English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Inženieru fakultāte Datorzinātņu un matemātikas katedra Studiju programmas
Studiju programmas
Doktora studiju programma "Sociotehnisko sistēmu modelēšana"

programmas direktors: Dr.sc.ing., prof. Atis Teilāns

 • Programmas kods: 51482
 • Programma licencēta: 05.01.2011.- 05.01.2014.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: datorzinātņu doktora grāds
 • Prasības uzņemšanai: Uzņemšanas noteikumus studijām doktorantūrā
 • Programmas apjoms: 144 KP
 • Studiju veids: pilna laika studijas
 • Studiju ilgums: : pilna laika studijās - 3 gadi
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 1350 Ls gadā,

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Programmēšanas inženieris"

programmas direktors: Dr.sc.ing. asoc. prof. Pēteris GRABUSTS

 • Programmas kods: 42481
 • Programma akreditēta: 29.06.2005. - 14.05.2013.
 • Programma licencēta: 19.04.2006. – 14.05.2013.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā un inženiera programmētāja kvalifikācija
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma un aizstāvēts diplomprojekts.
 • Programmas apjoms: 160 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 4 gadi, nepilna laika studijās - 5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 870 Ls gadā, nepilna laika studijas - 700 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Vispārizglītojošie kursi paredz angļu valodas apgūšanu pielietošanas līmenī, kā arī dod priekšstatu uzņēmējdarbības ekonomikā un grāmatvedības pamatos, IT tiesību zinībās, saskarsmē un profesionālajā ētikā un darba aizsardzībā. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Angļu valoda, Uzņēmējdarbības ekonomika un grāmatvedības pamati, Darba aizsardzība un ergonomika, Saskarsme un profesionālā ētika, Civilā aizsardzība, Standartizācija un patentēšana, Vadīšanas pamati, IT tiesību zinību pamati un standarti.

  Teorētiskie pamatkursi sniedz studentiem teorētiskās zināšanas fizikā un augstākajā matemātikā, kā arī projektu vadībā un sistēmu analīzē. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Matemātiskā analīze, diferenciālvienādojumi un analītiskā ģeometrija, Algebra, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika, Fizika, Diskrētā matemātika, Elektronikas pamati, Projektu vadība, Sistēmu analīze, Datoru tīkli.

  Profesionālās specializācijas kursi paredz programmatūras izstrādes procesa apgūšanu, kā arī sniedz zināšanas datoru arhitektūrā, DBVS un operētājsistēmās. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Datori un programmēšana, Algoritmi un datu struktūras, Skaitliskās metodes, Datoru arhitektūra, Datu bankas, Objektorientētā programmēšana, Programmēšanas valodas, Operētājsistēmas, Programminženierija, Programmu paketes, Kriptogrāfija, datu aizsardzība, Sistēmu objektorientētā modelēšana, Algoritmu teorija, Vizuālās programmēšanas līdzekļi.

  Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

  Telekomunikācijas un datu pārraide, Tīklu operētājsistēmas, Web aplikāciju tehnoloģijas, Web dizaina pamati, Darba tiesības, Psiholoģija, Stresa menedžments, Zinātniskā darba pamati, Publiskās runas pamati, Lietišķās sarunas, Loģika, Mikroprocesori, Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati, Ievads operāciju pētīšanā.

 • Absolventu iespējas:
  • studēt maģistra studiju programmās informācijas tehnoloģijas nozarē;
  • strādāt informācijas tehnoloģijas un ar to saistītājās sfērās.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Elektroniskā komercija"

programmas direktors: Mg.sc.ing. lektors Aleksejs Zorins

 • Programmas kods: 42341
 • Programma akreditēta: 22.12.2010.-31.12.2016.
 • Programma licencēta: 08.08.2008.-31.12.2016.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds elektroniskajā komercijā un elektroniskās komercijas speciālista kvalifikācija
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma un aizstāvēts diplomprojekts.
 • Programmas apjoms: 160 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 4 gadi, nepilna laika studijās - 5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 870 Ls gadā, nepilna laika studijas - 700 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Vispārizglītojošie kursi paredz angļu valodas apgūšanu pielietošanas līmenī, kā arī dod priekšstatu socioloģijā, civilā aizsardzībā, IT tiesību zinībās, saskarsmē un profesionālajā ētikā un darba aizsardzībā. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Angļu valoda, Socioloģija, Saskarsme un profesionālā ētika, Darba aizsardzība un ergonomika, IT tiesību zinību pamati un standarti, Civilā aizsardzība, Darba tiesības, Biznesa komunikācijas

  Teorētiskie pamatkursi sniedz studentiem teorētiskās zināšanas grāmatvedībā, matemātikā, tirgzinībā, ekonomikā, programmēšanā, kā arī vadības teorijā, datu bāzēs un datoru tīklos. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Grāmatvedība, Matemātiskā analīze, diferenciālvienādojumi un analītiskā ģeometrija, Diskrētā matemātika, Datori un programmēšana I, II, Mikroekonomika, makroekonomika, Tirgzinība, Datu bāzes, Vadības teorija, Datortīkli, Uzņēmējdarbības finanses, Objektorientētā programmēšana

  Profesionālās specializācijas kursi paredz e-komercijas sistēmu veidošanas procesa apgūšanu, kā arī sniedz zināšanas varbūtību teorijā, informācijas aizsardzībā, prasību analīzē un modelēšanā, dokumentu pārvaldes sistēmās. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Operētājsistēmas, Algoritmi un datu struktūras I, II, Tīkla Internet tehnoloģijas, Prasību analīze un modelēšana, Multimediju tehnoloģijas, Elektroniskās komercijas principi, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika, Informācijas aizsardzība, Projektu vadīšana, Kvalitātes pārvaldība, Nauda un bankas, Dokumentu pārvaldes sistēmas, Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas, Datorgrafika, Ievads aplikāciju programmēšanā.

  Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

  Tēlotājmāksla, Inovācijas, Sistēmu objektorientētā modelēšana, Vācu valoda, Zinātniskā darba pamati, Loģika, Ētika, estētika, Publiskās runas pamati, Civiltiesības, Filozofija.

 • Absolventu iespējas:
  • studēt maģistra studiju programmās informācijas tehnoloģijas nozarē;
  • o strādāt uzņēmumos, kur ir vai tiks izveidota elektroniskās komercijas tehnoloģijas sistēma (EKTS) vai kuri nodarbojas ar EKTS izstrādi.

Profesionālā maģistra studiju programma "Datorsistēmas"

programmas direktors: Dr.sc.ing. asoc. prof. Pēteris GRABUSTS

 • Programmas kods: 46481
 • Programma akreditēta: 04.11.2009. - 31.12.2013.
 • Programma licencēta: 22.06.2006. - 31.12.2013.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais maģistra grāds datorzinātnēs un sistēmanalītiķa kvalifikācija
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs, nokārtots valsts maģistra eksāmens.
 • Programmas apjoms: 60 / 80 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 1,5/ 2 gadi, nepilna laika studijās – 2/ 2,5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 900 Ls gadā, nepilna laika studijas - 810 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē:

  Prasību inženierija, Programminženierija, Objektorientētā programmēšana un integrētā izstrādes vide, Biznesa sistēmu analīze, Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana, Operāciju vadība, Datu aizsardzība, Informācijas tehnoloģiju standarti.

  Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinātnes studiju kursi:

  Projektu vadība,  Sistēmu objektorientētā modelēšana, Inovāciju vadība, Inženierzinātņu pētījumu metodoloģija, Lemšana riska apstākļos.

  Pedagoģijas un psiholoģijas kursi:

  Inovācijas augstskolu pedagoģijā, Profesionālā un organizāciju psiholoģija.

 • Absolventu iespējas:
  • studēt doktorantūrā;
  • strādāt informācijas tehnoloģijas un ar to saistītajās sfērā, mācību iestādēs.
RA Kontaktinformācija
Atbrīvošanas aleja 115 (ITC)
LV-4600

Tālrunis: +371 6 4623742
e-mail: datkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv