English
Meklēšana

Web-lapas karte
Zinātne Doktorantūras studijas Uzņemšanas noteikumi
Uzņemšanas noteikumi

UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ

„VIDES INŽENIERZINĀTNE”


 1. RA doktora studiju programmā „Vides inženierzinātne” tiek uzņemtas personas, kurām ir profesionālais vai akadēmiskais maģistra grāds
  1. vides inženierzinātnē,
  2. vides aizsardzībā,
  3. pārējās vides zinātnes apakšnozarēs.
 2. RA Senātā apstiprinātā Iestājpārbaudījumu komisija:
  • iepazīstas ar personas, kas pretendē uz uzņemšanu doktora studiju programmā, iesniegtajiem materiāliem;
  • noklausās pretendenta ziņojumu par izvēlēto zinātniskā pētījuma tēmu;
  • dod pretendenta kvalifikācijas vērtējumu ballēs (katrs komisijas loceklis individuāli);
  • summē visu komisijas locekļu vērtējumus;
  • izveido un apstiprina pretendentu sarakstu, ranžētu pēc iegūtajām ballēm;
  • iesniedz Uzņemšanas komisijas attiecīgās fakultātes apakškomisijai rakstiski pamatotu ierosinājumu par pretendentu uzņemšanu un imatrikulēšanu.
 3. Valsts piešķirtajās budžeta vietās tiek imatrikulēti pretendenti, kuri ir ieguvuši augstāko vērtējumu. Pretendentiem, kuri atbilstoši iegūtajām ballēm izrādās ārpus budžeta vietām, tiek piedāvāts studēt par maksu.
 4. Konkursa rezultāti tiek izziņoti ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.


UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ

„PEDAGOĢIJA”


 1. RA doktora studiju programmā „Pedagoģija” tiek uzņemtas personas, kurām ir maģistra grāds pedagoģijā (vai tam atbilstoša augstākā izglītība pedagoģijā). Pretendents iesniedz referātu par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu pedagoģijā – līdz 20 lpp. datorsalikumā vai zinātnisko publikāciju skolas pedagoģijas apakšnozares izvēlētajā padziļināto pētījumu apakšmodulī (vispārīgā izglītība, speciālā izglītība, profesionālā izglītība).
 2. RA Senātā apstiprinātā iestājpārbaudījumu uzņemšanas komisija:
  • iepazīstas ar pretendenta iesniegtajiem materiāliem: dokumentiem un iesniegto referātu;
  • organizē iestājpārrunas: noklausās pretendenta ziņojumu par izvēlēto zinātniskā pētījuma tēmu un veic pārrunas par izvēlēto problēmu pedagoģijā;
  • organizē iestājpārbaudījumu pārrunu veidā kādā no svešvalodām (angļu, vācu, krievu);
  • dod iestājpārbaudījumu vērtējumu 10 ballu sistēmā (katrs komisijas loceklis individuāli - katrā pārbaudījumā);
  • summē visu komisijas locekļu sniegtos vērtējumus atsevišķi par katru pārbaudījumu;
  • izveido un apstiprina pretendentu sarakstu, ranžētu pēc iegūtajām ballēm;
  • nosaka pretendentus, kuri var būt imatrikulēti valsts piešķirtajās budžeta vietās.
 3. Valsts piešķirtajās budžeta vietās tiek imatrikulēti pretendenti, kuri ir ieguvuši augstāko vērtējumu. Pretendentiem, kuri atbilstoši iegūtajām ballēm ir ārpus budžeta vietām, tiek piedāvāts studēt par maksu.
 4. Konkursa rezultāti tiek izziņoti ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv