English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Humanitāro zinātņu izglītības tematiskā joma Studiju programmas
Studiju programmas
Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Filoloģija"

programmas direktors: Dr.philol. asoc.profesore Ilga Šuplinska

 • Programmas kods: 43223
 • Programma akreditēta: 27.10.2010.-31.12.2016
 • Programma licencēta: 16.01.2004.-31.12.2016
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: humanitāro zinātņu bakalaura filoloģijā akadēmiskais grāds
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi nokārtoti obligātās un obligātās izvēles daļas priekšmeti un tajos savākti 115 kredītpunkti (KP), izstrādāti 2 studiju darbi (par katru 3 KP), aizstāvēts bakalaura darbs (10 KP) un nokārtots bakalaura gala eksāmens (2 KP). Tā kā paralēli tiek apgūti latviešu valodas un literatūras priekšmeti, pastāv viens nosacījums gala eksāmenu organizēšanā: ja bakalaura darbs tiek rakstīts latviešu literatūrā, tad bakalaura eksāmens kārtojams latviešu valodā, un otrādi.
 • Programmas apjoms: 120 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 3 gadi, nepilna laika studijās – 3,5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 700 Ls gadā, nepilna laika studijas - 630 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Obligātā daļa (75 kredītpunkti) aptver valodniecības un literatūrzinātnes pamatkursus, valodas. Tā sastāv no 5 moduļiem: valodniecības vēstures, mūsdienu latviešu valodas, literatūras teorijas un kritikas, literatūras vēstures, valodas (latīņu lietuviešu, latgaliešu literārās) kursiem.

  Obligātajā izvēles daļā (40 kredītpunkti) ietilpst filoloģijas padziļinātie kursi un radniecīgo nozaru (filozofijas) kursi, studentu zinātniski pētnieciskie darbi: filozofija, muzeja mācība, studiju darbi, bakalaura darbi, svešvaloda (angļu vai vācu), izvēles kursi filoloģijā.

  Brīvās izvēles daļā (5 kredītpunkti) students var izvēlēties Filoloģijas katedras, arī citu RA katedru piedāvātos vispārizglītojošos kursus.

 • Absolventu iespējas:
  • turpināt studijas filoloģijas maģistrantūrā vai kādā no otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām (“Latviešu valodas un literatūras skolotājs”, “Teksta redaktors” u.c. radniecīgās programmās);
  • darboties masu mediju, kultūras (bibliotēkas, muzeji u.c.) jomās.

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Filoloģija"

programmas direktors: Dr.philol. asoc.profesore Ilga Šuplinska

 • Programmas kods: 45223
 • Programma akreditēta: 26.09.2007. – 31.12.2013.
 • Programma licencēta: 09.05.2005. - 31.12.2013.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: humanitāro zinātņu maģistra filoloģijā akadēmiskais grāds
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi nokārtoti obligātās un obligātās izvēles daļas priekšmeti un tajos savākti 80 kredītpunkti (KP), tai skaitā aizstāvēts maģistra darbs (20 KP).
 • Programmas apjoms: 80 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 2 gadi, nepilna laika studijās – 2,5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 800 Ls gadā, nepilna laika studijas - 640 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Obligātā daļa (44 KP) ietver humanitāro zinātņu teorētisko atziņu izpētes kursus, tai skaitā arī maģistra darba izstrādi. Apgūstamie kursi:

  20.gadsimta filozofija, kultūrantropoloģija, 20.gadsimta literatūras pētniecības metodes, Ievads kultūrsemiotikā, Projektu vadība, 20.gadsimta tendencies valodniecībā.

  Obligātās izvēles daļa (36 KP) ietver teorētisko atziņu aprobācijas kursus filoloģijas aktuālo problēmu aspektā. Tajā ietilpst:

  Modernisms, Postmodernisms, Baltu mitoloģija, Socilolingvistika, Etnolingvistika, Onomastika, Baltu tautu literatūra, Baltu valodu salīdzināmā gramatika, Antīkā tradīcija mūsdienu kino un mūzikā.

 • Absolventu iespējas:
  • turpināt studijas doktorantūrā,
  • iesaistīties zinātniskajā darbībā (rakstīt projektus, veikt individuālos pētījumus),
  • darboties kultūras, zinātnes, masu mediju sfērās.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Latviešu valodas un literatūras skolotājs"

programmas direktors: Dr.philol. asoc.prof. Sanita Lazdiņa

 • Programmas kods: 46141
 • Programma akreditēta: 27.12.2006. - 28.02.2013.
 • Programma licencēta: 09.05.2005. - 28.02.2013.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija
 • Prasības uzņemšanai: -
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi nokārtoti teorētiskie un profesionālie specializācijas kursi un tajos savākti 25 kredītpunkti (KP), ieskaitītas 4 pedagoģiskās prakses (26 KP), aizstāvēts diplomdarbs (10 KP) un nokārtots valsts eksāmens (mācību stundas modelēšana, 2 KP).
 • Programmas apjoms: 63 KP
 • Studiju veids: nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: 2 gadi.
 • Studiju maksa: , nepilna laika studijas - 630 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Nozares teorētiskos kursus (11 KP) veido 2 moduļi: pedagoģijas un psiholoģijas; mūsdienīgas mācību stundas plānojums. Tajā ietilpst tādi kursi kā

  Vispārīgā pedagoģija, Attīstības, saskarsmes, Pedagoģiskā psiholoģija, Jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošana mācību procesā.

  Profesionālās specializācijas kursi (14 KP) sastāv no 3 moduļiem: inovācijas dzimtās valodas un literatūras mācīšanas metodikā; teksts un tekstveide; sociālo zinību aspekti pedagoga profesionālajā darbībā. Tajā ir apgūstami šādi studiju kursi:

  Metodes un pieejas valodu mācīšanā, Jaunākās literatūras interpretēšanas veidi, Skolēna pētnieciskie darbi filoloģijā, Dažādas pieejas teksta veidošanā, Skolvadība.

  Šeit ietilpst arī prakses (26 KP) apjomā, paredzot vērošanas, pedagoģisko praksi pamatskolā un vidusskolā.

 • Absolventu iespējas:
  • strādāt par latviešu valodas un literatūras skolotāju vidusskolā, pamatskolā, citās izglītības sfēras institūcijās,
  • turpināt studijas filoloģijas maģistrantūrā.


Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Vēsture"

programmas direktors: Mg.paed. lektore Valda Čakša

 • Programmas kods: 43224
 • Programma akreditēta: 09.07.2008.-31.12.2014.
 • Programma licencēta: 21.06.2005.-31.12.2014.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: humanitāro zinātņu bakalaura vēsturē akadēmiskais grāds
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts bakalaura darbs, nokārtots bakalaura eksāmens.
 • Programmas apjoms: 140 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijas – 3 gadi, nepilna - 3.5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 700 Ls gadā, nepilna laika studijas - 630 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Programmas saturs: modulis Vēstures zinātnes periodizācija un pētniecība, kuru veido sistemātiskie vēstures specialitātes standartizētie kursi, zinātniskā darba iemaņas veidojošie kursi, būtiskākie vispārizglītojošie kursi. Kursu apguve veido zināšanas par pasaules vēsturi kā procesu, kas balstīts uz noteiktām likumsakarībām; par dabas, sabiedrības ekonomiskās un politiskās attīstības modeļu un indivīda mijattiecībām vēstures notikumos; par vēsturisko laikmetu būtiskākajām izpausmēm Eiropā, pasaulē, Latvijā/un Latgales reģionā. Modulī iekļautie nozīmīgākie studiju kursi:

  Ievads vēstures zinātnē, Avotmācībā, Arheoloģija un etnogrāfija, Latvijas vēsture, Aizvēsture un seno laiku vēsture, Viduslaiku vēsture, Filosofijas vēsture, Jauno laiku vēsture, Jaunāko laiku vēsture, Latgales vēsture, Historiogrāfija, Ebreji Latvijā/ Latgalē: holokausts, Muzejmācība un muzeja darba prakse, Arhīvniecība un arhīva darba prakse, Ievads vēstures filosofijā, Mediju analīze un kritika, 2 studiju darbi, bakalaura darbs

  Modulis Kulturoloģija, modulis Lietiškā kompetence, modulis Mūsdienu zinātņu aktualitātes kuros iekļauti obligāti apgūstamie kulturoloģijas studiju kursi, kā arī izvēlei piedāvātie vēstures koncentriskie kursi, vēstures palīgzinātņu, muzejzinātnes un arhīvzinātnes studiju kursi. To mērķis – veidot zināšanas un izpratni par vēsturi kā sabiedrības attīstības, cilvēka radītās kultūras atspoguļotāju, sekmēt interesi par noteiktiem procesiem sabiedrībā, radīt vēlmi tos pētīt, pievēršot uzmanību arhīvniecības, muzeoloģijas un kulturoloģijas jaunākajām tendencēm.

  Kultūra vēsture, Mākslas vēsture, Latvijas kultūras vēsture, Latgales kultūras vēsture, Ievads kultūras teorijā, Reliģiju vēstures, Krievijas kultūras vēsture Latīņu valoda, Muzejs kultūrvēsturiskā vidē, Arhīvs kultūrvēsturiskā vidē, Vēstures palīgzinātnes, Sociālā atmiņa vēsturē, Ētiskās domas vēsture, Kultūra laikmeta simbolos un zīmēs  u.c.

  No moduļa Starpnozaru problēmas studējošie brīvi var izvēlēties studiju kursus atbilstoši iecerētajai specializācijai un zinātniskā darba ievirzei:

  Globalizācijas procesi pasaulē, Igaunijas un Skandināvijas reģiona vēsture, Polijas – Lietuvas vēsture, Lietvedība, Demogrāfija, Socioloģija, Poļu valoda, Lietuviešu valoda, Krievu valoda, Profesionālā angļu/vācu valoda, Reģionālās vēstures datu bāzes, Mutvārdu vēstures ekspedīcija u.c.

 • Absolventu iespējas:

  Pēc bakalaura grāda ieguves studējošais var 1) turpināt pilna laika studijas akadēmiskajās vai profesionālajās maģistra studiju programmās (vēstures (LU, DU), kultūras teorijas un vēstures (DU), muzeoloģijas (LKA), arhīvniecības (RA) jomās;

  2) otrā līmeņa augstākās profesionālās skolotāja izglītības studiju programmā Vēstures un kulturoloģijas skolotājs (RA, DU);

  3) strādāt muzejā, arhīvā, skolā un turpināt nepilna studiju laika maģistra studijas.


Otrā limeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs"

programmas direktors: Dr. hist. . docents Vladislavs Malahovskis

 • Programmas kods: 42141
 • Programma akreditēta: 05.11.2008. - 31.12.2014.
 • Programma licencēta: 24.03.2006. - 31.12.2014.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds izglītībā un ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāja kvalifikācija
 • Prasības uzņemšanai: -
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs.
 • Programmas apjoms: 160 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijas - 4 gadi, nepilna laika studijas - 4,5 gadi
 • Studiju maksa:
 • Programmas saturs:

  Vispārizglītojošie kursi paredzēti skolotāja vispārējās kompetences attīstīšanai. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Filosofija, Kultūras vēsture, Reliģiju vēsture, Pedagoģijas vēsture, Svešvaloda.

  Teorētiskie pamatkursi attīsta skolotāja kompetenci, sekmē zinātnisko darbību, attīsta organizatoriskās prasmes, kā arī pozitīvu attieksmju veidošanos pret skolēna personību. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Vispārīgā pedagoģija, Didaktika, Vispārējā psiholoģija, Ģeogrāfija un Vides zinātnes pamati, Ētika, Ekonomikas pamati, Veselības mācību, Politoloģija.

  Profesionālās specializācijas kursi paredz skolotāja profesionālās kompetences attīstīšanu un sociālo un komunikatīvo prasmju pilnveidi. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Sociālo zinību mācīšanas metodika, Ģeogrāfijas mācīšanas metodika, Radošs darbs ar informāciju.

  Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos.

  Ekoloģiskā izglītība, Etnopsiholoģija, Latvijas parlamentārisma vēsture u.c.

 • Absolventu iespējas:
  • studēt pedagoģijas maģistra programmās;
  • strādāt izglītības sfērā par sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotāju pamatskolā.

Profesionālā maģistra studiju programma "Arhīvniecība"

programmas direktors: Dr.hist., vadošais pētnieks Aleksandrs Ivanovs

 • Programmas kods: 46322
 • Programma akreditēta: 14.11.2007. - 31.12.2013.
 • Programma licencēta: 09.06.2005. - 31.12.2013.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: Profesionālais maģistra grāds arhīvniecībā un arhīvista kvalifikācija.
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs, nokārts valsts eksāmens.
 • Programmas apjoms: 80 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 2 gadi, nepilna laika studijās - 2,5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 800 Ls gadā, nepilna laika studijas - 640 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Vispārizglītojošie kursi:

  Starpkultūru komunikācija, Globālās komunikācijas, Latvijas administratīvā vēsture, Latvijas tiesību vēsture u.c.

  Teorētiskie pamatkursi veido padziļinātu priekšstatu par arhīvniecību kā zinātni, tās specifiku, vietu un lomu sabiedrības kultūras mantojuma, kā arī dažāda veida informācijas kopumā saglabāšanu, piemēram,

  Arhīvzinātne, Lietvedība, Arhīva darba menedžments, Dokumentu pārvaldība u.c.

  Profesionālās specializācijas kursi dod zināšanas un palīdz nostiprināt iemaņas atsevišķos arhīva darba virzienos, piemēram,

  Arheogrāfija, Dokumentu sistematizācija, Atrhīvpedagoģija, Datu bāzu veidošana u.c.

  Brīvās izvēles kursi paplašina studējošo redzesloku, kā arī ļauj iedziļināties atsevišķu dokumentu grupu specifikā:

  Pašvaldību tiesības, Nozaru uzņēmējdarbība, Ģenealoģija, Sfraģistika, Latvijas un pasaules arhīvi u.c.

 • Absolventu iespējas:
  • studēt doktorantūrā;
  • strādāt dažādos amatos valsts arhīvos, kā arī dažādās valsts un privātajās institūcijās par arhivāru, lietvedi, datu bāzes veidotāju u.c.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Vēstures un kulturoloģijas skolotājs"

programmas direktors: Mg.paed. lektore Valda Čakša

 • Programmas kods: 46141
 • Programma akreditēta: 27.12.2006. - 28.02.2013.
 • Programma licencēta: 21.03.2003. - 28.02.2013
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: vēstures un kulturoloģijas skolotāja/kultūras vēstures skolotāja kvalifikācija
 • Prasības uzņemšanai: -
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs, nokārtots valsts eksāmens.
 • Programmas apjoms: 60 KP
 • Studiju veids: nepilna laika studijas
 • Studiju ilgums: nepilna laika studijās – 2 gadi
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 700 Ls gadā, nepilna laika studijas - 630 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Vispārizglītojošie kursi – iepazīstina studentus ar kulturoloģisko un vēsturisko koncepciju, ideju un mācību filosofisko un metodoloģisko pamatojumu, padziļina priekšstatus par vēstures/kultūras vēstures avotu daudzveidību, to izmantošanu skolotāja darbā. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Kulturoloģija, Latvijas un pasaules vēsture

  Studējošie bez vēstures bakalaura grāda modulī B vai C var izvēlēties arī kādas vēstures vai kultūras vēstures jomas padziļinātu apguvi, piemēram,

  Avotmācība, Vēstures palīgzinātnes, Latgales kultūras un mākslas vēsture u.c.

  Studiju programma iekļauti obligāti apgūstamie pedagoģijas un psiholoģijas zinātņu studiju kursi paredzēti skolotāja kompetences nodrošināšanai. Kursi iepazīstina ar pedagoģijas un psiholoģijas pamatjautājumiem, veido izpratni par pedagoģiskā procesa būtību, likumsakarībām, mērķi un uzdevumiem mācīšanas un audzināšanas darbā, sekmē prasmes vispusīgi iepazīt skolēnus, novērtēt viņu vecumposma specifiku, apgūt zināšanas, kas ir nozīmīgas skolotāja un skolēna socializācijā:

  Vispārīgā pedagoģija, Vispārīgā psiholoģija, Didaktika, Audzināšana un pētniecības metodes pedagoģijā, Saskarsmes psiholoģija, Pedagoģiskā psiholoģija u.c.

  Profesionālās specializācijas kursi - nodrošina vēstures un kulturoloģijas skolotāja profesionālo kompetenci, sekmē sociālo, komunikatīvo un organizatorisko iemaņu pilnveidi mācīšanas un mācīšanās organizēšanas darbībai klasē. Nozīmīgākie studiju kursi un prakses:

  Vēstures un kulturoloģijas mācīšanas metodika, Sociālā atmiņa skolēnu zinātniskajos pētījumos, Vērošanas prakse, Metodiskā prakse pamatskolā, Kvalifikācijas prakse vidusskolā, Diplomdarbs, Valsts eksāmens vēsturē/kulturoloģijā un mācīšanas metodikā

  Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

  Pedagoģiskā ētika, Vēstures informātika, Pedagoģijas vēsture, Skolvadība u.c.

 • Absolventu iespējas:
  • pamatizglītības posmā strādāt par vēstures skolotāju un vidusskolas izglītības posmā par vēstures un kulturoloģijas skolotāju;
  • turpināt studijas pedagoģijas maģistrantūrā un doktorantūrā;
  • turpināt studijas vēstures vai kulturoloģijas maģistratūrā

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Reliģijas pedagoģija"

programmas direktors: Dr. hist. docents Vladislavs Malahovskis

 • Programmas kods: 46141
 • Programma akreditēta: 05.11.2008. - 31.12.2014.
 • Programma licencēta: 09.05.2005. - 31.12.2014.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: Kristīgās mācības un ētikas skolotāja kvalifikācija
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs, nokārtots valsts pārbaudījums.
 • Programmas apjoms: 60 KP
 • Studiju veids: nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: 2 gadi.
 • Studiju maksa: , nepilna laika studijas - 630 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Studiju kursu programma ir veidota pēc studiju moduļu metodes, kas ļauj ātri reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu un studentiem sniedz iespēju izvēlēties sev aktuālāku kvalifikācijas ievirzi.

  Vispārizglītojošie kursi - nodrošina studējošo profesionālo pilnveidi, piedāvājot kursus, kuri sniedz plašas akadēmiskās zināšanas:

  Starpkultūru komunikācija, Izglītības filozofija, Ētika u.c.

  Teorētiskie pamatkursi – atbilstoši mūsdienu izpratnei par daudzpusīgu reliģijas pedagoga kvalifikāciju studiju programmā integrēti ar reliģiju zinātni, teoloģiju, vēsturi, pedagoģiju saistīti kursi:

  Kristīgā filozofija,Sistemātiskā (dogmatiskā) teoloģija, Reliģijas pedagoģija, Baznīcas vēsture, Liturģika, VD ekseģēze, JD ekseģēze u.c.

  Profesionālās specializācijas kursi -

  Kristīgās mācības un ētikas mācīšanas metodika, Pasaules reliģiju vēsture, Reliģijas socioloģija, Kristīgā ētika u.c.

  Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

  Latvijas reliģiju vēsture, Jaunās reliģiskās kustības, Kristīgā mūzika u.c.

 • Absolventu iespējas:
  • strādāt vispārizglītojošās skolās;
  • studēt RA akadēmiskajā maģistra studiju programmā "Pedagoģija" vai profesionālajā maģistra studiju programmā "Speciālā pedagoģija".
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: 64625218, 64625841
e-mail: humkat@inbox.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv