Latviski
Search

Sitemap
Current events - Students’ news
18.10.2011
Studentu konkurss „Augļi, ogas – ACTION!”

Studentu konkurss „Augļi, ogas – ACTION!”

Studentu konkurss „Augļi, ogas – ACTION!”

Latvijas Augļkopju asociācija rīko konkursu studentiem „Augļi, ogas – ACTION!”. Konkursā tiek aicināts piedalīties ikviens Latvijas augstskolas vai koledžas students, iesūtot reklāmas klipa skici vai scenāriju, kas bērnu un jauniešu auditorijai popularizētu svaigu augļu un ogu lietošanas svarīgumu uzturā. Veiksmīgākie autori savas idejas īstenos animācijas darbnīcā Rīgas Kino muzejā, profesionāla režisora vadībā veidojot animētu klipu no svaigiem augļiem un ogām.


Konkursa nolikums

1.       Konkursa organizators.

1.1.Konkursu rīko Latvijas Augļkopju asociācija pasākuma „Augļi veselībai” ietvaros, www.augliveselibai.lv.

1.2.Pasākums finansēts ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas atbalstu.

1.3.Pasākums tiek organizēts kopā ar Rīgas Kino muzeju.

2.       Konkursa mērķis un uzdevumi.

2.1.Konkursa mērķis ir veicināt svaigu augļu un ogu lietošanu studentu ikdienas uzturā.  

2.2.Konkursa uzdevumi:

2.2.1.        izglītot studentus par veselīga uztura, īpaši svaigu augļu un ogu nozīmi ikdienas uzturā;

2.2.2.        rosināt studentus izzināt veselīga uztura pamatprincipus un augļu lomu ēdienkartē;

2.2.3.        mudināt studentus mainīt ēšanas ieradumus, iekļaujot ēdienkartē svaigus augļus un ogas.

2.2.4.        radīt vizuālo materiālu, kurš pēc tam kalpotu kā svaigu augļu un ogu lietošanas popularizētājs bērnu un jauniešu auditorijā.

3.       Konkursa dalībnieki.

3.1.Konkursā var piedalīties individuāli studenti (audzēkņi) vai studentu (audzēkņu) grupas, visiem jauniešiem ir jābūt kādas Latvijas augstākās izglītības mācību iestādes studentiem vai audzēkņiem (koledžas, augstskolas, universitātes, akadēmijas vai institūta).

3.2.Konkursā nedrīkst piedalīties Latvijas Augļkopju asociācijas biedri, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un Rīgas Kino muzeja darbinieki un to tiešie radinieki, konkursa žūrijas locekļi un citas ar konkursa organizēšanu saistītas personas.

4.       Konkursa darbs.

4.1.Konkursa darbs ir reklāmas klipa skice vai scenārijs par svaigu augļu un ogu lietošanas svarīgumu uzturā.

4.2.Darbi iesniedzami Word, JPG vai Avi formātos.

4.3.Konkursa darbs ir oriģināls tā autora vai autoru grupas darbs. Citu autoru darbu pilnīga vai daļēja apzināta izmantošana, nenorādot autoru, tiek uzskatīta par plaģiātu un no dalības konkursā tiek izslēgta. 

5.       Konkursa norises laiks. 

5.1.Konkurss tiek organizēts laika posmā no 2011.gada 14. oktobra līdz 26. novembrim: 

5.1.1.        Konkurss tiek izsludināts no 2011.gada 14.oktobrī kampaņas mājas lapā www.augliveselibai.lv.

5.1.2.        Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir 2011.gada 15.novembris

5.1.3.        Konkursa rezultātu paziņošana notiek 2011.gada 20. novembrī mājas lapā www.augliveselibai.lv, kā arī personiski sazinoties ar uzvarētājiem;

5.1.4.        Konkursa noslēguma pasākums – animācijas klipa izveides meistarklase notiek 2011.gada 29.novembrī.

6.       Darbu iesniegšanas kārtība.

6.1.Konkursā katra dalībnieku grupa vai individuāls dalībnieks var iesniegt vairākus darbus.

6.2.Darbs jānosūta uz e-pasta adresi konkurss@augliveselibai.lv.

6.3.Konkursa darbā jānorāda autora/-u vārdi, uzvārdi, adreses, tālruņa numuri un e-pasta adreses.

6.4.Iesūtot konkursa darbu tā autori piekrīt, ka konkursa rīkotāji var izmantot iesniegto konkursa darbu ar konkursu saistītajiem mērķiem un konkursa rīkotāju vajadzībām, neprasot par tiem autoratlīdzību.

6.5.Visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi paliek konkursa organizatoru īpašumā un var tikt izmantoti pēc organizatoru ieskatiem veselīga uztura popularizēšanā, atsaucoties uz autoru.

6.6.Darbi, kuru iesniegšana vai noformējums neatbilst konkursa nolikumam, netiek pieņemti.

7.       Konkursa izvērtēšana un žūrija.

7.1.Pirms konkursa tiek izveidota neatkarīga žūrijas komisija šādā sastāvā: pārstāvji no projekta īstenotājiem, Latvijas Augļkopju asociācijas, Rīgas Kino muzeja, kā arī uztura speciālists un mākslinieks, studentu organizācijas pārstāvis.

7.2.Žūrijas komisija nosaka trīs labākos konkursa darbus katrā no kategorijām – individuāls darbs un grupas darbs.

7.3.Žūrijas komisija, ņemot vērā konkursa darbu vērtējumu, nosaka tos konkursa dalībniekus, kuri tiek uzaicināti piedalīties animācijas darbnīcā (maksimālais meistarklases kopējais dalībnieku skaits ir 15).

7.4.Žūrijai ir tiesības piešķirt papildus veicināšanas balvas.

7.5.Žūrijas komisija radošos darbus vērtē pēc šādiem kritērijiem:

7.5.1.        atbilstība konkursa formālajiem kritērijiem (autori ir Latvijas augstskolu studenti vai koledžu audzēkņi, iesūtīšanas kārtība un termiņš, darba atbilstība tehniskajiem parametriem un šī nolikuma noteikumiem);

7.5.2.        darbu mākslinieciskā kvalitāte un saturs, domu un radošās idejas oriģinalitāte;

7.5.3.        atbilstība konkursa mērķim un tematam.

8.       Konkursa rezultāti tiek publicēti pasākuma mājaslapā www.augliveselibai.lv, kā arī izmantoti kampaņas gaitā. 

9.       Balvas un godalgas.

9.1.Nosakot uzvarētājus, konkursa žūrija piešķir balvas: 

9.1.1.        Dalība animācijas darbnīcā Rīgas Kino muzejā ar mērķi izveidot animācijas no svaigiem augļiem un ogām.

9.1.2.        Diplomus.

9.1.3.        Piespraudes un citus kampaņas atribūtus.

9.2.Konkursa žūrija var lemt par veicināšanas balvu piešķiršanu.

10.   Citi noteikumi. 

10.1.          Konkursa rīkotājiem ir tiesības pagarināt konkursa norises un rezultātu paziņošanas laiku, izziņojot to iepriekš.

10.2.          Konkursa rīkotājiem, ja nepieciešams, ir tiesības mainīt konkursa balvas pret citām, līdzvērtīgām balvām.

10.3.          Darba iesniedzējs ir atbildīgs par to, ka iesniedz savu darbu, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanas normām, autortiesību, morāles un ētikas normām.
For applicants

Contacts
Rezekne, Atbrivosanas aleja 90
LV-4600

Phone: +371 64623709
Fax: +371 64625901
e-mail: ru@ru.lv

 

Top of page

© Rēzeknes Augstskola
All questions and suggestions
send to web@ru.lv