English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Tiesību zinātņu izglītības tematiskā joma Studiju programmas
Studiju programmas
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Tiesību zinātne"

programmas direktors: Dr iur. docente Gaļina Makarova

 • Programmas kods: 42380
 • Programma akreditēta: 07.10.2009.- 31.12.2015
 • Programma licencēta: 04.11.2009.-31.12.2015.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista profesionālā kvalifikācija
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģsitra darbs un nokārtots valsts eksāmens
 • Programmas apjoms: 60KP/80KP KP
 • Studiju veids: pilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās – 1,5 gadi (iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija), 2 gadi (iepriekš iegūta akadēmiskā izglītība)
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 900 Ls gadā,
 • Programmas saturs: programma ietver teorētiskos pamatkursus , vispārizglītojošos kursus, profesionālās specializācijas kursus civiltiesību apakšnozarē, krimināltiesību apakšnozarē, valsts un administratīvo tiesību apakšnozarē.
 • Absolventu iespējas:
  • studēt doktora studiju programmās;
  • izpildot nepieciešamās profesionālās prasības, strādāt tiesībsargājošās iestādēs, piemēram, par tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem, notāriem, tiesu izpildītājiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēs par juristiem, tāpat arī privātuzņēmumos (komercuzņēmumos, nodibinājumos).

Otrā līmeņa profesionālās izglītības bakalaura studiju programma "Tiesību zinātne”

programmas direktors: Mg. iur., mg. soc. sc. lektore Kristīne Karpoviča

 • Programmas kods: 42380
 • Programma akreditēta: 29.10.2008.-31.12.2014.
 • Programma licencēta: 04.06.2008.-31.12.2014.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē un juriskonsulta kvalifikācija
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs, nokārtots kompleksais valsts eksāmens
 • Programmas apjoms: 160 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 4 gadi, nepilna laika studijās – 4,5 gadi
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 880 Ls gadā, nepilna laika studijas - 790 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Vispārizglītojošie kursi ir saistīti ar juriskonsulta kvalifikācijas prasībām un juriskonsulta prasmju apguvi, piemēram, Profesionālā ētika, Tiesību vēsture, Vispārīgā un sociālā psiholoģija, Politoloģija, Juridiskā svešvaloda, Latīņu valoda, Kultūras vēsture, Vadības teorija. Vairāki vispārizglītojošie kursi integrēti jurisprudencē, piemēram, Tiesību filozofija, Juridiskā psiholoģija u.c.

  Teorētiskie pamatkursi saskaņā ar juridiskās izglītības standartu ir Tiesību teorija un Valsts zinātne. Šajos kursos studenti apgūst vispārējos juridiskos jēdzienus un kategorijas, tiesību institūtus, tiesību metodes u.c. vispārējus jautājumus.

  Profesionālās specializācijas kursi sastāv no divām daļām. Fundamentālās tiesību zinātnes apgūstamas tādos kursos kā Konstitucionālās tiesības, Administratīvās tiesības un Administratīvais process, Civiltiesības un Civilprocess, Krimināltiesības un Kriminālprocess, Starptautiskās tiesības, Eiropas Savienības tiesības. Pie otrās daļas kursiem pieder studiju kursi, kurus students izvēlas atbilstoši tai juriskonsulta profesijai (virzienam), kurā viņš paredzējis strādāt.

  Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram, Šķīrējtiesas process, Bankrota tiesības, Informācijas tehnoloģiju tiesības, Konkurences tiesības, Grāmatvedība, Svešvalodas, Baznīcas un valsts attiecība u.c.

 • Absolventu iespējas:
  • studēt maģistra studiju programmās;
  • izpildot nepieciešamās profesionālās prasības, strādāt tiesībsargājošās iestādēs, piemēram, par tiesnešu, prokuroru, advokātu, notāru, tiesu izpildītāju palīgiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēs par juriskonsultiem, tāpat arī privātuzņēmumos (komercuzņēmumos, nodibinājumos).




RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: +371 6 4605290
e-mail: tzkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv