Latviski
Search

Sitemap
Current events -
03.01.2006
Kā top skolotājs?

Kā top skolotājs?

Pedagogu sagatavošana ir viena no būtiskām izglītības problēmām, jo skola nevar būt laba, ja tajā nav labu, profesionālu pedagogu.

Pedagoģiskā prakse ir nozīmīga studiju procesa sastāvdaļa.

Šajā 2005./2006. studiju gadā Rēzeknes Augstskolas (RA) Pedagoģijas fakultātes Mājas kultūras izglītības katedras 4.un 5.kursa studentu pedagoģiskā prakse noris Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Mājturības un ekonomikas pamatu skolotāja specialitātes studentu pedagoģiskā prakse vispārizglītojošajās skolās” ietvaros.

Projekta mērķis ir balstoties uz teorijas un prakses vienotību, docētāja, studenta un skolotāja sadarbību, nodrošināt mūsdienīga skolotāja profesionālajā darbībā nepieciešamo prasmju un iemaņu attīstību pedagoģiskajā praksē.

Projekta sadarbības partneri – Rēzeknes 1.,2.,5.,6.vidusskola, Rēzeknes poļu vidusskola, Rēzeknes Valsts ģimnāzija.

Šobrīd ar gandarījumu varam atskatīties uz paveikto. Rudens semestrī notika Metodiskā prakse, kuras laikā 4.kursa studenti pirmoreiz skolā darbojās kā pilntiesīgi skolotāji – sagatavojot, vadot un analizējot mājturības un ekonomikas stundas. Īpaša vērība šajā praksē tika pievērsta sadarbībai – starp skolu un augstskolu, studentu un skolotāju, kā arī starp studentiem, ar mērķi iepazīt skolotāja darba specifiku, nodrošināt profesionālo prasmju attīstību.

Rēzeknes skolu iesaistīšana projektā, sekmēja iespēju prakses laikā studentiem un skolotājiem piedalīties Rēzeknes Augstskolā organizētajos semināros “Kritiskās domāšanas attīstīšanas metodika mācību procesā” (lektore Dace Visocka), aktualizējot aktīvas mācīšanas metodes, kuras prakses laikā bija iespēja aprobēt un pārliecināties par to efektivitāti. Apmeklējot seminārus, studenti augstu novērtēja arī iespēju ieklausīties pieredzējušu skolotāju viedokļos, diskutējot par pedagoģijas problēmām.

Nozīmīgas bija arī prakses konferences, kurās studenti un skolotāji-prakses vadītāji tika iepazīstināti ar prakses uzdevumiem, vērtēšanas kritērijiem.

Noslēguma konferencē studenti ar gandarījumu atzina, ka neskatoties uz sākotnējo nedrošību, prakses beigu posmā ir radusies pārliecība, ka skolotāja profesija ir grūta, bet interesanta, un ir gatavi turpināt studijas, lai kļūtu labi skolotāji. Prakses laikā, esot jaunā vidē, daži ir atklājuši sevī iepriekš neapzinātas profesionāli nozīmīgas iezīmes, kā arī labāk iepazinuši savus grupas biedrus. Savukārt skolotāji norādīja, ka arī viņiem prakses vadīšanas pieredze ir nozīmīga, jo studenti ienes jaunas vēsmas skolas ikdienā un ieguvums ir abpusējs.

Projekta gaitā ekspertu grupa strādā pie prakses metodisko materiālu izvērtēšanas, pilnveides un papildināšanas, jo tā ir būtiska informācija gan studentam, gan prakses vadītājam prakses organizācijā, uzdevumu izpildē un atskaites noformēšanā.

Projekts turpinās un pavasara semestrī 5.kursa studenti dosies Pirmsdiploma praksē. Studenti un skolotāji atkal piedalīsies konferencēs un semināros, kas nodrošinās skolas un augstskolas sadarbību pedagoģiskās prakses organizācijā, sekmēs studentu un skolotāju profesionālās kompetences attīstību atbilstoši mūsdienīgas izglītības prasībām.

Projekta vadītāja
Mag.paed.,docente Aina Strode

Attachment in JPG Picture 2006.01.03_Bilde.jpgFor applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv