English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Ekonomikas un vadības fakultāte Finanšu vadības katedra Akadēmiskais personāls
Akadēmiskais personāls
Nr. Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds, amats Darba telefons, kabinets Docējamie kursi Konsultācijas laiki Telpa
1. Iveta Mietule Dr.oec.
asoc. profesore
katedras vadītāja
28328091, 208.kab.
mietule@inbox.lv.
Grāmatvedības teorija;
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti.
Uzņēmējdarbības finanses
Grāmatvedības pamati;
Finanšu plānošana;
Vienkāršā grāmatvedība
Korporatīvo finanšu analīze
Katru nedēļu
Ceturtdienās, 13.00.-14.00.
208.
2. Rita Liepiņa Dr. oec. profesore 64628004, 313.kab
Rita.Liepina@ru.lv
Kreditēšana;
Finanšu analīze;
2. ndedēļās, Otrdienās, 13.00.-14.00. 313.
4 Iluta Arbidāne Mag.oec.
docente
28319180, 209.kab.
e-pasts:
iluta.arbidane@inbox.lv
Finanšu grāmatvedība;
Pakalpojumu grāmatvedība;
Biznesa novērtēšana;
Personālvadība.
Nozaru grāmatvedība;
Grāmatvedības praktikums;
Grāmatvedības pamati;
Arhīva darba menedžments un vadības teorija;
Konfliktoloģija un iekšējā etiķete
Katru nedēļu
Pirmdienās, 10.30.-11.30.
209.
5 Andris Pelšs Mag.oec.
docents
64628078, 316.kab.
andrispelss@inbox.lv
Vadības grāmatvedība;
Statistika I;
Cenu politika uzņēmumā;
Statistiskās metodes ekonomikā un biznesā;
Būvniecības ekonomika;
Finanšu modelēšana un prognozēšana
Statistika ekonomikā;
Ekonomiskā statistika;
Izmaksu plānošana;
E-komercija
Ekonometrija
Katru nedēļu, Pirmdienās, 17.30.-18.30. 316.
6 Anita Puzule Mag.oec.
docente
64628078, 316.kab.
anitapuzule@inbox.lv
Uzņēmējdarbības ekonomika un grāmatvedības pamati;
Nodokļu administrēšana;
Nodokļu sistēma;
Nodokļu sistēmas;
Nodokļu administrēšana un nodokļu audits;
Zinātniskā darba pamati;
Pētnieciskā darba metodoloģija;
Sociālo zinātņu pētīšanas metodes;
Dokumentu pārvalde;
Grāmatvedība;
Lietvedība;
Lietišķā informātika un dokumentu pārvalde;
Lietvedība un datu bāzes veidošana;
Pētnieciskā darba organizācija;
Katru nedēļu, Trešdienās, 10.00.-11.00 316.
7. Irēna Beinaroviča-Litvinova Mag.sc.soc.
lektore
64624453, 221.kab.
irena@ru.lv
Audita pamati;
Iekšējā revīzija;
Budžeta iestāžu grāmatvedība.
Katru nedēļu, Pirmdienās, 13.00.-13.30 221.
8. Aija Čerpinska Mag.sc.soc.
lektore
izglītības darba speciāliste-lietvede
28338556, 315.kab.
e-pasts: aija@ru.lv
Lietvedība;
Uzņēmējdarbība
Biroja darba organizēšana un vadīšana;
Dokumentu pārvaldība.
Katru nedēļu,Trešdienās, 9.00.-9.45. 315.
9. Inta Kotāne Mag.oec.
lektore
64628077, 312.kab.
inta@ru.lv
Vērtspapīru tirgus:
Uzņēmējdarbības analīze;
Kredītiestāžu vadība un tirgzinība;
Starptautiskās valūtas un norēķinu operācijas;
Nauda un bankas;
Katru nedēļu
Pirmdienās, 13.00.-14.00.
312.
10. Einārs Ulnicāns Mag.oec.
lektors
64628078, 206.kab.
ulnicans@navigator.lv
Statistika II;
Darba tirgus un nodarbinātība
Katru nedēļu
Trešdienās, 13.00.-14.00
206.
11. Jeļena Volkova Mag.oec.
lektore
26481448
tihomi@inbox.lv
Apdrošināšana
Apdrošināšanas finanšu vadība;
Ekonomikas pamati;
Nekustamā īpašuma vērtēšana
Katru nedēļu Trešdienās, 13.00.-14.00 316
12. Ērika Žubule Mag.oec.
docente
64623544, 206.kab.
erika@ru.lv
Publiskās finanses;
Valsts un pašvaldību budžeti;
Finanšu teorijas un politika;
Starptautiskā ekonomika
Naudas teorija
ES ekonomiskā un monetārā integrācija
Katru nedēļu
Pirmdienās, 13.00.-14.00.
206.RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4600

Tālrunis: +371 28338556 (LMT),
315. telpa
e-pasts: finkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv