English
Meklēšana

Web-lapas karte
Studijas Kredīti
Kredīti

Informējam, ka RA studentiem ir iespēja saņemt kredītus ar valsts galvojumu:

 • studiju kredītu (mācību maksas segšanai)

un/vai

 • studējošā kredītu (ikmēneša kredīts studenta ikdienas tēriņiem)

no  "SEB" bankas līdzekļiem.

 

Kredītam var pieteikties RA Kredītu piešķiršanas komisijā

Atbrīvošanas alejā 90, 218.kabinetā

katru darba dienu

no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ -  

NO 01.SEPTEMBRA LĪDZ 12.OKTOBRIM

Lai pieteiktos kredītam, jāiesniedz šādi dokumenti :

 • PASES KOPIJA
 • STUDENTA  IESNIEGUMS (iesnieguma veidlapu students saņems un aizpildīs RA kredītu piešķiršanas komisijā)
 • IZZIŅA no savas fakultātes dekanāta par to, ka students sekmīgi studē akreditētajā studiju programmā (1.kursa studentiem – sekmju izraksts no atestāta)

 

RA KPK t.6 46 24582 

Student!

Ja esi iestājies Rēzeknes Augstskolā vai jau sekmīgi apgūsti kādu studiju programmu, Tu vari kandidēt uz valsts garantētu kredītu, kura saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumi Nr.220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”. 2010.gadā kredītus studentiem izsniedz AS “SEB” banka.

Rēzeknes Augstskolas kredītu piešķiršanas komisijā (218.kab Atbrīvošanas al.90) jāaizpilda un jāiesniedz pieteikuma anketa un pārējie dokumenti. Pieprasījumā kredīta piešķiršanai studējošais norāda valūtu, kādā vēlas saņemt kredītu, nepieciešamo kredītu un tā apmēru.

Studenti var saņemt divu veidu kredītus – studiju un studējošā gan latos, gan eiro valūtā!

 • Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai. Tas nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru (maksimālo kredīta summu var uzzināt Izglītības un zinātnes ministrijas  Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā: http//www.sza.gov.lv).

Studiju kredīts eiro valūtā kredīta ņēmējam ir bezprocentu kredīts studiju laikā (studiju pārtraukumu ieskaitot) — šajā laikā procentus maksā no valsts budžeta līdzekļiem. Studiju kredīta eiro valūtā procentus sāk aprēķināt ar 12. mēnesi pēc attiecīgās studiju programmas pabeigšanas, piemērojot kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolīto kredītiestādes eiro % likmi. Ja minētā likme attiecīgajā laikposmā ir augstāka par 5% gadā, kredīta ņēmējs maksā piecu 5% likmi gadā. Starpību starp likmēm sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

Studiju kredīta latos % likme kredīta ņēmējam ir šāda:

1)     studiju laikā – kredītiestādes latu % likme, no kuras atskaitīta kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā kredītiestādes eiro % likme;

Studiju kredītiem latos studentiem būs jāmaksā bankai procenti arī studiju laikā. Šos procentu maksājumus banka novilks no studenta konta.

2)  sākot ar 12. mēnesi pēc attiecīgās studiju programmas pabeigšanas, ir vienāda ar kredītiestādes latu % likmi, ja kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā kredītiestādes eiro % likme ir 5% vai mazāka; ja kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā kredītiestādes eiro % likme ir lielāka nekā 5%, studiju kredīta % likme ir vienāda ar kredītiestādes latu % likmi, no kuras atskaitīts kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītās kredītiestādes eiro % likmes pārsniegums virs 5% procentu punktos;

Starpību starp kredītiestādes latu % likmi un %likmi, ko maksā kredīta ņēmējs, sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

 • Studējošā kredīts ir  paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. To var saņemt pilna laika (dienas nodaļas) studējošie. Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 120 latu (vai 170,74 Eur) mēnesī.

Šo kredītu izmaksā 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu).

Studējošā kredīta eiro valūtā % likme kredīta ņēmējam ir kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā kredītiestādes eiro % likme. Studējošā kredīta % sāk aprēķināt ar kredīta izmaksas dienu. Ja minētā likme attiecīgajā laikposmā ir augstāka par 5% gadā, kredīta ņēmējs maksā 5% likmi gadā. Starpību starp likmēm sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

Studējošā kredīta latos % likme kredīta ņēmējam ir vienāda ar kredītiestādes latu % likmi, ja kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā kredītiestādes eiro % likme ir 5% vai mazāka; ja kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā kredītiestādes eiro % likme ir lielāka nekā 5%, studējošā kredīta % likme ir vienāda ar kredītiestādes latu % likmi, no kuras atskaitīts kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītās kredītiestādes eiro % likmes pārsniegums virs 5% procentu punktos. Starpību starp kredītiestādes latu % likmi un % likmi, ko maksā kredīta ņēmējs, sedz no valsts budžeta līdzekļiem. 

 Kredītu %  aprēķina katru mēnesi no kopējās attiecīgā kredīta summas atlikuma. Aprēķinātos %  kredīta ņēmējs maksā katru mēnesi.

Kredītus piešķir tikai akreditētu studiju programmu apguvei!!!

Kad augstskolā ir saņemts kredīta pieprasījuma apstiprinājums, students dodas uz banku, līdzi  ņemot pasi. Bankā students uzrāda pasi, atver kontu un noslēdz aizdevuma līgumu.

Uz banku jādodas arī galvotājam, lai atvērtu kontu un noslēgtu galvojuma līgumu. Līdzi jāņem pase un izziņa par darba algu. Galvotājam jāzina tā studenta, par kuru viņš galvo, vārds, uzvārds un personas kods.

Ministru kabineta noteikumos paredzētā komisijas maksa par kredīta pieprasījuma izskatīšanu un izvērtēšanu ir  3 lati, kas jāiemaksā noslēdzot aizdevuma līgumu ar banku.

Pēc aizdevuma un galvojuma līguma noslēgšanas students kredītu saņems aptuveni 3 līdz 4 nedēļu laikā. Pirms banka veic naudas pārskaitījumu, Studiju un zinātnes administrācija pārbaudīs kredītņēmēju sarakstu, kā arī organizēs valsts galvojuma parakstīšanu. Studiju kredītu banka pārskaitīs uz augstskolas kontu, bet studējošā kredītu students saņems savā kontā.

 

Lai saņemtu kredītu, ir nepieciešams vienas personas galvojums (personas, kas apņemas pildīt saistības pret banku, ja pats kredīta ņēmējs tās nepilda). 

 • Galvotājam jābūt vecumā līdz 65 gadiem, un viņa ienākumiem jābūt regulāriem un vismaz vienas minimālās algas apmērā (180 latu mēnesī pirms nodokļu nomaksas). Lai bankas darbinieki varētu pārliecināties par galvotāja ienākumu regularitāti, viņa alga vai algas daļa – vismaz minimālās algas apmērā katru mēnesi jāpārskaita galvotāja kontā – bankā, kas izsniedz kredītu studentam. 
 • Kredītu var nodrošināt arī ar nekustamā īpašuma ķīlu (dzīvokli, māju, zemi). Par kredītu var galvot arī pašvaldība.
 • Galvotājs var galvot par viena studenta abiem (studiju un studējošā) kredītiem. Galvotājs var galvot par vairākiem savu bērnu kredītiem. Ja studējošie nav gal­vinieka bērni, galvinieks var galvot par vairākiem kredītiem, ja viņa ikmēneša ienākumi nav mazāki par valstī noteikto minimālo mēnešalgu, kura reizināta ar attiecīgo studējošo skaitu, par kuriem galvo. Persona, kura pati saņem vai atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem vai no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu saņemtu kredītu vai citus kredītus, var galvot par studējošo, ja attiecīgās personas ikmēneša kopējie maksājumi kredītsaistību dzēšanai nepārsniedz 40 procentu no kopējiem ikmēneša ienākumiem. 
 • Bāreņiem (līdz 24 gadu vecumam ieskaitot) kredīta saņemšanai nav nepieciešami galvotāji. Šie studenti saņem 100% valsts galvojumu. 

Studiju un studējošā kredītu atmaksas kārtība ir vienāda. Tos sāk atmaksāt ar divpadsmito mēnesi pēc studiju pabeigšanas vai ar trešo mēneši pēc izslēgšanas no studējošo saraksta.

Ja kredītu kopējā summa ir mazāka par 1000 latiem( vai šim apmēram atbilstoša summa eiro valūtā), kredīti jāatmaksā 5 gadu laikā. Katru gadu atmaksājot 1/5 daļu no kopējās summas.

Ja kredītu kopējā summa  ir lielāka par 1000 latiem (vai šim apmēram atbilstoša summa eiro valūtā), kredīti jāatmaksā 10 gadu laikā. Katru gadu jāatmaksā 1/10 daļa no kopējās kredīta summas.

Kredīta atmaksāšanas termiņu var pagarināt, ja students ir:

 • grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājumā,
 • bērna kopšanas atvaļinājumā līdz pusotram gadam un nestrādā pilnu darba laiku,
 • turpina studijas bakalaura vai profesionālajā studiju programmā, maģistrantūrā, rezidentūrā vai doktorantūrā.

Ja kredīta ņēmējam studiju laikā vai kredīta atmaksāšanas laikā piedzimst bērni, pēc augstskolas beigšanas kredīta ņēmējam studējošā kredītu dzēš 30% apmērā no neatmaksātās summas par katru bērnu. Ja abi vecāki ir kredīta ņēmēji, minētais nosacījums attiecas tikai uz vienu no viņiem (pēc izvēles).

Ja kredīta ņēmējs 6 mēnešu laikā nav veicis regulārus kredīta pamatsummas un procentu maksājumus, banka saskaņā ar aizdevuma līguma noteikumiem pieprasīs uzreiz atmaksāt visu kredīta summu kopā ar nesamaksātajiem procentiem un līgumsodu. Ja students neatmaksās kredītu, banka vērsīsies pie kredīta galvotāja.

Ja kredīta ņēmējam ir piešķirts bezdarbnieka statuss, kredīta atmaksas termiņš tiek pagarināts par faktisko bezdarba laiku, bet ne ilgāk kā par diviem gadiem (tiek atlikta pamatsummas atmaksa, procenti ir jāmaksā).

Ja arī galvotājs neatmaksās kredītu, banka vērsīsies tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar tiesas lēmumu tiesas izpildītāji, lai piedzītu kredītu, vērsīsies pret studenta un viņa galvotāja mantu.

 

1. Ko nozīmē valsts galvojums?

 • Sniedzot galvojumu studentu kredītiem, valsts apstiprina, ka tā atmaksās banku izsniegtos kredītus 90% apmērā, ja students un kredīta galvotājs kredītu atmaksāt nespēs atmaksāt. Pateicoties valsts galvojumam, studentu kredīts ir lēts (likme ir 5%), un paredz atvieglotu kredīta saņemšanu dažādām studentu grupām – bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem studentiem.

 

2. Kāpēc nepieciešams galvotājs?

 • Likums paredz, ka kredītiestāde var izsniegt kredītu tikai tad, ja ir saņemts kredīta nodrošinājums – galvojums vai ķīla. Līdz ar to ir nepieciešams galvotājs, kas uzņemsies saistības, ja students nevarēs atmaksāt kredītu. Galvotāja garantija ļauj valstij tās rīcībā esošo finansējumu novirzīt augstākās izglītības attīstībai, nevis studentu neatdoto kredītu parādu dzēšanai.

 

3. Cik kredītus var saņemt viens students?

 • Katrā izglītības pakāpē var saņemt kredītu viena bakalaura, maģistra un doktora grāda secīgai iegūšanai vai augstākās profesionālās izglītības profesionālās kvalifikācijas un profesionālo grādu secīgai iegūšanai. Vienlaicīgi students var saņemt gan studiju, gan studējošā kredītu.

 

4. Cik maksā kredīta noformēšana?

 • Saskaņā ar studentu kreditēšanas noteikumiem par kredīta pieprasījuma sākotnējo izskatīšanu un izvērtēšanu banka ir tiesīga noteikt komisijas maksu, kas nedrīkst pārsniegt trīs latus. Minētā komisijas maksa gan par studiju kredītu, gan par studējošā kredītu studentam ir jāiemaksā savā kontā. Banka kredītu neizsniegs pirms nav samaksāta noteiktā kredīta noformēšanas maksa.
  • Ja kredītu nodrošina ar nekustamā īpašuma ķīlu, kredīta ņēmējam jāsedz arī izdevumi, kas rodas par nekustamā īpašuma ķīlas noformēšanu.

5. Vai kredītu var saņemt studijām ārzemēs?

 • Gan studiju, gan studējošā kredītu var saņemt arī studijām ārzemēs attiecīgās valsts akreditētu studiju programmu apguvei. Kredīta pieprasījumu studijām ārvalstīs izskata Izglītības un zinātnes ministrijas izveidota komisija.         

 

RA KPK

Rēzekne, Atbrīvošanas al.90, 218.kab., T.6 46 24582RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv