English
Meklēšana

Web-lapas karte
Studijas Informācija reflektantiem Uzņemšanas noteikumi studijām doktorantūrā
Uzņemšanas noteikumi studijām doktorantūrā
RĒZEKNES AUGSTSKOLAS UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI PILNA UN NEPILNA LAIKA STUDIJĀM DOKTORANTŪRĀ 2013./2014. STUDIJU GADĀ

Vispārīgie uzņemšanas noteikumi

 1. Šie uzņemšanas noteikumi nosaka kārtību, kādā 2013./2014. studiju gadā reflektanti tiek uzņemti Rēzeknes Augstskolas (RA) doktora studiju programmās.
 1. Uzņemšana studijām RA notiek, pamatojoties uz Augstskolu likumu, Ministru kabineta pieņemtajiem noteikumiem par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās, RA Satversmei, šiem noteikumiem.
 2. Uzņemšanu nodrošina RA Uzņemšanas komisija, kas darbojas atbilstoši Uzņemšanas komisijas nolikumam.
 3. Tiesības studēt RA ir Latvijas Republikas pilsoņiem un personām, kurām ir tiesības   uz LR izdotu nepilsoņa pasi, kā arī personām, kurām ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja. Citu valstu iedzīvotājiem RA augstākā līmeņa studijas ir iespējamas uz līguma pamata. Ārzemnieku uzņemšana RA notiek saskaņā ar LR Augstskolu likuma 83.-85. panta prasībām. Ārzemnieku pieteikšanās un reģistrācija studijām RA notiek saskaņā ar RA rektora apstiprinātajiem noteikumiem “Par ārzemnieku pieteikšanos un reģistrāciju studijām Rēzeknes Augstskolā”.
 4. RA organizē studijas par valsts budžeta līdzekļiem, bet studijas virs paredzētā valsts pasūtījuma organizē par pašu reflektantu vai citas juridiskās vai fiziskās personas līdzekļiem.
 5. RA piedāvā doktora studijas, kuru mērķis ir sagatavot  konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas speciālistu ar zinātņu doktora grādu  zinātniskajam un akadēmiskajam darbam ar zinātņu doktora grādu.
 6. Doktorantūrā studējošie padziļināti apgūst mūsdienu zinātnes attīstībai atbilstošus attiecīgo zinātņu nozaru studiju kursus, nokārto promocijas eksāmenus un veic patstāvīgu pētniecisko darbu, kura rezultāts ir promocijas darba sagatavošana un aizstāvēšana, iegūstot zinātņu doktora grādu attiecīgajā nozarē.
 7. Uzņemšanai doktora studiju programmās RA rīko atklātu un vienlīdzīgu konkursu. Konkursa mērķis ir atlasīt atbilstošus pretendentus izvēlētajā studiju programmā.

Pieteikšanās konkursam

 1. Piesakoties studijām, dokumenti tiek iesniegti personīgi.
 2. Reflektantam RA Uzņemšanas komisijā jāiesniedz:
 • iesniegums;
 • maģistra diploma kopija ar pielikumu, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae);
 • pētnieciskā darba tēmas apraksts/referāts;
 • zinātnisko un praktisko sasniegumu apliecinošie materiāli;
 • 2 fotokartiņas (3x4);
 • pases kopija (personiski uzrādot pasi);
 • kvīts par reflektanta reģistrācijas maksu RA kontā (Ls 10,00);
 • ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.
 1. Personai, kura ieguvusi iepriekšējo izglītību ārvalstīs, pirms pieteikšanās studijām jāveic akadēmisko grādu vai citu augstāko izglītību apliecinošo dokumentu ekspertīze Latvijā Akadēmiskās informācijas centrā (Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV 1050, tālr.: 67225155, 67212317, fakss: 67221006, mājas lapa: http://www.aic.lv, e‑pasts: aic@apa.lv).
 2. Dokumentu pieņemšana notiek no 07.01.2013. līdz 18.01.2013. fakultātēs:
 • Izglītības un dizaina fakultāte, Atbrīvošanas alejā 115, 311. kab.;
 • Inženieru fakultāte, Atbrīvošanas alejā 76, 3.kab.
 • un no 05.08.2013. līdz 16.08.2013. (Atbrīvošanas alejā 90, 115.auditorijā, Rēzeknē).

Tālruņi uzziņām:

 • par doktora studiju programmu „Pedagoģija” – 64622862, 64628127.
 • par doktora studiju programmu „Vides inženierzinātne” – 64622862, 64625167.
 • par doktora studiju programmu „Sociotehnisku sistēmu modelēšana” – 64622862, 64625167.

 

Iestājpārbaudījumi

 1. Iestājpārbaudījumi notiks 21.01.2013. un 19.08.2013.
 2. Reflektantiem iestājpārbaudījumu laikā ir iespēja izmantot dienesta viesnīcu.
 3. Uz iestājpārbaudījumiem līdzi jāņem pase.
 4. Iestājpārbaudījumu rezultātus vērtē pēc 10 ballu sistēmas (pozitīvs vērtējums ir 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10 balles).
 5. Izskatot Iestājpārbaudījumu komisijas rakstiski iesniegto iestājpārbaudījumu rezultātu apkopojumu un novērtējumu, Uzņemšanas komisijas attiecīgās fakultātes apakškomisija ierosina Uzņemšanas komisijai pieņemt lēmumu par konkursa rezultātu apstiprināšanu.
 6. Reflektants ir tiesīgs iesniegt motivētu apelāciju RA rektoram par iestājpārbaudījuma rezultātiem vienas dienas laikā pēc rezultātu izziņošanas. Apelācija tiek izskatīta divu dienu laikā.
 7. Konkursa rezultāti tiek izziņoti ne vēlāk kā 3 dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.
 8. Uzņemšana doktora studiju programmās notiek 22.01.2013. un 20.08.2013.
 9. Reģistrēšanās studijām notiek 23.01.2013. un 21.08.2013.- 22.08.2013.

 

Imatrikulācija

 1. Personas imatrikulē studiju programmā ar RA rektora rīkojumu.
 2. Imatrikulācija notiek tad, ja:
 • pretendents (studijām par maksu) līdz reģistrēšanās studijām  ir samaksājis 30% no noteiktās gada studiju maksas;
 • līdz Uzņemšanas noteikumos noteiktajam datumam ir reģistrējies studijām un noslēdzis līgumu ar Rēzeknes Augstskolu par studijām doktorantūrā (reģistrējoties studijām, līdzi jāņem Uzņemšanas komisijā saņemtā studiju pieteikuma izdruka.)

 

Reflektanta un RA savstarpējās tiesības un pienākumi uzņemšanas procesā

 1. Reflektanta pienākumi un tiesības

1.1. Reflektanta pienākumi:

1.1.1. RA noteiktajā laikā un termiņā iesniegt reģistrācijai un imatrikulācijai nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, vai apliecinātas nepieciešamo dokumentu kopijas;

1.1.2. izpildīt RA uzņemšanas noteikumu  prasības;

1.1.3. ievērot RA iekšējās kārtības noteikumus uzņemšanas laikā;

1.1.4. RA noteiktajā laikā ierasties uz iestājpārbaudījumu;

1.1.5. RA noteiktajā laikā ierasties uz reģistrēšanos studijām;

1.1.6. RA noteiktajā termiņā nokārtot visas finansiālās saistības ar RA.

1.2. Reflektanta tiesības:

1.2.1. iepazīties ar informāciju par visām augstskolas piedāvātajām studiju programmām;

1.2.2. iepazīties ar Uzņemšanas noteikumiem;

1.2.3. saņemt informāciju par uzņemšanas norisi RA;

1.2.4. reģistrējoties studijām, iesniegt RA Uzņemšanas komisijai dokumentus, priekšlikumus, ierosinājumus;

1.2.5. iepazīties ar konkursa rezultātiem;

1.2.6. pieprasīt rakstveidā noformēt RA Uzņemšanas komisijas lēmumu par atteikumu reflektanta imatrikulācijai;

1.2.7. apstrīdēt vai pārsūdzēt ar uzņemšanu studiju programmā saistītos lēmumus, kā arī konkursa rezultātus, iesniedzot rakstisku iesniegumu RA rektoram.

 1. RA pienākumi un tiesības

2.1. RA pienākumi:

2.1.1. savlaicīgi izziņot prasības uzņemšanai studiju programmā;

2.1.2. informēt un konsultēt personas par studiju iespējām, uzņemšanas kārtību RA, kā arī reflektantu un pretendentu tiesībām un pienākumiem;

2.1.3. nodrošināt godīgu, atklātu un operatīvu uzņemšanu;

2.1.4. informēt reflektantus par uzņemšanas kārtību;

2.1.5. publiskot konkursa rezultātus;

2.1.6. informēt par konkursa rezultātiem rakstiskā veidā RA mājas lapā, studējošo pašpārvaldē, dekanātos un katedrās ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc pārbaudījumu kārtošanas dienas;

2.1.7. veikt imatrikulāciju studiju programmā.

2.2. RA tiesības:

2.2.1. uzņemt reflektantu atbilstoši RA Uzņemšanas noteikumiem;

2.2.2. noteikt uzņemšanas noteikumu papildprasības;

2.2.3. veikt atbilstošāko pretendentu atlasi izvēlētajā studiju programmā;

2.2.4. ja nepieciešams, noteikt papilduzņemšanu studiju programmā.

Prasības reflektantu uzņemšanai

Uzņemšanas kārtība doktora studiju programmā „Vides inženierzinātne”

Uzņemšanas kārtība doktora studiju programmā  „Sociotehnisku sistēmu modelēšana”

Uzņemšanas kārtība doktora studiju programmā „Pedagoģija”

 RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv