English
Meklēšana

Web-lapas karte
Par Rēzeknes Augstskolu Pārvalde Augstskolas Satversme
Augstskolas Satversme
RĒZEKNES AUGSTSKOLAS SATVERSMES SAPULCES NOLIKUMS

1.  Satversmes sapulce ir Rēzeknes Augstskolas (RA) pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija. 

      (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Satversmes sapulces 11.04.2006. lēmumu, protokols Nr.1.)

2.  Satversmes sapulcē ir 80 pārstāvji, t.sk., 52 akadēmiskā personāla pārstāvji, 12 vispārējā personāla pārstāvji un 16 studējošo pārstāvji.

        (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Satversmes sapulces 11.04.2006. lēmumu, protokols Nr.1.un 09.02.2010. lēmumu, protokols Nr.2)

3.      Izslēgts ar RA Satversmes sapulces 09.02.2010. lēmumu, protokols Nr.2

4.      Izslēgts ar RA Satversmes sapulces 09.02.2010. lēmumu, protokols Nr.2

5.  Satversmes sapulces pārstāvjus, aizklāti balsojot, ar klātesošo balsu vairākumu uz 3 gadiem ievēl attiecīgā personāla grupa. Ja kāds no pārstāvjiem pārtrauc darba vai studiju attiecības ar RA, vai maina personāla grupu, tad no attiecīgās personāla grupas Satversmes sapulcē tiek ievēlēts cits pārstāvis.

      (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Satversmes sapulces 11.04.2006. lēmumu, protokols Nr.1. un 09.02.2010. lēmumu, protokols Nr.2)

6.  Satversmes sapulci ne retāk kā reizi gadā sasauc rektors vai Senāts.

7.  Ārkārtas Satversmes sapulci sasauc, ja to pieprasa rektors vai ne mazāk kā 1/3 no Satversmes sapulces pārstāvjiem.

8.  Satversmes sapulces dienu jāpaziņo vismaz 1 nedēļu pirms sapulces. Satversmes sapulces dienas kārtību un reglamentu apstiprina Satversmes sapulces sākumā. Sapulce dienas kārtība un apspriežamie materiāli pārstāvjiem pieejami pie sapulces sekretāra ne vēlāk kā nedēļu pirms sapulces.

 (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Satversmes sapulces 09.02.2010. lēmumu, protokols Nr.2)

9.  Satversmes sapulce, aizklāti vai atklāti balsojot, uz visu Satversmes sapulces pilnvaru laiku ievēlē sapulces priekšsēdētāju, viņa vietnieku un sekretāru, kuri organizē Satversmes sapulces darbību kā tās sēžu, tā starpsēžu laikā.

Satversmes sapulces priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā vai uzdevumā – viņa vietnieks vada Satversmes sapulces sēdes visā Satversmes sapulces pilnvaru laikā, kā arī atklāj jauna sasaukuma pirmo Satversmes sapulci un organizē tās darbu līdz jauna priekšsēdētāja, viņa vietnieka un sekretāra ievēlēšanai.

      (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Satversmes sapulces 11.04.2006. lēmumu, protokols Nr.1.)

10.  Satversmes sapulce:

10.1.pieņem vai groza RA Satversmes sapulces nolikumu;

10.2.pieņem vai groza RA Satversmi;

10.3. apstiprina vai groza Senāta darbības nolikumu;

10.4. ievēlē un atceļ rektoru;

10.5. noklausās rektora ikgadējo pārskatu;

                  (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Satversmes sapulces 09.02.2010. lēmumu, protokols Nr.2)

10.6.ievēlē Senātu un atsauc Senāta locekļus;

                  (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Satversmes sapulces 09.02.2010. lēmumu, protokols Nr.2)

10.7.izslēgts ar RA Satversmes sapulces 09.02.2010. lēmumu, protokols Nr.2

10.8.ievēlē Revīzijas komisiju un Šķīrējtiesu;

10.9. apstiprina Revīzijas komisijas un Šķīrējtiesas nolikumu;

10.10. izskata un pieņem lēmumus par augstskolas darbības konceptuālajiem jautājumiem.

           Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Satversmes sapulces 24.03.2009.  lēmumu, protokols Nr.1)

11.  Satversmes sapulce ir pilnvarota pieņemt lēmumus, ja tās darbā piedalās vismaz 2/3 Satversmes sapulces pārstāvju. Satversmes sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to ir nobalsojuši ne mazāk kā 50 procenti (plus viena balss) no Satversmes sapulcē klātesošo pārstāvju skaita.

      (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Satversmes sapulces 11.04.2006. lēmumu, protokols Nr.1, 24.03.2009. lēmumu, protokols Nr.1,  18.06.2009. lēmumu, protokols Nr.3. un 09.02.2010. lēmumu, protokols Nr.2 )

12.  Personālās vēlēšanas notiek atklāti vai aizklāti. Ja 1/2 Satversmes sapulces klātesošo pārstāvju pieprasa, balsošana arī citos jautājumos var būt aizklāta.

      (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Satversmes sapulces 09.02.2010.lēmumu, protokols Nr.2)

13.  Balsošanas procedūras organizēšanai Satversmes sapulce no klātesošajiem Satversmes sapulces pārstāvjiem ievēlē balsu skaitīšanas komisiju ne mazāk kā 3 cilvēku sastāvā.

      (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Satversmes sapulces 11.04.2006. lēmumu, protokols Nr.1.  un 09.02.2010. lēmumu, protokols Nr.2)

14.  Sapulces dokumentu saskaņošanai Satversmes sapulce nepieciešamības gadījumā no savu pārstāvju vidus katrai sapulcei ievēlē redakcijas, mandātu vai citas komisijas.

(Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Satversmes sapulces 11.04.2006. lēmumu, protokols Nr.1.)

15.  Satversmes sapulces pārstāvju ievēlēšanas kārtību reglamentē Satversmes sapulcē apstiprināts Satversmes sapulces pārstāvju vēlēšanu nolikums.

      (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Satversmes sapulces 09.02.2010. lēmumu, protokols Nr.2)

Ilga Šuplinska
Dr.philol. Ilga Šuplinska
RA Satversmes sapulces priekšsēdētāja
Inta Kotane
Inta Kotāne
RA Satversmes sapulces sekretāre

RĒZEKNES AUGSTSKOLAS SATVERSMES SAPULCES SASTĀVS

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Personāla grupa

1.

Iveta Mietule

EF akadēmiskais personāls

2.

Irēna Silineviča

EF akadēmiskais personāls

3.

 Liene Amantova – Salmane

EF akadēmiskais personāls

4.

Anita Puzule

EF akadēmiskais personās

5.

Iveta Dembovska

EF akadēmiskais personāls

6.

Inta Kotāne

EF akadēmiskais personāls

7.

Vilhelma Ņikitina

EF akadēmiskais personāls

8.

Dagnija Nuķe

EF akadēmiskais personāls

9.

Inese Silicka

EF akadēmiskais personāls

10.   

Ēvalds Višķers

EF akadēmiskais personāls

11.   

Jelena Volkova

EF akadēmiskais personāls

12.   

Ērika Žubule

EF akadēmiskais personāls

13.   

Daina Znotiņa

EF akadēmiskais personāls

14.   

Ilga Krampuža

HJZF akadēmiskais personāls

15.   

Sanita Lazdiņa

HJZF akadēmiskais personāls

16.   

Zigurds Mikainis

HJZF akadēmiskais personāls

17.   

Ingars Gusāns

HJZF akadēmiskais personāls

18.   

Modris Marcinkēvičs

HJZF akadēmiskais personāls

19.   

Gaļina Makarova

HJZF akadēmiskais personāls

20.   

Līga Mazure

HJZF akadēmiskais personāls

21.   

Vladislavs Malahovskis

HJZF akadēmiskais personāls

22.   

Kristīne Karpoviča

HJZF akadēmiskais personāls

23.   

Aleksejs Lapsa

HJZF akadēmiskais personāls

24.   

Inese Brīvere

HJZF akadēmiskais personāls

25.   

Pēteris Kivrāns

HJZF akadēmiskais personāls

26.   

Sandra Ežmale

IF akadēmiskais personāls

27.   

Vitālijs Ciganskis

IF akadēmiskais personāls

28.   

Pēteris Grabusts

IF akadēmiskais personāls

29.   

Ilmārs Kangro

IF akadēmiskais personāls

30.   

Mihails Kijaško

IF akadēmiskais personāls

31.   

Staņislavs Pleikšnis

IF akadēmiskais personāls

32.   

Andris Martinovs

IF akadēmiskais personāls

33.   

Ivars Matisovs

IF akadēmiskais personāls

34.   

Ivars Meirāns

IF akadēmiskais personāls

35.   

Ēriks Tipāns

IF akadēmiskais personāls

36.

Artis Teilāns

IF akadēmiskais personāls

37.   

Veneranda Stramkale

IF akadēmiskais personāls

38.   

Aleksejs Zorins

IF akadēmiskais personāls

39.   

Rita Burceva

IDF akadēmiskais personāls

40.   

Līga Danilāne

IDF akadēmiskais personāls

41.   

Diāna Apele

IDF akadēmiskais personāls

42.   

Aija Kondrova

IDF akadēmiskais personāls

43.   

Dace Visocka

IDF akadēmiskais personāls

44.   

Mārīte Opincāne

IDF akadēmiskais personāls

45.   

Vladislavs Paurs

IDF akadēmiskais personāls

46.   

Inta Rimšāne

IDF akadēmiskais personāls

47.   

Mārīte Rozenfelde

IDF akadēmiskais personāls

48.   

Aina Strode

IDF akadēmiskais personāls

49.   

Gunārs Strods

IDF akadēmiskais personāls

50.   

Liene Zarembo

IDF akadēmiskais personāls

51.   

Ēriks Kalvāns

IDF akadēmiskais personāls

52.   

Iluta Arbidāne

Vispārējais personāls

53.   

Sergejs Babenko

Vispārējais personāls

54.   

Irēna Beinaroviča-Litvinova

Vispārējais personāls

55.   

Iveta Dukaļska

Vispārējais personāls

56.   

Jānis Dzerviniks

Vispārējais personāls

57.   

Angelika Juško-Štekele

Vispārējais personāls

58.   

Alvīne Kazinika

Vispārējais personāls

59.   

Ilga Šuplinska

Vispārējais personāls

60.   

Ilga Morozova

Vispārējais personāls

61.   

Andris Skredeļs

Vispārējais personāls

62.   

Edmunds Teirumnieks

Vispārējais personāls

63.   

Iveta Volkova

Vispārējais personāls

64.   

Gita Nagle

EF studējošie

65.   

Ingūna Semule

EF studējošie

66.   

Ilgvars Gorsvāns

EF studējošie

67.   

Kristīne Stepanova

EF studējošie

68.   

Elīna Markelova

HJZF studējošie

69.   

Līna Garanča

HJZF studējošie

70.   

Arturs Bondars

HJZF studējošie

71.   

Guntars Briljonoks

IF studējošie

72.   

Nauris Dzērve

IF studējošie

73.   

Mārtiņš Gailums

IF studējošie

74.   

Jevģēnijs Grabovskis

IF studējošie

75.   

Deniss Morozs

IF studējošie

76.   

Daiga Viša

IDF studējošie

77.   

Kristīne Tribrate

IDF studējošie

78.   

Anastasija Sokolova

IDF studējošie

79.   

Antra Molčanova

IDF studējošieRA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901
RA prezentācija

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv