English
Meklēšana

Web-lapas karte
Fakultātes Ekonomikas un vadības fakultāte Finanšu vadības katedra Studiju programmas
Studiju programmas
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Finanses"

programmas direktors: Mg.oec. lektore Inta Kotāne

 • Programmas kods: 44343
 • Programma akreditēta: 10.12.2008. - 31.12.2014.
 • Programma licencēta: 30.05.2003. - 31.12.2014.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: finansista kvalifikācija.
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs.
 • Programmas apjoms: 80 KP
 • Studiju veids: nepilna laika studijas
 • Studiju ilgums: nepilna laika studijās - 2.5 gadi.
 • Studiju maksa: , nepilna laika studijas - 600 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Nozares teorētiskie kursi dod iespēju studentiem apgūt ekonomiskās likumsakarības, publisko finanšu teorētiskos un praktiskos jautājumus, statistikas teorētiskos un metodoloģiskos pamatus, starptautiskās grāmatvedības sistēmu. Tas nodrošina teorētisko bāzi veiksmīgai profesionālās specializācijas kursu apguvei. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Ekonomika, Naudas teorija, Publiskās finanses, Ekonomiskā statistika, Starptautiskie grāmatvedības standarti, Uzņēmējdarbības finanses, Nodokļu administrēšana un nodokļu audits, Uzņēmuma finanšu vadība.

  Profesionālās specializācijas kursu mērķis ir dot iespēju studentiem apgūt nepieciešamās praktiskās iemaņas saimnieciskās un finansiālās darbības nodrošināšanā, tās rādītāju izvērtēšanā. Nozīmīgākie studiju kursi:

  Projektu vadība, Cenu politika uzņēmumā, Saimnieciskās darbības analīze, Kreditēšana.

  Brīvās izvēles kursi dod iespēju studentiem iegūt papildus zināšanas efektīvākas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, piemēram,

  Apdrošināšana, Vērtspapīru tirgus, Ražošanas grāmatvedība, Pakalpojumu grāmatvedība, Zinātniskā darba pamati, Valsts un pašvaldību budžeti.

 • Absolventu iespējas:
  • studēt profesionālās maģistratūras studiju programmās;
  • strādāt par finanšu ekonomistu, kurš plāno, vada, koordinē uzņēmuma, iestādes administratīvās un finanšu operācijas, analizē uzņēmuma nodokļu politiku un finansiālo stāvokli, plāno un kontrolē finanšu resursu racionālu izmantošanu.

  Profesionālās prakses programma
  Studiju programma docētāju studiju kursi un zinātniskās pētniecības virzieni
  Studiju programmas attīstības plāns 2011 – 2015.gadam

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ekonomika" (specializācija "Finanšu un grāmatvedības vadībā")

programmas direktors: Dr.oec. asoc.prof. Iveta Mietule

 • Programmas kods: 42343
 • Programma akreditēta: 31.12.2016.
 • Programma licencēta: 16.01.2004.-31.12.2016
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: bakalaura profesionālais grāds ekonomikā/
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, izieta profesionālā prakse un aizstāvēta profesionālās prakses atskaite, nokārtots valsts eksāmens, izstrādāts un aizstāvēts diplomdarbs.
 • Programmas apjoms: 160 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 4 gadi, nepilna laika studijās - 5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 800 Ls gadā, nepilna laika studijas - 640 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Vispārizglītojošie studiju kursi - A daļa

  Matemātika, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu/Vācu), Socioloģija, Pētnieciskā darba organizācija, Ekonomikas mācību vēsture, Vides ekonomika, Sports

  Nozares teorētiskie pamatkursi - B daļa

  Informātika, Darba un civilā aizsardzība, Ievads uzņēmējdarbībā, Statistika ekonomikā, Publiskās finanses, Mikroekonomika, Grāmatvedības pamati, Makroekonomika, Statistika, Tirgzinība, Vadības teorija, Naudas teorija, Finanšu plānošana

  Nozares specializācijas kursi - B daļa

  Dokumentu pārvaldība, Reģionālā ekonomika, Starptautiskie ekonomiskie sakari, Projektu vadīšana, Nekustamā īpašuma vērtēšana, Darba un komerctiesības, Studiju darbs mikroekonomikā, makroekonomikā vai tirgzinībā, Finanšu grāmatvedība, Uzņēmējdarbības plānošana, Starptautiskās valūtas un norēķinu operācijas, Vērtspapīru tirgus, Nozaru grāmatvedība, Vienkāršā grāmatvedība, Uzņēmējdarbības analīze, Personālvadība, Studiju darbs grāmatvedībā, Grāmatvedības praktikums, Apdrošināšana, Audita pamati, Datorgrāmatvedība, Inovāciju vadība, Vadības grāmatvedība, Kreditēšana, Studiju darbs finansēs, analīzē, nodokļos, Nodokļu administrēšana, Budžeta iestāžu grāmatvedība

  Brīvās izvēles kursi - C daļa
  Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.

 • Absolventu iespējas:
  • studēt maģistrantūras studiju programmās un veikt zinātniskos pētījumus;
  • strādāt profesionāli izvēlētajā nozarē strādāt par kredītiestāžu, uzņēmumu vadītājiem un galvenajiem grāmatvežiem, finanšu vadības speciālistiem uzņēmumos, VID, muitas darbiniekiem, ierēdņiem valsts un pašvaldību iestādēs, auditoriem starptautiskajās auditorfirmās, valsts kontrolē, revīzijas dienestos u.c.
  • piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā, vadīšanā.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ekonomika" (specializācija "Uzņēmējdarbības tiesības")

programmas direktors: Dr.oec.,asoc.prof.I.Mietule

 • Programmas kods: 42343
 • Programma akreditēta: 31.12.2016.
 • Programma licencēta: 16.01.2004.-31.12.2016
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: : bakalaura profesionālais grāds ekonomikā ekonomista kvalifikācija.
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, izieta profesionālā prakse un aizstāvēta profesionālās prakses atskaite, nokārtots valsts eksāmens, izstrādāts un aizstāvēts diplomdarbs.
 • Programmas apjoms: 160 KP
 • Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 4 gadi, nepilna laika studijās - 5 gadi.
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 800 Ls gadā, nepilna laika studijas - 640 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Vispārizglītojošie studiju kursi - A daļa

  Matemātika, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu/Vācu), Socioloģija, Pētnieciskā darba organizācija, Ekonomikas mācību vēsture, Vides ekonomika, Sports

  Nozares teorētiskie pamatkursi - B daļa

  Informātika, Darba un civilā aizsardzība, Ievads uzņēmējdarbībā, Statistika ekonomikā, Publiskās finanses, Mikroekonomika, Grāmatvedības pamati, Makroekonomika, Statistika, Tirgzinība, Vadības teorija, Naudas teorija, Finanšu plānošana

  Nozares specializācijas kursi - B daļa

  Dokumentu pārvaldība, Reģionālā ekonomika, Starptautiskie ekonomiskie sakari, Kvalitātes vadības pamati, Projektu vadīšana, , Darba un komerctiesības, Studiju darbs mikroekonomikā, makroekonomikā vai tirgzinībā, Finanšu grāmatvedība, Uzņēmējdarbības plānošana, Pakalpojumu vadīšana, Civiltiesības, , Inovāciju vadība, Studiju darbs uzņēmējdarbībā, Lietišķā komunikācija, Mediji un reklāma, Audita pamati, Izmaksu plānošana, Krimināltiesības un kriminālprocess, Uzņēmējdarbības analīze, Nodokļu administrēšana, Apdrošināšana, Kreditēšana, Civilprocess, Eiropas Savienības tiesības, Studiju darbs komerctiesībās

  C daļa Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.

 • Absolventu iespējas:
  • studēt maģistrantūras studiju programmās un veikt zinātniskos pētījumus;
  • strādāt pakalpojumu sfērās, t.sk., tirdzniecības, finanšu, sabiedrisko pakalpojumu, ražošanas pakalpojumu, transporta pakalpojumu jomā u.c.;
  • piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā, vadīšanā.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Robežapsardze"

programmas direktors: Mg.oec., docente I.Arbidāne

 • Programmas kods: 42861
 • Programma licencēta: 13.07.2011.-13.07.2014.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: Profesionālais bakalaura grāds robežapsardzē/ Valsts Robežsardzes vecākā virsnieka kvalifikācija
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, izieta profesionālā prakse un aizstāvēta profesionālās prakses atskaite, izstrādāts un aizstāvēts diplomdarbs.
 • Programmas apjoms: 160 KP
 • Studiju veids: : pilna un nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: pilna laika studijās - 2 gadi, nepilna laika studijās – 2,5 gadi
 • Studiju maksa: pilna laika studijas - 935 Ls gadā, nepilna laika studijas - 750 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Vispārizglītojošie studiju kursi - A daļa

  Pasaules un sabiedrības izpētes mācība, Organizāciju psiholoģija, Zinātniskā darba pamati

  Nozares teorētiskie un informāciju tehnoloģiju kursi - B daļa

  Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, Vadības teorija, Grāmatvedības pamati, Stratēģiskā vadīšana, Dokumentu pārvaldība, Robežsardzes tehnisko līdzekļu pielietošana, Tiesību normu piemērošanas teorija, Valsts un cilvēktiesības, Riska analīze un operatīvās darbības pamati

  Nozares profesionālās specializācijas kursi - B daļa

  Finanšu vadīšana un plānošana, Kvalitātes vadība, Konfliktoloģija un lietišķā etiķete, Ārkārtas situāciju vadība, Starpkultūru komunikācija, Kriminālprocesa tiesības, Kriminoloģija, Starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības, Administratīvās tiesības un process, Civiltiesības un civilprocess, Robežsardzes tiesības un dienesta organizācija, Robežpārbaudes vadība, Robežuzraudzības vadība , Imigrācijas kontroles vadība, Studiju darbs vadībā, Studiju darbs tiesībās, Studiju darbs tiesībās, studiju darbs robežapsardzē

  C daļa

  Apdrošināšana un nekustamā īpašuma vērtēšana, Projektu sagatavošana un vadīšana, Lietišķā komunikācija, Ārvalstu robežsardzes institūcijas, Bērnu tiesību aizsardzība, Policijas tiesības, Patvēruma tiesības, Militārās tiesības, Svešvaloda (angļu)

 • Absolventu iespējas:
  • studēt maģistrantūras studiju programmās un veikt zinātniskos pētījumus;
  • dienēt Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, teritoriālo pārvalžu vai izglītības iestāžu vecāko virsnieku amatos un būt par specializētā valsts civildienesta ierēdņiem.

Profesionālā maģistra studiju programma "Finanšu vadība"

programmas direktors: Dr.oec. asoc.prof. Iveta Mietule

 • Programmas kods: 46343
 • Programma akreditēta: 10.12.2008. - 31.12.2014.
 • Programma licencēta: 07.03.2005. - 31.12.2014.
 • Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais maģistra grāds finansēs un finansista profesionālā kvalifikācija
 • Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus
 • Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs.
 • Programmas apjoms: 70 KP
 • Studiju veids: nepilna laika studijas.
 • Studiju ilgums: 2 gadi.
 • Studiju maksa: , nepilna laika studijas - 620 Ls gadā
 • Programmas saturs:

  Studiju kursi, kas nodrošina zināšanas nozares teorijā un praksē:

  Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija, Risku vadīšana, Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadišana, Finanšu teorijas un politika, Nodokļu sistēmas, Inovāciju vadība.

  Pētnieciskā, jaunrades un vadībzinību studiju kursi:

  Pētnieciskā darba metodoloģija, Biznesa novērtēšana, Statistiskās metodes ekonomikā un biznesā, Finanšu modelēšana un prognozēšana, Reģionālā politika un ekonomika, Korporatīvo finanšu analīze, Kvalitātes vadības sistēmas, Organizāciju kultūra un komunikāciju vadība, .Projektu vadība, Starptautiskie finanšu pārskatu standarti, Apdrošināšanas finanšu vadība

 • Absolventu iespējas:
  • studēt doktora studiju programmā;
  • strādāt par valsts pārvaldes institūciju finanšu daļu un nodaļu vadītājiem, ierēdņiem; uzņēmumu un organizāciju vadītajiem un finanšu direktoriem; starptautisko projektu vadītājiem un ekspertiem; auditoriem starptautiskajās auditorfirmās, valsts kontrolē, revīzijas dienestos; mācībspēkiem koledžās un augstskolās ekonomikas studiju programmās u.c.
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4600

Tālrunis: +371 28338556 (LMT),
315. telpa
e-pasts: finkat@ru.lv


 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv