English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Filoloģijas katedra Studiju programmas
Studiju programmas
Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Filoloģija"

programmas direktors: Dr.philol. asoc.profesore Ilga Šuplinska

 • Programmas kods: 43223
 • Programma akreditēta: 27.10.2010.-31.12.2016
 • Programma licencēta: 16.01.2004.-31.12.2016
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: humanitāro zinātņu bakalaura filoloģijā akadēmiskais grāds
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi nokārtoti obligātās un obligātās izvēles daļas priekšmeti un tajos savākti 115 kredītpunkti (KP), izstrādāti 2 studiju darbi (par katru 3 KP), aizstāvēts bakalaura darbs (10 KP) un nokārtots bakalaura gala eksāmens (2 KP). Tā kā paralēli tiek apgūti latviešu valodas un literatūras priekšmeti, pastāv viens nosacījums gala eksāmenu organizēšanā: ja bakalaura darbs tiek rakstīts latviešu literatūrā, tad bakalaura eksāmens kārtojams latviešu valodā, un otrādi.
 • Programmas apjoms: 120 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 3 gadi, nepilna laika studijās – 3,5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 700 Ls gadā, nepilna laika studijas - 630 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Obligātā daļa (75 kredītpunkti) aptver valodniecības un literatūrzinātnes pamatkursus, valodas. Tā sastāv no 5 moduļiem: valodniecības vēstures, mūsdienu latviešu valodas, literatūras teorijas un kritikas, literatūras vēstures, valodas (latīņu lietuviešu, latgaliešu literārās) kursiem.

  Obligātajā izvēles daļā (40 kredītpunkti) ietilpst filoloģijas padziļinātie kursi un radniecīgo nozaru (filozofijas) kursi, studentu zinātniski pētnieciskie darbi: filozofija, muzeja mācība, studiju darbi, bakalaura darbi, svešvaloda (angļu vai vācu), izvēles kursi filoloģijā.

  Brīvās izvēles daļā (5 kredītpunkti) students var izvēlēties Filoloģijas katedras, arī citu RA katedru piedāvātos vispārizglītojošos kursus.

 • Absolventu iespējas:
  • turpināt studijas filoloģijas maģistrantūrā vai kādā no otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām (“Latviešu valodas un literatūras skolotājs”, “Teksta redaktors” u.c. radniecīgās programmās);
  • darboties masu mediju, kultūras (bibliotēkas, muzeji u.c.) jomās.

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Filoloģija"

programmas direktors: Dr.philol. asoc.profesore Ilga Šuplinska

 • Programmas kods: 45223
 • Programma akreditēta: 26.09.2007. – 31.12.2013.
 • Programma licencēta: 09.05.2005. - 31.12.2013.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: humanitāro zinātņu maģistra filoloģijā akadēmiskais grāds
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi nokārtoti obligātās un obligātās izvēles daļas priekšmeti un tajos savākti 80 kredītpunkti (KP), tai skaitā aizstāvēts maģistra darbs (20 KP).
 • Programmas apjoms: 80 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 2 gadi, nepilna laika studijās – 2,5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 800 Ls gadā, nepilna laika studijas - 640 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Obligātā daļa (44 KP) ietver humanitāro zinātņu teorētisko atziņu izpētes kursus, tai skaitā arī maģistra darba izstrādi. Apgūstamie kursi:

  20.gadsimta filozofija, kultūrantropoloģija, 20.gadsimta literatūras pētniecības metodes, Ievads kultūrsemiotikā, Projektu vadība, 20.gadsimta tendencies valodniecībā.

  Obligātās izvēles daļa (36 KP) ietver teorētisko atziņu aprobācijas kursus filoloģijas aktuālo problēmu aspektā. Tajā ietilpst:

  Modernisms, Postmodernisms, Baltu mitoloģija, Socilolingvistika, Etnolingvistika, Onomastika, Baltu tautu literatūra, Baltu valodu salīdzināmā gramatika, Antīkā tradīcija mūsdienu kino un mūzikā.

 • Absolventu iespējas:
  • turpināt studijas doktorantūrā,
  • iesaistīties zinātniskajā darbībā (rakstīt projektus, veikt individuālos pētījumus),
  • darboties kultūras, zinātnes, masu mediju sfērās.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Latviešu valodas un literatūras skolotājs"

programmas direktors: Dr.philol. asoc.prof. Sanita Lazdiņa

 • Programmas kods: 46141
 • Programma akreditēta: 27.12.2006. - 28.02.2013.
 • Programma licencēta: 09.05.2005. - 28.02.2013.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija
 • Prasības uzņemšanai: -
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi nokārtoti teorētiskie un profesionālie specializācijas kursi un tajos savākti 25 kredītpunkti (KP), ieskaitītas 4 pedagoģiskās prakses (26 KP), aizstāvēts diplomdarbs (10 KP) un nokārtots valsts eksāmens (mācību stundas modelēšana, 2 KP).
 • Programmas apjoms: 63 KP
 • Studiju veids: nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: 2 gadi.
 • Studiju maksa: , nepilna laika studijas - 630 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Nozares teorētiskos kursus (11 KP) veido 2 moduļi: pedagoģijas un psiholoģijas; mūsdienīgas mācību stundas plānojums. Tajā ietilpst tādi kursi kā

  Vispārīgā pedagoģija, Attīstības, saskarsmes, Pedagoģiskā psiholoģija, Jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošana mācību procesā.

  Profesionālās specializācijas kursi (14 KP) sastāv no 3 moduļiem: inovācijas dzimtās valodas un literatūras mācīšanas metodikā; teksts un tekstveide; sociālo zinību aspekti pedagoga profesionālajā darbībā. Tajā ir apgūstami šādi studiju kursi:

  Metodes un pieejas valodu mācīšanā, Jaunākās literatūras interpretēšanas veidi, Skolēna pētnieciskie darbi filoloģijā, Dažādas pieejas teksta veidošanā, Skolvadība.

  Šeit ietilpst arī prakses (26 KP) apjomā, paredzot vērošanas, pedagoģisko praksi pamatskolā un vidusskolā.

 • Absolventu iespējas:
  • strādāt par latviešu valodas un literatūras skolotāju vidusskolā, pamatskolā, citās izglītības sfēras institūcijās,
  • turpināt studijas filoloģijas maģistrantūrā.
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: +371 6 4625841
e-mail: Ilga.Suplinska@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv