English
Meklēšana

Web-lapas karte
Studijas Studiju kvalitātes vadības sistēma
Studiju kvalitātes vadības sistēma

1. Pamatdokumenti

2. Kvalitātes vadības sistēmas

3. Studentu uzņemšanas stratēģija un taktika (kvalitātes un pieejamības aspekti)

4. Studentu vērtēšana (kritēriji,metodes,uzraudzība)

5. Studiju procesa organizācija,programmu un piešķiramo grādu apstiprināšana,uzraudzība un regulāra kontrole

6. Sadarbība ar darba devējiem un viņu iesaiste mācību procesa vērtēšanā un pilnveidē

NOLIKUMS PAR PRAKSĒM RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ (RA)

NOLIKUMS PAR STUDIJU PROGRAMMU PADOMĒM RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ (RA)

NOLIKUMS PAR VALSTS UN GALA PĀRBAUDĪJUMIEM RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ (RA)

RĒZEKNES AUGSTSKOLAS (RA) KONVENTA NOLIKUMS
 • RA kopš 26.10.2010. ir Rēzeknes Uzņēmēju biedrības biedrs.
 • 03.02.2011.noslēgts līgums Nr.3-6/11 ar biedrību "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera", kura ietvaros notiek sadarbība arī Latvijas darba devēju konfederāciju.
 • RA kopš 2010.gada darbojas Rēzeknes pilsētas un novada trīspusējā konsultatīvajā Padomē, kuras uzdevums cita starpā ir skatīt arī izglītības un nodarbinātības jautājumus.
 • RA darbojas Rēzeknes novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvajā padomē, kuras mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību reģionā.
 • 16.03.2010. Līgums 3-6/05 ar SIA "MS-IDI" par informātikas specialitātē studējošo apmācības procesa pilnveidošanu, studiju programmu izstrādē un novērtēšanā.

7. Mācību spēku kvalitātes nodrošināšana (vērtēšana,kontrole,atbalsts nomaiņa)

8. Saikne ar vidusskolām (ārpusklases darbs,skolotāju profesionālā pilnveide,ietekme uz mācību procesu)

 • 15.10.2010. Līgums Nr.3-6/2 ar Rēzeknes 1. vidusskolu par sadarbību par augstākās profesionālās kvalifikācijas pedagogu sagatavošanu:
  • Virkne līgumu ar vidusskolām par sadarbību profesionālo prakšu organizēšanu.
 • RA Mūžizglītības centrā tiek īstenotas skolotāju profesionālās pilnveides programmas:
  • 2009./2010.st.g.-21 programma;
  • 2010./2011.st.g.- 36 programmas.
  • 2011./2012.st.g.- 19 programmas.
 • Līdzdalība skolēnu olimpiāžu organizēšanā:
  • Latvijas informātikas olimpiāde 2010;
  • Latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiāde "Vuolyudzāni" u.c.

9. Sadarbības informēšana par piedāvātajām studiju programmām un piešķiramajiem grādiem

 • Uzņemšanas noteikumi un informācija par studiju programmām RA mājas lapā (www.ru.lv), citos elektroniskajos resursos (piem.,www.niid.lv,www.latvija.lv/studijas) u.c.
 • Informācija par studiju programmām RA informatīvajos bukletos.
 • Ikgadējā informācijas diena RA.
 • Regulāri pasākumi vidusskolās mācību gada garumā (Sabiedrisko attiecību nodaļa).
 • Līdzdalība lielākajās izglītības izstādēs ("Skola 2012", "Izglītības iespējas 2012 "Daugavpilī" Izglītība un karjera 2012", Rēzeknē u.c.).
 • Informatīvie pasākumi un prezentācijas pašvaldībām (piem., Latgales plānošana reģiona Attīstības padomei 11.03.2011.u.c.)


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv