English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Izglītības un dizaina fakultāte Dizaina un amatniecības katedra Akadēmiskais personāls
Akadēmiskais personāls
Nr. Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds, amats Konsultāciju laiks Docējamie kursi Kontakti
1. Līga Danilāne Mag.oec.
lektore
Otrdiena 14.00-15.30 Ekonomikas teorijas izglītībā, Ekonomikas mācīšanas metodika, Metodoloģija un zinātniski pētnieciskā darbība pedagoģijā, Ekonomikas teorijas izglītībā, Patērētājizglītības pedagoģija un sociālās ekonomikas pamati, Patērētājzinības, Bizness mājsaimniecībā, Praktiskā uzņēmējdarbība un mākslas menedžments. liga.danilane@ru.lv
29474886
2. Velta Ļubkina Dr.paed.
profesore
Otrdiena 14.00-15.30 Ievads profesijā, skolotāja pienākumi un funkcijas, Zinātniskā darba pamati un pedagoģijas pētnieciskās metodes,Bizness mājsaimniecībā, Profesionālās izglītības iestādes un tautsaimniecības mijiedarbība, Izglītības saturs profesijā, Metodoloģija un zinātniski pētnieciskā darbība pedagoģijā,Tautsaimniecības pedagoģija, Patērētājizglītības pedagoģija un sociālās ekonomikas pamati, Pētījumu un projektu rakstīšanas metodoloģija, Plānu un projektu izstrādes metodoloģija speciālajā pedagoģijā, Patērētāju izglītība,Audzināšanas un pētniecības metodes pedagoģijā, Pētnieciskās metodes pedagoģijā. velta@ru.lv
26464930
3. Vladislavs Paurs Mag.art. asoc.prof. Otrdiena 14.00-16.00 Ādas plastika,Vizuālās mākslas SMM, Vizuālā māksla, Ādas plastika, Zīmēšana, Gleznošana. vladislavs.paurs@ru.lv
29336263
4. Aina Strode Dr.paed., Mg.art.,
lektore
Pirmdiena 15.45-16.45 Mācību procesa pedagoģiskie modeļi, Grafiskā valoda, Rokdarbu mācīšanas metodika, Papīra plastika, Maketēšana, Datorgrafikas programmas (ArchiCAD, AutoCAD, CorelDRAW), Arhitektūras pamati, Arhitektūras grafika, Interjera projektēšana un ergonomika. aina.strode@ru.lv
26864968, 25438580
5. Liene Zarembo Mag.paed.
lektore
Trešdiena 13.30-14.00 Mākslas un vispārējā kompozīcija ( zīmēšana), Mākslas un vispārējā kompozīcija ( gleznošanas mācības pamatievirzes), Radošas darbības pedagoģiski psiholoģiskās teorijas, Tekstildarbu tehnoloģijas, Tekstiltehniku sintēze vizuālā tēla veidošanā liene.zarembo@ru.lv
26481053
6. Gatis Lucjanovs Mag.paed.
lektors
Trešdiena 13.00-14.00 Kokapstrādes materiālmācība, Kokapstrādes instrumenti un darbgaldi,Spēkrata ekspluatācija,Kokapstrādes tehnoloģijas, Mēbeļu izgatavošanas tehnoloģija, Lauksaimniecības mehanizācija, Mehāniskais transporta līdzeklis, Mēbeļu un gaismas dizains interjerā, Materiālmācība un apdares tehnoloģijas. gatis.lucjanovs@ru.lv
29468124
7. Vilma Keiša Mag.paed.
lektore
Otrdiena 13.00-13.30  Floristika, NLP teorijas, Neirolingvistiskā programmēšana, Apstādījumu veidošana, Augu augšanas vide. Vilma.keiša@ru.lv
26278016
8. Diāna Apele Mag.paed.
lektore
Trešdiena 8.30-9.30 13.00-14.00 Interjera iekārtojums,Telpas uztvere un kompozīcija, Batika, Koloristika, Apdruka,Auduma apgleznošana, Mākslas valodas pamati,Tekstildarbi apkārtējās vides veidošanai, Bionika, dizains un koloristika, Dekoratīvie objekti ainavā, Interjera kompozīcija plaknē un telpā, Dizaina vēsture, Interjera dizains un ergonomika, Aušana. diana.apele@ru.lv
28303743
9. Silvija Mežinska Mag.paed.
lektore
Trešdiena 13.30-14.00  Apģērba konstruēšana un modelēšana, Apģērba kultūra, Tēla veidošana: teorija un dizains, Apģērbu un modes zinību pamati, Apģērba projektēšana un mākslinieciskā noformēšana, Lietišķā etiķete dizainera darbībā. silvija@ru.lv
29716353
10. Nellija Kivkucāne lektore Otrdiena 13.00-14.00  Šūto izstrādājumu tehnoloģija, Tekstilmateriālmācība, Darba vide un tās drošība, Uzturs un uzturzinību MM, Veselīgs uzturs un ēšanas paradumi, Tradīcijas ģimenē, Mājsaimniecības tehnika, Mājsaimniecības vadīšana un uzturēšana. darbmkat@ru.lv
nellija.k@ru.lv
29157227RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: +371 6 4625079
e-mail: darbmkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv