English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Inženieru fakultāte Latgales ilgtspējīgās attīstības pētnieciskais institūts
Latgales ilgtspējīgās attīstības pētnieciskais institūts
Latgales ilgtspējīgās attīstības pētnieciskais institūts (LIAPI) dibināts 2005.gada 27.jūnijā kā Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes struktūrvienība, LR Izglītības un Zinātnisko institūciju reģistrā iekļauts 2006. gada 24. jūlijā
(Reģ.Nr.: 321086).
Gotfrīds Noviks
LIAPI direktors
Dr.habil.geol., profesors Gotfrīds Noviks

Tālr. 6 4625164
Gotfrids.Noviks@ru.lv
Vita Ansone
IF Doktorantūras metodiķe
Mg.soc.sc. Vita Ansone

Tālr. 6 4625164
Vita.Ansone@ru.lv

Institūta darbības mērķis ir izveidot un nepārtraukti pilnveidot Latgales reģiona tautsaimniecības plānošanai un attīstībai nepieciešamo teorētisko un praktisko pētījumu bāzi vides kvalitātes saglabāšanas, ,atjaunojamo materiālo un enerģētisko resursu racionālas izmantošanas un ekotehnoloģiju ieviešanas jomā.

Mērķa sasniegšanai LIAPI veic vides aizsardzības, ekotehnoloģiju, dabas resursu, agroekoloģijas un vides ekonomikas problēmu pētījumus.

Galvenie Institūta uzdevumi ir veikt pētījumus, izstrādāt praktiskas rekomendācijas un piedalīties to īstenošanā šādos virzienos:

  • Latgales vides kvalitātes nodrošināšanas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas problēmu risinājumi;
  • Latgales dabas un tehnogēno resursu pilnvērtīgas un racionālas izmantošanas tehnoloģiju izstrāde;
  • Latgales apstākļiem piemērotas agroekoloģijas bāzes principu izstrāde un realizēšana bioloģiskās lauksaimniecības procesā;
  • Ražošanas sfēras tehnoloģiju attīstība atbilstoši vides tehnoloģiju principiem un to mehatroniskais nodrošinājums;
  • Apkārtējās vides rekreācijas un rehabilitācijas funkciju kapacitātes paplašināšana;
  • Atjaunojamo energoresursu kompleksās, racionālās un vidi saudzējošās apguves principu un tehnoloģiju izstrāde.

Institūta darbības galvenais princips ir “Zinātne – tehnoloģija – inovācija”, kas ietver pētījumu veikšanu, to rezultātu praktisko aprobāciju, priekšlikumu izstrādi, to ieviešanu tehnoloģijās un projektos, līdzdalību to praktiskajā realizēšanā.

LIAPI regulāri publicē savu pētījumu rezultātus, prezentē tos zinātniskajās un praktiskajās konferencēs, izdod informatīvos materiālus.

RA Latgales ilgtspējīgās attīstības pētnieciskā institūta darbinieki

Ievēlētais zinātniskais personāls

Uzvārds, Vārds Amats Zin. grāds Zinātnes nozare
Veneranda Stramkale
strzin@apollo.lv
Vadošais pētnieks Dr.agr. Lauksaimniecības nozare, laukkopības apakšnozare
Boriss Jarinovskis
Boris.Jarinovskis@ru.lv
Vadošais pētnieks Dr.med.vet Veterinārmedicīna, fizioloģija
Ziedonis Miklašēvičs
Z.miklasevics@lmv.lv
Vadošais pētnieks Dr.sc.ing Materiālzinātņu nozare, Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozare
Andris Martinovs
Andris.Martinovs@ru.lv
Vadošais pētnieks Asoc. prof., Dr.sc.ing. Mehānikas nozare, materiālu mehānikas un pretestības apakšnozare
Edmunds Visockis
ems@inbox.lv
Vadošais pētnieks Dr.sc.ing Lauksaimniecības zinātnes nozare, Lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozare
Pēteris Grabusts
peter@ru.lv
Vadošais pētnieks Dr.sc.ing Informācijas tehnoloģijas nozare, sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozare
Pēteris Vucenlazdāns
vucenlazdans@navigator.lv
Vadošais pētnieks Dr.paed. Pedagoģijas nozare, skolas pedagoģijas apakšnozare
Judīte Dipāne
judite.dipane@vvd.gov.lv
Vadošais pētnieks Dr.chem. Vides zinātnes nozare, vides ķīmijas un ekotoksikoloģijas apakšnozarē

Pārējais zinātniskais personāls

Gotfrīds Noviks
Gotfrids.Noviks@ru.lv
LIAPI direktors Dr.hab.geol.
Rasma Deksne
Rasma.Deksne@ru.lv
Lietišķās ekoloģijas un Resursu laboratorijas vadītāja, Ķīmijas laboratorijas vadītāja Mg. biol.
Edmunds Teirumnieks
Edmunds@ru.lv
Vides aizsardzības tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vadītājs Dr.sc.ing.
Sintija Augule
Sintija.Augule@ru.lv
Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta koordinatore Mg.sc.env.
Pāvels Narica
pn13@one.lv
Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta tehnoloģiju pārneses koordinators Mg.soc.sc.
Ilmārs Skutelis
Ilmārs Skutelis
Lietišķās ekoloģijas un resursu laboratorijas laborants  

Latgales ilgtspējīgās attīstības pētnieciskā institūta struktūra iekļauj 4 laboratorijas, Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu (VTPP), pētniecisko jomu sektorus un mobilās pētnieku grupas. LIAPI struktūra nepatraukti pilnveidojas, 2009. gadā atbilstoši tirgus pieprasījumam un problēmas aktualitātei tā tika papildināta ar jaunu sektoru - „Atjaunojamā enerģija”.

Institūta darbības galvenais princips ir “Zinātne – tehnoloģija – inovācija”, kas ietver pētījumu veikšanu, to rezultātu praktisko aprobāciju, priekšlikumu izstrādi, to ieviešanu tehnoloģijās un projektos, līdzdalību to praktiskajā realizēšanā.

LIAPI regulāri publicē savu pētījumu rezultātus, prezentē tos zinātniskajās un praktiskajās konferencēs, izdod informatīvos materiālus. 2009. gada 25.-27. jūnijā LIAPI organizēja VII starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Vide.Tehnoloģija.Resursi”, kuras materiāli ir pieejami elektroniskajā zinātnisko rakstu datu bāzē http://zdb.ru.lv/. Konferences organizēšanā un zinātnisko publikāciju sagatavošanā piedalījās ne tikai LIAPI vadošie pētnieki, bet arī institūtā realizējamās doktora studiju programmas „Vides inženierzinātne” doktoranti.

2010. plānošanas gadam LIAPI izvirza šādas zinātniski pētnieciskā darba prioritātes:

1.Agroekoloģija un organisko atjaunojamo energoresursu ražošanas problēmu izpēte;

2. Ūdenstilpju ekoloģiskās kvalitātes kontroles parametru izpēte;

3. Atjaunojamo energoresursu efektīvas izmantošanas pētījumi;

4. Vides tehnoloģiju mehatroniskā nodrošinājuma izpēte;

5. Minerālatkritumu pārstrādes procesu izpēte;

6. Degradēto teritoriju atjaunošanas procesu izpēte;

7. Sistēmanalīzes metodoloģijas tehnoloģisko sistēmu izveide;

8. Intelektuālās datorsistēmas ekotehnoloģijā.

 

2010. gadā institūts turpina īstenot šādus projektus:

  • ERAF līdzfinansētais projekts „Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola – komercsabiedrības”. Projekta Nr. TPK/2.1.2.1.2/08/01/010. Īstenošanas laiks: 2008.-2013.gads.
  • Brownfields in Baltic States – BRIBAST. Lifelong Learning programme. Leonardo da Vinci multilateral project – transfer of innovation 2008. Grant agreement No: CZ/08/LLP-LdV/TOI/134005. Duration: 01.10.2008.-30.09.2010. Partners (5): Latvia (Rēzeknes Augstskola), Lithuania (Kauno University of Technology), Czech Republic (Institute for sustainable development of settlements and VŠB-Technical University of Ostrava (lead partner)), Slovakia (SPECTRA Centre of Excellence).
  • From theory and plans to eco-efficient and sustainable practices to improve the status of the Baltic Sea – WATERPRAXIS. Baltic Sea Region Programme 2007-2013. ERDF. Contract No: #010. Duration: 2008.-2012. Partners (12): Finland (Finnish Environment Institute (lead partner), North Ostrobothnia Regional Environment Centre), Germany (Ministry of Science and Research, Hamburg University of Applied Sciences), Denmark (University of Aarhus, National Environmental Research Institute, Municipality of Naestved, Environment Centre Nykøping F), Poland (Lodz Technical University), Lithuania (Kaunas University of Technology, Charity and Support Fund Sesupe Euroregion, Sakiai Office), Sweden (Luleå University of Technology),   Latvia (Rezekne Higher Education Institution (Rēzeknes Augstskola)), Russia (Kaliningrad State Technical University).
  • Atjaunojamo energoresursu pētījumu projekts sadarbībā ar Latīņamerikas valstīm „JELARE - Joint European Latin American Renewable Energy Project ES programmas „ALFA III” ietvaros. Contract No: EUROPEAID/126-821/C/ACT/RAL. Sadarbības partneri – Brazīlija (universitāte Sul de Santa Katarina), Vācija (Hamburgas lietišķo zinātņu universitāte), Bolīvija (Bolīvijas katoliska universitāte), Gvatemala (Galileja universitāte) un Čīle (Čīles universitāte).    


 LIAPI 2008. gada pārskats

 LIAPI 2007. gada pārskats

 LIAPI īstenojamā Doktora studiju programma "Vides inženierzinātne"


Latgales ilgtspējīgās attīstības pētījumu institūts
RA Inženieru fakultāte,
Atbrīvošanas aleja 76
Rēzekne, tālr. 6 4625167


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv