Latviski
Search

Sitemap
Current events - General
11.11.2005
Projekts “Bionika izglītībā” sniedz ierosmi jauniem studiju kursiem RA

Projekts “Bionika izglītībā” sniedz ierosmi jauniem studiju kursiem RA

Oktobra beigās Rēzeknes Augstskolas (RA) pārstāvji Leonardo da Vinci projekta “Bionika izglītībā” ietvaros, devās uz Vāciju, Minsteres Vilhelma universitāti. To apmeklēja Inženieru fakultātes docētājs A.Martinovs un Pedagoģijas fakultātes mācībspēki – A.Strode, D.Apele, N.Kivkucāne, V.Paurs, G.Lucjanovs, kā arī RA Ārējo sakaru daļas vadītāja H.Overina (Socrates/Erasmus programmas ietvaros).

Projekta mērķis: paaugstināt docētāju didaktisko kompetenci, iepazīstot jaunas metodoloģijas mācību satura apguvē, balstoties uz bioniku (dabas zinātņu pētījumu izmantošana tehniskajos risinājumos) kā integrējošu zinātni. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Kopienas atbalstu.

Ierosme projekta izstrādei radās iepazīstoties ar Minsteres Vilhelma universitātes Tehnikas un tās didaktikas institūta profesoru Berndu Hilu, kas vairākkārt ir apmeklējis Rēzeknes Augstskolu kā vieslektors SOCRATES/ERASMUS projekta docētāju apmaiņas ietvaros, studentiem un mācībspēkiem lasot saistošas lekcijas un vadot praktiskos projektus bionikas izzināšanā. Tā kā bionika Latvijā izglītības kontekstā ir novitāte un tās literatūras un metodisko materiālu klāsts ir niecīgs, nozīmīga ir vācu kolēģu pieredze un izstrādātās metodikas, kas dabaszinātnes un tehnikas risinājumu iespējas skata kopsakarībā, apgūstot tās integrēti, zināšanas gūstot ar eksperimentu, praktisko darbu palīdzību. Zīmīgi, ka profesors B.Hils ir augstu novērtējis Rēzeknes Augstskolas studentu zināšanu līmeni un atbalsta kopējo sadarbību bionikas jomā.

Pieredzes apmaiņas gaitā Minsteres Vilhelma universitātē tika iepazītas bionikas, kā integrētās zinātnes satura izmantošanas iespējas tehnikas un sākumskolas skolotāju sagatavošanā. Vērā ņemama ir Minsteres universitātes mācībspēku (prof.Moellere) pētnieciski praktiskā darbība mācību metodisko līdzekļu izstrādē un aprobācijā skolās, tādējādi skolēniem nodrošinot saistošu apkārtējās vides izpēti, zināšanu konstruēšanu.

Rēzeknes Augstskolas docētāji kopā ar vācu studentiem piedalījās arī profesora B.Hila lekcijā “Mācīšanās no dabas”. Vizītes laikā RA docētājiem bija iespēja apmeklēt Bioloģisko izglītošanas centru “BIOCITY” (www.biocity-muenster.de), kurā tiek veikts informējošais, pētnieciskais un izglītojošais darbs dabas, tās aizsardzības, bionikas jomās. Interesentiem šeit ir iespēja darboties atsevišķā laboratorijā, izstrādāt savu pētījumu projektus.


RA mācībspēki kopā ar ārvalstu kolēģiem pie Minsteres universitātes pēc līguma noslēgšanas

Pieredzes apmaiņas gaitā tika apspriestas iespējas bionikas mācību saturu un organizācijas formas piemērot atbilstoši RA realizētajām studiju programmām. Brauciena laikā RA docētāji iepazina Minsteres Vilhelma universitātē izstrādātās metodikas, mācību līdzekļus, to pielietojumu, ko turpmāk varēs izmantot studiju procesa nodrošināšanai. Tāpat arī gūta ierosme jaunu studiju kursu sagatavošanai. RA Mājas kultūras izglītības katedra, izstrādājot jaunu profesionālās izglītības studiju programmu “Dizains” (programmas direktors – asoc.prof.V.Paurs), ir paredzējusi iekļaut kursu “Bionika un dizains” (lekt.D.Apele), kurā bionikas saturs tiks integrēts mākslinieciskajā projektēšanā. RA Inženieru fakultātes docētājs Andris Martinovs atzina, ka bionikas zināšanas var izmantot daudzu vides inženieriem aktuālu problēmu risināšanā. Analizējot RA Inženieru fakultātē vadītās profesora B.Hila nodarbības, var secināt, ka bionika studentos rada patiesu interesi, tāpēc radās doma, šo kursu izvēles veidā ieviest Vides inženiera bakalaura un maģistra studiju programmās. Vizītes laikā Minsterē RA studentiem tika izveidota Bionikas kursa programma, vienu daļu no kuras savu regulāro vizīšu laikā Rēzeknē sākot no nākošā studiju gada realizēs profesors B.Hils, pārējo - RA Inženieru fakultātes docētāji. Tiek plānots, ka Vides aizsardzības maģistra studiju programmā studenti varēs izstrādāt projektus, kuri balstīsies uz bionikas zināšanām, un kuri būs konkrētu ražotāju pasūtījums. Tas nozīmē, ka RA iet kopsolī ar aktuālām, Eiropas vadošajās universitātēs apgūstamajām novitātēm un ir gatava piedāvāt studētgribētājiem mūsdienīgas specialitātes.


RA docētāji iepazīstas ar laboratorijām

Tikšanās laikā ar Minsteres Vilhelma universitātes prorektoru profesoru Pfisteru un SOCRATES programmu koordinatori Hoferes kundzi tika panākta vienošanās par augstskolu turpmāko sadarbību un SOCRATES/ERASMUS līguma paplašināšanu, kā arī sadarbības līguma turpmāko parakstīšanu kopēju pētījumu izstrādei bionikas jomā. Minsteres universitātes administrācijas pārstāvji norādīja, ka sadarbība ar Baltijas valstīm ir aizsākta diezgan sen, bet no 1998. gada tā sekmīgi izvērtusies arī ar Rēzeknes Augstskolu un no 2000. gada notiek studentu un docētāju apmaiņa. Tāpēc iniciatīva ir apsveicama, tā dos abpusējus ieguvumus.

Pateicoties SOCRATE/ERASMUS un Leonadro da Vinci projektiem ir izveidojusies cieša un ilgtspējīga sadarbība starp abām augstākās izglītības iestādēm. Notikusī pieredzes apmaiņas vizīte ir nozīmīgs pakāpiens kopējā sadarbības laukā, kura aktivitātes joprojām paplašinās. Studentu un pasniedzēju ERASMUS apmaiņa turpmāk būs iespējama arī mājturības, sākumskolas, vācu valodas specialitāšu RA studentiem.

Rēzeknes Augstskolas Sabiedrisko attiecību nodaļa
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv