English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Tiesību zinātņu izglītības tematiskā joma Izdevumi
Izdevumi
Prof. J. Rozenbergs
1. Tiesas nolēmumi civiltiesībās” Sagatavots izdošanai, izdevn. Latvijas Vēstnesis. Monogrāfija, 96.lpp.
2. Profesors Voldemārs Veics un Temīda; Voldemārs Veics: Nepārtrauktā radošā darbība. Atb.red.I.Armanis. – Rīga: „Izdevniecība RaKa”, 2007.
3. „Piedziņas vēršana uz darba samaksu” Liepājas pedagoģijas akadēmijas 10. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra,” Liepāja, 2007.
4. „Tiesvedības valoda Latvijā” Starptautiska zinātniska konference “Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi”. Rēzekne, 2007.
5. „Tiesas sprieduma izpildes pagrieziens civillietās” Liepājas pedagoģijas akadēmijas 11. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra: Sociālā partnerība un dialogs”, Liepāja, 2008.
6. „Проблемы осуществления права на судебную защиту по гражданским делам в кассационном производстве Латвии ” Utenos Kolegija The Faculty of Business and Technologies Department of. Law International Scientific Conference „The implementation and protection of human rights: Theory and practice”, Lietuva, Utena, 2008.

Asoc. prof. Z. Mikainis
1.„Citizenship and national diversity in state Policy In the Republic of Latvia” Edukacija obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych. – Uniwersytet Wrocławski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2007.
2.„ The Experience and Issues of Citizenship Education in Higher Education in Latvia” Starptautiskā 9. CICE zinātniskā konference “Citizenship Education in Society”, France, Montpellier, University Paul Valery Montpellier III., 2007.g.
3. The experience and issues of citizenship education in the higher education in Latvia.” Proceedings of the ninth Conference of the Children’s identity and Citizenship in Europe. – London, Montpellier, 2007.
4. Opportunities for the Development of Students Citizenship Identity in Higher Education in Latvia” Reflecting on Identities: Research, Practice and Innovation. Proceedings of the tenth Conference of the CICE Thematic Network, Istanbul 2008.- London, 2008, p. 423- 430.

Asoc. prof. A.Plotnieks
1. „Tiesību teorija & Juridiskā metode” Rīga: Izglītības soļi, 2009.
2. „Latvia is Coming Back to Europe” Rēzekne: RA Izdevniecība, 2008. Monogrāfija
3. ”Dogmatiskās tiesības.” Rēzekne, RA izdevniecība, 2008.

Doc. G.Makarova
1.„Zvērināta advokāta darbība pārkāpumu novēršanas jomā.” Tiesību pārkāpumu sekas publiskajās un privātajās tiesībās. Zinātnisko rakstu krājums.- Daugavpils, 2006.
2. „Охрана прав детей” Utenos Kolegija The Faculty of Business and Technologies Department of. Law International Scientific Conference „The implementation and protection of human rights: Theory and practice”, Lietuva, Utena, 2008.
3. „Bērnu tiesību regulēšana Latvijā” Sociālo tehnoloģiju augstskolas Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Eiropas un nacionālo tiesību aktuālās problēmas”, Rīga, 2008.
4. „Правовое регулирование взаимных обязанностей родителей и детей.” Международная научно-практическая конференция «Молодёжь 21 века: семья, образование, карьера». Балтийская Международная академия и Белорусский Государственный Университет. – Резекне-Рига, Латвия, 2008.

Doc. L. Meņģele-Stillere
1. „Vides līgumi Eiropas Savienībā un Latvijā” Likums un Tiesības, 8.sējums, nr.4 (80), aprīlis, 2006.
2.” Administrative Procedure in forestry.” Proceedings of the 7th International Symposium „Legal Aspects of European Forest Sustainable Development”, Zlatibor Mauntain, Serbia, May 2005; Jointly Organized by the IUFRO Research Group 6.13.00 and the Faculty of Forestry, University of Belgrade, Zurich, 2006., 80. – 88.lpp.

Doc. J. Muižnieks
1.”Advokāts Jānis Čakste un 1905. gada revolūcija.” Sabiedrība un kultūra: ilgtspējīga attīstība. – Liepāja; LPA, 2006.
2. „Juridiskā izglītība un tiesiskās apziņas deformācijas problēmas mūžizglītības kontekstā.” Sabiedrība, integrācija, izglītība/Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli: Rēzekne, 2007.
3. Tiesiskās apziņas deformācijas problēma sabiedrības drošības kontekstā.” Zinātniskā konference “Latvija Eiropas Savienībā – attīstības tendences un perspektīvas”, Rīga, 2007.
4. „Tiesiskās apziņas deformācija un tiesiskais nihilisms Latvijas postsociālistiskās sabiedrības kontekstā.” Sociālo tehnoloģiju augstskolas Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Eiropas un nacionālo tiesību aktuālās problēmas”, Rīga, 2008.

Doc. M.Zālīte
1.Tiesneša objektivitāte un neitralitāte – sacīkstes principa realizācija: angloamerikāņu un kontinentālā iztiesāšanas modeļa salīdzinājums.” Civilprocesa aktuālie jautājumi. 2007. gada zinātniskās konferences materiālu krājums. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008.

Doc. M.Marcinkēvičs
1. „Speciālo izmeklēšanas darbību izvēles un pielietošanas efektivitātes priekšnoteikumi kriminālprocesā” 2007. gada Rēzeknes augstskolas studentu zinātniskās konferences „Mēs laikā, telpā un attīstībā” raksts

Lekt. I.Baltiņa
1.„Sociālais dialogs un darba koplīgums.” 8. starptautiskā konference “Sabiedrība un kultūra”. Liepāja, 2006. g. 28. – 29. aprīlis
2.”Darba koplīgums.” Liepājas pedagoģijas akadēmijas 11. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra: Sociālā partnerība un dialogs”, Liepāja, 2008.

Lekt. A. Bērziņš
1. Grāmatu atvēršanas svētki Rēzeknes Augstskolā Iknedēļas specializētais žurnāls “Jurista Vārds” 2009., Nr.17
2. Tiesu varai veltīta konference Rēzeknes augstskolā.” Iknedēļas specializētais žurnāls “Jurista Vārds”, 10.10.2006., 40 (443)

Lekt. E.Eglīte
1. “Koledžas studiju programma realizēšana saskaņā ar Augstskolu likumu un Izglītības likumu”. Zinātniski praktiskā konference “Konkurēt spējīgu speciālistu sagatavošanas problēmas Latvijā”, Rīga, 2007.

Lekt. V.Jenzena
1. „Noziedzīgo nodarījumu pret dabas vidi atklāšana un izmeklēšana” Rīga: Izglītības soļi, 2008. Mācību līdzeklis, 1., 2., 3., 4., 7. nodaļas
2. Kriminālistika. Ceturtais papildinātais izdevums. Trešā daļa. Kriminālistikas metodika. Autoru grupa prof. A. Kavaliera vadībā.Doc. V. Jenzena autore 15. un 16. nodaļai. Rīga: Latvijas Policijas Akadēmija, 2005.
3. „Nepilngadīgo drošība un tiesību aizsardzība” un „Izmeklētāja loma nepilngadīgo noziedzības profilaksē” Latvijas Policijas akadēmijas VI starptautiskā zinātniski praktiskā konference– Rīga, 2008.

Lekt. I.Krampuža
1. „Kaimiņš kā trešā persona būvniecības procesā” Rakstu krājums Mēs laikā, telpā, attīstībā – Rēzekne: RA Izdevniecība, 2009. (Iesniegts publicēšanai)
2. „Zaudējumu atlīdzināšana prettiesiska administratīvā akta gadījumā” 2006.gada 11.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums.- Rēzekne: 2007, 160.lpp
3. „Nabadzība – reāla problēma Latvijā, tās risinājumi.” 2007. gada 26.- 27.aprīļa, 10. starptautiskās zinātniskās konferences Liepājas pedagoģijas akadēmijā „Sabiedrība un kultūra, Cilvēkresursu attīstība zināšanu sabiedrībā” “Civil aspects of protection of third party legal interest. Utenos Kolegija The Faculty of Business and Technologies Department of.” Law International Scientific Conference „The implementation and protection of human rights: Theory and practice”, Lietuva, Utena, 2008.
4. „Trešo personu tiesisko interešu aizstāvības būvniecības procesā vēsturiskās saknes.” Liepājas pedagoģijas akadēmijas 11. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra: Sociālā partnerība un dialogs”, Liepāja, 2008.
5. „Trešo personu tiesisko interešu aizstāvība būvniecības procesā.” Vēsturiskais aspekts. Iknedēļas specializētais žurnāls “Jurista Vārds” 2008.gada 7.oktobris Nr.38 (543)

Lekt. A.Lapsa
1. „Состав терроризма в Уголовном законе Латвийской Республики.” Челябинский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации; Противодействие организованной преступности, терроризму, экстремизму и другим угрозам безопасности общества и государства в современных условиях Материалы Международного научно-практического семинара 17 октября 2007 года, Челябинск, 2007.
2. „Mūsdienu skatījums uz mantas nolaupīšanas pabeigtības momentu.” Latvijas Policijas akadēmijas studējošo raksti Nr.3. – Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2007.
3. „Psihisko ciešanu būtība un izpausmes veidi noziedzīgos nodarījumos pret nepilngadīgajām personām.” Latvijas Policijas akadēmijas VI starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Nepilngadīgo drošība un tiesību aizsardzība”. – Rīga, 2008.
4. „Nolaupīšanas priekšmets.” Studējošo raksti Nr.4 – R.: Latvijas Policijas akadēmija, 2008.

Lekt. L. Mazure
1. „Invalīds kā darbinieks darba tiesiskajās attiecībās.” Iknedēļas specializētais žurnāls “Jurista Vārds”, 2006., Nr 15., 13.-20.lpp.
2. „Līguma brīvība un invalīdu nodarbinātība.” Iknedēļas specializētais žurnāls “Jurista Vārds”, 2006., Nr. 24., 6.-10.lpp.
3. „Информированное согласие пациента.” Utenos Kolegija The Faculty of Business and Technologies Department of. Law International Scientific Conference „The implementation and protection of human rights: Theory and practice”, Lietuva, Utena, 2008.
4. „Pacienta gribas institūts senajos laikos un viduslaikos.” Iknedēļas specializētais žurnāls “Jurista Vārds” 02.12.2008. Nr.45 (540), 15.-26.lpp.

Lekt. A.Bernāns
1. "Komercdarbības un finanšu likumdošana" Rīga: Biznesa vadības koledža, 2008. Mācību grāmata tālmācībaiRA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: +371 6 4605290
e-mail: tzkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv