English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Izglītības un dizaina fakultāte Personības socializācijas pētījumu institūts Doktora studiju programma "Pedagoģija"
Doktora studiju programma "Pedagoģija"
Uzņemšanas noteikumi doktora studiju programmā "Pedagoģija"
Doktoranti, zinātniskā grāda pretendenti, zinātnisko grādu ieguvušie

 

Doktora studiju programma "Pedagoģija"

RA PSPI realizē doktora studiju programmu „Pedagoģija”

no 2008.gada 1.septembra.

programma akreditēta līdz 2016.gada 31.decembrim

 

Programmas vispārējais mērķis:

sekmēt izglītības un reģionālās attīstības politikas procesu norisi Latgales reģionā, veicināt intelektuālā potenciāla attīstību Latgalē pedagoģijas nozares skolu pedagoģijas apakšnozarē, radot iespēju veikt patstāvīgu, zinātniskajās atziņās un metodēs balstītu pedagoģijas problēmu analīzi un gūstot Eiropas Savienības standartiem atbilstošus sasniegumus ieviešanai pedagoģiskajā praksē un pedagoģijas doktora grāda iegūšanai.

 

Programmas specifiskais mērķis:

nodrošināt tehnoloģisko izcilību un inovāciju pārnesi socializācijas, resocializācijas un cilvēkdrošības (it sevišķi cilvēku ar attīstības traucējumiem, invalīdu, sociālā riska grupu cilvēku) jautājumu risināšanai Latgales reģionā un Latvijā kopumā, veicot starpdisciplinārus pētījumus: IZGLĪTĪBA/ PERSONĪBAS SOCIALIZĀCIJA/ RESOCIALIZĀCIJA/ PEDAGOĢIJAS TEHNOLOĢIJAS/ SOCIĀLĀS  un REHABILITĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS.

 

Uzdevumi:

 

  1. attīstīt pētniecību pedagoģijas nozarē skolas pedagoģijas apakšnozarē atbilstoši PSPI darbības stratēģijai (skatāma PSPI) (liekot uzsvaru uz galveno padziļināto pētījumu virzienu speciālajā pedagoģijā t.sk., iekļaujošās izglītības, attīstības traucējumu diagnostikas un korekcijas u.c. virzienus) un veicināt doktorantu motivāciju, gatavību zinātniskai pētniecībai un praktiskās pedagoģiskās darbības pieredzes apkopošanai un izpētei;
  2. sekmēt studiju un zinātniskās pētniecības attīstību Rēzeknes Augstskolā, nodrošinot studiju mērķim atbilstošu pētnieciskās un radošās darbības vidi studiju un pētnieciskajā procesā;
  3. sagatavot pašiem jaunos zinātniekus PSPI paredzēto uzdevumu veikšanai un PSPI zinātniskā sastāva atjaunošanai, iesaistot doktorantus pētniecībā, starptautiskos un vietējos valstiski nozīmīgos projektos jau studiju, kā arī pēc doktora grāda iegūšanas;
  4. veicināt sadarbības attīstīšanu zinātniski pētnieciskajā jomā starp RA, Latvijas un Eiropas Savienības augstākās izglītības un zinātniski pētnieciskajām iestādēm un kļūt par Latgales reģiona zinātniski metodoloģisko bāzi PSPI specifiskās darbības virzienu attīstīšanai.
  5. sekmēt intelektuālā potenciāla attīstību Latgalē, profesionālo, akadēmisko un praktisko kompetenču attīstīšanu pedagoģijas nozarē, kas iegūtas pētniecībā balstītās studijās un patstāvīgajos pētījumos atbilstoši ES standartiem.

Studiju programmas apguves veids un forma:

 

pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijas.

 

 

Studiju ilgums:

3 gadi pilna laika studijās un 4 gadi nepilna laika studijās

 

Programmas apjoms:     

      

144 KP

Iepriekšējā izglītība: 

maģistra grāds pedagoģijā (vai tam atbilstoša augstākā izglītība pedagoģijā).

 

Iegūstamais zinātniskais grāds:

 

Dr.paed. (pedagoģijas doktors).

 

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv