English
Meklēšana

Web-lapas karte
Par Rēzeknes Augstskolu
Par Rēzeknes Augstskolu

Rēzeknes Augstskola (RA) veidota uz Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes filiāļu bāzes. No 1993.gada 1.jūlija RA sāka darboties kā patstāvīga augstākās izglītības iestāde, pamatojoties uz LR Ministru Padomes 1993.gada aprīļa lēmumu Nr.180 “Par Rēzeknes Augstskolas dibināšanu”.

Rēzeknes Augstskola ir valsts dibināta Latvijas Republikas augstākās izglītības un zinātnes institūcija, kura īsteno studiju programmas, kā arī nodarbojas ar zinātni, pētniecību un māksliniecisko jaunradi. RA darbības principi ir:

  • akadēmiskā personāla un studējošo akadēmiskā un zinātniskā darba brīvība,
  • studiju programmu, mācību metožu un zinātniskā darba tematikas un metodes brīva izvēle,
  • zinātniskā viedokļa un pētījumu rezultātu paušana (publicēšana) bez cenzūras, ja šī brīvība nav pretrunā ar ētikas normām, citu personu tiesībām un Latvijas Republikas likumiem.

RA darbības mērķis ir dot studentiem zinātnes attīstības līmenim un Latvijas kultūras tradīcijām atbilstošu Eiropas izglītības telpā konkurētspējīgu akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, attīstīt kultūru, zinātni un izglītību Latgales reģionā un līdz ar to visā Latvijā. RA galvenie uzdevumi ir:

  • nodrošināt studiju un pētniecības darba nedalāmību, iespēju iegūt zināšanas, akadēmisko izglītību un profesionālo prasmi, akadēmiskos grādus un profesionālo kvalifikāciju sabiedriskās dzīves, tautsaimniecības, kultūras, valsts pārvaldes un citās profesionālās darbības jomās,
  • izstrādāt studiju programmas, izraudzīties akadēmisko personālu, iekārtot laboratorijas, darbnīcas, bibliotēkas un citas struktūras tā, lai studējošajiem dotu iespēju iegūt zināšanas, akadēmisko izglītību un profesionālo prasmi atbilstoši zinātnes attīstības līmenim un Latvijas kultūras tradīcijām.
  • nodrošināt tādas pārbaudījumu un eksāmenu prasības un tādu procedūru, lai piešķirtos grādus un nosaukumus, iegūtos diplomus un profesionālo kvalifikāciju, kā arī studiju programmu daļu apgūšanu savstarpēji atzītu Latvijas un ārvalstu augstskolās,
  • veicināt tālākizglītojošas studijas un piedalīties tālākas izglītības pasākumos,
  • sadarboties ar citām izglītības, zinātniskās pētniecības iestādēm, citu valstu augstskolām,
  • organizēt RA darbu sabiedrības interesēs, kā arī informēt sabiedrību par RA darbību, par studiju un zinātnisko pētījumu virzieniem un iespējām.

 

Sadaļas
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901
RA prezentācija

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv