English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Izglītības un dizaina fakultāte Dizaina un amatniecības katedra Studiju programmas
Studiju programmas
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Apģērba projektēšana un dizains "

programmas direktors: Mg. paed. lektore Silvija Mežinska

 • Programmas kods: 41542
 • Programma licencēta: 15.03.2012.-15.03.2015.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: izstrādājumu (apģērbu) projektētājs
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: : sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs.
 • Programmas apjoms: 100 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās – 2,5 gadi, nepilna laika studijās - 3 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 870 Ls gadā, nepilna laika studijas - 700 Ls gadā
 • Programmas saturs: Vispārizglītojošie mācību kursi ir saistīti ar zināšanu un prasmju pilnveidošanu sociālajās, humanitārajās zinātnēs, uzņēmējdarbībā, tehniskajās, dabaszinātnēs un informācijas tehnoloģijās, piemēram,
  • Filozofijas pamati, Praktiskās svešvalodas, Darba un autortiesības, Praktiskā uzņēmējdarbība, Mākslas menedžments, Informācijas tehnoloģijas u.c.

  Nozares teorētiskie pamatkursi saistās ar mākslas un tehnoloģiju priekšmetu apguvi.

  Nozīmīgākie studiju kursi:
  • Mākslas vēsture, Mākslas valoda un kompozīcija, Modes zinības un stilistika, Modes zīmējums un apģērbu kompozīcija, Grafiskās programmas IT (Photoshop AutoCad u.c.), Apģērbu projektēšana, Apģērbu konstruēšana un tehnoloģija u.c.


  Profesionālās specializācijas kursi, ņemot vērā studējošo specifisku interešu realizāciju, tiek piedāvāti specializācijās:
  • Šūto izstrādājumu projektēšana un dizains;
  • Rokdarbu projektēšana un dizains apģērbā;
  • Stila dizains;
  • Mašīnadījuma projektēšana un dizains apģērbā.


  Nozīmīgākie studiju kursi, kuri saistīti ar padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi darbam individuālajā uzņēmējdarbībā, piemēram,
  • Tērpu mākslinieciskā projektēšana,, apģērbu individuālo pasūtījumu dizains, Rokdarbu tehnoloģija un dizains, Tēla dizains, Autorkolekcijas u.c.


  Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,
  • Gleznošana, Auduma apdruka un apgleznošana, otrā svešvaloda u.c.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Interjera dizains"

programmas direktors: Mg.paed. lektore Diāna Apele

 • Programmas kods: 42214
 • Programma akreditēta: 04.11.2009.-31.12.2015.
 • Programma licencēta: 21.02.2008. – 31.12.2015.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds mākslā un interjera dizainera kvalifikācija
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai:

   sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomprojekts

 • Programmas apjoms: 160 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 4 gadi, nepilna laika studijās - 4,5 gadi
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 870 Ls gadā, nepilna laika studijas - 700 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Vispārizglītojošie mācību kursi ir saistīti ar zināšanu un prasmju pilnveidošanu sociālajās un humanitārajās zinātnēs, uzņēmējdarbībā, piemēram,

  Mākslas filozofija, Personāla vadība un saskarsme, Svešvalodas, Estētika, Socioloģija, Uzņēmējdarbības pamati, Mākslas menedžments u.c.

  Nozares teorētiskie pamatkursi saistās ar mākslas priekšmetu apguvi.

  Nozīmīgākie studiju kursi:

  Mākslas vēsture, Mākslas valoda un kompozīcija, Telpas uztvere, Koloristika, Interjera stili, Grafiskās programmas (ArchiCad, Photoshop u.c.), Dizains un bionika, Interjera attēlošanas grafiskie paņēmieni u.c.

  Profesionālās specializācijas kursi saistās ar specialitātes apguvi.

  Nozīmīgākie studiju kursi:

  Zīmēšana, Gleznošana, Interjera projektēšana un ergonomika, Materialmācība un apdares tehnoloģijas, Maketēšana, Mēbeļu un gaismas dizains interjerā, Arhitektūras pamati, Telpisko objektu projektēšana u.c.

  Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

  Tekstildarbi interjerā, Vizuālā tēla veidošana, Fitodizains, Savrupmājas dārza projektēšana u.c.

 • Absolventu iespējas:

  -         studēt maģistrantūras augstākās izglītības programmās;

  -         strādāt par dizaineru, plānot un īstenot radošas idejas interjera mākslas jomā, izpildīt pasūtījumus interjera projektēšanā un iekārtošanā, projektu izpildes organizēšanā un autoruzraudzībā. Interjera dizaina speciālists var veikt individuālo uzņēmējdarbību, organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, sadarboties ar arhitektiem, māksliniekiem, datordizaineriem, strādāt dažādos uzņēmumos un birojos.


Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs” (studiju modulis ”Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”)

programmas direktors: Mg.soc.sc., lektore Līga Danilāne

 • Programmas kods: 42141
 • Programma akreditēta: 22.12.2010. - 31.12.2016
 • Programma licencēta: 09.06.2005. - 31.12.2016
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālās bakalaura grāds izglītībā un mājturības/ mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotāja kvalifikācija.
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs.
 • Programmas apjoms: 160 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās – 4 gadi; nepilna laika studijās - 4,5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 700 Ls gadā, nepilna laika studijas - 630 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Vispārizglītojošie studiju kursi - Vispārizglītojošo studiju kursu bloks satur humanitāro un sociālo zinātņu kursus, kā arī kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas:

  Filosofijas pamati, Ētika un estētika, Kultūras vēsture, Praktiskā svešvaloda, Sociālās ekonomikas pamati u.c.

  Teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi : Nozares teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu bloks satur pedagoģijas, psiholoģijas teorijas un informācijas tehnoloģiju kursus:

  Vispārīgā, pirmsskolas un skolas pedagoģija, Didaktika, Audzināšanas teorija, Pedagoģijas teoriju vēsture, Vispārīgā, attīstības un saskarsmes psiholoģija, Informātika izglītībā, Metodoloģija un zinātniski pētnieciskais darbs pedagoģijā u.c.;

  Profesionālās specializācijas kursi:

  Profesionālo izglītības iestāžu sociālie uzdevumi, darbība un organizēšana, Profesionālās izglītības iestādes un tautsaimniecības mijiedarbība u.c.

  Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

  Efektīva mācību vide, Kooperatīvā mācīšanās, Domāšanas aktivizēšana u.c.

 • Absolventu iespējas:
  • studēt 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās;
  • strādāt profesionālās izglītības iestādēs.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Vides dizains"

programmas direktors: Mg. art.asoc.prof. Vladislavs Paurs

 • Programmas kods: 41214
 • Programma akreditēta: 09.05.2007.- 31.12.2013.
 • Programma licencēta: 24.03.2006. – 31.12.2013.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: vides dizainera kvalifikācija ar specializāciju - dārza dizains
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs, nokārtots kvalifikācijas eksāmens.
 • Programmas apjoms: 80 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 2 gadi, nepilna laika studijās - 2,5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 870 Ls gadā, nepilna laika studijas - 700 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Vispārizglītojošie mācību kursi nodrošina pirmā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu apguvi, paaugstina studenta vispārīgās izglītības līmeni, dod zināšanas un prasmes komunikatīvajā saskarsmē un sociālajā sfērā.

  Filozofija, Praktiskā svešvaloda, Mākslas vēsture, Vides aizsardzības pamati, Personāla vadība un saskarsme , Sports

  Vadības zinātnes kursi:

  Zīmēšana, Gleznošana, Koloristika, Lietišķā grafika un Šrifts u.c.

  Nozares teorētisko un specializācijas kursu apguves rezultātā studenti iegūst vides dizainera kvalifikācijai nepieciešamās zināšanas, kā arī pamatprasmes un iemaņas specializācijas mācību kursos. Šie studiju kursi tiek apgūti padziļināti gan teorētiski, gan praktiski, kas veicina nepieciešamās iemaņas un prasmes jaunu vides dizaina projektu izstrādei un nepieciešamās prasmes, lai iekļautos šodienas darba tirgus pieprasījumā.

  DārzaDatorgrafikas programmas, Zīmēšana, Gleznošana, Mākslas valoda un kompozīcija, Bionika, dizains un koloristika, Lietišķā grafika un šrifts, Ainavas mācība, Dārza dizaina struktūra, Arhitektūras pamati, Apstādījumu veidošana, Dekoratīvie objekti ainavā, Ainavas projektēšana, Automatizētā projektēšana

 • Absolventu iespējas:
  • strādāt ar kultūrvidi saistītā plānošanā;
  • veikt individuālo uzņēmējdarbību, organizēt un vadīt darbu, sadarboties ar arhitektiem, māksliniekiem, strādāt dažādos uzņēmumos.
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: +371 6 4625079
e-mail: darbmkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv