English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Humanitāro zinātņu izglītības tematiskā joma Sadarbības
Sadarbības

SADARBĪBAS PARTNERI LATVIJĀ

Nr.

Sadarbības partneris

Koordinators

Sadarbības formas

1.

Latgales kultūrvēstures muzejs

Iveta Sprūga

 • muzeja darba teorijas un prakses apgūšana studiju procesā,
 • zinātniski pētnieciskais darbs

2.

Rēzeknes zonālais valsts arhīvs

Valda Čakša

 • arhīva darba teorijas un prakses apgūšana studiju procesā,
 • zinātniski pētnieciskais darbs

3.

Latgales reģiona skolas (Rēzeknes ģimnāzija, Rēzeknes 1.vidusskola, Rēzeknes poļu vidusskola, Ludzas pilsētas ģimnāzija, Līvānu ģimnāzija u.c.)

Valda Čakša,
Vladislavs Malahovskis,
Inese Čakša,
Veronika Korkla

 • pedagoģiskās prakses,
 • sadarbība diplomdarbu vērtēšanā un valsts komisijas darbā
 • sadarbība studiju procesa organizācijas un satura uzlabošanā

4.

Latvijas Universitāte
Daugavpils Universitāte
Liepājas Pedagoģijas Akadēmija
Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmija

Valda Čakša,
Kārlis Počs,
Pēteris Kivrāns

 • zinātniski pētnieciskais darbs (semināri, zinātniskās konferences, projekti u.c.)
 • savstarpēja sadarbība studiju programmu nodrošināšanā un satura realizācijā
 • sadarbība diplomdarbu vērtēšanā un valsts komisijas darbā
 • sadarbība studiju programmu izvērtēšanā

5.

Latgales reģiona izglītības pārvaldes

Valda Čakša,
Pēteris Kivrāns

 • skolēnu zinātnisko darbu recenzēšana vēsturē un kultūras vēsturē

6.

Rēzeknes pilsētas vēstures skolotāju metodiskā apvienība

Inese Čakša

 • sadarbība studiju programmu izvērtēšanā

7.

Latvijas Republikas skolotāju asociācijas
(Latvijas kultūras vēstures pedagogu asociācija, Latvijas vēstures skolotāju asociācija, Ētikas skolotāju asociācija u.c.)

Valda Čakša

 • kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, semināri, konferences
 • sadarbība studiju programmu izvērtēšanā

8.

Latgaliešu valodas un kultūras vēstures skolotāju asociācija

Valda Čakša

 • lokālās kultūras mantojuma popularizēšana skolēnu vidū
 • novada kultūras vērtību apzināšana un izpēte
 • latgaliešu valodas un kultūras vēstures olimpiāde
 • kvalifikācijas paaugstināšanas kursi

9.

Filosofiskās izglītības centrs

Veronika Korkla

 • līdzdalība skolotāju tālākizglītības mācību programmā "Filosofija skolā"

10.

LR IZM Izglītības satura un eksaminācijas centrs

Veronika Korkla

 • Līdzdalība tālākizglītības programmā "Vienota pieeja mācību grāmatu vērtēšanā"

11.

LR IZM Augstākās Izglītības Kvalitātes Novērtēšanas Centrs

Valda Čakša

 • studiju programmas pašnovērtējuma ziņojuma eksperte (RPIVA), 2003.

12.

LKC izdevniecība

I.Šuplinska

 • grāmatu, rakstu izdošana;
 • apmaiņa ar literatūru;
 • grāmatu recenzēšana

13.

Latgaliešu rakstniecības muzejs (P.Luoča privātmuzejs Rēzeknē)

I.Šuplinska

 • apmaiņa ar literatūru;
 • ekspozīciju rīkošana

14.

Latgales Kultūrvēstures muzejs

A.Kļavinska

 • muzeja prakšu organizēšana;
 • materiālu apmaiņa;
 • konferenču u.c. pasākumu rīkošana

15.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

I.Kristovska

 • konferenču rīkošana;
 • kopīgu rakstu krājumu izdošana

16.

LU Filoloģijas fakultāte

I.Gusāns

 • konferenču u.c. pasākumu rīkošana;

17.

Latvijas ZA

A.Juško-Štekele

 • materiālu apmaiņa;
 • zinātnisko līdzstrādnieku iesaiste mācību procesā;
 • piedalīšanās projektos

18.

DU Humanitārā fakultāte

I.Šuplinska

 • konferenču rīkošana (studentu, pasniedzēju);
 • rakstu izdošana

19.

Latviešu valodas apguves valsts programma

S.Lazdiņa

 • materiālu apmaiņa;
 • semināru, kursu rīkošana

20.

LU Hellēnisma centrs

I.Gusāns

 • materiālu apmaiņa;
 • piedalīšanās semināros, kursos, starptautiskajos projektos

21.

Latgales Pētnieciskais institūts

I.Šuplinska

 • piedalīšanās konferencēs;
 • rakstu krājumu izdošana
 • darbs LPI Valdē

22.

LU Letonikas centrs

A.Juško-Štekele

 • materiālu apmaiņa;
 • piedalīšanās projektos

23.

LU Tālmācības centrs

I.Kristovska

 • materiālu apmaiņa;
 • piedalīšanās semināros, kursos, starptautiskajos projektos;
 • mācību grāmatu, līdzekļu izstrāde

24.

Latgaliešu valodas, literatūras un kultūras vēstures skolotāju asociācija

I.Šuplinska

 • materiālu apmaiņa;
 • piedalīšanās semināros, kursos, projektos;
 • vidusskolēnu olimpiāžu, skolotāju vasaras nometņu rīkošana

25.

Nautrēnu vidusskola

I.Šuplinska

 • pedagoģisko prakšu organizēšana

26.

Lendžu pagasta padome

A.Juško-Štekele

 • folkloras prakšu organizēšana

27.

Rēzeknes Pilsētas dome

I.Šuplinska

 • projektu īstenošana;
 • pasākumu organizēšana

28.

Latgaliešu kultūras biedrība

I.Šuplinska

 • projektu īstenošana;
 • pasākumu organizēšana

29.

LU Valodas institūts

I.Šuplinska

 • materiālu apmaiņa;
 • piedalīšanās projektos

ĀRZEMJU SADARBĪBAS PARTNERI

1.

Kauņas V.Dižā universitāte (Lietuva)

A.Juško-Štekele

 • materiālu apmaiņa;
 • studentu, docētāju apmaiņa ERASMUS apmaiņas sadarbības līguma ietvaros;
 • piedalīšanās konferencēs;
 • rakstu krājumu izdošana

2.

Šauļu Pedagoģijas universitāte (Lietuva)

I.Šuplinska

 • piedalīšanās konferencēs;
 • rakstu krājumu izdošana;
 • sadarbība ERASMUS apmaiņas līguma ietvaros

3.

Stokholmas universitāte (Zviedrija)

I.Šuplinska
A.Juško-Štekele

 • piedalīšanās konferencēs;
 • rakstu krājumu izdošana;
 • sadarbība ERASMUS apmaiņas līguma ietvaros

4.

Vroclavas universitāte (Polija)

I.Gusāns

 • sadarbība Erasmus apmaiņas līguma ietvaros

5.

A.Mickeviča Poznaņas universitāte (Polija)

I.Šuplinska

 • konferenču rīkošana;
 • rakstu krājumu izdošana

6.

Izglītības iniciatīvas centrs (Bulgārija)

S.Lazdiņa

 • piedalīšanās starptautiskajos projektos

7.

Milānas Universitāte (Itālija)

S.Lazdiņa

 • sadarbība Erasmus apmaiņas līguma ietvaros

8.

Taipejas Ķīniešu Kultūras Universitāte (Taivāna)

Kārlis Počs

 • Vienu semestri lasītas lekcijas Eiropas vēsturē.
 • Raksti izdoti krājumā “China Culture University”, 2000.g.

9.

Vekšo (Vaxjo) Universitāte (Zviedrija)

Valda Čakša

 • Starptautiskais seminārs “Social Studies Education in Sweden”, 2002.

10.

Viļņas Pedagoģiskā Universitāte (Lietuva)

Valda Čakša

 • Kursi “Developing CIVIC Education through NGO and University cooperation in the Baltic See Region Countries”, 2003.

11.

Tartu Universitāte Tallinas J.Tenisona institūts (Igaunija)

Valda Čakša

 • Seminārs “Baltic civic educators round-table”, 2002.

12.

Lietuvas filozofiskās izglītības centrs (Lietuva, Palanga)

Veronika Korkla

 • Starptautiskais seminārs “Philosphy and Education: The Chance in the Perspective of Intercultural Misunderstanding”, 2002.

13.

Varnas izglītības centrs (Bulgārija)

Veronika Korkla

 • Starptautiska konference “Children and Adults: a Philosophical Encounter”, 2003.

14.

Tartu Universitāte (Igaunija)

Valda Čakša

 • Bakalaura programmas “Vēsture” studējošie A.Drozdovs, R.Ježkovs - vasaras kursi “Estonian Language and Culture”, 2003.RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
LV-4600

Tālrunis: 64625218, 64625841
e-mail: humkat@inbox.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv