English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Izglītības un dizaina fakultāte Sākumskolas metodiku katedra Studiju programmas
Studiju programmas
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs” (studiju modulis ”Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”)

programmas direktors: Dr.hist. docents Vladislavs Malahovskis

 • Programmas kods: 42141
 • Programma akreditēta: 22.12.2010. - 31.12.2016.
 • Programma licencēta: 24.03.2006. - 31.12.2016.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: : profesionālās bakalaura grāds izglītībā un ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāja kvalifikācija.
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs.
 • Programmas apjoms: 160 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās – 4 gadi; nepilna laika studijās - 4,5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 700 Ls gadā, nepilna laika studijas - 630 Ls gadā
 • Programmas saturs: Vispārizglītojošie kursi paredzēti skolotāja vispārējās kompetences attīstīšanai.
  Nozīmīgākie studiju kursi:
  • Filozofijas pamati, Kultūras vēsture, Reliģiju vēsture, Pedagoģijas vēsture, Svešvaloda.


  Teorētiskie pamatkursi attīsta skolotāja kompetenci, sekmē zinātnisko darbību, attīsta organizatoriskās prasmes, kā arī pozitīvu attieksmju veidošanos pret skolēna personību. Nozīmīgākie studiju kursi:
  • Vispārīgā pedagoģija, Didaktika, Vispārējā psiholoģija, Ģeogrāfija un Vides zinātnes pamati, Ētika un estētika, Sociālās ekonomikas pamati, Veselības mācību, Politoloģija.


  Profesionālās specializācijas kursi paredz skolotāja profesionālās kompetences attīstīšanu un sociālo un komunikatīvo prasmju pilnveidi. Nozīmīgākie studiju kursi:
  • Sociālo zinību mācīšanas metodika, Ģeogrāfijas mācīšanas metodika, Radošs darbs ar informāciju.


  Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos.
  • Ekoloģiskā izglītība, Etnopsiholoģija, Latvijas parlamentārisma vēsture u.c.


  Absolventu iespējas:
  1. studēt pedagoģijas maģistra programmās;
  2. strādāt izglītības sfērā par sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotāju pamatskolā.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs \” (studiju modulis ”Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”)

programmas direktors: Dr.paed. asoc.prof. Jānis Dzerviniks

 • Programmas kods: 42141
 • Programma akreditēta: 22.12.2010. - 31.12.2016.
 • Programma licencēta: 07.03.2005. - 31.12.2016.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaurs izglītībā un pamatizglītības skolotāja sākumskolā ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā kvalifikācija
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs, nokārtots valsts eksāmens.
 • Programmas apjoms: 160 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 4 gadi, nepilna laika studijās - 4,5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 700 Ls gadā, nepilna laika studijas - 630 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Vispārizglītojošie studiju kursi - Vispārizglītojošie studiju kursi - Vispārizglītojošo studiju kursu bloks satur humanitāro un sociālo zinātņu kursus, kā arī kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas

  Filosofijas pamati, Ētika un estētika, Kultūras vēsture, Praktiskā svešvaloda, Sociālās ekonomikas pamati u.c.

  Teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi : Nozares teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu bloks satur pedagoģijas, psiholoģijas teorijas un informācijas tehnoloģiju kursus

  Vispārīgā, pirmsskolas un skolas pedagoģija, Didaktika, Audzināšanas teorija, Pedagoģijas teoriju vēsture, Vispārīgā, attīstības un saskarsmes psiholoģija, Informātika izglītībā, Metodoloģija un zinātniski pētnieciskais darbs pedagoģijā u.c.;

  pētnieciskā darba pedagoģijā, psiholoģijā un metodikās moduli

  Metodoloģija un zinātniski pētnieciskā darbība pedagoģijā, Pedagoģiskās pētīšanas metodes, Studiju darbi pedagoģijā, psiholoģijā un metodikās.

  Nozares profesionālās specializācijas kursi : Nozares profesionālās specializācijas kursu bloks satur pamatizglītības skolotāja sākumskolā profesionālās specializācijas kursu moduli

  Dzimtās valodas saturs un mācīšanas metodika, Matemātikas saturs un mācīšanas metodika, Vizuālās mākslas saturs un mācīšanas metodika, Rokdarbu saturs un mācīšanas metodika, Integrētās mācības u.c.;

  pētnieciskā darba pedagoģijā, psiholoģijā un metodikās moduli; profesionālās specializācijas pamatskolā kursu moduli (studiju kursi atbilstoši izvēlētajai specializācijai).

  Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos.

 • Absolventu iespējas:
  • studēt pedagoģijas maģistrantūrā;
  • strādāt skolotāja profesijā pamatizglītības pakāpē.
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: +371 6 4605289
e-mail: smk@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv