English
Meklēšana

Web-lapas karte
Zinātne Doktorantūras studijas ESF projekts, 2. kārta
ESF projekts, 2. kārta
 21.12.2012. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā 2.kārtā” realizācija

Doktorantu aktivitātes zinātniskajās konferencēs 2012./2013.studiju gada rudens semestrī:

Nr.p. k.

Doktorants, studiju programma

Konferences vai pasākuma nosaukums

Referāta vai

raksta nosaukums

Norises vieta

Norises laiks

1.

Edgars Čubars doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

Konsultācijas un promocijas darba iesniegšana LLU Vides zinātnes nozares Vides inženierzinātnes apakšnozares promocijas padomē

 Promocijas darbs „Niedru produktivitāti un biomasas īpašības ietekmējošo faktoru izpēte un to izmantošanas enerģijas ieguvei pamatojums”

Jelgava, LLU

29.11.2012.

2.

Inamora Zaiceva

doktora studiju programma „Pedagoģija”

Konference „Research in Education and Rehabilitation Sciences”

„Bilingualism of the Sign Language and Spoken/Written Language for Hearing-Impaired Children at pre-school Educational Establishments in Latvia”

Zagreba (Horvātija)

27.-29.09.2012.

3.

Inamora Zaiceva

doktora studiju programma „Pedagoģija”

3rd International Conference on Education and Educational Psychology - ICEEPSY 2012

Asquisition of the Sign Language and Spoken/Written Language for Hearing-Impaired Children at pre-school Educational Establishments in Latvia

Istanbul (Turcija)    tiešsaistes režīmā

10.-13.10.2012.

4.

Indra Kolendoviča doktora studiju programma „Pedagoģija”

International Conference for Academic Disciplines 2012

Formation of self-dependence in an upbringing process in Latvia

Roma (Itālija)

28.10.-02.11.2012.

 28.09.2012. Par doktorantu atskaišu iesniegšanu

Pamatojoties uz Rēzeknes Augstskolas (RA) Zinātnes padomes 26.09.2012. sēdes lēmumu „Par RA doktorantu atskaišu iesniegšanas termiņu apstiprināšanu”, ir noteikti šādi RA doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu, tai skaitā projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (Nr. 2009/0161/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/007) un projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā 2.kārtā” (Nr.2011/0057/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/005) mērķstipendiātu atskaišu iesniegšanas termiņi: 31.10.2012., 31.01.2013., 05.04.2013., 20.06.2013.

 02.07.2012. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā 2.kārtā” mērķstipendiāti

Mērķstipendiju saņems no  01.08.2012. līdz  31.06.2013.

Nr.p.k.

Vārds Uzvārds

Studiju programma

Promocijas darba tēma

Vadītājs

1.

Ženija Truskovska

PedDr

Sociālā pedagoga profesionālās identitātes veidošana ar supervīziju nodrošinātā studiju procesā

Dr.paed., prof. Velta  Ļubkina

2.

Indra Kolendoviča

PedDr

Pusaudžu patstāvības veidošanās internātskolas sociālpedagoģiskajā procesā

Dr.paed., prof. Velta  Ļubkina

 

 01.02.2012. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā 2.kārtā” mērķstipendiāti

Mērķstipendiju saņems no  01.02.2012. līdz 31.12.2012. 

Nr.p.k.

Vārds Uzvārds

Studiju programma

Promocijas darba tēma

Vadītājs

1.

Edgars Čubars

VIDr

Niedru biomasas kā atjaunojamo energoresursu energopotenciāla izpēte un to ilgtspējīgas izmantošanas pamatojums

Dr.habil.geol., prof.

 Gotfrīds Noviks

2.

Inamora Zaiceva

PedDr

Zīmju un verbālā valodas bilingvālā mācību metode bērniem ar dzirdes traucējumiem

Dr.psych., doc. Larisa Brokāne;

Dr.paed., doc. Aina Strode

 

 29.06.2012. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā 2.kārtā” realizācija

Doktorantu aktivitātes zinātniskajās konferencēs 2011./2012.studiju gada pavasara semestrī:

Nr.p. k.

Doktorants, studiju programma

Konferences vai pasākuma nosaukums

Referāta vai raksta nosaukums

Norises vieta

Norises laiks

1.

Edgars Čubars doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

Lauka pētījumi Liepājas rajonā

 

Liepājas rajona Rucavas pagastā

25.-26.02.2012.

2.

Edgars Čubars

doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

Paraugu vākšana pa Latgales reģiona ezeriem

 

Latgales reģions

14.-15.04.2012.

3.

Edgars Čubars

doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

Starptautiskā zinātniskā konference "Renewable Energy and Energy Eficiency"

Evatuation of reed resources in Kurzeme region in Latvia

Jelgava

29.05.2012.

4.

Inamora Zaiceva

doktora studiju programma „Pedagoģija”

Starptautiskā zinātniskā konference "Sabiedrība, integrācija, izglītība"

Psihosociālā izglītība bērniem ar dzirdes traucējumiem Latvijā.

Rēzekne

25.-26.05.2012.

 
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv