English
Meklēšana

Web-lapas karte
Studijas Stipendijas S.Boļšakova piemiņas stipendija
S.Boļšakova piemiņas stipendija
  Rēzeknes Augstskolas (RA) Sergeja Boļšakova piemiņas stipendijas nolikums

APSTIPRINĀTS

ar RA Senāta 03.02.2009.

lēmumu Nr.4

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar

RA Senāta 25.05.2010.

 lēmumu Nr.9)

 

RĒZEKNES  AUGSTSKOLAS  (RA)  SERGEJA  BOĻŠAKOVA   PIEMIŅAS  STIPENDIJAS  NOLIKUMS

 

1.Vispārīgie noteikumi

1.1.   Sergeja Boļšakova stipendija (turpmāk – Stipendija)  ir veltījums mūžībā aizgājušā profesionāli  mērķtiecīgā, pašaizliedzīgā Ekonomikas zinātņu doktora, docenta Sergeja Boļšakova piemiņai (S.Boļšakova CV sk.1.pielikumā).

1.2.   Stipendiju piešķir RA rektora apstiprināta Stipendiju komisija, kas izveidota     atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

1.3.   Stipendija ir nodibināta ar mērķi studiju laikā RA atbalstīt talantīgus, spējīgus studentus un veicināt pētnieciskā potenciāla izaugsmi.

 

2. Prasības pretendentiem

1.1.Uz  Stipendiju var pretendēt RA pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studējošie.

1.2.Pretendentiem uz Stipendiju (turpmāk – Pretendenti) jāatbilst šādiem kritērijiem:

1.2.1.augsti (vismaz ar astoņām ballēm) novērtēti studiju pētnieciskie darbi;

1.2.2.publikācijas zinātnisko rakstu krājumos;

1.2.3.piedalīšanās zinātniski pētnieciskajās Latvijas un/vai starptautiska mēroga aktivitātēs (konferencēs, projektos u.tml.);

1.2.4.labas un teicamas sekmes studijās (ieskaites un eksāmeni nokārtoti sesijas laikā ar vērtējumu 7 līdz 10 balles);

1.2.5.pretendenta rakstiska motivācija  stipendijas saņemšanai.

 

3. Pieteikšanās kārtība Stipendijai

3.1.Konkursu uz Stipendiju izsludina RA Studiju daļa katra studiju gada jūnijā. Konkursa noteikumus apstiprina rektors. Tie  ietver šādu informāciju: Stipendijas lielums, Stipendiju skaits, Pretendentu pieteikšanās kārtība, dokumentu iesniegšanas vieta, termiņš.

3.2.Piesakoties uz Stipendiju, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

3.2.1.      aizpildīta iesnieguma veidlapa (sk. 2.pielikumu);

3.2.2.      pretendenta CV (sk.3.pielikumu);

3.2.3.      zinātnisko publikāciju kopijas;

3.2.4.      motivācijas vēstule, kurā īsi izklāstīta motivācija studijām izvēlētajā studiju programmā un motivācija stipendijas saņemšanai;

3.2.5.      studiju programmas direktora rekomendācija;

3.2.6.      citi dokumenti pēc Pretendenta ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt pieteikšanos Stipendijai.

3.3.Pretendents ir atbildīgs par sniegtās informācijas atbilstību patiesībai.

3.4.Stipendija Pretendentam nevar tikt piešķirta divus gadus pēc kārtas. (Iestrādāts ar RA Senāta 25.05.2010. lēmumu Nr.9).

 

4. Stipendijas izmaksas kārtība

4.1.Stipendija tiek piešķirta uz vienu studiju gadu (10 mēneši) no 1.septembra līdz 30. jūnijam.

4.2.Stipendijas finansēšanas avoti ir ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, citiem pašu ieņēmumiem, mērķziedojumiem un citiem likumdošanā paredzētiem avotiem.

4.3.Stipendijas apmērs vienam stipendiātam ir ne mazāks kā valstī noteiktā minimālā stipendija.

4.4.Stipendijas izmaksu veic, pamatojoties uz Stipendiju komisijas lēmumu un rektora rīkojumu.

4.5.Stipendiju izmaksā katru mēnesi līdz 25.datumam.

4.6.Fakultātes Dome pēc ziemas sesijas rezultātiem pārskata stipendiāta sekmes. Ja stipendiāts neatbilst 2.2.4. punktā noteiktajiem kritērijiem, tad fakultātes Dome sniedz ierosinājumu Stipendiju komisijai par Stipendijas izmaksas pārtraukšanu.

4.7.Ja stipendiātam tiek pārtraukta Stipendijas izmaksa, tad Stipendiju piešķir nākamajam Pretendentam pēc reitinga.

4.8.Stipendiātam eksmatrikulācijas gadījumā Stipendijas izmaksa tiek pārtraukta.

4.9.Stipendiātam atrodoties akadēmiskajā atvaļinājumā, Stipendija netiek maksāta.

 

5.Noslēguma jautājumi

5.1.Stipendiju komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot rektoram iesniegumu piecu darba dienu laikā pēc Stipendiju komisijas lēmuma izziņošanas.

5.2.RA Sergeja Boļšakova piemiņas stipendijas nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanu RA Senātā.


STIPENDIJAS PRETENDENTA CV
STIPENDIJAS PRETENDENTA IESNIEGUMS


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv