English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Izglītības un dizaina fakultāte Izglītības un metodiku katedra Projekti
Projekti
Nr. Projekta nosaukums Dalībnieki no PPK
1.
“JJJ – Jauniešu ar zemām vai nepietiekamām sociālajām prasmēm izglītības pasākumu kopums “Jaunieši – jauniešiem”
Līgums NR.2007/0106/VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.6.1./0004/0160
Ieskats projekta pasākumu norisē.
Projekta vadītāja
Ž.Truskovska
Darba grupa
M.Mežāre, R.Orska, A.Jurčenko
Eksperti
M.Rozenfelde, A.Olūtnika, P.Vucenlazdāns
2. Atbalsta sistēmas pilnveidošana bērniem ar speciālām vajadzībām Identifikācijas numurs VPO1-ISF-PIAA-04-APK-3.3.7.-0016-0012 Koordinatore: M. Rozenfelde Dalībnieces: R.Orska, A.Olutnika, A.Arbidāne, A.Kondrova, O.Čapkeviča
3. Nacionālās programmas projekts "Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai" NPP eksperts, "Profesionālās izglītības programmu izveides metodikas izstrāde" darba grupas vadītājs: P.Vucenlazdāns
4. ESF projekts „Mācību metodiskais līdzeklis skolēniem ar speciālām vajadzībām integratīvajās klasēs/ grupās”
Nr. 2007/0104/VPD1/ESF/PIAA/ 07/APK/ 3.3.7./0045/0160 –2007.-2008.g.
Dr. paed., asoc.prof. J. Dzerviniks, Mg.paed., M. Rozenfelde, Mg.psyhol., R. Orska
5. Iekļaujošās izglītības sistēmas bērniem ar speciālām vajadzībām pilnveide un nostiprināšana Daugavpils rajonā. Līg.Nr. 2007/0115/VPD1/ESF/PIAA/07/APK/ 3.3.7./0030/0593 2007.-2008.g. Mg.paed., M. Rozenfelde
Mg.psyhol., R. Orska
6.
7. Izglītības iespēju pilnveidošana jauniešiem ar speciālām vajadzībām Saldus rajonā Līg.Nr. 2007/0092/VPD1/ESF/PIAA/06 /APK/3.3.7./0015/0576 2007.-2008.g. Mg.paed., M. Rozenfelde Mg.psyhol., R. Orska, Mg.paed. G.Strods
8. Pedagoģiskās korekcijas programmu izveide un ieviešana Liepnas internātpamatskolā. Līg.Nr. 2007/0115/VPD1/ESF/PIAA/07/ APK/3.3.6.1./0041/0630 2007.-2008.g Mg.paed.,M. Rozenfelde – eksperte,/konsultante; Mg.psyhol., R. Orska, Mg.paed. G.Strods
9. ESFprojekts „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” projekts ”Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai” A.Jurčenko, E.Kalvāns
10. ESF projekts „Motivācijas programmu ieviešana Rēzeknes Ģimenes atbalsta centrā dažādām sociālās atstumtības riska grupām un metodiskā materiāla izstrāde sociālā darba speciālistiem” VPD1/ESF/NVA/06/gs/3.3.1.1./0001/0140/58 2007-2008.g. Mg.paed.,M. Rozenfelde – darba gr. vad.; Ž. Truskovska, R.Orska, A.Kondrova, A. Jurčenko
11. DHF projekts "Problem solving for better helth" Apakšprojekts "Rēzeknes pilsētas un rajona ģimeņu informēšana par bērnu attīstības traucējumu agrīno diagnostiku un korekcijas iespējām" Apakšprojekts "Rotaļlietu iegāde RA Speciālās pedagoģijas laboratorijas 'Agrās palīdzības centram'" Eksperte speciālās pedagoģijas jautājumos M.Rozenfelde 1.apakšprojekta vad. M.Rozenfelde 2.apakšprojekta vad. R.Orska
12. Karjeras izglītības programmu nodrošināšana izglītības sistēmā Dalībnieki: G.Strods.R.Orska
13. Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas "Sociālais pedagogs" studentu pirmsdiploma prakse valsts pašvaldību un nevalstiskajās organizācijās Projekta vad. M.Mežāre
Dalībnieki: A.Jurčenko, R.Orska, A.Kondrova, Ž. Truskovska
14. „Augstākās profesionālās studiju programmas „Svešvalodas skolotājs” studentu profesionālā prakses valsts izglītības iestādēs.”
(Līguma Nr. 2007/0046/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0061/0160)
K.Laganovska
15. „Akadēmiskā personāla kompetenču attīstīšana tulkošanas studiju kursu pasniegšanai augstskolā”
(Līguma Nr. 2006/0104/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0127/0160)
K.Laganovska
16. “RA studiju programmas “Pamatizglītības skolotājs sākumskolā” studentu profesionālā prakse” projekta līguma Nr.2007/0039/VPD1/ESF/ PIAA/06/ APK/3.2.6.3./0055/0160 R.Burceva
17. Projekts “Kvalitatīvas profesionālās prakses nodrošinājums RA sākumskolas skolotāju specialitātes studentiem bāzes skolā”.
Projekta Nr. 2007/0039/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0052/0160
R.BurcevaRA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: +371 6 4624816
e-mail: ppkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv