Latviski
Search

Sitemap
Current events -
08.05.2006
Vērtē RA studiju programmu “Surdopedagogs”

Vērtē RA studiju programmu “Surdopedagogs”

No 25. līdz 27. aprīlim Rēzeknes Augstskolu (RA) apmeklēja akreditācijas komisija, lai izvērtētu un sniegtu ieteikumu akreditēt RA Pedagoģijas fakultātē darbojošos otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu “Surdopedagogs”.

Komisijas sastāvā bija speciālisti no dažādām valstīm: Marika Veisone (Igaunija), Vendija Makrakena (ASV) un Ruta Kaņepāja (Latvija). Akreditācijas komisijas lēmums bija pozitīvs, programma “Surdopedagogs” ieteikta akreditācijai uz maksimālo ilgumu – sešiem gadiem.

Izvērtējot programmu “Surdopedagogs”, akreditācijas komisijas pārstāvji norādīja uz programmas stiprajām pusēm – veiksmīgi aizsākto novatoro darbu pie specializētu datorprogrammu izveides bērniem ar attīstības traucējumiem, sadarbību ar Maskavas surdopedagoģijas speciālistiem, kā arī atzīstot programmas aktualitāti - surdopedaģijas speciālistu nepieciešamību Latvijā, to nozīmi. Akreditācijas procesa laikā RA surdopedagoga programma tika salīdzināta ar līdzīga veida programmām, kuras jau darbojas citās Eiropas valstīs. Eksperti atzina, ka sakari ar citu valstu partneriem, kuri piesaistīti programmas izveidē – speciālisti no Somijas, Polijas, Islandes, Zviedrijas, Krievijas ir pozitīvs aspekts, jo tiek pārņemta citu valstu pieredze darbā ar vājdzirdīgajiem. Izvērtējuma laikā tika atzīts, ka RA ir ļoti labas šīs programmas attīstības iespējas. Jau šobrīd vērojama pozitīva sadarbība starp studentiem, akadēmisko personālu un administrāciju, sekmīgi veiktas iestrādnes zinātniski pētnieciskajā darbā, savākts iespaidīgs klāsts literatūras, kura noderīga gan studentiem, gan docētājiem. Akreditācijas komisijas pārstāvji, nolasot ziņojumu, sniedza arī vairākas būtiskas rekomendācijas. Eksperti atzinīgi vērtēja RA Speciālās pedagoģijas laboratorijas darbību un ieteica Rēzeknes Augstskolā veidot atbalsta grupu skolotājiem, kuri strādā ar vājdzirdīgajiem.

Jāpiebilst, ka līdzvērtīga programma netiek piedāvāta nevienā no Latvijas augstākajām izglītības iestādēm. RA tā sākta veidot pirms vairākiem gadiem, 2004. gadā iegūta programmas licence un sekmēts darbs tās pilnveidošanai un attīstīšanai.

RA darbojas arī vairākas citas studiju programmas speciālajā pedagoģijā, pēc vidusskolas interesenti RA var apgūt speciālās izglītības skolotāja, surdotulka specialitāti, savukārt uz augstākās izglītības bāzes iespējams iestāties tādās programmās kā speciālās izglītības skolotājs, speciālais pedagogs, surdopedagogs, skolotājs logopēds.
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv