English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Inženieru fakultāte Dabas un inženierzinātņu katedra Akadēmiskais personāls
Akadēmiskais personāls
Nr. Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds, amats Docējamie kursi Kontakti Konsultāciju vieta Laiks
1. Aleksejs Avots docents Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika
Vides aizsardzības objektu projektēšanas pamati
Gaisa un gāzu attīrīšanas tehnika un tehnoloģija
Ģeodēzijas pamati
Ekoloģiskā būvniecība
Aleksejs.Avots@inbox.lv, 64625145 Trešdienās, 15.45 – 17.20 A 90, 306.kab.
2. Vitālijs Ciganskis Mg. paed.
lektors
Teorētiskā mehānika un materiālu pretestība
Būvmehānika
Vitalijs.Ciganskis@inbox.lv, 64625145 Ceturtdienās, 9.00 – 9.45 A 76, 5.kab.
3. Ināra Laizāne Mag.paed.
lektore
Dabas resursi un dabas saimniecības tehnoloģijas
Dabas zinību SMM
Ekoloģiskā higiēna
Bioloģiskā daudzveidība
Cilvēka ekoloģija
Vides aizsardzības pamati
inaral@ru.lv, 64625145 Trešdienās, 8.00 – 9.35 A 76, 4.aud.
4. Ivars Matisovs Mg. sc. env.
lektors
Hidrolitoaerosfēra
Transporta ietekme uz vidi
Pilsētu ekoloģija
Ekonomiskā ģeogrāfija
Meža resursi un mežsaimniecība
Limnoloģija un zivsaimniecība
Latvijas ģeogrāfiskā vide
Inženiertehnisko pētījumu pamati
Zinātniskā darba pamati
Ivars.Matisovs@ru.lv, 64625145 Trešdienās, 17.40 – 19.15 A 76, 2.aud.
5. Andris Martinovs Dr.sc.ing. asoc.prof Fizika
Elektrotehnika
Plūsmu mehānika un hidraulika
Cietvielu fizika ar materiālmācības pamatiem
Enerģētika un energoresursi
Termodinamika un siltumtehnika
Mehānika
Materiālzinības
Būvfizika
andris.martinovs@ru.lv, 64625145 Ceturtdienās, 2.ned. 17.40–19.15 A 90, 302.aud.
6. Gotfrīds Noviks Dr.hab.geol.
profesors
Ekotehnoloģija
Vides inženierģeoloģija
Degradēto teritoriju atjaunošana
Grunts mehānika
Vides aizsardzības un ekoloģiskā izglītība
Piesārņojumu novēršanas tehnoloģijas
Vides aizsardzības pamati
gotfrids.noviks@ru.lv, 64625258 Trešdienās, 17.00 – 18.00 A 90, 303.aud.
7. Rasma Deksne Mg.biol.,
lektore
Baltijas jūras hidroloģija
Aizsargājamo dabas objektu ekoloģija
Medicīnas zinātņu pamati un pirmā palīdzība
Attīstības fizioloģija un skolas higiēna
Mikrobioloģija
rasma.deksne@ru.lv, 64625154 Piektdienās, 10.00 – 10.45 LERZL
8. Edmunds Teirumnieks Dr.sc.ing., asoc.prof. Cieto un bīstamo atkritumu apsaimniekošana
Ūdens attīrīšana un ūdens saimniecības tehnoloģijas
edmunds.teirumnieks@ru.lv, 64623709 Pirmdienās, 14.00 – 15.00 A 90, 225.kab.
9. Ērika Teirumnieka Mag.chem.
lektore
Organiskā un analītiskā ķīmija
Vides ķīmija un kontrole
Vispārīgā un organiskā ķīmija
erika.teirumnieka@ru.lv, 64625167 Pirmdienās, 1.ned. 15.45-17.20 A 76 – 6.kab.
10. Ilga Morozova lietvede Augstākā matemātika ilga.morozova@ru.lv, 64625145 Otrdienās, 15.45 – 17.00 A 76, 5.kab.
11. Sintija Agule asistente Vispārīgā un neorganiskā ķīmija
Organiskā un analītiskā ķīmija
sintija.augule@ru.lv, 64625145 Otrdienās, 15.45 – 17.20 A 76, 11.kab.
12. Andris Igavens vieslektors Ceturtdienās, 2.ned. 16.00 - 17.00 Maskavas ielā 28 B
13. Boriss Jarinovskis docents Dr.med.vet. Individuāli
14. Ivars Jurčs lektors Mg.sc.env. Individuāli
15. Andrejs Kuzmins vieslektors Individuāli
16. Dainis Kļaviņš vieslektors Individuāli
17. Verners Liniņš vieslektors Mg.sc.ing. Individuāli
18.
19. Pāvels Narica lektors Mg.oec. Konsultācijas: pirmdienās, 17.40 – 19.15
Lab. darbu aizst.: trešdienās, 17.40 – 19.15
A 76 – 9.aud.
20. Staņislavs Pleikšnis vieslektors Trešdienās, 14.00 - 15.35 A 90 – 306.kab.
21. Ērika Ruskule docente Mg.biol. Individuāli
22. Guntars Romančuks vieslektors Otrdienās, 2.ned. 19.20 – 20.00 ITC, 204.kab.
23. Gundars Vaļģis vieslektors Mg.sc.env. Ceturtdienās, 13.10 – 14.00 ITC, 203.kab.RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 76
LV-4600

Tālrunis: +371 64625145
e-mail: dabkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv