinātnes projektu veicināšanu. Fonda gada budžets sastāda 10 miljoni Šveices franku (apm. 6.5 miljoni eiro). Līdzās zinātniski pētniecisku projektu veicināšanai fonds atbalsta jauno zinātnieku un akadēmisk ā personāl a izglītību. Par svarīgākajiem kritērijiem savā darbībā Geberta Rufa fonds ir izvirzījis a ugst u kvalitāt i, jaunu zināšan u iegūšanu , zināšanu pārnes i , oriģinalitāt i.

Swiss Baltic Net

Viena no Geberta Rufa fonda programmām ir Swiss Baltic Net, kas pastāv kopš 2000. gada. Šīs programmas mērķis ir veidot kontaktus un veicināt sadarbību starp izglītības un zinātnes iestādēm Šveicē un Baltijas valstīs. Īpaša uzmanība tiek veltīta maģistratūras un doktorantūras studentu atbalstam. Swiss Baltic Net ietvaros Baltijas studentiem ir iespēja saņemt stipendijas studijām un zinātnisku pētījumu veikšanai Šveices augstskolās un finansiālu atbalstu dalībai Šveicē notiekošos zinātniska rakstura pasākumos. Swiss Baltic Net sniedz palīdzību arī sadarbības projektu realizēšanai.

Swiss Baltic Net stipendiju programmas

Swiss Baltic Net piedāvā stipendijas maģistratūras un doktorantūras studentiem studijām un zinātniski pētnieciskam darbam Šveices izglītības un zinātnes iestādēs. Priekšroka tiek dota dabaszinātņu, inženierzinātņu, ekonomikas, tiesībzinātnes studentiem.

•  Science Visits

Šī stipendiju programma paredzēta īsām zinātniski pētnieciskām vizītēm Šveicē un dalībai zinātniskās konferencēs. Stipendija var tikt piešķirta arī vizītēm, kuru mērķis ir iepazīties ar iespējamajiem sadarbības partneriem Šveicē. Stipendija sedz ceļa izdevumus (arī lidojumu, ar nosacījumu, ka tiek izmantoti izdevīgākie cenu piedāvājumi ekonomiskajā klasē), uzturēšanās izdevumus. Stipendijas pieprasītājam daļa no izdevumiem, piemēram, dalības maksa konferencē utml.. Atsevišķos gadījumos ir iespējams pieprasīt arī dienas naudu. Stipendijas pieteikumi jāiesniedz vismaz 8 nedēļas pirms plānotās vizītes. Informācija par Šveicē notiekošām konferencēm atrodama mājaslapā www.swiss-science.org.

•  Junior Research Fellowships

Stipendija augstskolu absolventiem 1-3 mēnešu ilgai zinātnisku pētījumu veikšanai visu specialitāšu studentiem Šveices augstskolās. Piešķirtā stipendija ir vidēji 1500 Šveices franki mēnesī. Stipendiāti saņem arī vienreizēju piemaksu ceļa izdevumu segšanai. Stipendijas pieteikumi jāiesniedz vismaz trīs mēnešus pirms plānotās došanās uz Šveici.

•  Stipendija informātikas un datorzinātnes studentiem

Stipendija tiek piešķirta 1-3 mēnešu ilgai zinātnisku pētījumu veikšanai Freiburgas Universitātes Informātikas departamentā. Stipendija sedz ceļa naudu (arī lidojumu, ar nosacījumu, ka tiek izmantoti izdevīgākie cenu piedāvājumi ekonomiskajā klasē) un uzturēšanās izdevumus. Pieteikšanās brīdī iepriekšēji kontakti ar attiecīgo Freiburgas Universitātes laboratoriju vai struktūrvienību netiek prasīti, taču tas tiek uzskatīts par priekšrocību. Plašāku informāciju par Freiburgas Universitāti var iegūt mājaslapās www.unifr.ch un www.unifr.ch/iiuf vai rakstot Prof. Jurgs Kohlas e-pastu: juerg.kohlas@unifr.ch . Pieteikumi jāiesniedz vismaz 3 mēnešus pirms plānotās uzturēšanās Šveicē.

•  Stipendija studijām Cīrihes Universitātes Šveices Banku institūtā

Uz stipendiju var pretendēt doktoranti un jaunie zinātnieki, kas specializējušies ekonomikā, īpaši banku un finansu jomā. Stipendija sedz ceļa un uzturēšanās izdevumus. Finansējums tiek piešķirts uz 4 mēnešiem. Informācija par Šveices Banku institūtu atrodama mājaslapā http://www.isb.unizh.ch . Pieteikumi uz šo stipendiju jāiesniedz līdz jūnija beigām.

•  Stipendija zinātnisku pētījumu veikšanai Cīrihes Tehniskajā universitātē (ETHZ)

Stipendija tiek piešķirta dabaszinātņu un tehnisko specialitāšu studentiem 1-3 mēnešu ilgai zinātnisku pētījumu veikšanai jebkurā no ETHZ fakultātēm un institūtiem. Piešķirtā stipendija ir 1500 Šveices franki mēnesī uzturēšanās izdevumu segšanai. Stipendiātam tiek apmaksāti arī ceļa izdevumi (arī lidojumu, ar nosacījumu, ka tiek izmantoti izdevīgākie cenu piedāvājumi ekonomiskajā klasē). Pieteikšanās brīdī iepriekšēji kontakti ar attiecīgo ETHZ fakultāti vai institūtu netiek prasīti, taču tas tiek uzskatīts par priekšrocību. Plašāku informāciju par ETHZ var iegūt mājaslapā www.ethz.ch . Pieteikumi jāiesniedz vismaz 3 mēnešus pirms plānotās vizītes.

•  Stipendija humanitāro un sociālo zinātņu studentiem

Stipendija tiek piešķirta 1-3 mēnešu ilgai zinātnisku pētījumu veikšanai Freiburgas Universitātē. Piešķirtā stipendija ir 1500 Šveices franki mēnesī uzturēšanās izdevumu segšanai. Stipendiātam tiek apmaksāti arī ceļa izdevumi (arī lidojumu, ar nosacījumu, ka tiek izmantoti izdevīgākie cenu piedāvājumi ekonomiskajā klasē). Plašāku informāciju par universitāti var iegūt mājaslapā www.unifr.ch . Pieteikumi jāiesniedz vismaz 3 mēnešus pirms plānotās vizītes.

•  Stipendija zinātnisku pētījumu veikšanai bioķīmijas studentiem

Stipendija tiek piešķirta 2-3 mēnešu ilgai zinātnisku pētījumu veikšanai Cīrihes Universitātes Bioķīmijas institūtā . Piešķirtā stipendija ir 1500 Šveices franki mēnesī uzturēšanās izdevumu segšanai. Stipendiātam tiek apmaksāti arī ceļa izdevumi (arī lidojumu, ar nosacījumu, ka tiek izmantoti izdevīgākie cenu piedāvājumi ekonomiskajā klasē). Plašāku informāciju par institūtu var iegūt mājaslapā www.biochem.unizh.ch . Pieteikumi jāiesniedz vismaz 3 mēnešus pirms plānotās vizītes.

•  Stipendija jurisprudences studentiem

Stipendija tiek piešķirta 1-4 mēnešu ilgai zinātnisku pētījumu veikšanai Lozannas Universitātes Salīdzinošo tiesību institūtā ( Institut siusse de droit comparé ).

Piešķirtā stipendija ir 1 750 Šveices franki mēnesī sedz uzturēšanās izdevumus. Stipendiātam pašam jāsedz ceļa izdevumi. Plašāku informāciju par institūtu var iegūt mājaslapās www.isdc.ch . Ja pētniecību plānots uzsākt 2005. gada janvāri, pieteikumi jāiesniedz līdz 30. jūnijam.

•  Stipendija studijām Bāzeles Universitātes Eiropas institūta pēcdiploma programmā

"Master of Advanced European Studies"

Stipendija tiek piešķirta uz 10 mēnešiem gadu ilgām studijām Bāzeles universitātes Eiropas institūtā. Piešķirtā stipendija ir 1500 Šveices franki mēnesī un piemaksa 500 franku apjomā ekskursijām un mācību grāmatu iegādei. Pieteikumi jāiesniedz līdz maija beigām.

•  "Swiss Baltic Net absolventu balva"

Katru gadu balvu piešķir 15 Baltijas valstu augstskolu labākajiem absolventiem par sasniegumiem studijās un līdzdalību zinātniskos projektos. Konkurss tiek izsludināts pavasarī un balvu ieguvēju vārdi ir zināmi jūnijā.

Priekšnoteikumi pretendentiem:

  • jābūt vismaz bakalaura grādam
  • teicamas sekmes līdzšinējās studijās un pētnieciskajā darbā
  • labas vācu un/vai angļu valodas zināšanas
  • stipendiātu vecums nedrīkt pārsniegt 36 gadus

Atbalsts sadarbības projektiem

Swiss Baltic Net atbalsta Šveices un Baltijas augstskolu kopīgi izstrādātus zinātniski pētnieciskus sadarbības projektus: konferences, seminārus, kursus. Swiss Baltic Net veicina arī pasniedzēju pieredzes apmaiņas un mobilitātes projektus. Atbalsts tiek sniegts universitāšu un citu zinātniski pētniecisko institūciju izstrādātiem projektiem, kas stiprina Baltijas un Šveices zinātnisko sadarbību.

Programma neatbalsta privātu uzņēmēju projektus, izstāžu organizēšanu, kultūras projektus bez zinātniska pamatojuma un projektus, kas paredzēti jaunas tehnikas iegādei vai infrastruktūras uzlabošanai.

Projektu pieteikumi jāiesniedz vismaz 6 mēnešus pirms projekta realizācijas. Pieprasītā finansējuma apjoms var būt no 500 līdz 50 000 Šveices franki.

Ar Geberta Rufa fonda un fonda "Pro Helvetia" atbalstu ir izveidotas lasītavas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas bibliotēkās. Šajās lasītavās interesenti var iepazīties ar Šveices literatūru, apmeklēt lekcijas, filmu seansus, autoru priekšlasījumus un citus pasākumus un iepazīties ar aktualitātēm Šveices kultūras dzīvē.

Sadarbības līgumi

2001. gadā ir noslēgts līgums starp Šveices Dabaszinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātņu akadēmiju par zinātniski pētniecisko sadarbību un zinātnieku apmaiņu. Informācija par pietikšanās noteikumiem - Latvijas Zinātņu akadēmijas Starptautiskajā daļā.

Informācija

Informācija par Swiss Baltic Net programmām, studiju un stipendiju iespējām Šveicē atrodama mājaslapā www.swissbaltic.net vai Swiss Baltic Net kontaktbirojā, kas atrodas Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko sakaru daļā, Kaļķu ielā 1-222. Tālr. 7089021, fakss 7089312, e-pasts: evita.serjogina@rtu.lv.
Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv