English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Izglītības un dizaina fakultāte Personības socializācijas pētījumu institūts
Personības socializācijas pētījumu institūts

Personības socializācijas pētījumu institūts (PSPI) dibināts 2006. gada 11. novembrī

Reģistrācijas apliecības Nr. 321093

Velta Ļubkina
PSPI direktore
Dr.paed., profesore Velta Ļubkina
Tālr.(371) 646 22497
Fakss (371) 646 22497
velta@ru.lv
Mārīte Rozenfelde
Speciālās pedagoģijas laboratorijas vadītāja
Mg.paed., Dr. paed. grāda pretendente Mārīte Rozenfelde
Tālr.(371)646 22496
Marite.Rozenfelde@inbox.lv
Larisa Brokāne
Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģiju laboratorijas vadītāja
Dr.soc. psyhol. Larisa Brokāne
Tālr.(371) 646 22497
Fakss (371) 646 22497
Mob.tālr.: (371) 26300427
Larisa.Brokane@llu.lv


PSPI nosaukums citās valodās:

-          angļu: Personality Socialization Research Institute,

-          krievu: Исследовательский институт социализации личности

-          lietuviešu: Asmenubēs socializacijos tyrimu institutas,

-          igauņu: Isiksuse Sotsialiseerumise Uurimisinstituut,

-          vācu: Institut für Forschung der Sozialisation der Persönlichkeit

PSPI STRUKTŪRA


Darbības virzieni

 • Lietišķo un fundamentālo pētījumu veikšana.
 • Inovāciju integrēšana zināšanu sabiedrības veidošanā un tehnoloģiju pārnese, nodrošinot zinātnes un prakses saikni.
 • Reģiona zinātniskā potenciāla mērķtiecīga izmantošana, atjaunošana un zinātnes rezultātu popularizēšana.
 • Mūžizglītības kvalitātes veicināšana zināšanu sabiedrībā.
 • Zinātniskās un pētnieciskās infrastruktūras modernizācija.

Pētniecības virzieni

 • Pedagoģijas tehnoloģijas: socializācijas un profesionālās rehabilitācijas pētījumi, socializācijas vispārējās teorijas, uzvedības modeļi, sociālās normas, vērtības, patērētājkultūra, uzņēmējdarbības prasmes un informācijas tehnoloģijas socializēšanās procesā u.c.
 • Speciālā pedagoģija: bērnu ar speciālām vajadzībām, cilvēku ar invaliditāti socializācijas un resocializācijas problēmas un to risinājumi, specializēto tehnoloģiju izpēte un ieviešana u.c.;
 • Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģijas: sociālā riska ģimeņu atbalsta tehnoloģijas, iedzīvotāju krīzes un psihosociālās problēmas, aktīvās novecošanās un sabiedrības veselības problēmu izpēte un risinājumu ieviešana u.c.

PSPI stratēģiskais mērķis: attīstīt zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrošinot tehnoloģisko izcilību (zinātniski pamatotu teorētisko, praktisko un informatīvo bāzi u.c.) un inovāciju pārnesi socializācijas un resocializācijas problēmu mazināšanai personības (it sevišķi cilvēkiem ar īpašām un speciālām vajadzībām) sociālās drošības un integrēšanās, cilvēkdrošības un vardarbības profilakses jomās, veicot starpdisciplinārus pētījumus un veicinot indivīda un sabiedrības drošību (pamatojoties uz MK noteikto prioritāro zinātnisko virzienu Nr.5 „Sociālā ietekme”).

Uzdevumi:

1. attīstīt zinātniski pētniecisko kapacitāti:

 • nodrošinot zinātniskajam personālam kvalifikācijas pilnveidi, stažēšanos un dalību valstiski nozīmīgu projektu īstenošanā Latvijā vai/un ārzemēs, veicinot svešvalodu prasmju pilnveidi un izaugsmes iespējas;
 • veicinot doktora grāda iegūšanu esošajiem PSPI zinātniskajiem darbiniekiem;
 • pētījumu veikšanā piesaistot jaunus nozares speciālistus, paplašinot viņu pieredzi un veicinot iesaisti un konkurētspēju darba tirgū;
 • iesaistot institūta darbībā jaunus zinātņu doktorus no Latvijas un ārvalstīm;

2. nodrošināt tehnoloģisko izcilību un inovāciju pārnesi socializācijas un resocializācijas un cilvēkdrošības (it sevišķi cilvēkiem ar īpašām un speciālām vajadzībām) jautājumu risināšanai Latgales reģionā un Latvijā kopumā:

 • veicot starpdisciplinārus pētījumus un inovāciju pārnesi socializācijas un resocializācijas, cilvēkdrošības jomā: IZGLĪTĪBA/ PERSONĪBAS SOCIALIZĀCIJA (5. Humanitārās un sociālās zinātnes; 5.2. sociālās zinātnes; 5.22. Pedagoģija) - RESOCIALIZĀCIJA/ (3. Bioloģijas un medicīnas zinātnes; 3.15. Medicīnas bāzes zinātnes- Sabiedrības veselība; rehabilitācija)  - PEDAGOĢIJAS TEHNOLOĢIJAS/ SOCIĀLĀS  un REHABILITĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS un INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS (2. inženierzinātnes un datorzinātnes; 2.1 datorzinātne; 2.11. informācijas tehnoloģijas), turpinot sadarbību ar Latvijas un ārvalstu zinātniskajām institūcijām;
 • veicināt inovāciju pārnesi, turpinot publicēt divus starptautiski recenzētus ikgadējos PSPI zinātniskos izdevumus, kuriem piešķirts Starptautiskais seriālizdevumu standartnumurs ISSN;
 • sadarbībā ar LZA un citām Latvijas un ārvalstu universitātēm ņemt dalību citu starptautiski recenzētu izdevumu zinātniskajās redkolēģijās un publicēt pētījumu rezultātus starptautiski citējamos izdevumos;
 • organizējot ikgadējo starptautisko zinātnisko konferenci ”Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”;
 • sadarbībā ar ASV DHF turpinot zinātniski praktisko konferenču PSBH organizēšanu;
 • iesaistoties Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīklā (ESPON) .

3. Kopš 2008.gada 1. septembra sadarbībā ar LU, DU un ārvalstu universitātēm realizēt doktora studiju programmu „Pedagoģija” (sīkāk - http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20106&p4=201064):

 • sagatavot studiju programmu un veikt tā starptautisko akreditāciju, uzsvaru liekot uz bilingvālo pieeju un trim padziļinātajiem pētījumu virzieniem: speciālā izglītība; vispārējā izglītība un profesionālā izglītība; pašiem sagatavojot jaunos zinātņu doktorus un iesaistot doktorantus PSPI darbībā, pētniecībā un projektos jau studiju laikā;
 • veicinot Latvijas Zinātņu padomē ekspertu apstiprināšanu no PSPI zinātniskā personāla vidus,
 • izveidot promocijas padomi doktora studiju programmas „Pedagoģija” realizēšanai;
 • veicināt mērķstipendiju piesaistīšanu un studējošo materiālo stimulēšanu par sasniegumiem studijās, zinātnē.

4. Nodrošināt zinātniskās programmas ilgtspējīgu attīstību un veidot saikni starp zinātni, praksi un sabiedrību Latgales reģionā:

 • nodrošinot zinātniski pamatotu teorētisko, praktisko un informatīvo bāzi u.c., iekļaujoties zinātniskajos pētījumos ES līmenī un piesaistot ES u.c. finansējumu bāzes attīstīšanai;
 • izveidojot divas reģionālās profesionālās asociācijas „Latgales reģiona sociālo pedagogu un sociālo rehabilitētāju asociācija; „ Latgales reģiona speciālo pedagogu asociācija”, to vadībā iesaistot jaunos zinātniskos darbiniekus un nodrošinot tiem darba vietas;
 • nodrošinot darbības rezultātu pieejamību saiknes veidošanā starp zinātni un praksi PSPI mājas lapā izveidotajās 4 datu bāzēs: Zinātnisko rakstu (ISSN) datu bāze; Žurnālā (ISSN) publicēto rakstu datu bāze; Konferences materiālu krājumā (ISSN) publicēto rakstu kopsavilkumu datu bāze; Datu bāze publicētajām monogrāfijām


Personāls

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Akadēmiskais amats

Galvenie zinātniskās darbības virzieni

e-pasts adrese

Velta Ļubkina

Dr.paed., LZP eksperte

vadošā pētniece, PSPI direktore

Profesionālās rehabilitācijas tehnoloģijas Profesionālā izglītība- ilgtspējīgas attīstības kontekstā un sadarbībā ar sociālajiem partneriem

 

velta@ru.lv

Larisa Brokāne

Dr.soc. psyhol., LZP eksperte

vadošā pētniece, Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģiju laboratorijas vadītāja,

jaunā zinātniece

Sociālās rehabilitācijas tehnoloģijas

 

Larisa.Brokane@llu.lv

Marina Marčenoka

Dr.paed., LZP eksperte

vadošā pētniece, jaunā zinātniece

Mūzikas uztvere kā skolēnu muzikālās gaumes pilnveidošanas nosacījums

 

marina-mar4enoka@inbox.lv

Aina Strode

Dr.paed., LZP eksperte

pētniece, jaunā zinātniece

Pedagoģijas tehnoloģijas dizaina programmās

 

Aina.Strode@ru.lv

Vladimirs Sumrovs

Dr.math.

vadošais pētnieks

Informācijas tehnoloģijas izglītībā

Office@latvianbrands.com

Inta Rimšāne

Dr.sc.administr.

pētniece, jaunā zinātniece

Izglītības vadības pētījumi

 

rimsane@yahoo.com

Raimonds Arājs

Dr.paed.

pētnieks

Ekoloģiskās izglītības pētījumi

arajsraimnonds@inbox.lv

Aivars Kaupužš

Dr.paed.

pētnieks, jaunais zinātnieks

Profesionālās rehabilitācijas tehnoloģijas un

fiziskās aktivitātes dažānos vecumposmos

 

aivars.kaupuzs@inbox.lv

 

Mārīte Rozenfelde

Mg.paed., Dr. paed.grāda pretendente

pētniece, Speciālās pedagoģijas laboratorijas vadītāja

Atbalsta sistēma bērnu ar speciālām vajadzībām integrācijas procesā vispārējās izglītības iestādē

 

Marite.Rozenfelde@inbox.lv

 

Līga Danilāne

Mg. soc.sc., Dr. paed.grāda pretendente

pētniece

Patērtētāja kultūras pētījumi

 

Liga.Danilane@ru.lv

Svetlana Ušča

Dr.paed.

Lietvede, pētniece Lat –Lit projektā

Komunikatīvās kompetences attīstība

 

svetlanausca@inbox.lv

 

 Nozīmīgākie projekti (sīkāk skat. sadaļā ”Gada pārskati”)

Projekta darbības laiks

 

Projekta nosaukums

 2012 - 2013

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta LLIV-223 „Designing a Model Geared towards Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market” (MODPART) http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20106&p4=201066

2011 -2013

Grundtvig Multilateral Project „EACEA QEDUSEN’’  (Evaluation toolkit on seniors education to improve their quality of life)  Projekta reģistrācijas numurs: 518227-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP http://edusenior.uji.es

2009 - 2013

“Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” Nr.2009/0161/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/007 http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=4&p2=405&p3=40505

2009 - 2012

ESF projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana”
vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) http://profizgl.lu.lv

2009 - 2012

Research about responsible Living, PERL: 2009-2012 http://www.perlprojects.org

2008-2010

„Active citizenship through information and Communication Technologies at all ages” , Līguma Nr. 2008-1-ESI-GRU06-001313  http://activeict.uji.es

2008

IZM zinātniski pētnieciskais projekts ”Zinātniskās darbības attīstība augstskolā” „Izglītības reformas ieviešana Latgales reģiona skolās: Rezultatīvo rādītāju kvalitatīvā analīze”

2007

IZM zinātniski pētnieciskais projekts „Zinātniskās darbības attīstība augstskolā”- Zinātniskās darbības un infrastruktūras attīstīšana RA Personības Socializācijas pētījumu institūtā – Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas”

 Zinātniskās institūcijas izdotu starptautiski recenzētu periodisko zinātnisko izdevumu skaits un nosaukumi
Nr.p.k. Publikācija ar bibliogrāfisko aprakstu
1.

RA PSPI ikgadējais zinātnisko rakstu krājums „Education reform in comprehensive school: Education content Research and implementations problems: The collection of scientific papers.- Rezekne: Personality Socialization research institute, 2010.

ISSN 1691-5895 indexed: EBSCO: Education Research Complete http://search.ebscohost.com (LICENCE AGREEMENT no 6/18/10/- iesniegta IZM) un atrodams datu bāzē: http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20106&p4=201062

2.

Sabiedrība, Integrācijas, Izglītība: ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferences materiālu krājums (ISBN 978-9984-44-018-7) (ISSN 1691-5887) -

 Krājumi  iekļauti  sākot ar 2007.g.datu bāzē Thomson Reuters ISI Web of Knowledge http://www.webofknowledge.com/ Conference Information: International Scientifical Conference on Society, Integration, Education, Rezekne LATVIA

 Source: SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION , PROCEEDINGS 

3.

Ikgadējais starptautiski recenzētais zinātniskais žurnāls „Pedagogical Technologies in Socialization and Resocialization of Society:” ISSN 1691-5909

The international scientific journal (First call) A p p l i c a t i o n f o r m

Invitation information

General Information and format of Manuscripts

4.

Žurnāla “Innovations and Technologies News,  dalība zin.redkolēģijā  ISSN 1691-4937

Dr. paed. Prof. V.Ļubkina ;Dr. phyz., vad. pētn. I.Amanis Dr. phyz.-math, vad. pētn.V.Sumrovs

5.

"Sabiedrība, Integrācija, Izglītība"

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2012. gada 25.-26.maijs:

[ 1. daļa ]

[ 2. daļa ]PSPI gada pārskati
  2011. gada pārskats
  2010. gada pārskats
  2009. gada pārskats
  2008. gada pārskats
  2007. gada pārskats

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv