English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Izglītības un dizaina fakultāte Izglītības un metodiku katedra Akadēmiskais personāls
Akadēmiskais personāls
Nr. Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds, amats Docējamie kursi Kontakti Konsultācijas Vieta
1. Pēteris Vucenlazdāns Pēteris Vucenlazdāns Dr.paed.
profesors
PPedagoģiski pētnieciskās metodes; Didaktika; Adaptīvi pedagoģiski psiholoģiskie aspekti; Mācību un audzināšanas teorijas (salīdzinošais aspekts); Sociālpedagoģiskās pētīšanas metodes; Didaktiskās teorijas; Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana un diagnostika; Iekļaujošā pedagoģija; Kompetences un to saistība ar mācību procesu; Personības psiholoģija un pedagoģija jurisprudencē; Iekļaujošās izglītības modeļi; Projekts izglītībā; Speciālās pedagoģijas vēsture; Alternatīvās pedagoģijas teorijas; Darba audzināšana un profesionālās orientācijas psiholoģiski pedagoģiskie aspekti; Inovācijas augstskolu pedagoģijā un psiholoģijā; Prakšu, studiju darbu, maģistra darbu un diplomdarbu vadīšana vpics@inbox.lv
T. 29160214
Pirmdiena 16.00-17.00 310.kab
2. Gunārs Strods Dr.paed., docents Pedagoģijas teoriju vēsture; Izglītības filozofijas vēsture un mūsdienu attīstības tendences; Starpkultūru komunikācija; Organizāciju kultūra; Izglītības iestāžu vēsture Latvijā; Kooperatīvā mācīšanās; Sociālās pedagoģijas vēsture; Pedagoģiskā doma Latvijā; Karjeras attīstības teorija Studiju darbu, maģistra darbu un prakšu vadīšana. gunars@ru.lv, T.29631948 Trešdiena
13.00-14.00
310.kab.
3. Ženija Truskovska Mg.soc.darbā
lektore
Praktiskā sociālā pedagoģija; Sociālā darba organizēšana un vadīšana; Sociālais darbs ar gadījumu; Sociālpedagoģiskā animācija; Sociālās attīstības politika un sabiedrības demogrāfiskais raksturojums; Sociālā politika; Sociālās problēmas; Sociālā rehabilitācija darbā ar mērķgrupām; Sociālā gleznošana; Supervīzijas sociāli pedagoģiskajā darbā; Studiju darbu vadītāja; Prakšu vadītāja; ; Kvalifikācijas darbu vadīšana. zenija_truskovska@inbox.lv
T.29458009
Atvaļinājumā ITC 101.kab.
4. Rita Orska Mag.psych.
lektore
Pieaugušo pedagoģija; Ģimenes pedagoģija un psiholoģija; Cilvēka pašaudzināšanas iespējas; Vardarbības psiholoģija; Skolēnu mācīšanās motīvu veidošanās; Psihoterapijas pamati; Stresa vadīšana; Cilvēku krīzes stāvokļi; Devianta uzvedība; Jaunatnes un pieaugušo vispārējās un profesionālās izglītības stimulēšana; Runas psiholoģija; Pieaugušo izglītība; Disciplīnas un uzvedības problēmu risināšana izglītības procesā; Mācīšanās motivācijas problēmas izglītības procesā; Atbalsta grupu un prasmju apguves treniņu vadīšana; Bērnu attīstības traucējumu diagnostikas pamati; Cilvēka dzīves cikli; Konsultēšanas teorija un metodika; Dažādu terapeitisko elementu izmantošana sociālā pedagoga darbā; Diplomdarbu, maģistra darbu un prakšu vadīšana. Rita.Orska@ru.lv
T. 26888985
Otrdiena
17.30-18.30
ITC 101.kab.
5. Aija Kondrova Mag.psych.
lektore
Pedagoģiskā saskarsme; Surdopedagoģija; Saskarsmes psiholoģija; Sociālā pedagoģija un psiholoģija; Vispārējā psiholoģija; Pedagoģijas psiholoģija; Personības attīstības pedagoģiskās un psiholoģiskās atziņas; Sociālā psiholoģija; Surdopsiholoģija; Radošas darbības pedagoģiski psiholoģiskās teorijas; Komunikācijas teorijas konsultēšanā; Sociālās attīstības psiholoģija un sabiedrības demogrāfiskais raksturojums; Pedagoģiskā saskarsme; Sociālās integrācijas jautājumi; Sociālā politika un sociālās labklājības sistēma Latvijā; Konsultēšanas teorija un metodika; Studiju darbu un diplomdarbu vadīšana. avordnok@inbox.lv
T.29870805
Otrdiena
13.00-14.00
ITC 101.kab.
6. Ēriks Kalvāns Mg.paed.
Mg.psych.,
lektors
Attīstības psiholoģija; Fizkultūras un sporta aktivitāšu mācīšanas metodika; Saskarsme un profesionālā ētika; Vispārējā psiholoģija; Saskarsmes psiholoģija; Vispārējā psiholoģija un psihes bioloģiskie pamati; Psiholoģija; Personības psiholoģija; Sociālā saskarsmes pedagoģija un psiholoģija; Sociālā un personības psiholoģija; Sociālā ētika; Veselības izglītība un pirmā palīdzība; Veselības kultūra; Profesionālā un organizāciju psiholoģija; Studiju darbu vadīšana yello@inbox.lv
T.28720293
Atvaļinājumā ITC 101.kab.
7. Mārīte Rozenfelde Mag.paed.
docente
Ievads specialitātē un speciālās izglītības skolotāja psihohigiēna; Speciālā pirmsskolas pedagoģija; Speciālā psiholoģija GAT aspektā; Speciālās izglītības iespējas speciālo skolu absolventiem un pieaugušajiem ; Ievads speciālajā pedagoģijā un psiholoģijā; Speciālā pedagoģija; Bērnu vecuma psihopataloģija; Audzināšanas teoriju metodika; Speciālā psiholoģija; Psihosomatiskie traucējumi; Bērnu atlases metodes speciālās programmās; Audzēkņu ar speciālajām vajadzībām sociālā adaptācija, Integrācija izglītībā; Starptautiskā un salīdzinošā speciālās izglītības sistēma marite.rozenfelde@inbox.lv

T. 26480404
Otrdiena
16.00-17.00
ITC 101.kab.
8. Mārīte Mežāre Mg.paed.
lektore
Attīstības fizioloģija un skolas higiēna; Izglītības attīstība mūsdienu pasaulē; GAT klīnika; Alternatīvās izglī†ibas teorijas sociālpedagoģiskie aspekti; Mācīšanās grūtību problēmu risināšana izglītības procesā; Didaktika; Studiju darbu vadīšana mara_mezare@inbox.lv
T. 29555343
Pirmdiena
15.35-16.35(1.ned.)
310.kab.
9. Aloida Jurčenko Mag.paed.
lektore
Sociāli pedagoģiskais darbs institucijās; Sociālo pētījumu metodes; Sociālā rehabilitācija; Sociālā rehabilitētāja profesionālais raksturojums; Rehabilitācijas teorija un prakse Latvijā; Sociālā pedagoga darbs un likumdošana; Sociālās labklājības sistēma Latvijā; Sociāli pedagoģiskā darba metodes; Sociālpedagoģiskais darbs ar ģimeni; Ievads speciālitātē; Sociālpedagoģiska viktimoloģija; Brīvā laika organizēšana; Studiju darbu, prakšu un diplomdarbu vadīšana. aloida.j@inbox.lv
T. 29147431
Pirmdiena
13.00-14.00
ITC 101.kab.
10. Vilis Deksnis Mag.paed.
lektors
Skolvadības pamati; Skolvadības problēmas pasaulē un Latvijā; Izglītības likumdošana Latvijā. vilis.deksnis@edu.rdnet.lv
T. 29469704
Trešdiena
17.00-17.30
310.kab.
11. Karīne Laganovska Dr.philol.
asoc.prof.
Otrā svešvaloda / Ārzemju literatūra / Teksta analīze / 20.gs. literatūra / Vācu valodas gramatika / Vācu valoda skolotājiem / Ārzemju paradigmas / Praktiskā svešvaloda / TA lingvistikie st.asp. teorija / Lietišķā korespondence vācu valodā / Mutvārdu komunikācija un prezentācija vācu valodā II/ Vācu valodas praktiskā gramatika II : Sintakse/ Ievads tulkošanas teorijā/ teksta analīzes lingvostilistidkie aspekti: teorija (vācu valoda)/ Vācu rakstu valoda; Ievads terminoloģijā; Dokumentu pārvaldība svešvalodās; Komunikatīvā vācu valoda; Cittautu kultūru studijas; Terminoloģijas pārvaldība vācu valodā; Prakses vadīšana karine33@inbox.lv
T-26411587
Trešdiena
13.00-14.00
201.telpa Atbr.aleja 90.
12. Mārīte Opincāne Dr.philol., docente Angļu valoda / 20.gs. literatūra / Angļu valodas MM / Praktiskā svešvaloda / Rediģēšana / Juridiskā angļu valoda / Rakstiskā tulkošana V: juridiskie teksti; Profesionālās svešvalodas speckurss; Ārzemju literatūra; Ievads lietišķajā valodniecībā; Rakstiskā tulkošana VII: transports un loģistika; Rakstiskā tulkošana I: vides problēmas; Diplomdarbu, prakšu vadīšana mariteo@tvnet.lv
T-26302242
Pirmdiena
13.00-14.00
304. kab.
13. Vija Pleiksne-Gutāne Mg.paed.,
Mg.oec.,
Mag.philol.
lektore
Ārzemju literatūra / Ievads tulkošanā / Angļu valoda / Ievads tulkošanas teorijā / Lietišķā korespondence angļu valodā / Lietišķā angļu valodā / Ievads mutiskajā tulkošanā / konsekutīvā un sarunu tulkošana / Juridisko tekstu angļu valoda/ Teksta analīzes ligvostilistiskie aspekti/ Pētījuma tulkošanā zinātniskie pamati/ Sastatāmā valodniecība/ Kosekutīvā un sarunu tulkošana; Praktiskā svešvaloda; Juridiskā svešvaloda; Rakstiskā tulkošana II: ekonomika un uzņēmējdarbība; Angļu valodas leksikoloģija, Ievads mutiskajā tulkošanā; ES terminoloģijas pārvaldība; Rakstiskā tulkošana III: tirgus pētījumi un reklāma; studiju darbu, diplomdarbu, prakses vadīšana. vplei@inbox.lv
T-26482492
Trešdiena
13.00-14.00
302. kab.
14. Valentīna Prikule Mag.paed.
lektore
Praktiskā gramatika / Konversācija / Funkcionālā gramatika / Otrā svešvaloda / Lielbritānija, Austrālija / Angļu valodas gramatika I:Morfoloģija / Anglu valodas gramatika II : Sintakse; Rakstiskā tulkošana otrajā svešvalodā I; Lietišķā angļu valoda kā otrā svešvaloda; Komunikatīvā angļu valoda; Studiju darbu, studiju projektu vadīšana valprikule@inbox.lv Ceturtdiena
13.05-14.05(2.ned.)
318. kab.
15. Inta Rimšāne Dr.admin.
docente
Novadzinības / Starpkultūru komunikācija / Lielbritānija , Austrālija / Angļu valoda; Profesionālās svešvalodas speckurssI; Svešvaloda uzņēmējdarbībā; Rakstiskā tulkošana VI: ES teksti; Projektu vadība; Studiju darbu, prakšu vadīšana. rimsane@yahoo.com
T-29407639
Pirmdiena
18.00-18.30
Atbr.al. 90, 114.telpa.
16. Emīlija Strode Mg.paed.,
lektore
Novadzinības / Ievads tulkošanā / Starpkultūru komunikācija / Vācu rakstu valoda / Otrā svešvaloda / Vācu valodas leksikoloģija / Rakstiskā tulkošana 2.svešvalodā / Rakstiskā tulkošana / Vācu valodas gramatika I: Morfoloģija/ ievads rakstiskajā tulkošanā/ Rediģēšana/ Mutvārdu komunikācija un prezentācija vācu valodā I; Lietišķā vācu valoda kā otrā svešvaloda; KonversācijaIII; Ievads mutiskajā tulkošanā; Novadzinības par vāciski runājošām zemēm; Izglītības saturs un mācību procesa pedagoģiskie modeļi II; Konversācija V; Vācu valodas gramatika angļu valodas skolotājiem. emilijas@inbox.lv
T-26880924
Pirmdiena
13.05-14.05
202. auditorija
17. Viktorija Pokule Mg.paed.
lektore
Angļu valoda / RT II: vides problēmas / Konversācija / Lietvedība; Svešvaloda uzņēmējdarbībā; Svešvaloda; Angļu valoda III;Dokumentu pārvaldība svešvalodās; Studiju darbu un prakšu vadīšana. Viktorija.Pokule@gmail.com
T.- 26532739
Pirmdiena
13.05-14.05
Atbr.al. 90 310.telpa.
18. Jānis Dzerviniks Dr.paed.
Asoc.prof.
Vispārīgā pedagoģija
Pirmsskolas un skolas pedagoģija
Dabaszinību pamati
Kombinatorika un varbūtību teorija
Matemātikas praktikums
Elementārās matemātikas praktikums
Fizikas un astronomijas pamati
Personības attīstības pedagoģiskās un psiholoģiskās atziņas
Studiju darbs sākumskolas mācību priekšmetu metodikās
Pedagoģiskā prakse
Algebras pamati
Dabaszinātņu saturs pamatskolā
Kombinatorika, varbūtību teorija un to mācīšanas metodika I, II
Ievads pedagoģijā
Dabaszinību mācīšanas metodika
Janis.Dzerviniks@ru.lv
T.-64622679
T-29977436
Piektdiena
10.00-11.00
316.kab.
19. Irēna Onževa Mag.math.
lektore
Matemātikas saturs un mācīšanas metodika
Elementārā matemātika
Mācīšanās ar rotaļām un spēlēm
Bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušana klases darbā
Ārpusklases darbs matemātikā
Matemātikas mācīšanas metodika
Matemātiskā analīze
Ģeometrijas pamati
Augstākās matemātikas elementi
Elementārās ģeometrijas praktikums
Studiju darbs sākumskolas mācību priekšmetu metodikās
Pedagoģiskā prakse
Diplomdarbu vadīšana
Kvalifikācijas prakse profesionālajā specializācijā
irena.onzeva@bkc.lv
T.-29387984
Otrdiena
13.05-14.05
321.telpa
20. Sarmīte Olondare asistente Veselības kultūra
Veselības izglītība
Veselīgs dzīvesveids
Skolas un ģimenes sadarbība
Vides un veselības izglītība
Sporta SMM
Vides izglītība pamatskolā
Bērna attīstība, veselības un vides izglītība
Pirmā palīdzība
Studiju darbs sākumskolas mācību priekšmetu metodikās
Diplomdarbu vadīšana
olondare@navigator.lv
T.29848521
Otrdiena
13.00-14.00
317.kab.
21. Rita Burceva Mag.paed.
lekt.
Integrētās mācības
Spēles teorija un metodika
Lasīt un rakstīt mācīšanās metodika
Interaktīvās un netradicionālās MM
Apdāvinātu cilvēku problēmu risinājumi izglītības procesā
Karjeras konsultanta profesionālā ētika
Latviešu valodas saturs un mācīšanas metodika sākumskolā
Studiju darbi sākumskolas mācību priekšmetu metodikās
Diplomdarbu vadīšana
Pedagoģiskās prakses
Izglītības saturs un mācību procesa pedagoģiskie modeļi II
Rakstiskā tulkošana otrajā svešvalodā II
Rita.Burceva@ru.lv
T.-29493110
Otrdiena
13.05-14.05
217. kab.
22. Aivars Kaupužs Mag.paed.
lekt.
Sports
Vispārīgā fiziskā sagatavotība
Aivars.kaupuzs@inbox.lv
T.-29265418
Trešdiena
15.35-16.35
RA sporta nams
23. Jānis Mežinskis Mag.paed.
lekt.
Mūzikas SMM
Muzikāli mākslinieciskā darbība
janis@ru.lvT-29724662 Otrdiena
17.00-17.30
Aktu zāle Atbr.al. 90
24. Dace Visocka Mag.paed.
lektore
Mūzikas terapija
Dejas kompozīcija un iestudēšana
Klasiskā deja
Mākslas pedagoģija un psiholoģija attīstības traucējumu korekcijā
Mūzikas, ritmikas mācīšanas metodika
Kostīmu vēsture, dejas noformēšana, bērnu deja
Mūzikas MM
Mākslas terapija
Mūzikas instrumenta spēle
Lasīšana un rakstīšana kritiskās domas attīstīšanai
dacev@ru.lv, T. 26488819 Pirmdiena
13.00-14.00
319. kab.
25. Svetlana Iļjina Mag.philol.
lektore
Konversācija / Teksta analīze / Praktiskā svešvaloda / Mutvārdu komunikācija un prezentācija / Starpkultūru komunikācija / Fonētika I / Studiju projekts teksta lingvostilistiskajā analīzē svetailjina@inbox.lv,T.26162320 Pirmdiena
13.05-14.05
318.kabRA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: +371 6 4624816
e-mail: ppkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv