English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Inženieru fakultāte Dabas un inženierzinātņu katedra Studiju programmas
Studiju programmas
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Mehatronika"

programmas direktors: Dr.sc.ing. asoc. prof. Andris Martinovs

 • Programmas kods: 42521
 • Programma akreditēta: 04.11.2009.-31.12.2015.
 • Programma licencēta: 16.05.2007. - 31.12.2015
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds mehatronikā un inženiera kvalifikācija mehatronikā.
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai:

  sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts inženierprojekts.

 • Programmas apjoms: 180 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās – 4,5 gadi, nepilna laika studijās - 5 gadi
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 870 Ls gadā, nepilna laika studijas - 700 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Vispārizglītojošie kursi iekļauj sevī pamatzināšanas vispārējās praktiskās darbības jomās. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Projektu vadība, Personāla vadība, Svešvaloda, Filozofijas pamati, Ražošanas un pakalpojumu organizēšana, Inovāciju vadība, Patentzinības, Saskarsmes psiholoģija, Darba aizsardzība u.c.

  Teorētiskie pamatkursi dod nepieciešamo teorētisko bāzi pilnvērtīgai profesionālo studiju kursu apguvei. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Augstākā matemātika, Materiālzinības, Tehniskā grafika, Programmēšanas valodas, Datorprogrammas inženiermehānikā, Datoru arhitektūra, Metroloģijas pamati   u.c.

  Profesionālās specializācijas kursi iekļauj sevī gan vispārinženiertehniskos kursus, gan speciālos kursus mehatronikā. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Mehānika I, II, III, Hidrauliskā un pneimatiskā piedziņa, Detaļu precizitāte un standartizācija, Bionika, Precīzās mehānikas elementi;

   Elektrotehnika,  Elektronika, Energoelektronika, Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa,Elektriskās piedziņas automātiskās vadības sistēmas;

   CAD/CAM tehnoloģijas, Metālapstrādes tehnoloģijas, Mehatronisko iekārtu uzraudzība, apkope un remonti, Kokapstrādes tehnoloģijas, Plastmasu apstrādes tehnoloģijas;

  Automātiskā vadība un regulēšana, Robotu tehnika, Automātikas sensoru sistēmas, Automātiskās vadības sistēmu projektēšana;

  Mikroprocesoru tehnika;

  Datorvadības sistēmas, Robotu vadības sistēmas; Datorvadības sistēmu projektēšana u.c.

  Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

  Datorprogrammas inženierzinātnēs, Padziļināts svešvalodas kurss, Darba tiesības, Grāmatvedības pamati  u.c.

 • Absolventu iespējas:
   • studēt maģistra studiju programmā “Mehatronika” vai kādā tai radniecīgā maģistra studiju programmā;
   • strādāt par konstruktoru, izstrādāt jaunus produktus, kuru ražošanā tiek lietotas mehatroniskās iekārtas;
   • strādāt par mehatronisko iekārtu apkalpotāju, personāla vadītāju vai projektu vadītāju metālapstrādes, kokapstrādes, plastmasu apstrādes, pārtikas produktu pārstrādes u.c. uzņēmumos, kuri ražošanas procesā izmanto mehatroniskās iekārtas;
   • dibināt savu uzņēmumu, kurš ražošanas procesā balstīsies uz mehatronisko iekārtu izmantošanu.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Vides inženieris"

programmas direktors: Dr.hab.geol.profesors Gotfrīds Noviks

 • Programmas kods: 42526
 • Programma akreditēta: 26.10.2005. - 14.05.2013.
 • Programma licencēta: 07.03.2005. - 14.05.2013.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds vides aizsardzībā un vides inženiera kvalifikācija.
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs/diplomprojekts, nokārtots valsts eksāmens vides aizsardzībā.
 • Programmas apjoms: 160 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 4 gadi, nepilna laika studijās - 5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 870 Ls gadā, nepilna laika studijas - 700 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Vispārizglītojošie kursi iekļauj sevī pamatzināšanas fundamentālajās zinātnēs un vispārējās praktiskās darbības jomās. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Augstākā matemātika, Svešvaloda, Filozofijas pamati, Ekonomikas pamati, Darba tiesības, Darba aizsardzība u.c.

  Teorētiskie pamatkursi dod nepieciešamo teorētisko bāzi pilnvērtīgai profesionālo studiju kursu apguvei. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Augstākā matemātika inženierzinātnēs, Fizika, Vispārīgā un neorganiskā ķīmija, Organiskā un analītiskā ķīmija, Fizikālā un koloidālā ķīmija vides inženierzinātnēs, Ekoloģiskā riska analīze un vadīšana, Vispārīgā ekoloģija, Vides aizsardzības pamati, Dabas resursi un dabas saimniecības tehnoloģijas u.c.

  Profesionālās specializācijas kursi iekļauj sevī gan vispārinženiertehniskos kursus, gan speciālos vides inženieraizsardzības kursus. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Elektrotehnika un elektronikas pamati, Teorētiskā mehānika un materiālu pretestība, Vides inženierģeoloģija, Ūdens attīrīšana un ūdens saimniecības tehnoloģijas, Gaisa un gāzu attīrīšanas tehnika un tehnoloģijas, Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika, Vides aizsardzības objektu projektēšanas pamati, Plūsmu mehānika un hidraulika u.c.

  Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

  Ekoloģiskā kultūra, Globālās ekoloģiskās problēmas, Aizsargājamo dabas objektu ekoloģija, Cilvēka ekoloģija, Baltijas jūras hidroloģija, Klimatoloģija un meteoroloģija, Transporta ietekme uz vidi u.c.

 • Absolventu iespējas:
  • studēt augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība” vai kādā radniecīgā maģistra studiju programmā;
  • strādāt Vides ministrijas, Reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas pakļautībā esošajās struktūrā, pašvaldībās, konsultatīvajās struktūrās, gan valsts, gan privātos uzņēmumos. Darba vietas var būt reģionālās vides pārvaldes, Latvijas Vides aģentūra, ūdensvada tīkla un kanalizācijas pārvaldes, vides veselības centri, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumi, minerālresuru un citu dabas resursu ieguve un pārstrāde, pārtikas produktu pārstrāde, enerģijas ražošana, būvdarbi, būvmateriālu ražošanas uzņēmumi, vides kvalitāti ietekmējošie rūpniecības objekti, zinātniskās laboratorijas, inovatīvie centri, mācību iestādes.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība”

programmas direktors: doc. Aleksejs Avots

 • Programmas kods: 41582
 • Programma akreditēta: 09.07.2008. - 31.12.2014.
 • Programma licencēta: 08.06.2006. - 31.12.2014.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: būvdarbu vadītāja kvalifikācija
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs, nokārtots kvalifikācijas eksāmens būvniecībā.
 • Programmas apjoms: 120 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās – 3 gadi, nepilna laika studijās – 3,5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 870 Ls gadā, nepilna laika studijas - 700 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Vispārizglītojošie mācību kursi nodrošina pirmā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu apguvi, paaugstina studenta vispārīgās izglītības līmeni, dod zināšanas un prasmes komunikatīvajā saskarsmē un sociālajā sfērā, to nodrošina:

  • humanitārās zinātnes;
  • sociālās zinātnes;
  • dabaszinātnes, tehniskās zinātnes un informācijas tehnoloģijas.
  Nozīmīgākie studiju kursi:

  Augstākā matemātika, Svešvaloda, Uzņēmējdarbības pamati, Ekonomikas pamati, Darba un saistību tiesības, Vides aizsardzība, Saskarsmes psiholoģija u.c.

  Nozares mācību kursi ir kopēji nozarei vai radniecīgo profesiju grupai, tie dod pamatizglītību specialitātē, uz kuras balstās specialitātes apguve. Profila priekšmeti ir cieši saistīti ar specialitāti un nevar tikt mācīti atrauti no tās. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Tēlotāja ģeometrija un būvniecības inženiergrafika, Teorētiskā mehānika un materiālu pretestība, Būvmateriāli, Ģeodēzija, Datorgrafika, Inženierģeoloģija un grunts mehānika, Arhitektūra un pilsētplānošana, Ūdensvadi un kanalizācija, apkure, ventilācija un gāzes apgāde u.c.

  Konkrētās profesijas mācību kursi ir atbilstoši konkrētajai profesijai un sniedz nepieciešamā līmeņa speciālo izglītību, ko nodrošina ar teorētiskām un praktiskām mācībām. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Būvprojektēšana, Būvniecības ekonomika būvdarbu tehnoloģija, Dzelzsbetona un akmens konstrukcijas, Metāla konstrukcijas, Koka un sintētisko materiālu konstrukcijas, Būvdarbu organizācija un vadīšana u.c.

 • Absolventu iespējas:

  Absolventi, kuri ir sekmīgi izpildījuši izglītības programmā noteiktās prasības un ir sekmīgi aizstāvējuši kvalifikācijas darbu, saņem pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu un iegūst kvalifikāciju “Būvdarbu vadītājs” (profesijas standarts „Būvdarbu vadītājs”, reģistrācijas numurs PS 0020).

  Pēc diploma iegūšanas būvdarbu vadītāju darba vietas varētu būt būvniecības un projektēšanas uzņēmumos, būvuzraudzības dienestā, būvmateriālu izplatīšanas un tirdzniecības vietās, kā arī iespēja attīstīt patstāvīgu uzņēmējdarbību.

  Atbilstoši Noteikumiem par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu pēc diploma iegūšanas jaunajam speciālistam ir 3 gadi jāstrādā būvobjektā un tad ir tiesības pretendēt uz sertifikātu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, ko izsniedz Latvijas būvinženieru savienība.


Profesionālā maģistra studiju programma "Vides aizsardzība"

programmas direktors: Dr.hab.geol.profesors Gotfrīds Noviks

 • Programmas kods: 46526
 • Programma akreditēta: 04.11.2009. – 14.05.2013.
 • Programma licencēta: 27.04.2004. - 14.05.2013.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: : profesionālais maģistra grāds vides aizsardzībā un vides inženiera kvalifikācija
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs, nokārtots valsts maģistra eksāmens.
 • Programmas apjoms: 60 / 80 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 1,5/ 2 gadi, nepilna laika studijās – 2/ 2,5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 900 Ls gadā, nepilna laika studijas - 810 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Teorētiskie pamatkursi ietver fundamentālos studiju kursus, kas izskata fizikālos, ķīmiskos , bioloģiskos principiālos procesus apkārtējā vidē un dabā un to pētīšanas metodoloģiju. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Fizikālie un ķīmiskie procesi vidē, Bioloģiskie un bioķīmiskie procesi vidē, Vides zinātnisko pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts.

  Profesionālās specializācijas kursi dod padziļinātas zināšanas vides aizsardzības, vides tehnoloģiju, resursu izmantošanas jomās. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Riska analīze un vadīšana, Vides kvalitātes vadība un sertifikācija, Dzīvības procesu norises drošība vidē, Ekotehnoloģija un industriālā ekoloģija, Vides aizsardzības sistēmas, Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas.

  Obligātās izvēles kursi dod iespēju padziļināti apgūt zināšanas konkrētā profesionālās darbības virzienā (agrotehniskajā , pilsētvides pētījumos, minerālresursu, bioresursu, ūdens resursu, enerģētisko resursu izmantošanā , monitoringā , vides aizsardzības iekārtu projektēšanā). Nozīmīgākie studiju kursi:

  Kompleksās vides monitoringa sistēmas, Vides aizsardzības inženiertehnisko iekārtu projektēšanas pamati, Ūdens resursu pētījumi un izmantošana, Enerģētisko resursu pētījumi un izmantošana, Piesārņojumu novēršanas un vides attīrīšanas inženiertehniskie pamati.

 • Absolventu iespējas:
  • studēt doktorantūrā;
  • strādāt vides aizsardzības reģionālās pārvaldēs; pašvaldību ekoloģiskos dienestos; vides veselības centros; ūdens apgādes un kanalizācijas pārvaldēs; komunālās saimniecības uzņēmumos; rūpnīcās; pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas uzņēmumos; vides kvalitātes novērtēšanas un zinātniski pētnieciskās laboratorijās; dabas resursu ieguves un pārstrādes uzņēmumos (mežsaimniecība, minerālresursu ieguve, zivsaimniecība); attīrīšanas iekārtu, atkritumu pārstrādāšanas, atkritumu poligona ekspluatācijas uzņēmumos; vides aizsardzības tehnikas, tehnoloģiju un uzņēmumu projektēšanas organizācijās; zinātniski - pētnieciskajos institūtos un mācību iestādēs.

Doktora studiju programma "Vides inženierzinātne"

programmas direktors: Dr.hab.geol. profesors Gotfrīds Noviks

 • Programmas kods: 51526
 • Programma akreditēta: 02.06.2010.- 31.12.2016
 • Programma licencēta: 21.02.2008.- 31.12.2016.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: Inženierzinātņu doktora grāds vides inženierzinātnē
 • Prasības uzņemšanai: Uzņemšanas noteikumus studijām doktorantūrā
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, nokārtoti promocijas eksāmeni, aizstāvēts promocijas darbs
 • Programmas apjoms: 144 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 3 gadi
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 1350 Ls gadā,
 • Programmas saturs:

  Teorētiskie kursi dod zinātņu doktora līmeņa zināšanas ilgstspējīgās attīstības un vides kvalitātes vadībā, vides ķīmijā un ekotoksikoloģijā, cilvēku dzīves procesu drošuma un risku analīzē, ekotehnoloģijā, kā arī pētījumu teorijā un metodoloģijā un modelēšanā. Studiju kursi:

  Vides inženierzinātnes integrālais speckurss. Teorētisko un inženiertehnisko vides pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts 

  Obligātās izvēles kursi dod iespēju padziļināti apgūt zināšanas izvēlētās zinātniskās pētniecības virzienā. Nozīmīgākie studiju kursi sadalīti pa tematiskajiem blokiem:

  Ekotehnoloģija. Dabas resursu ieguves ietekme un vidi. Vides kontroles un prognozes sistēmu attīstība. Vides aizsardzības sociāli ekonomiskie un pedagoģiskie aspekti.

  Brīvās izvēles kursi dod iespēju paplašināt studējošo redzesloku ārpus savas šaurās zinātniskās darbības lauka. Šī kursa klāsts var būt dažāds. Rekomendējamie kursi:

   

  Vides informācija un komunikācija. Ekoloģiskā filozofija un humānisms. Kultūras ekoloģija.

 • Absolventu iespējas:
  • veikt patstāvīgi vai zinātnisko institūciju vidē pētnieciskos darbus vides inženierzinātņu jomā;
  • ieņemt vadošus amatus vides aizsardzības iestādēs, pašvaldību struktūrvienībās; uzņēmumos;
  • veikt akadēmisko darbu Latvijas Republikas un ārvalstu augstskolās;
  • strādāt vides kvalitātes novērtēšanas un zinātniski pētnieciskās laboratorijās; dabas resursu ieguves un pārstrādes; vides aizsardzības tehnikas, tehnoloģiju un uzņēmumu projektēšanas organizācijās.
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 76
LV-4600

Tālrunis: +371 64625145
e-mail: dabkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv