English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Ekonomikas un vadības fakultāte Uzņēmējdarbības vadības katedra Pētniecība
Pētniecība
Latgales reģiona ekonomiskās attīstības teorētiskie aspekti
Vada: Dr.sc.ing., prof. Irēna Silineviča
Darba grupa: prof. O.Užga-Rebrovs, doc. I.Graudiņa, doc. L.Litavniece, lekt. V. Ņikitina, lekt. I.Silicka, lekt. I.Dembovska, lekt. D.Znotiņa, lekt. D.Nuķe, lekt. L.Amantova-Salmane, lekt.M.Krūze, lekt.Ē.Višķers, lekt.S.Ežmale

Ekonomikas un vadības katedras docētāju studijas doktorantūrā
  • lektors Ēvalds Višķers studē LU doktorantūrā, promocijas darba tēma “Pašvaldību infrastruktūra tautsaimniecības sistēmā”

  • lektore Iveta Dembovska studē LLU doktorantūrā, promocijas darba tēma “Tūrisma uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latgalē”

  • lektore Daina Znotiņa studē DU doktorantūrā, promocijas darba tēma „Cilvēkresursu kapitāls Latgales reģiona attīstībā”

  • lektore Liene Amantova- Salmane studē DU doktorantūrā, promocijas darba tēma “Eiropas Savienības struktūrfondu ietekme uz Latgales reģiona attīstības iespējām”
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4600

Tālrunis: 6 4628077
312. telpa
e-mail: Daina.Znotina@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv