English
Meklēšana

Web-lapas karte
Zinātne Doktorantūras studijas ESF projekts, 1. kārta
ESF projekts, 1. kārta

 09.10.2012. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” rezultāti

Ar LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes 04.10.2012. lēmumu Nr.1 Spodrai AUSTRUMAI par promocijas darba „Jauniešu vērtības patērētājsabiedrībā Latvijā” aizstāvēšanu ir piešķirts pedagoģijas doktora zinātniskais grāds skolas pedagoģijas apakšnozarē.

 28.09.2012. Par doktorantu atskaišu iesniegšanu

Pamatojoties uz Rēzeknes Augstskolas (RA) Zinātnes padomes 26.09.2012. sēdes lēmumu „Par RA doktorantu atskaišu iesniegšanas termiņu apstiprināšanu”, ir noteikti šādi RA doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu, tai skaitā projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (Nr. 2009/0161/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/007) un projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā 2.kārtā” (Nr.2011/0057/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/005) mērķstipendiātu atskaišu iesniegšanas termiņi: 31.10.2012., 31.01.2013., 05.04.2013., 20.06.2013.

 10.07.2012. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” rezultāti

Ar LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes 29.06.2012. lēmumu Nr.31 Svetlanai UŠČAI par promocijas darba „Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība internātpamatskolā” aizstāvēšanu ir piešķirts pedagoģijas doktora zinātniskais grāds nozaru pedagoģijas apakšnozarē.

Ar LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes 29.06.2012. lēmumu Nr.32 Ilgai PRUDŅIKOVAI par promocijas darba „Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā” aizstāvēšanu ir piešķirts pedagoģijas doktora zinātniskais grāds nozaru pedagoģijas apakšnozarē.

 03.07.2012. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” mērķstipendiāti 2012./2013.studiju gadā

Mērķstipendiju saņems no  01.08.2012. līdz 31.06.2013. 

Nr.p.k.

Vārds Uzvārds

Studiju programma

Promocijas darba tēma

Vadītājs

1.

Juris Treijs

VIDr

Feromagnētiskie sorbenti un to iespējas izlietu naftas produktu piesārņojuma savākšanā

Dr.sc.ing., asoc.prof. Edmunds Teirumnieks

2.

Staņislavs Pleikšnis

VIDr

Jauni ekoloģiski būvmateriāli ēku energoefektivitātes paaugstināšanā

Dr.sc.ing., asoc.prof.

Andris Martinovs

3.

Olga Urtāne

PedDr

Gatavības veidošanās karjeras izvēlei skolēniem ar garīgās veselības traucējumiem internātpamatskolā

Dr.paed., prof. Velta Ļubkina

4.

Alens Indriksons

 

PedDr

Lietišķās komunikācijas prasmes robežsargu profesionālajā sagatavošanā

Dr.paed., prof. Velta Ļubkina

5.

Jeļena Laškova

 

PedDr

Bezdarbnieku izglītošanas motīvu veidošanās pieaugušo izglītībā

Dr.soc.psyhol.

Larisa Brokāne Dr.paed., doc.

Aina Strode

6.

Jānis Poplavskis

 

PedDr

Mācību satura nepārtrauktība fizikas priekšmetā vispārējās vidējās un augstākās izglītības posmā

Dr.paed., asoc.prof.

 Jānis Dzerviniks

  17.05.2012. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” realizācija

02.04.2012. Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome ir pieņēmusi promocijai zinātniskā grāda pretendentes Svetlanas UŠČAS promocijas darbu „Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība  internātpamatskolā”.

Plānots, ka promocijas darba aizstāvēšana varētu notikt jau š.g. 31.maijā.

26.04.2012. Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome ir pieņēmusi promocijai zinātniskā grāda pretendentes Spodras AUSTRUMAS promocijas darbu „Jauniešu vērtības patērētājsabiedrībā Latvijā”.

Plānots, ka promocijas darba aizstāvēšana varētu notikt 23.augustā. 17.05.2012. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (Nr. Nr.2009/0161/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/007) realizācija


 05.03.2012. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (Nr. Nr.2009/0161/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/007) realizācija

28.02.2012. Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome ir pieņēmusi promocijai zinātniskā grāda pretendentes Ilgas PRUDŅIKOVAS promocijas darbu „Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā”.

Plānots, ka promocijas darba aizstāvēšana varētu notikt jau š.g. 17.maijā. 14.09.2011. Par doktorantu atskaišu iesniegšanu

Pamatojoties uz Rēzeknes Augstskolas rektora 12.09.2011. rīkojumu Nr.4-5/8 „Par doktorantu atskaišu iesniegšanu”, RA doktora studiju programmu „Pedagoģija” un „Vides inženierzinātne” doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem, kas projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (Nr. 2009/0161/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/007) ietvaros saņem mērķstipendijas, atbilstoši individuālajam plānam iesniegt atskaiti par zinātniskā darba rezultātiem, elektroniski (uz e-pastu: Karine.Laganovska@ru.lv) iesūtot atskaites periodā faktiski izpildīto (promocijas darba daļa, zinātniskais raksts vai tā melnraksts).

Atskaišu iesniegšanas termiņi ir 31.10.2011., 30.01.2012., 30.03.2012., 15.06.2012.

 30.06.2011. . ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” mērķstipendiāti 2011./2012.studiju gadā
 30.06.2011. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” realizācija
 29.04.2011.
ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” realizācija

Projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (Nr. 2009/0161/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/007) mērķstipendiāti 26.04.2011. kārtējo reizi atskaitījās par savu zinātnisko darbu. Visi mērķstipendiāti sekmīgi studē atbilstoši doktorantūras studiju un individuālā darba plāniem. Doktora studiju programmas „Pedagoģija” doktoranti ir sekmīgi nokārtojuši promocijas eksāmenu svešvalodā un gatavojas promocijas eksāmenam pedagoģijā, kas notiks 07.06.2011.
Doktora studiju programmas „Vides inženierzinātne” doktoranti sekmīgi nokārtojuši teorētisko kursu un gatavojas atestācijai, kas notiks 16.06.2011.

 13.01.2011.

Par doktorantu atskaišu iesniegšanu


Pamatojoties uz Rēzeknes Augstskolas rektora 11.01.2011. rīkojumu Nr.4-5/85 „Par doktorantu atskaišu iesniegšanu”, RA realizēto doktora studiju programmu „Pedagoģija” un „Vides inženierzinātne” 3.studiju kursa doktorantiem, kas projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (Nr. 2009/0161/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/007) ietvaros saņem mērķstipendijas, atbilstoši individuālajam plānam vienu reizi divos mēnešos RA Zinātņu daļā jāiesniedz atskaiti par zinātniskā darba rezultātiem, pievienojot atskaites periodā faktiski izpildīto (promocijas darba daļa, zinātniskais raksts/melnraksts).

Atskaišu iesniegšanas termiņi ir 25.02.2011., 26.04.2011. un 27.06.2011.

 15.12.2010.

ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” realizācija


Visi mērķstipendiāti sekmīgi studē atbilstoši doktorantūras studiju un individuālā darba plāniem. Doktorantu aktivitātes zinātniskajās konferencēs 2010./2011.st.g. rudens semestrī:

Doktorants, studiju programma

Konference

Referāta vai publikācijas nosaukums

Datums un vieta

A. Skromulis, doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

 

Zinātnisko eksperimentu sērija "Corona Changer Experiments"

 

27.09.2010.-02.10.2010. Helsinki (Somija)

Environmental Science and Education in Latvia and Europe "From Green Projects to Green Cociety""

Evaluation of air Ionization Level in Rezekne City

22.10.2010. Jelgavā, Latvija

E.Čubars,

doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

 

Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā

Evaluation of reed resources in Latgale region and analysis of its use for energy production

22.10.2010. Jelgavā, Latvija

I.Patapova,

doktora studiju programma „Pedagoģija”

 

Prakse "Profesora asistenta vai vadošā pētnieka asistenta prakse pētniecisko darbu izstrādē un projektu vadīšanā"

 

17.11.2010.-26.11.2010. Dortmunde (Vācija)

Starptautiskais zinātniskais žurnāls "Pedagogical Technologies in Socialization and resocialization of Society"

"Satisfiction of pupil's of social risk group needs in activity of Latvian Boarding School"

Rēzekne

S.Ušča,

doktora studiju programma „Pedagoģija”

 

Prakse "Profesora asistenta vai vadošā pētnieka asistenta prakse pētniecisko darbu izstrādē un projektu vadīšanā"

 

17.11.2010.-26.11.2010. Dortmunde (Vācija)

Starptautiskais zinātniskais žurnāls "Pedagogical Technologies in Socialization and resocialization of Society"

 "Adolescent with Language Impairment Socialization Problems in Latvia"

Rēzekne

Ž.Truskovska,

doktora studiju programma „Pedagoģija”

Pētniecības darba veikšana

 

24.10.2010.- 29.10.2010. Myslowice (Polija)

Ilga Prudņikova

doktora studiju programma „Pedagoģija”

 

Starptautiskais zinātniskais žurnāls "Pedagogical Technologies in Socialization and resocialization of Society"

"The Acquisition of studying skills in build environment at Special Primary Boarding School"

Rēzekne

International Conference on Education and Educational Psychology

Rendering of help to pupils of special and particular needs at Latvia education system

02.12.2010.-05.12.2010.

Kirēnija  (Kipra)

 30.06.2010

ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” realizācija


Visi mērķstipendiāti sekmīgi studē atbilstoši doktorantūras studiju un individuālā darba plāniem. Doktorantu aktivitātes zinātniskajās konferencēs pavasara semestrī:

Doktorants, studiju programma

Konference

Referāta nosaukums

Datums un vieta

A. Skromulis, doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

 

 

LU 68.zinātniskā konference

„Gaisa enerģētiskā stāvokļa izvērtējums Rēzeknes pilsētā”

04.02.2010.,

Rīgā 

Conference on Water Observation and Information System for Decision Support „BALLWOIS 2010”

Research of Changes of Ionization and Meteorological Factors of Atmospheric Air in Rezekne City, Latvia

 

25.-29.05.2010.,

Ohridā (Maķedonija)

The 2nd International Geography Symposium „GEOMED 2010”

Research of Atmospheric Light Air Ion Concentration and Meteorologic Factor changes in Rezekne City, Latvia

 

02. - 05.06.2010.,

Antālijā (Turcija)

E.Čubars,

doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

 

 

LU 68.zinātniskā konference

 „Niedru biomasas izpēte Latgales reģionā - īpašības un atražojamie apjomi”

04.02.2010.,

Rīgā 

Tautsaimniecības problēmas un risinājumi

„Latgales reģiona niedru resursu izmantošanas perspektīvu analīze”

 

15.04.2010.,

Rēzeknē

The 2nd International Geography Symposium „GEOMED 2010”

„Evaluation of Reed Resources in Latvia and analysis of its use for energy production”

 

02. - 05.06.2010.,

Antālijā (Turcija)

I.Patapova,

doktora studiju programma „Pedagoģija” 

Canada International Conference on Education

„The Role of Boarding Schlool in Work with Latvian Social Risk Group Pupils”

 

26.-28.04. 2010.,

Toronto (Kanāda)

S.Ušča,

doktora studiju programma „Pedagoģija”

 

 

Sabiedrība, integrācija, izglītība

„Atbalsta sniegšana pusaudžiem ar valodas traucējumiem dzimtās valodas stundās”

19.-20.02.2010.,

Rēzeknē

Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā

„Priekšnosacījumi pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvo prasmju pilnveidei pamatskolā”

25.- 27.03.2010.,

Rīgā

International Conference on Special Education ICOSE 2010

„Computer as medium for the development of language and social skills of the pupils of special needs”

16.-18.04.2010.,

Kirēnijā (Kipra)

S.Austruma,

doktora studiju programma „Pedagoģija”

Sabiedrība, integrācija, izglītība

„Jauniešu vērtību darbības faktori postmodernajā patērētājsabiedrībā”

19.-20.02.2010.,

Rēzeknē

Ž.Truskovska,

doktora studiju programma „Pedagoģija”

18.starptautiskā konference "Science and High Education"

„Interchanges of Implementing Supervision or Professional Conselling Support in Professional Education of Propective Social Pedagogues”

17.-27.04.2010.,

Zaporožje (Ukrainā)

 08.09.2009

     

„Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā”

Projekts Nr. 1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/007
Vienošanās par projekta īstenošanu Nr. 2009/0161/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/007
Projekta īstenošanas vieta: Rēzeknes Augstskola
Projekta koordinators: Inga Lesničija ,
tālr.: 64623709, fakss: 64625901,
e-pasts: Inga.Lesnicija@ru.lv

Projekta mērķis: mērķstipendiju piešķiršana Rēzeknes Augstskolas doktora studiju programmu „Pedagoģija” un „Vides inženierzinātne” doktorantiem. Mērķstipendijas nodrošinās doktorantu pievēršanos studijām, zinātniskās tēmas izpētei, koncentrēšanos promocijas darba izstrādei, nevis algota darba veikšanai. Ar mērķstipendijas palīdzību doktorantiem tiks radītas plašākas iespējas piedalīties starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, publicēt zinātniskos rakstus periodiskajos izdevumos un zinātnisko rakstu krājumos.

Piešķirot mērķstipendijas RA doktora studiju programmu „Pedagoģija” un „Vides inženierzinātne” doktorantiem, tiek palielināts to speciālistu skaits, kas ieguvuši augstāko kvalifikāciju (doktora zinātnisko grādu) un spējīgi plānot, radīt un ieviest augstas tehnoloģijas produktus, kā arī produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, veicinot tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata Latgales reģionā.

Aktualitātes:

Stipendiju skaits:
Doktora studiju programma „Pedagoģija” – 4 stipendijas
Doktora studiju programma „Vides inženierzinātne” – 2 stipendijas


Atskaites iesniegšanas termiņi ( atskaites veidlapa )
2010./2011.ak.g. 1.semestrī – 29.oktobris, 27. janvāris

2010./2011.ak.g. 2.semestrī – 26.04.2011., 27.06.2011.

2009./2010.ak.g. 1.semestrī – 21.septembris, 25.janvāris

2009./2010.ak.g. 2.semestrī - 29.marts, 14.jūnijs

Mērķstipendiāti:
01.08.2009. – 30.06.2010.

Nr.p.k. Vārds Uzvārds Studiju programma Promocijas darba tēma Vadītājs
1. Spodra Austruma PedDr Skolēnu vērtību un vērtībizglītojošo mācību priekšmetu satura veidošanās process postmodernās patēriņkultūras ietekmē Latvijā Dr.philos., asoc.prof. V.Tēraudkalns
2. Ženija Truskovska PedDr Sociālā pedagoga profesionālās identitātes veidošana ar supervīziju nodrošinātā studiju procesā Dr.paed.,prof. V.Ļubkina
3. Inese Patapova PedDr Holistiskā pieeja sociālā riska grupas skolēnu socializēšanās procesā Dr.paed.,prof. V.Ļubkina
4. Svetlana Ušča PedDr Skolēnu ar valodas traucējumiem latviešu valodas prasmju pilnveide pamatskolā Dr.paed., doc. R.Vīgante
5. Andris Skromulis VIDr Gaisa enerģētiskais piesātinājums un tā dinamikas izpēte cilvēka darbības rezultātā Dr.hab.geol.,prof. G.Noviks
6. Edgars Čubars VIDr Niedru biomasas kā atjaunojamo energoresursu energopotenciāla izpēte un to ilgtspējīgas izmantošanas pamatojums Dr.hab.geol.,prof. G.Noviks


Mērķstipendiāti:
01.08.2010. – 30.06.2011.

Nr.p.k. Vārds Uzvārds Studiju programma Promocijas darba tēma Vadītājs
1. Ženija Truskovska PedDr Sociālā pedagoga profesionālās identitātes veidošana ar supervīziju nodrošinātā studiju procesā Dr.paed.,prof. V.Ļubkina
2. Inese Patapova PedDr Holistiskā pieeja sociālā riska grupas skolēnu socializēšanās procesā Dr.paed.,prof. V.Ļubkina
3. Svetlana Ušča PedDr Skolēnu ar valodas traucējumiem latviešu valodas prasmju pilnveide pamatskolā Dr.paed., doc. R.Vīgante
4. Ilga Prudņikova PedDr Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem mācīšanās prasmju veidošana speciālā internātpamatskolā Dr.paed., doc. R.Vīgante
5. Andris Skromulis VIDr Gaisa enerģētiskais piesātinājums un tā dinamikas izpēte cilvēka darbības rezultātā Dr.hab.geol.,prof. G.Noviks
6. Edgars Čubars VIDr Niedru biomasas kā atjaunojamo energoresursu energopotenciāla izpēte un to ilgtspējīgas izmantošanas pamatojums Dr.hab.geol.,prof. G.Noviks
7. Spodra Austruma PedDr Jauniešu vērtību izvēle patērētājsabiedrībā Dr.philos., asoc.prof. V.Tēraudkalns
 30.11.2009. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” realizācija

Visi mērķstipendiāti sekmīgi studē atbilstoši doktorantūras studiju un individuālā darba plāniem. Doktoranti aktīvi piedalās zinātniskajās konferencēs:

Doktorants, studiju programma

Konference

Referāta nosaukums

Datums un vieta

A. Skromulis, doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

Starptautiskā zinātniskā konference „Telpiskā stratēģija ilgtspējīgai attīstībai: veidojam Latvijas nākotni”

 „Gaisa enerģētiskā stāvokļa ietekmes analīze uz pilsētu infrastruktūru”

15.-17.10.2009., Rīgā 

E.Čubars,

doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

 

Starptautiskā zinātniskā konference „Telpiskā stratēģija ilgtspējīgai attīstībai: veidojam Latvijas nākotni”

 „Niedru resursu energopotenciāla un telpiskā izvietojuma izpēte ilgtspējīgai bioenerģijas ražošanai un infrastruktūras attīstībai Latgales reģionā”

15.-17.10.2009., Rīgā 

S.Ušča,

doktora studiju programma „Pedagoģija”

2.starptautiskā zinātniskā konference „Sociālā pedagoģija: izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli pedagoģiskais aspekts”

„Komunikatīvo prasmju pilnveide – priekšnosacījums pusaudžu ar valodas traucējumiem socializācijai”

04.12.2009., Liepājā

S.Austruma,

doktora studiju programma „Pedagoģija”

2.starptautiskā zinātniskā konference „Sociālā pedagoģija: izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli pedagoģiskais aspekts”

„Sociālās vides ietekme uz skolēna vērtību izvēli”

04.12.2009., Liepājā

Ž.Truskovska,

doktora studiju programma „Pedagoģija”

2.starptautiskā zinātniskā konference „Sociālā pedagoģija: izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli pedagoģiskais aspekts”

„Mediālās animācijas sociālajā pedagoģijā pielietojuma aspekti pusaudžu ar īpašām vajadzībām integrēšanai sabiedrībā”

04.12.2009., Liepājā

 

Doktoranti gatavo publikācijas un reģistrējas Latvijas un ārvalstu konferencēm, kuras plānotas pavasara semestrī.
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv