English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Izglītības un dizaina fakultāte Izglītības un metodiku katedra Studiju programmas
Studiju programmas
Profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras konsultants”

programmas direktors: Dr.paed. docents Gunārs Strods

 • Programmas kods: 47142
 • Programma akreditēta: 22.04.2009. – 28.02.2013
 • Programma licencēta: 10.10.2006. - 28.02.2013
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē un karjeras konsultanta kvalifikācija
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs
 • Programmas apjoms: 80 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 2 gadi, nepilna laika studijās - 2,5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 800 Ls gadā, nepilna laika studijas - 800 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē:

   

  Karjeras attīstības teorijas, Darba tirgus un nodarbinātība, Organizāciju kultūra, Karjeras konsultanta profesionālā ētika, Konsultēšanas teorija un metodika, Darba meklēšanas process

   

  Pētnieciskā darba un vadībzinību:

   

  Pētnieciskā darba metodoloģija, Informācijas tehnoloģijas karjeras konsultēšanā, Karjeras pakalpojumu vadība, Likumdošana karjeras atbalsta sistēmā

   

  Pedagoģija un psiholoģija:

   

  Cilvēka dzīves cikli, Sociālās integrācijas un starpkultūru aspekti, Komunikācijas teorijas konsultēšanā

   

  Maģistra darbs

  Prakse

 • Absolventu iespējas: veikt karjeras konsultanta pienākumus izglītības iestādē, Nodarbinātības valsts aģentūrā, pašvaldībās sociālās palīdzības iestādēs un konsultāciju birojos, kā arī veikt patstāvīgu zinātnisko pētniecību karjeras konsultēšanas jomā un turpināt studijas doktorantūrā

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Speciālās izglītības skolotājs"

programmas direktors: Mg.paed. lektore Mārīte Rozenfelde

 • Programmas kods: 42141
 • Programma akreditēta: 22.12.2010. - 31.12.2016
 • Programma licencēta: 16.05.2005. – 31.12.2016
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds izglītībā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija.
 • Prasības uzņemšanai:  
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Programmas apjoms: 160 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 4 gadi, nepilna laika studijās - 4,5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 700 Ls gadā, nepilna laika studijas - 630 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Vispārizglītojošie kursi: sniedz vispārīgas zināšanas, ļauj apgūt profesijai galveno zinātņu nozaru pamatus, sagatavo profesionālo zināšanu un prasmju apgūšanai. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Vispārīgā pedagoģija, Didaktika, Pedagoģiskās pētīšanas metodes, Pedagoģijas teoriju vēsture, Informātika pedagoģijā, Audzināšanas teorija un metodika, Ievads speciālajā pedagoģijā un psiholoģijā, Pirmsskolas un skolas pedagoģija, Pieaugušo pedagoģija, Salīdzinošā pedagoģija, Skolvadības pamati, Sociālā pedagoģija un psiholoģija, Pedagoģiskā doma Latvijā, Vispārīgā psiholoģija, Attīstības psiholoģija, Mācību procesa psiholoģija utt.

  Teorētiskie pamatkursi: sniedz teorētiskas zināšanas darbībai profesijā, piemēram,

  Neiropatoloģijas pamati, Anatomija, fizioloģija, patoloģija, Speciālās pedagoģijas vēsture utt.

  Profesionālās specializācijas kursi: sniedz iespēju apgūt profesionālās zināšanas un prasmes, ļauj sagatavoties profesionālās kvalifikācijas ieguvei. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Ievads specialitātē, Latviešu valodas un literatūras mācīšanas metodika, Matemātikas mācīšanas metodika, Ģeogrāfijas, vēstures mācīšanas metodika, Dabas, vides zinību, veselības mācības mācīšanas metodika, Vizuālās mākslas mācīšanas metodika, Rokdarbu, darbmācības un profesionālās apmācības metodika utt.

  Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

  Papīra plastika, Runas psiholoģija, Psihoterapijas pamati, Psihosomatiskie traucējumi utt.

 • Absolventu iespējas:
  • studēt akadēmiskajā/profesionālajā pedagoģijas maģistrantūrā;
  • strādāt izglītības un audzināšanas iestādēs ar bērniem, kuriem ir attīstības traucējumi.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Sociālais pedagogs"

programmas direktors: Mag. psych. lektore Rita Orska

 • Programmas kods: 42141
 • Programma akreditēta: 27.12.2006. - 31.12.2012.
 • Programma licencēta: 16.05.2006. - 31.12.2012.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds izglītībā un sociālā pedagoga kvalifikācija.
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: Sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs, nokārtots valsts eksāmens.
 • Programmas apjoms: 160 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 4 gadi, nepilna laika studijās - 4,5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 700 Ls gadā, nepilna laika studijas - 630 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Vispārizglītojošie kursi: sniedz vispārīgas zināšanas, ļauj apgūt profesijai galveno zinātņu nozaru pamatus, sagatavo profesionālo zināšanu un prasmju apgūšanai. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Vispārīgā pedagoģija , Didaktika, Pedagoģiskās pētīšanas metodes, Pedagoģijas teoriju vēsture, Salīdzinošā pedagoģija, Skolvadības pamati, Pedagoģiskā doma Latvijā, Zinātniskā darba pamati utt.

  Teorētiskie pamatkursi: sniedz teorētiskas zināšanas darbībai profesijā, piemēram

  Informātika pedagoģijā, Audzināšanas teorija un metodika, Ievads speciālajā pedagoģijā un psiholoģijā, Pirmskolas un skolas pedagoģija, Pieaugušo pedagoģija, Sociālā pedagoģija un psiholoģija, Vispārīgā psiholoģija, Attīstības psiholoģija, Mācību procesa psiholoģija utt.

  Profesionālās specializācijas kursi: sniedz iespēju apgūt profesionālās zināšanas un prasmes, ļauj sagatavoties profesionālās kvalifikācijas ieguvei. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Ievads specialitātē, Medicīnas zinātņu pamati un pirmā medicīniskā palīdzība, Sociālā rehabilitācija, Darba audzināšanas, apmācības un profesionālās orientācijas psiholoģiski pedagoģiskā problēma, Sociālpedagoģiskais darbs un likumdošana, Sociāli pedagoģiskā darba metodes utt.

  Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

  Neirolingvistiskā programmēšana, Mākslas pedagoģiski psiholoģiskā iedarbība, Didaktiskās spēles, Spēju pedagoģija, Psihosomatiskie traucējumi, Mūzikas terapija, Papīra plastika utt.

 • Absolventu iespējas:
  • studēt akadēmiskajā/profesionālajā pedagoģijas maģistrantūrā, pedagogu tālākizglītības programmās, sociālā darba profesionālajā programmā;
  • strādāt sociālpedagoģiskajā, sociālā darba sfērā.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Sociālais rehabilitētājs"

programmas direktors: Mg. psych., lektore Rita Orska

 • Programmas kods: 41762
 • Programma akreditēta: 25.02.2009.-31.12.2015.
 • Programma licencēta: 03.04.2007.-31.12.2015.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: sociālā rehabilitētāja kvalifikācija.
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai:

  sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas  darbs

 • Programmas apjoms: 80 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 2 gadi, nepilna laika studijās - 2,5 gadi
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 700 Ls gadā, nepilna laika studijas - 630 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Vispārizglītojošie kursi: sniedz vispārīgas zināšanas, ļauj apgūt profesijai galveno zinātņu nozaru pamatus, sagatavo profesionālo zināšanu un prasmju apgūšanai. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Vispārīgā  psiholoģija,  Saskarsmes  psiholoģija,  Attīstības psiholoģija,  Vispārīgā  pedagoģija,  Tiesību  zinātnes  pamati,  Ekonomikas  pamati,  Svešvaloda,  Informātika,  Attīstības  fizioloģija  un  ģenētikas  pamati  u.c

  Nozares  mācību  kursi: sniedz teorētiskas un praktiskās zināšanas darbībai profesijā:

  §         obligātie mācību kursi iepazīstina ar sociālā darba aspektiem, pētniecisko darbību  nozarē:

  Sociālā  attīstība  un  sociālās  labklājības  sistēma  Latvijā,  Sociālais  darbs  kopienā,  Iekļaujošā  pedagoģija,  Pētnieciskā  darbība  sociālajā  darbā  u.c.

  §         konkrētās profesijas mācību kursi sniedz iespēju apgūt profesionālās zināšanas un prasmes, ļauj sagatavoties profesionālās kvalifikācijas ieguvei. Nozīmīgākie studiju kursi: 

  Sociālā  darba  un  sociālās  pedagoģijas  teorijas  un  metodes,  Sociālā  rehabilitācija  darbā  ar  mērķgrupām,  Sociālā  rehabilitētāja  profesionālās  meistarības  darbnīcas  u.c.

  §         brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

  Sociālā gleznošana,  Stresa  vadīšana,  Mūzikas  terapija  u.c.

   

 • Absolventu iespējas:
  • studēt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Sociālais pedagogs" (sākot ar 2. kursu RA), sociālā darba profesionālajā programmā;
  •     strādāt sociālpedagoģiskajā, sociālā darba sfērā.

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Pedagoģija"

programmas direktors: Dr. paed. profesors Pēteris Vucenlazdāns

 • Programmas kods: 45142
 • Programma akreditēta: 26.11.2008. - 31.12.2014.
 • Programma licencēta: 16.01.2004. - 31.12.2014.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: izglītības zinātņu maģistra pedagoģijā akadēmiskais grāds pedagoģijā
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, viena publiska uzstāšanās par maģistra darba tēmu, aizstāvēts maģistra darbs.
 • Programmas apjoms: 80 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijas - 2 gadi, nepilna laika studijas - 2,5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 800 Ls gadā,
 • Programmas saturs:

  Obligātie ( A daļas) kursi:

  Pedagoģiskā pētījuma process un metodoloģija, Mācību un audzināšanas teorijas (salīdzinošais aspekts), Izglītības ideju attīstība Latvijā un pasaulē, Nacinālie procesi Latvijā un to ietekme uz izglītības politiku, Dabas resursi un cilvēces līdzsvarotās attīstības koncepcija, Personības attīstības pedagoģiskās un psiholoģiskās atziņas, Audzināšanas filozofija, Politoloģija, Vides aizsardzības problēmas, to iespējamie risinājumu ceļi mācību procesā, Pedagoģiskā saskarsme, Profesionālā svešvaloda, Izglītības ekonomika.

  Obligātās izvēles ( B daļas) kursi:

  Didaktiskās teorijas, Skolēnu mācīšanās motīvu veidošana, Mācību stundas problēmas, Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana un diagnostika, Kooperatīvā mācīšanās, Skolvadības problēmas pasaulē un Latvijā, Izglītības likumdošana Latvijā, Vadības teorijas, Efektīva skolvadība mūsdienās, Mācību procesa vadība.

  Brīvās izvēles ( C daļas) kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

  Sistemoloģija, Datortehnika pedagoģiskajos pētījumos, Izglītības filosofija, Testi, to veidošana, Radošās darbības pedagoģiski psiholoģiskās teorijas, Pašaudzināšanas un pašizglītības efektivitāte, Kritiskās domāšanas attīstīšanas iespējas u.c.

 • Absolventu iespējas:
  • studēt pedagoģijas doktorantūrā;
  • strādāt izglītības sfērā.

Profesionālā maģistra studiju programma "Speciālā pedagoģija"

programmas direktors: Mg.paed. lektore Mārīte Rozenfelde

 • Programmas kods: 47142
 • Programma akreditēta: 31.10.2007. - 31.12.2013.
 • Programma licencēta: 28.06.2005. - 31.12.2013.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais maģistra grāds speciālajā pedagoģijā un speciālās izglītības skolotāja vai skolotāja-logopēda, vai surdopedagoga profesionālā kvalifikācija
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs.
 • Programmas apjoms: 80 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 2 gadi, nepilna laika studijās - 2,5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 800 Ls gadā, nepilna laika studijas - 800 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Obligātie kursi (A daļa)

  Pedagoģisko pētījumu process un metodoloģija; Datortehnoloģijas pedagoģiskajos pētījumos; Integrācija un iekļaušana izglītības sistēmās; Speciālās izglītības psiholoģiskie aspekti; Bērnu traucējumu disgnostikas un korekcijas aspekti u.c..

  Izvēles kursi (B daļa)

  Intelektuālās attīstības traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā; Valodas un runas traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā; Redzes traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā u.c..

  Brīvās izvēles kursi (C daļa)

  Mākslas pedagoģija un psiholoģija attīstības traucējumu korekcijā; Pašaudzināšanas un pašizglītības teorijas; Pedagoģiskā saskarsme u.c. .

 • Absolventu iespējas:
  • turpināt izglītību doktora studiju programmā.
  • strādāt vispārējās un speciālās izglītības iestādēs, ar bērniem, kuriem ir attīstības traucējumi.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs” (studiju modulis ”Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”)

programmas direktors: Dr.hist. docents Vladislavs Malahovskis

 • Programmas kods: 42141
 • Programma akreditēta: 22.12.2010. - 31.12.2016.
 • Programma licencēta: 24.03.2006. - 31.12.2016.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: : profesionālās bakalaura grāds izglītībā un ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāja kvalifikācija.
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs.
 • Programmas apjoms: 160 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās – 4 gadi; nepilna laika studijās - 4,5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 700 Ls gadā, nepilna laika studijas - 630 Ls gadā
 • Programmas saturs: Vispārizglītojošie kursi paredzēti skolotāja vispārējās kompetences attīstīšanai.
  Nozīmīgākie studiju kursi:
  • Filozofijas pamati, Kultūras vēsture, Reliģiju vēsture, Pedagoģijas vēsture, Svešvaloda.


  Teorētiskie pamatkursi attīsta skolotāja kompetenci, sekmē zinātnisko darbību, attīsta organizatoriskās prasmes, kā arī pozitīvu attieksmju veidošanos pret skolēna personību. Nozīmīgākie studiju kursi:
  • Vispārīgā pedagoģija, Didaktika, Vispārējā psiholoģija, Ģeogrāfija un Vides zinātnes pamati, Ētika un estētika, Sociālās ekonomikas pamati, Veselības mācību, Politoloģija.


  Profesionālās specializācijas kursi paredz skolotāja profesionālās kompetences attīstīšanu un sociālo un komunikatīvo prasmju pilnveidi. Nozīmīgākie studiju kursi:
  • Sociālo zinību mācīšanas metodika, Ģeogrāfijas mācīšanas metodika, Radošs darbs ar informāciju.


  Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos.
  • Ekoloģiskā izglītība, Etnopsiholoģija, Latvijas parlamentārisma vēsture u.c.


  Absolventu iespējas:
  1. studēt pedagoģijas maģistra programmās;
  2. strādāt izglītības sfērā par sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotāju pamatskolā.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs \” (studiju modulis ”Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”)

programmas direktors: Dr.paed. asoc.prof. Jānis Dzerviniks

 • Programmas kods: 42141
 • Programma akreditēta: 22.12.2010. - 31.12.2016.
 • Programma licencēta: 07.03.2005. - 31.12.2016.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaurs izglītībā un pamatizglītības skolotāja sākumskolā ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā kvalifikācija
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs, nokārtots valsts eksāmens.
 • Programmas apjoms: 160 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 4 gadi, nepilna laika studijās - 4,5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 700 Ls gadā, nepilna laika studijas - 630 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Vispārizglītojošie studiju kursi - Vispārizglītojošie studiju kursi - Vispārizglītojošo studiju kursu bloks satur humanitāro un sociālo zinātņu kursus, kā arī kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas

  Filosofijas pamati, Ētika un estētika, Kultūras vēsture, Praktiskā svešvaloda, Sociālās ekonomikas pamati u.c.

  Teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi : Nozares teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu bloks satur pedagoģijas, psiholoģijas teorijas un informācijas tehnoloģiju kursus

  Vispārīgā, pirmsskolas un skolas pedagoģija, Didaktika, Audzināšanas teorija, Pedagoģijas teoriju vēsture, Vispārīgā, attīstības un saskarsmes psiholoģija, Informātika izglītībā, Metodoloģija un zinātniski pētnieciskais darbs pedagoģijā u.c.;

  pētnieciskā darba pedagoģijā, psiholoģijā un metodikās moduli

  Metodoloģija un zinātniski pētnieciskā darbība pedagoģijā, Pedagoģiskās pētīšanas metodes, Studiju darbi pedagoģijā, psiholoģijā un metodikās.

  Nozares profesionālās specializācijas kursi : Nozares profesionālās specializācijas kursu bloks satur pamatizglītības skolotāja sākumskolā profesionālās specializācijas kursu moduli

  Dzimtās valodas saturs un mācīšanas metodika, Matemātikas saturs un mācīšanas metodika, Vizuālās mākslas saturs un mācīšanas metodika, Rokdarbu saturs un mācīšanas metodika, Integrētās mācības u.c.;

  pētnieciskā darba pedagoģijā, psiholoģijā un metodikās moduli; profesionālās specializācijas pamatskolā kursu moduli (studiju kursi atbilstoši izvēlētajai specializācijai).

  Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos.

 • Absolventu iespējas:
  • studēt pedagoģijas maģistrantūrā;
  • strādāt skolotāja profesijā pamatizglītības pakāpē.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs” (studiju modulis ”Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs”)

programmas direktors: Mg.paed., docente Emīlija Strode

 • Programmas kods: 42141
 • Programma akreditēta: 22.12.2010. - 31.12.2016
 • Programma licencēta: 07.03.2005. - 31.12.2016.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds izglītībā un svešvalodas (angļu vai vācu) skolotāja kvalifikācija
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs un nokārtots valsts eksāmens attiecīgajā svešvalodā.
 • Programmas apjoms: 160 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijas - 4 gadi, nepilna laika studijas - 4,5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 700 Ls gadā, nepilna laika studijas - 630 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Vispārizglītojošie studiju kursi - Vispārizglītojošo studiju kursu bloks satur humanitāro un sociālo zinātņu kursus, kā arī kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas:

  Filosofijas pamati, Ētika un estētika, Kultūras vēsture, Praktiskā svešvaloda, Sociālās ekonomikas pamati u.c.

  Teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi : Nozares teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu bloks satur pedagoģijas, psiholoģijas teorijas un informācijas tehnoloģiju kursus:

  Vispārīgā, pirmsskolas un skolas pedagoģija, Didaktika, Audzināšanas teorija, Pedagoģijas teoriju vēsture, Vispārīgā, attīstības un saskarsmes psiholoģija, Informātika izglītībā, Metodoloģija un zinātniski pētnieciskais darbs pedagoģijā u.c.;

  Profesionālās specializācijas kursi:

  Konversācija, Praktiskā gramatika, Novadzinības Teksta analīze, Ārzemju literatūra, 20.gs. angļu/vācu literatūra, Ievads tulkošanā.

  Brīvās izvēles kursi ļauj studējošajiem gan paplašināt savu redzesloku, gan tālāk attīstīt profesionālo kompetenci. Brīvās izvēles kursu klāsts tiek regulāri atjaunots un papildināts, ņemot vērā studentu ierosinājumus un vēlmes. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Latgales folklora, Latvijas vēsture, Starptautiskas attiecības un Latvijas drošība, Kreatīva rakstīšana, Praktiska tulkošana, Stilistika, Didaktikas spēles u.c.

 • Absolventu iespējas:

  • studēt maģistratūrā: pedagoģijas vai svešvalodas programmās;
  • strādāt vispārizglītojošās mācību iestādēs, mācot angļu vai vācu valodu vidusskolas klasēs, kā arī veicot audzināšanos darbu vasaras nometnēs u.c.


Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Tulks referents”

programmas direktors: Dr.philol., docente Mārīte Opincāne

 • Programmas kods: 42222
 • Programma akreditēta: 04.06.2008.-31.12.2014.
 • Programma licencēta: 28.12.2007.-31.12.2014.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds tulkošanā un tulka referenta kvalifikācija.
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs un nokārtots valsts eksāmens tulkošanā.
 • Programmas apjoms: 160 KP
 • Studiju veids: pilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: 4 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 800 Ls gadā,
 • Programmas saturs:

  Vispārizglītojošie kursi:

  Starpkultūru komunikācija, Ievads valodniecībā, Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija, Eiropas Savienības likumdošana, Mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences, Zinātniskā darba metodoloģija, Angļu/vācu valodas fonētika, Angļu/vācu rakstu valoda, Retorika, Mutvārdu komunikācija un prezentācija angļu/vācu valodā.

  Teorētiskie pamatkursi:

  Ievads tulkošanas teorijā, Ievads terminoloģijā, Angliski/vāciski runājošo valstu novadzinības, Sastatāmā valodniecība, Angļu/vācu valodas frazeoloģija, Angļu/vācu valodas leksikoloģija, Pētījuma tulkošanā zinātniskie pamati, Ārzemju literatūras vēsture, Ievads rakstiskajā tulkošanā, Ievads mutiskajā tulkošanā, Angļu/vācu valodas praktiskā gramatika, Teksta analīzes lingvostilistiskie aspekti, Stilistika.

  Profesionālās specializācijas kursi:

  Rakstiskās tulkošanas modulis: Informatīvie teksti, Vides problēmas, Publicistika un literārie teksti, Tirgus pētījumi un reklāma, ES teksti, Otrā svešvaloda (angļu/vācu), Lietišķā angļu/vācu valoda, Juridisko tekstu angļu/vācu valoda, Juridisko tekstu tulkošana, Ekonomisko tekstu tulkošana: ekonomika un uzņēmējdarbība, Datorprogrammas tulkotājiem, Konsekutīvā un sarunu tulkošana, Sinhronā tulkošana, Saskarsmes psiholoģija, Teksta analīzes lingvostilistiskie aspekti. Brīvās izvēles kursi ļauj studējošajiem gan paplašināt savu redzesloku, gan tālāk attīstīt profesionālo kompetenci.

  Brīvās izvēles kursu klāsts tiek regulāri atjaunots un papildināts, ņemot vērā studentu ierosinājumus un vēlmes. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Ekonomikas pamatkoncepcijas un terminoloģija, Mūsdienu pedagoģijas terminoloģija, Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vācu valoda, Latviešu un krievu valodas kontrastīvā gramatika, Pedagoģisko tekstu tulkošana u.c.

 • Absolventu iespējas:
  • strādāt par tulku un tulkotāju valsts un pašvaldību iestādēs, valsts un privātajos uzņēmumos, ES institūcijās.
  • studēt akadēmiskajā/profesionālajā filoloģijas maģistrantūrā.
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: +371 6 4624816
e-mail: ppkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv