English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Humanitāro zinātņu izglītības tematiskā joma Izdevumi
Izdevumi

Filoloģija

 1. Via Latgalica : humanitāro zinātņu žurnāls;[rakstu krājums] / Rēzeknes Augstskola. Reģionālistikas institūts ; Red.kol.: D.Hanovs, N.Kamergrauzis, u.c. Red.: Olga Senkāne. Nr.2. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2009. - 143 lpp.
 2. Ontona Skryndys Latgalīšu gramatikai 100. 1. storptautyskuo latgalistikys konference (Sanktpīterburga, 2008.goda 19.-20.septembris)/ Redkolegeja: A.Andronovs, L.Leikuma, I.Šuplinska. - Rēzekne: Rēzeknis Augstškola, 2009. - (Via Latgalica: Latgalistikys kongresa materiāli, I).
 3. Šuplinska, Ilga, Lazdiņa Sanita (red.). 2009. Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti. Via Latgalica: humanitāro zinātņu žurnāla pielikums, 1. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2009. 
 4. Lazdiņa Sanita, Marten, Haiko, Šuplinska, Ilga. The Latgalian  language in education. The Fryske Akademy, the Province of Fryslân and the municipality of Leeuwarden, Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning, ISSN: 1570 – 1239 http://www.mercator-research.eu/research-projects/regional-dossiers
 5. Marten, Haiko. Languages and Parliaments. The Impact of Decentralisation on Minority Languages. Lincom Europa http://home.t-online.de/home/LINCOM.EUROPA Sērija Languages in the World
 6. Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli/ Sast. Lazdiņa S. - Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008.
 7. Via Latgalica: humanitāro zinātņu žurnāls, 1 (2008). - Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008.
 8. Lazdiņa, Sanita, Šalme, Arvils. Latviešu valodas apguve mazākumtautību izglītībā: tendences, attīstība, ietekmes. - Jelgava: LVAVA, 2008.
 9. Juško-Štekele, Angelika. Latgaliešu folklora. - Rēzekne : RA, 2007.
 10. Kultūras procesi Latgalē: folklora, literatūra, valoda. Rakstu krājums. - Rēzekne: RA, 2006.
 11. Mēs laikā, telpā un attīstībā. Studentu zinātniskās konferences materiāli. 2004.gada 13.maijs. - Rēzekne: RA, 2005.
 12. Mēs laikā, telpā un attīstībā. Studentu zinātniskās konferences materiāli. 2003.gada 8.maijs. - Rēzekne: RA, 2004.
 13. Senkāne O. Modernistiskās prozas analīzes pamataspekti. – Rēzekne: RA, 2004. – 59 lpp.
 14. Valodas politika un sociolingvistiskie jautājumi : starptautiskās zinātniskās konferences “Reģionālās valodas mūsdienu Eiropā” materiāli. – Rēzekne, 2004. - 1.sēj. - 136 lpp., 2.sēj. - 181 lpp.
 15. Lazdiņa S. (līdzautore) Latviešu valoda 9.klasei mazākumtautību skolā. – Rīga: LVAVA, 2004. – 184 lpp.
 16. Gusāns I. Bukolikas žanrs hellēnisma laika literatūrā. Teokrīts. – Rēzekne: RA, 2003. – 75 lpp.
 17. Šuplinska I. Žanrostilistiskās tendences nacistiskās okupācijas lirikā. – Rēzekne, 2003. – 48 lpp.
 18. Juško-Štekele A. Folkloristika Latgalē 19.gs. beigās – 20.gs. sākumā. - Rēzekne, 2003. – 112 lpp.
 19. Pie-la-vīt-ies: RA jauno dzejnieku krājums/sak. I.Šuplinska. – Rēzekne: RA, 2003. – 61 lpp.
 20. Latviešu valodas, literatūras un folkloras aktuālas izpētes problēmas: studentu konferences materiāli. – Rēzekne: RA, 2002. – 290 lpp.
 21. 9. Rēzekne. – Rēzekne: RA, 2002. – 290 lpp.
 22. Lazdiņa S. Latviešu valoda 10.klasei mazākumtautību skolā. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. – 151 lpp.
 23. Latviešu literatūras un kultūrvēstures izpētes problēmas: studentu zinātniski pētnieciskās konferences materiāli. – Rēzekne: RA, 2000.
 24. Zaļaiskalns M. Izrādes ritmiskā struktūra. – Rēzekne: RA, 2000. – 49 lpp.
 25. Rubenis A. Režijas pamati. – Rēzekne: LKCI, 2000. – 290 lpp.
 26. Lazdiņa S., Pāvuliņa L. Latviešu literatūra cittautu mācībvalodas skolas 10.klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. – 279 lpp.
 27. Emociju šķērēs : RA jauno dzejnieku krājums / sak. I.Muizniece. – Rēzekne: RA, 1999. – 76 lpp.
 28. Integrācijas problēmas mūsdienās : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 1.daļa. – Rēzekne: RA, 1999. – 85 lpp.
 29. Sidarāne A. Latgaliešu bērnu literatūra : programma. – Rēzekne: RA, 1999. – 55 lpp.
 30. Latviešu valodas, literatūras, kultūrvēstures un pedagoģijas vēstures izpētes problēmas: zinātnisko konferenču materiāli. – Rēzekne: RA, 1998. – 133 lpp.

Vēsture un filosofija

 1. Reliģiskās dažādības tematika izglītībā – Eiropas, nacionālā un reģionālā dimensija.  - R.: LBB, 2009.
 2. Iepazīsim to, ko mācīsim: reliģiskā  daudzveidība. - Rīga: a/s „Preses nams”, 2008.
 3. Reliģiskā dažādība Latgalē: mērojot ceļu uz dialogu: 2007. gada 3. aprīļa konferences materiāli. - Rīga: a/s „Preses nams”, 2007.
 4. RA raksti: vēsture un filozofija. VII sējums. - Rēzekne: RA izdevniecība, 2007.
 5. Tēraudkalns V., Koņkova-Krūmiņa S. Reliģiskā dažādība Latvijā: stratēģijas iecietības veicināšanai. – Rīga: Klints, 2007.
 6. Hanovs D., Mihailovs I., Tēraudkalns V. Globalizācija: teorijas un prakses. Mācību līdzeklis. - Rīga, 2006.
 7. Čakša V. Metodiskie norādījumi zinātnisko darbu izstrādāšanai vēsturē un kultūras vēsturē. Mācību līdzeklis. - Rēzekne: RA izdevniecība, 2006. – 58 lpp.
 8. Tēraudkalns V. (kopā ar S. Krūmiņu-Koņkovu un N. Gillu) Elektronisks mācību līdzeklis “Reliģiju enciklopēdija” (ievietots Internetā: www.bibelesbiedriba.lv/enciklopedija). Veidots 2005. gadā pēc Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta pasūtījuma.
 9. Leikuma I. Kredītpunkts Filozofijā. Mācību līdzeklis. - Rēzekne: RA izdevniecība, 2005. - 125 lpp.
 10. Leikuma I. Mūsu rakstura krāsa. M.Lušēra krāsu testa tulkojums. - Rēzekne: RA, 2004. - 128 lpp.
 11. Kolektīva monogrāfija: Ivanovs A., Kivrāns P., Poča I., Počs K. Apcerējumi par Latgales vēstures historiogrāfiju līdz 1945.gadam. – Rēzekne: LKC, 2003. - 189 lpp.
 12. Malahovskis V. Sociālās zinības 7.-9.klasē. (Līdzautors mācību programmai.) – Rēzekne: SFL, 2002.
 13. Leikuma I. Apziņas problēma Latvijas filozofiskajā domā 19.gs.beigās - 20.gs. sākumā. Mācību līdzeklis Latvijas filozofijas vēsturē. – Rēzekne: RA, 2002.
 14. Čakša V. Latgales ceļš uz garīgo kultūru un muzikālo izglītību. – Rēzekne: RA, 2001.RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: 64625218, 64625841
e-mail: humkat@inbox.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv