English
Meklēšana

Web-lapas karte
Zinātne Doktorantūras studijas Doktoranti
Doktoranti


DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS „SOCIOTEHNISKO SISTĒMU MODELĒŠANA” DOKTORANTI

Nr.p.k.

Vārds Uzvārds

Iestāšanās gads

Promocijas darba tēma

Promocijas darba vadītājs

1.

KRASOVSKIS Viktors

2012.

Semantiskā tīmekļa balstītas informācijas sistēmu projektēšanas un modelēšanas metodoloģijas izstrāde

Prof., Dr.sc.ing.

Artis TEILĀNS

2.

SAMUSENKO Ivans

2012.

 

Prof., Dr.sc.ing. Oļegs UŽGA-REBROVS

3.

KIJAŠKO Mihails

2012.

E-studiju datu analīzes metodes kvalitātes procesu pētījumos

Dr.phys.

Atis KAPENIEKS

4.

KRASONS Egils

2011.

Biznesa sistēmas mākoņrisinājumu projektēšanas metodoloģija

Prof., Dr.sc.ing.

Artis TEILĀNS

5.

VALBAHS Edvards

2011.

Optimizācijas metodes sarežģītu sistēmu modelēšanā

Asoc.prof., Dr.sc.ing. Pēteris GRABUSTS

 

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS „VIDES INŽENIERZINĀTNE” DOKTORANTI

Nr.p.k.

Vārds Uzvārds

Iestāšanās gads

Promocijas darba tēma

Promocijas darba vadītājs

1.

PAVLOVSKA Gunita

2012.

Biomasas izmantošanas tehnoloģiju optimizācijas fizikāli tehniskais pamatojums enerģijas ražošanā

Prof., Dr.habil.geol.

Gotfrīds NOVIKS

2.

SEMJONOVA Indra

2012.

 

Asoc.prof., Dr.sc.ing. Edmunds TEIRUMNIEKS

3.

JAUDZEMS Zigurds

2012.

Elektrisko sadales tīklu stāvokļa un mijiedarbības ar vidi monitoringa sistēmas izstrāde

Asoc.prof., Dr.sc.ing. Pēteris GRABUSTS

4.

LOCIS

Ivars

2012.

Teritoriju degradācijas procesu reģionālo īpatnību izpēte un to revitalizācijas principu zinātniski tehniskais pamatojums

Prof., Dr.habil.geol.

Gotfrīds NOVIKS

5.

PLEIKŠNIS Staņislavs

2012.

Jauni ekoloģiski būvmateriāli ēku energoefektivitātes paaugstināšanā

Asoc.prof., Dr.sc.ing. Andris MARTINOVS

6.

BARKĀNS Andris

2011.

Vēja dinamisko parametru un potenciālo resursu izpēte Latgales reģionā elektroenerģijas ražošanas procesa optimizācijai

Asoc.prof., Dr.sc.ing. Edmunds TEIRUMNIEKS

7.

TREIJS

Juris

2011.

Feromagnētiskie sorbenti un to pielietošanas iespējas naftas produktu savākšanā

 

Asoc.prof., Dr.sc.ing. Edmunds TEIRUMNIEKS,

Prof., Dr.habil.sc.ing.

Viktors MIRONOVS

8.

FILIPENKO Marina

2010

Virszemes ūdeņu eitrofikāciju izraisošo faktoru – fosfora un slāpekļa savienojumu – izplūdes samazināšanas metožu izstrāde

Prof., Dr.habil.geol.

Gotfrīds NOVIKS

9.

VAĻĢIS Gundars

2010

Elektrofizikālo procesu izpēte pastāvīgas strāvas avotu ilglaicīgas darbības nodrošināšanā

Asoc.prof., Dr.sc.ing. Edmunds TEIRUMNIEKS

 

Doktora studiju programma "Pedagoģija"

Nr.p.k.

Vārds Uzvārds

Iestāšanās gads

Promocijas darba tēma

Promocijas darba vadītājs

1.

Silagaile Ligita

2012.

Svešvalodas izmantošana komunikatīvās prasmes attīstīšanai valsts nacionālajos bruņotajos spēkos

Dr.paed.

Svetlana Ušča

2.

Ciukmacis Aldis

2012.

Atbalsta un rehabilitācijas tehnoloģijas sociālā riska grupu iesaistei darba tirgū

 

3.

Burceva

Rita

2012.

Pedagoģiskā darbība muzeja vidē

Prof., Dr.habil.paed. Rasma Garleja  /

Doc., Dr.paed.

Gunārs Strods

 

4.

Indriksons Alens

2012.

Lietišķās komunikācijas prasmes robežsargu profesionālajā sagatavošanā

Prof., Dr.paed.

Velta Ļubkina

5.

Kepule

Iveta

2011.

Skolēna pašrealizācijas prasmes veidošana mūzikas mācībās

Doc., Dr.paed.

Aina Strode

6.

Kolendoviča Indra

2011.

Pedagoga palīdzība sociālā riska ģimeņu bērnu patstāvības veidošanai pusaudžu vecumā

Prof., Dr.paed.

Velta Ļubkina

7.

Urtāne

Olga

2011.

Pusaudžu ar garīgās veselības un mācīšanās traucējumiem gatavības veidošanās karjeras izvēlei internātpamatskolas pedagoģiskajā procesā

Prof.,  Dr.paed.

Velta Ļubkina

8.

Overina Jelena

2009.

Starpkultūru komunikācijas un starpkultūru kompetences loma izglītībā

Asoc.prof., Dr.paed. Jānis Dzerviniks

9.

Laškova

Jeļena

2010.

Pašizglītības motīvu veidošanās didaktiskais modelis pieaugušo izglītībā

Vad.pētn., Dr.psych.

Larisa Brokāne /

doc., Dr.paed.

Aina Strode

10.

Patapova Inese

2008.

Holistiskā pieeja sociālā riska grupas skolēnu socializēšanās procesā

Prof.,  Dr.paed.

Velta Ļubkina

11.

Poplavskis Jānis

2009.

Mācību satura nepārtrauktība fizikas priekšmetā vispārējās vidējās un augstākās izglītības posmā

Asoc.prof., Dr.paed. Jānis Dzerviniks

12.

Truskovska Ženija

2008.

Sociālā pedagoga profesionālās identitātes veidošana ar supervīziju nodrošinātā studiju procesā

Prof.,  Dr.paed.

Velta Ļubkina

13.

Zaiceva Inamora

2008.

Zīmju valodas bilingvālā pieeja bērniem ar dzirdes traucējumiem

Vad.pētn., Dr.psych.

Larisa Brokāne /

Doc., Dr.paed.

Aina Strode

 

Nr.p.k.

Vārds Uzvārds

Iestāšanās gads

Promocijas darba tēma

Promocijas darba vadītājs

1.

Andris Barkāns

2011.sept.

Vēja enerģijas potenciāla apzināšana elektroenerģijas ražošanai Latgales reģionā

Profesors Dr.habil.geol.

G. Noviks

2.

Egils Krasons

2011.sept.

Biznesa sistēmas mākoņrisinājumu projektēšanas metodoloģija

Asoc. profesors Dr.sc.ing. A.Teilāns

3.

Kaspars Laizāns

2011.sept.

Ģeoloģiskā vides riska analīze un novērtēšana pašvaldību teritorijas plānojumu vajadzībām Latgales plānošanas reģionā

Profesors Dr.habil.geol.

G. Noviks

4.

Edvards Valbahs

2011.sept.

Optimizācijas metožu izmantošana sarežģītu sistēmu modelēšanā

Asoc. profesors Dr.sc.ing. P.Grabusts

5.

Zigurds Jaudzems

2011.janv.

Elektronisko sadales tīklu stāvokļa un mijiedarbības ar vidi monitoringa sistēmas izstrāde

Asoc. profesors Dr.sc.ing. P.Grabusts

6.

Juris Treijs

2011.janv.

Feromagnētiskie sorbenti un to pielietošanas iespējas naftas produktu savākšanā

Asoc. profesors Dr.sc.ing. E.Teirumnieks,

profesors Dr.habil.sc.ing. V.Mironovs, RTU

7.

Marina Filipenko

2010

Virszemes ūdeņu eitrofikāciju izraisošo faktoru – fosfora un slāpekļa savienojumu – izplūdes samazināšanas metožu izstrāde

Prof.Dr.habil.geol.

G.Noviks

8.

Ilona Igovena

2010

Vides kvalitātes stāvokļa raksturīgāko elementu ietekmes modelēšana

Asoc.prof. Dr.sc.ing. P.Grabusts

9.

Gundars Vaļģis

2010

Akumulatoru pirmreizējās uzlādes izpēte to kalpošanas laika pagarināšanai

Asoc.prof.Dr.sc.ing.

E. Teirumnieks

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS „PEDAGOĢIJA” DOKTORANTI

Nr.p.k.

Vārds Uzvārds

Iestāšanās gads

Promocijas darba tēma

Promocijas darba vadītājs

1.

Ivans Korņiļjevs

2010

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveide profesionālajā rehabilitācijā cilvēkiem ar invaliditāti

Doc. Dr.psych.

L.Brokāne

2.

Svetlana Panfilova

2010

Rotaļas un organizētā mācību procesa līdzsvarotība sešgadīgajiem bērniem

Prof. Dr.paed.

E.Černova

3.

Jeļena Laškova

2010

Pašizglītības motīvu veidošanās didaktiskais modelis pieaugušo izglītībā

Prof. Dr.paed.

V.Ļubkina

4.

Jelena Overina

2009

 Starpkultūru komunikācijas un starpkultūru kompetences loma izglītībā

Prof. Dr.paed. J.Dzerviniks

5.

Jānis Poplavskis

2009

Mācību satura nepārtrauktība fizikas priekšmetā vispārējās vidējās un augstākās izglītības posmā

Asoc.prof. Dr.paed. J.Dzerviniks

6.

Ženija Truskovska

2008

Sociālā pedagoga profesionālās identitātes veidošana ar supervīziju nodrošinātā studiju procesā

Prof. Dr.paed. V.Ļubkina

7.

Spodra Austruma

2008

Skolēnu vērtību un vērtībizglītojošo mācību priekšmetu satura veidošanās process postmodernās patēriņkultūras ietekmē Latvijā

Asoc.prof. Dr.philos. V.Tēraudkalns

8.

Inese Brīvere

2008

Starpkultūru izglītības kompetences XXI gs. vidusskolās Latgalē

Asoc.prof. Dr.philos. V.Tēraudkalns

9.

Inamora Zaiceva

2008

Zīmju valodas bilingvālā pieeja bērniem ar dzirdes traucējumiem

Doc. Dr.paed. R.Vīgante

10.

Agrita Miesniece

2008

Mācību satura atbilstība bērnu vajadzībām

Prof. Dr.paed. E.Černova

11.

Ilga Prudņikova

2008

M.Montesori teorijas adaptācija darbam ar skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem

Doc. Dr.paed. R.Vīgante

12.

Inese Patapova

2008

Holistiskā pieeja sociālā riska grupas skolēnu socializēšanās procesā

Prof. Dr.paed. V.Ļubkina

13.

Svetlana Ušča

2008

Skolēnu ar valodas traucējumiem latviešu valodas prasmju pilnveide pamatskolā

Doc. Dr.paed. R.Vīgante

14.

Ilze

Sondore

2008

Skolēnu kritiskās domāšanas attīstība dabaszinībās sākumskolā

Asoc.prof. Dr.paed. J.Dzerviniks

15.

Aloida Jurčenko

2008

Komunikatīvās kompetences sekmēšana vispārizglītojošās skolās: iekļaujošās izglītības sociālās labklājības aspekts

Dr.paed. I.Tunne

16.

Gatis Lucjanovs

2008

Estētikas komponente mājturības skolotāju izglītībā

Dr.phyz. I.Amanis

17.

Jeļena Koškorjova

2008

Cilvēku ar iegūtajiem kustību traucējumiem socializācijas procesa veicināšana

Doc. Dr.paed. R.Vīgante

18.

Benita Virbule

2008

Kvalitātes novērtēšana kā mācīšanās un mācīšanas motīvs profesionālās izglītības iestādē

Prof. Dr.paed. V.Ļubkina

 

 

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS „VIDES INŽENIERZINĀTNE” DOKTORANTI

Nr.p.k.

Vārds Uzvārds

Iestāšanās gads

Promocijas darba tēma

Promocijas darba vadītājs

1.

Marina Filipenko

2010

Virszemes ūdeņu eitrofikāciju izraisošo faktoru – fosfora un slāpekļa savienojumu – izplūdes samazināšanas metožu izstrāde

Prof.Dr.habil.geol. G.Noviks

2.

Ilona Igovena

2010

Vides kvalitātes stāvokļa raksturīgāko elementu ietekmes modelēšana

Asoc.prof. Dr.sc.ing.

P.Grabusts

3.

Gundars Vaļģis

2010

Akumulatoru pirmreizējās uzlādes izpēte to kalpošanas laika pagarināšanai

Asoc.prof. Dr.sc.ing.

E. Teirumnieks

4.

Ērika Ruskule

2008

Biogēnu transformācijas īpatnības upju apakšbaseinos Daugavas baseina ietvaros

PhD.env.sc. W.Leal Filho

5.

Edgars Čubars

2008

Niedru biomasas kā atjaunojamo energoresursu energopotenciāla izpēte un to ilgtspējīgas izmantošanas pamatojums

Prof. Dr.habil.geol. G.Noviks

6.

Andris Skromulis

2008

Gaisa enerģētiskais piesātinājums un tā dinamikas izpēte cilvēka darbības rezultātā

Prof. Dr.habil.geol. G.Noviks

7.

Irina Klimanova

2008

Skujkoku mizu absorbcijas īpašību pielietošana naftas produktu savākšanā

Asoc.prof. Dr.inh. A.Martinovs

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS „VIDES INŽENIERZINĀTNE” DOKTORANTI

Nr.p.k.

Vārds Uzvārds

Iestāšanās gads

Promocijas darba tēma

Promocijas darba vadītājs

1.

Marina Filipenko

2010

Virszemes ūdeņu eitrofikāciju izraisošo faktoru – fosfora un slāpekļa savienojumu – izplūdes samazināšanas metožu izstrāde

Prof.Dr.habil.geol. G.Noviks

2.

Ilona Igovena

2010

Vides kvalitātes stāvokļa raksturīgāko elementu ietekmes modelēšana

Asoc.prof. Dr.sc.ing.

P.Grabusts

3.

Gundars Vaļģis

2010

Akumulatoru pirmreizējās uzlādes izpēte to kalpošanas laika pagarināšanai

Asoc.prof. Dr.sc.ing.

E. Teirumnieks

4.

Ērika Ruskule

2008

Biogēnu transformācijas īpatnības upju apakšbaseinos Daugavas baseina ietvaros

PhD.env.sc. W.Leal Filho

5.

Edgars Čubars

2008

Niedru biomasas kā atjaunojamo energoresursu energopotenciāla izpēte un to ilgtspējīgas izmantošanas pamatojums

Prof. Dr.habil.geol. G.Noviks

6.

Andris Skromulis

2008

Gaisa enerģētiskais piesātinājums un tā dinamikas izpēte cilvēka darbības rezultātā

Prof. Dr.habil.geol. G.Noviks

7.

Irina Klimanova

2008

Skujkoku mizu absorbcijas īpašību pielietošana naftas produktu savākšanā

Asoc.prof. Dr.inh. A.Martinovs
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv