English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Ekonomikas un vadības fakultāte Uzņēmējdarbības vadības katedra Studiju programmas
Studiju programmas
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbība" (Ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja specializācija)

programmas direktors: Dr.sc.ing. profesore Irēna Silineviča, Specializācijas direktore: Dr.philol. asoc.prof. Karīne Laganovska

 • Programmas kods: 42345
 • Programma akreditēta: 10.12.2008. - 31.12.2014.
 • Programma licencēta: 23.09.2003. - 31.12.2014.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: bakalaura profesionālais grāds uzņēmējdarbībā, uzņēmuma un iestādes vadītāja kvalifikācija.
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, nokārtots valsts eksāmens, aizstāvēts diplomdarbs.
 • Programmas apjoms: 160 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 4 gadi, nepilna laika studijās - 5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 800 Ls gadā, nepilna laika studijas - 640 Ls gadā
 • Programmas saturs: Nozares teorētiskie kursi - A daļa
  • Informātika, Eiropas ekonomiskā integrācija, Psiholoģija, Lietvedība, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu/Vācu), Publiskās finanses, Mikroekonomika, Ievads uzņēmējdarbībā, Statistika, Grāmatvedības teorija, Makroekonomika, Tirgzinība, Vadības teorija, Reģionālā ekonomika, Uzņēmējdarbības finanses, Darba un komerctiesības, Personālvadība, Cittautu kultūras studijas, Starpkultūru komunikācija, Mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences.


  Profesionālās specializācijas kursi - B daļa
  • Socioloģija, Starptautiskās tiesības, Uzņēmējdarbības analīze, Stresa un laika menedžments, Projektu vadība, Mediji un reklāma, Lietišķās lingvistikas pamatkurss, Pasākumu vadība, Latviešu valodas runas un rakstu kultūra, Darījumu korespondence angļu valodā, Mutvārdu komunikācija un prezentācija angļu valodā, Informācijas tehnoloģijas lietišķajā sarakstē un tulkošanā, Komunikatīvā kompetence svešvalodās, Rakstiskās tulkošanas teorija un prakse, Otrās svešvalodas (vācu / krievu val.) pamatkurss, Lietišķā komunikācija otrajā svešvalodā, Studiju darbs ārējo sakaru vadībā, Profesionālā prakse, Valsts eksāmens, Diplomdarbs.


  Brīvās izvēles kursi - C daļa Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.
 • Absolventu iespējas:
  • studēt maģistra studiju programmās;
  • strādāt iestādēs, privātajos un valsts uzņēmumos, ārvalstu kopuzņēmumos u.c.;
  • piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā, vadīšanā.

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Vadības zinātne"

programmas direktors: Dr.sc.ing. profesore Irēna Silineviča

 • Programmas kods: 43345
 • Programma akreditēta: 19.01.2005. - 28.02.2013.
 • Programma licencēta: 16.01.2004. - 28.02.2013.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: : sociālo zinātņu bakalaura vadības zinātnē akadēmiskais grāds.
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, nokārtots bakalaura eksāmens, aizstāvēts bakalaura darbs.
 • Programmas apjoms: 166 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 3 gadi, nepilna laika studijās – 4 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 800 Ls gadā, nepilna laika studijas - 640 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  A – obligātā daļa

  1. Matemātika, Ekonomikas teorija un metodoloģija, Filozofija, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu/Vācu), Civilā aizsardzība, Darba aizsardzība, Informātika, Ekonomikas mācību vēsture, Lietvedība, Statistika I, II, Socioloģija, Publiskās finanses, Ievads uzņēmējdarbībā, Mikroekonomika, Grāmatvedības teorija, Loģika, Zinātniskā darba pamati, Makroekonomika, Tirgzinība, Vadības teorija, Politoloģija, Studiju darbs mikroekonomikā, makroekonomikā, Tirgzinības pētījumi, Darba un komerctiesības, Personālvadība, Studiju darbs tirgzinībā, uzņēmējdarbībā, Nodokļu sistēma, Uzņēmējdarbības finanses, Optimizācijas teorija, Studiju darbs uzņēmējdarbības vadībā, Starptautiskās ekonomiskās attiecības, Uzņēmuma stratēģijas un politikas vadīšana, Vadības psiholoģija, Bakalaura eksāmens, Bakalaura darbs.


   1. B – obligātās izvēles daļa

    1. Eiropas ekonomiskā integrācija, Vides ekonomika, Reģionālā ekonomika, Psiholoģija, Publiskās runas pamati, Finanšu grāmatvedība , Kredītiestāžu vadība un tirgzinība, Starptautiskās valūtas un norēķinu attiecības, Vērtspapīru tirgus, Cenu politika uzņēmumā, Pašvaldību darba organizācija un plānošana, Mārketinga komunikācijas, Patērētāju uzvedība, Vispārējās kvalitātes vadība, Loģistika, Produktu kvalitātes vadība, Pakalpojumu uzņēmējdarbības vadība, Pakalpojumu tirgzinības vadība, Uzņēmējdarbības analīze, Starpkultūru biznesa attiecības, Stresa menedžments


    C – brīvās izvēles daļa Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.

   2. Absolventu iespējas:
    • studēt maģistra studiju programmās.
    • strādāt pakalpojumu un ražošanas sfērās ar uzsvaru uz struktūrvienību vadību;
    • piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā, vadīšanā.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbība" (Komercpakalpojumu vadītāja specializācija)

programmas direktors: Dr.sc.ing., profesore Irēna Silineviča

 • Programmas kods: 42345
 • Programma akreditēta: 10.12.2008. - 31.12.2014.
 • Programma licencēta: 23.09.2003. - 31.12.2014.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: bakalaura profesionālais grāds uzņēmējdarbībā, uzņēmuma un iestādes vadītāja kvalifikācija.
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, nokārtots valsts eksāmens, aizstāvēts diplomdarbs.
 • Programmas apjoms: 160 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 4 gadi, nepilna laika studijās - 5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 800 Ls gadā, nepilna laika studijas - 640 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Nozares teorētiskie kursi - A daļa

  Civilā aizsardzība, Informātika, Ekonomikas informātika, Ekonomikas mācību vēsture, Lietvedība, Darba aizsardzība, Matemātika, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu/Vācu), Sports, Publiskās finanses, Mikroekonomika, Ievads uzņēmējdarbībā, Statistika I; II, Grāmatvedības teorija, Makroekonomika, Darba un komerctiesības, Tirgzinība, Vadības teorija, Uzņēmējdarbības finanses.

  Profesionālās specializācijas kursi - B daļa

  Politoloģija, Socioloģija, Vides ekonomika, Studiju darbs makroekonomikā, mikroekonomikā, Loģistika, Pakalpojumu uzņēmējdarbība, Reklāma, Veikala darba tehnoloģija, Prečzinība, Pasaules valstu ekonomika, Finanšu grāmatvedība, Starptautiskās tiesības, Vadības psiholoģija, Studiju darbs tirgzinībā, uzņēmējdarbībā, Ārēja tirdzniecība, Pakalpojumu tirgzinības vadība, Uzņēmējdarbības analīze, Uzturzinātne, Studiju darbs uzņēmējdarbības vadībā, Profesionālā prakse, Valsts eksāmens, Diplomdarbs.

  Brīvās izvēles kursi - C daļa Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.

 • Absolventu iespējas:
  • studēt maģistra studiju programmās;
  • strādāt pakalpojumu sfērās, t.sk., tirdzniecības, finanšu, sabiedrisko pakalpojumu, ražošanas pakalpojumu, transporta pakalpojumu jomā u.c.;
  • piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā, vadīšanā.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbība" (Tūrisma uzņēmuma vadītāja specializācija)

programmas direktors: Dr.sc.ing., profesore Irēna Silineviča

 • Programmas kods: 42345
 • Programma akreditēta: 10.12.2008. - 31.12.2014.
 • Programma licencēta: 23.09.2003. - 31.12.2014.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: bakalaura profesionālais grāds uzņēmējdarbībā, uzņēmuma un iestādes vadītāja kvalifikācija.
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, nokārtots valsts eksāmens, aizstāvēts diplomdarbs.
 • Programmas apjoms: 160 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 4 gadi, nepilna laika studijās - 5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 800 Ls gadā, nepilna laika studijas - 640 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Nozares teorētiskie kursi - A daļa

  Civilā aizsardzība, Informātika, Ekonomikas mācību vēsture, Lietvedība, Darba aizsardzība, Matemātika, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu/Vācu), Sports, Publiskās finanses, Mikroekonomika, Ievads uzņēmējdarbībā, Statistika I; II, Grāmatvedības teorija, Makroekonomika, Darba un komerctiesības, Tirgzinība, Vadības teorija, Uzņēmējdarbības finanses

  Profesionālās specializācijas kursi- B daļa

  Psiholoģija, Ekskursiju vadīšanas metodika, Pasākumu vadība, Socioloģija, Ēdināšanas uzņēmējdarbības vadība, Finansu grāmatvedība, Studiju darbs makroekonomikā,mikroekonomikā, Vides ekonomika, Vispārējās kvalitātes vadība, Pakalpojumu uzņēmējdarbība, Viesnīcu darba organizācija un vadība, Studiju darbs uzņēmējdarbībā, tirgzinībā, Tūrisma analīze, Tūrisma uzņēmējdarbība, Uzņēmējdarbības analīze, Biznesa ētika, Ekonomiskā ģeogrāfija, Personālvadība, Starptautiskās tiesības, Tūrisma tiesības, Studiju darbs uzņēmējdarbības vadībā, Profesionālā prakse, Valsts eksāmens, Diplomdarbs

  Brīvās izvēles kursi - C daļa Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.

 • Absolventu iespējas:
  • studēt maģistra studiju programmās;
  • strādāt pakalpojumu sfērās, t.sk., tirdzniecības, finanšu, sabiedrisko pakalpojumu, ražošanas pakalpojumu, transporta pakalpojumu jomā u.c.;
  • piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā, vadīšanā.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbība" (Mārketinga sektora vadītāja specializācija)

programmas direktors: Dr.sc.ing., profesore Irēna Silineviča

 • Programmas kods: 42345
 • Programma akreditēta: 10.12.2008. - 31.12.2014.
 • Programma licencēta: 23.09.2003. - 31.12.2014.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā, uzņēmuma un iestādes vadītāja kvalifikācija.
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, nokārtots valsts eksāmens, aizstāvēts diplomdarbs.
 • Programmas apjoms: 160 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 4 gadi, nepilna laika studijās - 5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 800 Ls gadā, nepilna laika studijas - 640 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Vispārizglītojošie kursi:

  Matemātika, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu val./Vācu val.), Darba aizsardzība, Civilā aizsardzība, Lietvedība, Eiropas ekonomiskā integrācija, Psiholoģija, Sports, Darba un komerctiesība.

  Nozares teorētiskie pamatkursi:

  Ievads uzņēmējdarbībā, Informātika, Statistika I, Publiskās finanses, Mikroekonomika, Reģionālā ekonomika, Zinātniskā darba pamati, Makroekonomika, Statistika II, Tirgzinība, Vadības teorija, Uzņēmējdarbības finanses, Personālvadība.

  Nozares profesionālās specializācijas kursi:

  Socioloģija, Vides ekonomika, Grāmatvedības teorija, Finansu grāmatvedība, Projektu vadīšana, Uzņēmējdarbības analīze, Prečzinība, Biznesa ētika, Cenu politika uzņēmumā, Vadības psiholoģija, Uzņēmējdarbības plānošana, Mārketinga pētījumi, Patērētāju uzvedība, Loģistika, Mārketinga komunikācijas, Pakalpojumu mārketinga vadība, Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana, Starptautiskais mārketings, Pakalpojumu mārketinga vadība, Mārketinga plānošana, Studiju darbi, Profesionālā prakse, Valsts eksāmens, Diplomdarbs.

 • Absolventu iespējas:
  • studēt maģistra studiju programmās;
  • vadīt mārketinga sektoru mazajos un vidējos uzņēmumos;
  • piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā, vadīšanā.

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Vadības zinātne"

programmas direktors: Dr.sc.ing., profesore Irēna Silineviča

 • Programmas kods: 45345
 • Programma akreditēta: 19.01.2005 - 28.02.2013
 • Programma licencēta: 16.01.2004. - 28.02.2013.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: sociālo zinātņu maģistra vadības zinātnē akadēmiskais grāds.
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs.
 • Programmas apjoms: 80 KP
 • Studiju veids: pilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: 2 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 800 Ls gadā,
 • Programmas saturs:

  Nozares teorētiskie kursi - A daļa

  Uzņēmuma sociālā un personāla vadība, Projektu plānošana un kontrole, Stratēģiskā mārketinga vadīšana, Zinātniskais darbs, Risku analīze un vadīšana, Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana, Inovāciju vadība, Maģistra darbs.

  Profesionālās specializācijas kursi - B daļa

  ES ekonomiskā un monetārā integrācija, Finanšu analīze, Vides zinātne Vadības informācijas sistēmas, Datorizētu projektu vadība, Kvalitātes sistēmas, Starptautiskais mārketings, Produktu sadales vadīšana, Uzņēmumu darbības vērtēšana un lēmumu pieņemšana, Eiropas Savienības tiesību sistēma, Starptautiskā ekonomika.

 • Absolventu iespējas:
  • studēt doktora studiju programmās;
  • uzņēmumu, struktūrvienību vadīšana, kvalitātes vadīšana uzņēmumos u.c.
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4600

Tālrunis: 6 4628077
312. telpa
e-mail: Daina.Znotina@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv