English
Meklēšana

Web-lapas karte
Zinātne Projekti
Projekti
 1. Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei
 2. Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, izmešu attīrīšanas un klimata izmaiņu samazināšanas hibrīdtehnoloģijas
 3. Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā
 4. Joint European-Latin American Universities Renewable Energy Project (JELARE)
 5. Degradētas teritorijas Baltijas valstīs – mūžizglītības projekts
 6. „No teorijas un plāniem uz ekoefektīvu un līdzsvarotu praksi, uzlabojot Baltijas jūras stāvokli – WATERPRAXIS”
 7. „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā”
 8. „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā 2.kārtā”
 9. „Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola – komercsabiedrības”
 10. EM finansētie projekti
 11. IZM finansētie projekti
 12. ESF finansētie projekti
 13. Datoru matemātisko sistēmu ieviešana mācību procesā augstskolā
 14. Latgaliešu folklora


1.

   

Projekts nosaukums: Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei

Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002

Projekta īstenotājs:

 • Latvijas Universitāte

Projekta īstenošanas laiks: 2011.gada 3.janvāris – 2013.gada 31.decembris

Projekta vadītāja:Gunta Kraģe, tel. 29408743, e-pasts gunta.krage@lu.lv

Projekta satura koordinatore: Dita Nīmante, tel.29117118, e-pasts ditas@latnet.lv

Projekta sadarbības koordinatore: Linda Daniela, tel. 26408896 e-pats linda.daniela@lu.lv

Projekta vadītājas asistents: Juris Leškovičs, tel. 26439397 e-pasts juris.leskovics@lu.lv

Projekta mērķi:
Projekta virsmērķis : izstrādātās atbalsta sistēmas ieviešanas rezultātā samazināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu skaitu 15 pašvaldībās un 25 izglītības iestādēs, veicinot viņu iesaistīšanos izglītībā un nodarbinātībā, tādējādi veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā.
Projekta tiešais mērķis: izzināt, modelēt, aprobēt un izvērtēt sociālās atstumtības risku mazināšanas un novēršanas sistēmu 13 – 25 gadus veciem jauniešiem 15 pašvaldībās, lai samazinātu sociālās atstumtības riskus un to jauniešu skaitu, kas agri pamet mācības un neturpina izglītību, kā arī veicinātu viņu profesionālās ievirzes izglītību un nodarbinātību, stiprinot iesaistīto institūciju kapacitāti, attīstot atbalsta sistēmu un paaugstinot projektā iesaistītā personāla kompetences līmeni.

Plašāka informācija

← Projektu saraksts

2.

   

Projekts nosaukums: „ Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, izmešu attīrīšanas un klimata izmaiņu samazināšanas hibrīdtehnoloģijas”

Vienošanās par Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr: 2010/0267/2DP/2.1.1.1.0/10APIA/VIAA/169
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta īstenošanas vietas:

 • Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV - 4601;
 • Atbrīvošanas aleja 76, Rēzekne, LV - 4601;
 • Blaumaņa iela 53-1, Ludza, Ludzas novads, LV - 5701.

Projekta īstenošanas laiks: 2010.gada 8.februāra - 2013.gada 30. septembris

Projekta zinātniskais  vadītājs: Dr.sc.ing. Edmunds Visockis

Tālrunis: +371 26753795

E-pasts: ems@inbox.lv

Projekta administratīvais vadītājs: Mag.chem. lekt. Ērika Teirumnieka

Tālrunis, fakss: +37164625167
E-pasts: erika.teirumnieka@ru.lv

ERAF projekta aktivitāte: „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība”, 2.1.1.1. aktivitāte „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”.

Īstenotājs:Rēzeknes Augstskolas „Reģionālistikas zinātniskais institūts”.

Projekta mērķi:
Projekta vispārīgais mērķis: siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana un izplūdes gāzu emisijas samazināšana.
Projekta specifiskais mērķis: jaunu siltuma ražošanas pilotiekārtu izgatavošana, lai izstrādātu jaunu siltuma ražošanas hibrīdtehnoloģiju.

Projekts un pētījums atbilst enerģija un vide zinātnes nozarei.

Projekts un pētījums atbilst enerģija un vide zinātnes nozarei.

Projektam nav saimniecisks rakstura, jo projektā īstenojamās aktivitātes atbilst projekta iesniedzēja pamatdarbībai, projekta īstenotājs veic zinātnisko darbību un zinātniskās darbības rezultātus izplata zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā, kā arī atlīdzība, kas iegūta, īstenojot minēto, tiek atkārtoti investēta pamatdarbībās.

Projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:

 1. Inovatīvas dūmgāzu siltuma absorbcijas konstrukcijas izstrāde.
 2. Jaunas (inovatīvas) siltuma ražošanas iekārtas izstrāde.
 3. Jaunas (inovatīvas) izmešu dzesēšanas un siltuma atgūšanas iekārtas izstrāde.
 4. Jaunas dūmgāzu dzesēšanas, attīrīšanas un siltuma atgūšanas hibrīdtehnoloģijas izstrāde.


1. Inovatīva dūmgāzu siltuma absorbcijas konstrukcijas izstrāde.

Risinājuma pamatā ir ņemtas senās grieķu-romiešu Hipokausta krāsnis, kur telpu apsildes princips balstās uz to, ka malkas kurtuve atradās apsildāmās ēkas pagrabstāvā. Kad kurināmais tika aizdedzināts, dūmgāzes sakarsēja kurtuves mūrus, virs tās novietotu akmeņu krāvumu un tika izvadītas pa skursteni. Kad kurināmais izdega, kurtuve tika izvēdināta un aizvērtas skursteņa lūkas. Akmeņu akumulētais siltums uzsildīja svaigu gaisu un to pa grīdās un sienās iebūvētām siltā gaisa šahtām izvadīja pa ēku un caur atveramām lūkām ievadīja telpās. Šāds apkures risinājums nodrošināja salīdzinoši augstu efektivitāti, bet kā trūkumu var pieminēt to, ka bieži vien dūmgāzes varēja iekļūt dzīvojamās telpās.

Inovatīva dūmgāzu siltuma absorbcijas konstrukcija sevī ietver senā apsildes principa uzlabotu risinājumu, kas nodrošina efektīvu siltuma atguvi no sadedzināmā kurināmā dūmgāzēm. Tās izvadot caur zemgrīdas šahtu, no dūmgāzēm uzņemtais siltums ilglaicīgi nodrošina optimālu apsildāmās telpas temperatūru pēc tam, kad kurināšana tiek pabeigta.

Pētījumu mērķis ir pielietojot modernus materiālus un tehnoloģijas izstrādāt projekta zinātniskā vadītāja Dr.sc.ing. E. Visocka 2008. gadā aizstāvētā promocijas darba „Grīdas apsilde ar dūmgāzēm” uzlabotu risinājumu, kas nodrošinās vienmērīgāku apsildāmās grīdas virsmas temperatūru pa visu laukumu. Tas tiks panākts pētot dažādu termoizturīgu būvmateriālu siltuma vadīšanas un akumulācijas parametrus. Otrs mērķis ir izstrādāt vienkāršu un efektīvu ūdens uzsildīšanas risinājumu, kur atbilstoša elastīga materiāla ūdensvada caurule tiks izvietota zemgrīdas šahtā. Līdz ko apkures ierīce tiks iedarbināta, dūmgāzes strauji uzsildīs caurulē esošo ūdeni līdz 60-80°C, un tas varēs tikt izmantots saimniecības vajadzībām ar garantiju, ka ūdenī neattīstīsies dažādas nelabvēlīgas baktērijas, piemēram Leģionellas. Sakarā ar to, ka ar dūmgāzēm apsildāmo būvkonstrukciju masa ir salīdzinoši liela, tās atdzisīs ilglaicīgi, tātad arī ūdens caurulē ilgstoši uzglabās siltumu. Izmantojot atbilstoša garuma cauruli var regulēt tajā esošā ūdens tilpumu un risinājums var tik izmantots ne tika kā caurplūdes, bet arī kā akumulējošais siltummainis. Ja dažādu pētāmo cauruļu materiāls būs pietiekoši elastīgs, šāds risinājums varēs darboties arī tad, ja telpas ilglaicīgi neapkurina ziemas periodā. Ūdens tajā varēs sasalt un atkust nesabojājot inovatīvo ūdens uzsildīšanas sistēmu. Risinājumu paredzēts izmantot pirtīm, viesu namiem un citām būvēm kurās nav lietderīgi pastāvīgi uzturēt pozitīvu temperatūru ziemas periodā, kā arī citiem mērķiem paredzētām apsildāmajām telpām.


2. Jauna (inovatīva) siltuma ražošanas iekārta.

Risinājums principiāli līdzīgs „Bullerjan” tipa kurtuvēm. To priekšrocība ir strauja telpas uzsildīšana izmantojot kurtuves sānos iemetinātas tērauda caurules, pa kuru apakšējo galu ieplūst telpas vēsais gaiss, uzsilst plūstot gar kurtuves sānu malu un pa augšējo galu tiek izvadīts vajadzīgajā virzienā. To trūkums ir tas, ka kurtuve neakumulē siltumu, augsta ārpus apsildāmās telpas izplūstošo dūmgāzu temperatūra, kas rada ievērojamus siltuma zudumus. Kurināmā degšanas ilgums tiek regulēts ierobežojot gaisa padevi, kas kurtuvē pazemina kurināmā sadegšanas efektivitāti kā rezultātā piesārņojo atmosfēru ar nepilnīgas sadegšanas produktiem.

Inovatīvā siltuma ražošanas iekārtā tiks izmantota „Bullerjan” kurtuves pozitīvā īpašība, kas nodrošina strauju telpas uzsildīšanu izmantojot kurtuves sānos iemetinātās caurules. Bet atšķirsies ar to, ka pārslēdzot gaisa padeves vārstus, uzsildāmo gaisu varēs ņemt gan no apsildāmās telpas, gan arī svaigo āra gaisu. Kurtuvē padotais kvalitatīvam degšanas procesam nepieciešamais gaisa daudzums un ievietotais apmūrējums nodrošinās augstāku kurināmā sadegšanas temperatūru un kvalitatīvu sadedzināšanu. Tā rezultātā dūmgāzes saturēs ievērojami mazāk apkārtējai videi kaitīgās vielas. Dūmgāzes tiks izvadītas caur  inovatīvu dūmgāzu siltuma absorbcijas konstrukciju un ar siltumsūkni darbināmu jaunu (inovatīvu) izmešu dzesēšanas un siltuma atgūšanas iekārtu. Šāds risinājums nodrošinās efektīvu siltuma atgūšanu un lietderīgu izmantošanu ievērojami paaugstinot apsildes sistēmas kopējo lietderības koeficientu. Inovatīvais risinājums pielietojums plašam apsildāmo telpu spektram.


3. Jaunas (inovatīvas) izmešu dzesēšanas un siltuma atgūšanas iekārtas izstrāde

Risinājumam ir inovatīva pieeja kombinējot apkures iekārtu, kas kā blakusproduktu ražo siltumu un mitrumu saturošus izmešus un siltumsūkni, ar tā kura palīdzību atdzesējot izmešus un lietderīgi izmantojot atgūto siltumenerģiju. Papildus īpašība būs atdzesēto dūmgāzu tilpuma samazināšanās, kā rezultātā palielināsies gāzveida un mehānisko piemaisījumu koncentrācija dūmgāzēs, atvieglojot to atdalīšanu (filtrēšanu). Kondensāta izdalīšana no dūmgāzēm atbrīvojot un lietderīgi izmantojot tvaika latento siltumenerģiju. Ar dažādiem reaģentiem neitralizējot kondensātu tiks veikti pētījumi kā efektīvāk samazināt apkārtējā vidē nonākošā piesārņojuma daudzumu. Šādu risinājumu būs iespējams izmantot ventilācijas gaisa, dūmgāzu, notekūdeņu un citu siltumnesēju siltuma atgūšanai un lietderīgai izmantošanai.


4. Jaunas dūmgāzu dzesēšanas, attīrīšanas un siltuma atgūšanas hibrīdtehnoloģijas izstrāde

Apkopojot iepriekš uzskaitītos inovatīvos teorētisko un eksperimentālo zinātnisko pētījumu rezultātus, kur kurināmais tiek sadedzināts apkures iekārtā, iegūts maksimāli iespējamais siltuma daudzums, atdzesēti, izkondensēti un neitralizēti izmeši tiks izstrādāta inovatīvā hibrīdtehnoloģija.

← Projektu saraksts

3.

   

Projekts nosaukums: „ Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā”

Projekts Nr: 2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071

Projekta īstenošanas vieta: Rēzeknes Augstskola

Projekta īstenošanas laiks: 2009.gada 1.decembra - 2012.gada 30. novembrim

Projekta zinātniskais  vadītājs:Dr. philol., asoc. prof. Sanita Lazdiņa

Tālrunis:  +371 26442060

E-pasts: sanita.lazdina@ru.lv

Projekta administratīvais vadītājs: Inga Drele

Tālrunis:  +371 64605302 
E-pasts: inga.drele@inbox.lv

Projekta mājas lapa: tilra.ru.lv

Projekta mērķis:

veicināt papildu cilvēkresursu piesaisti zinātnei, veidojot RA jaunu zinātnisko grupu (topošos un jaunos zinātniekus), kas, izstrādājot integrētu pētījumu par Latgales teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskajiem un sociālekonomiskajiem aspektiem, sekmēs Latgales reģiona teritoriālā potenciāla izmantošanu reģiona konkurētspējas paaugstināšanā.

Tas paredz humanitāro (valodniecības, literatūrzinātnes, kultūras vēstures, folkloristikas) un sociālo zinātņu (ekonomikas, ģeogrāfijas) nozaru informācijas, datu, metodoloģijas instrumentu un pieeju integrētu izmantošanu, kā rezultātā tiks izveidota Baltijas reģionā pirmā lingvoteritoriālā vārdnīca, veikta Latgales reģiona pilsētu lingvistiskās ainavas datu salīdzināšana ar citām Baltijas valstu pilsētām, izstrādāts Latgales reģiona tautsaimniecības un pilsētu piesaistes spēju izvērtējums, kā arī  sagatavoti priekšlikumi pašvaldību un tautsaimniecības speciālistu darba efektivitātes paaugstināšanai.

 Pētījuma projekta gaitā:

1)  tiks veikts pētījums par Latgales reģiona pilsētu sociālekonomisko attīstību, analizējot to piesaistes spējas (pievilcības) aspektus – sasniedzamību, pakalpojumu pieejamību, pilsētvides kvalitāti un reģiona kultūras unikalitāti (izstrādāta arī vienas Latgales reģiona pilsētas pievilcīguma koncepcija);

2)  tiks veikts pētījums par Latgales reģiona mazo uzņēmumu (MU) sociālekonomiskās attīstības reģionālām īpatnībām un izstrādātas rekomendācijas MU attīstībai ekonomiskās krīzes apstākļos, izmantojot stratēģiskās vadīšanas iespējas;

3)  tiks apkopoti dati par lingvistisko ainavu sešās Baltijas valstu pilsētās, izstrādājot secinājumus par skatlogu, tūrisma norāžu u.c. uzrakstu saturu, formu un nozīmi pilsētu publiskajā telpā;

4)  tiks izstrādāta lingvoteritoriālā vārdnīca, kurā iekļauti tādi šķirkļi vārdu un vārdu savienojumu veidā, kas ir saistīti ar Latgales reģiona teritoriālās identitātes izpratni noteiktu faktu, objektu, parādību, notikumu, personību apzīmēšanā;

5)  lingvoteritoriālās vārdnīcas dati tiks transformēti izglītības un tūrisma jomai svarīgu izdevumu veidošanā (Ilustrētā vārdnīca skolām un koncepcija pievilcīgas pilsētvides veidošanai);

6)  tiks veidotas un papildinātas datu bāzes (lingvistiskās ainavas, tūrisma informācijas, folkloras vienību datu bāze), lai netieši veicinātu teritoriālās efektivitātes rādītāju izaugsmi Latgales tautsaimniecībā, radītu multifunkcionālu un daudzveidīgu uzziņas materiālu pašmāju un ārzemju tūristiem.


← Projektu saraksts

4.

Europian Comission ALFA III

Joint European-Latin American Universities Renewable Energy Project (JELARE)

Projekts Nr: DCI-ALA/19.09.01/08/19189/160-938/ALFA III-17

Projekta īstenošanas vieta: Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte

Projekta īstenošanas laiks: 2008.gada 27. novembris - 2011.gada 30. novembris
Projekta koordinators no Rēzeknes Augstskolas: Dr. habil. geol., prof. Gotfrids Noviks

Projekta menedžeris no Rēzeknes Augstskolas: Mg. sc. ing., lekt. Aleksejs Zorins

Tālrunis: +371 26527305, fakss: +371 64623742
E-pasts: Aleksejs.Zorins@ru.lv

Projekta mājas lapa: www.jelare-project.eu

JELARE - kopīgais Eiropas un Latīņamerikas universitāšu Atjaunojamo enerģiju projekts ir sadarbības shēma, iesaistot universitātes no Vācijas, Latvijas, Bolīvijas, Brazīlijas, Čīles un Gvatemalas ar mērķi veicināt novatoriskas izmaiņas darba tirgū orientētas izglītības un pētniecības pieejās atjaunojamās enerģijas nozarē Latīņamerikas un Eiropas augstākās izglītības iestādēs. Projektu finansē ES programma ALFA III sadarbībai starp Eiropas Savienību un Latīņameriku augstākās izglītības un apmācības ietvaros.

Projekta uzdevumi:

 • izstrādāt un īstenot darba tirgū orientētu pētījumu un izglītības pieeju atjaunojamās enerģijas nozarē;
 • palielināt universitātes darbinieku spējas, lai modernizētu izglītības un pētniecības programmas un darbības;
 • stiprināt saites starp universitātēm un darba tirgu, darījumu sektoru un sabiedrisko sektoru atjaunojamās enerģijas jomā;
 • izveidot ilgtermiņa partnerību un tīklu starp Eiropas un Latīņamerikas universitātēm.

Projekta laikā paredzēts sasniegt šādus rezultātus:

 • Atjaunojamās enerģijas darba tirgus aptauja (Vācijai, Latvijai, Bolīvijai, Brazīlijai, Čīlei un Gvatemalai);
 • Atjaunojamās enerģijas mācību un pētniecības koncepcijas;
 • Atjaunojamās enerģijas eksperimentālo moduļu apmācība un pētniecība;
 • Universitātes personāla spēju celšanas programma;
 • Ieteikuma ziņojums Eiropas Savienības un Latīņamerikas universitātēm;
 • Starptautiskais JELARE tīkls ar vietējām apakšgrupām partnervalstīs.

Tīkla dalībnieki ir ES un Latīņamerikas organizācijas, piemēram, uzņēmumi, NVO, ministrijas, pašvaldības, universitātes un citas institūcijas, kas darbojas izglītības, pētniecības un nodarbinātības jomā atjaunojamās enerģijas nozarē.

Tīkla dalībnieki regulāri saņems jaunāko informāciju par JELARE darbībām, ielūgumus uz JELARE pasākumiem un tiks tuvināti iespējamai sadarbībai JELARE projekta ietvaros.

Visi interesētie tiek laipni lūgti pievienoties JELARE projekta tīklam, ko var izdarīt projekta mājas lapā: www.jelare-project.eu/LV/tiklojums.htm


← Projektu saraksts

5.

         

Brownfields in Baltic States-Lifelong Educationnal Project BRIBAST

Degradētas teritorijas Baltijas valstīs – mūžizglītības projekts

 

Projekts Nr. CZ/08/LLP-LdV/TOI/134005
Projekta īstenošanas vieta: Rēzeknes Augstskola, Latgales ilgtspējīgās attīstības pētnieciskais institūts (LIAPI)

Projekta īstenošanas laiks: 2008.gada oktobris-2010.gada septembris
Projekta vadītājs no Rēzeknes Augstskolas: Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks
Tālrunis: +371 64625258, fakss: +371 64625167
e-pasts: Edmunds.Teirumnieks@ru.lv

 

BRIBAST: Degradētas teritorijas (brownfields) ir pamesta vai neizmantojamā zeme, kas pieprasa iejaukšanos tās atgriešanai iepriekšējā stāvoklī un lietderīgai izmantošanai. Degradēto teritoriju problēmas risināšana pieprasa lokālās ekonomikas izaugsmi un pietiekošas zināšanas, kas palīdzēs izveidot piemērotu nacionālo un pašvaldības politiku, kā arī noformulēt programmas prioritātes. Projekta mērķi var sasniegt, paplašinot un attīstot LEPOB (mūžizglītības projekts uz degradēto teritoriju atjaunošanas piemēra Nr. CZ/04/B/F/PP-168014) projektā izstrādātos pasākumus.

Pārstrādājot un papildinot LEPOB projekta īstenošanas gaitā izstrādātos materiālus degradēto teritoriju atjaunošanā BRIBAST projekts paredz tos izstrādāt angļu valodā un izdot arī Baltijas reģiona valstīs, to nacionālajās valodās. Līdz ar to LEPOB materiāli tiks pārstrādāti atbilstoši vietējiem apstākļiem (lai būtu iespēja atkārtoti izmantot LEPOB Balkānu pussalas valstīs pēc adaptācijas piemēra).

No Baltijas valstīm BRIBAST projekta īstenošanai tika izvēlētas divas – Latvija un Lietuva. Projekta dalībnieki no Čehijas un Slovākijas savukārt sniegs nepieciešamo pieredzi un zināšanas degradēto teritoriju atjaunošanai, kas var palīdzēt mērķvalstīm (t.i. Latvijai un Lietuvai) īstenot projekta mērķus. 

Projekta mērķis: paātrināt ekoloģizētās pilsētvides attīstības standartu izstrādi. Mērķi var sasniegt, pielietojot degradēto teritoriju atjaunošanai profesionālu pieredzi, piesaistot pilsētu pašvaldības un studentus, kuri var piedalīties degradēto teritoriju atjaunošanā. Projekts paaugstinās arī vietējo pasniedzēju kvalifikācijas līmeni, kuri nākotnē varēs sagatavot kvalificētus multidisciplinārā profila speciālistus.


Tiek plānots sasniegt sekojošus rezultātus:

 • Projekta ilgtspējīgais mērķis ir sagatavot izglītojošo personālu, pamatojoties uz degradēto teritoriju revitalizācijas rokasgrāmatu, kas tika sagatavota projekta ietvaros. Rokasgrāmatu nākotnē var modernizēt saskaņā ar degradēto teritoriju revitalizācijas pasaules tendencēm, kā arī papildināt ar Latvijas un Lietuvas specifiskām teritorijas reģenerācijas īpatnībām.
 • Rokasgrāmata tiks pārtulkota latviešu un lietuviešu valodās un izplatīta BRIBAST projekta dalībniekiem, kā arī pašvaldībām un inženieriem (Čehijā vairāk nekā 25 000 būvniecības inženieru varētu saņemt tādu informāciju). Rokasgrāmatas gala variants būs pieejams arī projekta mājas lapā.
 • Otrs projekta mērķis – sagatavot īsu apmācības kursu par degradētajām teritorijām. Šim mērķim apmācības materiālus (prezentācijas, rokasgrāmatas), kas tiks izstrādāti BRIBAST projekta ietvaros, pielāgos atbilstoši vietējām prasībām. Apmācības kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas.
 • Apmācības kursu prezentācijas apjoms līdzināsies apmēram 120 slaidiem, bet rokasgrāmata iekļaus sevī apmēram 80 A4 formāta lappuses. Rokasgrāmatas gala versiju angļu valodā projekta dalībnieki demonstrēs semināros Latvijā un Lietuvā.
 • Rokasgrāmata un apmācības materiāli tiks pārtulkoti latviešu un lietuviešu valodās. Tos tālāk izmantos vietējās universitātēs, augstskolās, u.c. izglītības iestādēs, profesionālās apmācības kursos utt. Izstrādātie materiāli var kalpot arī pamatu “Degradēto teritoriju atjaunošanas apmācības programmas” izveidošanai Kauņas Tehnoloģiskajā Universitātē un kursa „Degradēto teritoriju atjaunošana” attīstībai Rēzeknes Augstskolā.

 

BRIBAST projekts ir orientēts uz izglītības, vides aizsardzības sektora darbiniekiem, pašvaldību pārstāvjiem, būvniekiem un citiem, kas izmantos izstrādātās rokasgrāmatas informāciju degradēto teritoriju atjaunošanas procesu intensifikācijai, kas rezultātā būs izdevīgs visai sabiedrībai kopumā.


← Projektu saraksts

6.

   
   

No teorijas un plāniem uz ekoefektīvu un līdzsvarotu praksi, uzlabojot Baltijas jūras stāvokli – WATERPRAXIS.

Projekts Nr. #010
Projekta īstenošanas vieta: Rēzeknes Augstskola, Latgales ilgtspējīgās attīstības pētījumu institūts (LIAPI)
Projekta vadītājs: Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks,
Tālrunis: +371 64625258, falss: +371 64625167
e-pasts: Edmunds.Teirumnieks@ru.lv

"Waterpraxis": projekta realizēšanā ir apvienojušies ūdens apsaimniekotāji, kā arī eksperti vides tehnoloģiju jomā, ekonomikā, izglītībā, dabas un sociālajās zinātnēs. Projekta īstenošanā iesaistījušās kopumā 7 Baltijas jūras piekrastes valstis – Somija, Zviedrija, Latvija, Lietuva, Polija, Vācija un Krievija, pie tam starptautiskā sadarbība noteikti veicinās efektīvu pieredzes un zināšanu apmaiņu mūsu reģionā. Projektā piedalās vairāki ievērojami Baltijas jūras reģiona zinātniskie institūti un centri, pašvaldības un augstskolas, tostarp arī Rēzeknes Augstskola.

Projekta mērķis: uzlabot Baltijas jūras stāvokli, veicot UBAP pasākumu analīzi un praktisko ieviešanu atbilstoši reģiona īpatnībām.

Projekta uzdevumi:

 • izvērtēt esošo UBAP saturu un dot priekšlikumus to uzlabošanai;
 • sagatavot investīciju plānu ūdens aizsardzības pasākumiem;
 • ar publikācijām, semināriem izplatīt informāciju par labas prakses un pasākumu piemēriem ūdens apsaimniekošanas jomā;
 • piedāvāt apmācības un izglītības programmas ūdens apsaimniekošanā iesaistītajiem speciālistiem un citiem interesentiem.

Projekta aktivitātes: ietverot investīciju plānu un plānošanas metodes, tiks izstrādātas starptautiskā līmenī, sadarbojoties vietējām pašvaldībām un zinātniekiem.

Tiek plānots sasniegt sekojošus rezultātus:

 • dažādās valstīs uz iepriekšējo pieredzi un realizēto projektu balstīti UBAP piemēri un vadlīnijas dažādos līmeņos (upes baseina rajons, atsevišķs upes baseins, vietējās investīcijas utt.), kas tiks publicēti mājas lapā www.waterpraxis.net;
 • praktiskie piemēri par teicamiem investīciju projektiem;
 • apmācību kursu organizēšana par upju baseinu apsaimniekošanu, kas vērsta uz vides ekonomiku;
 • ūdens aizsardzības darbības plāni pilotreģionos (Lietuva, Polija, Dānija un Somija).

  Projekta mājas lapa

    29.06.2009.
  "Waterpraxis"

  ← Projektu saraksts

 • 7.

       

  „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā”

  Projekts Nr. 1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/007
  Vienošanās par projekta īstenošanu Nr. 2009/0161/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/007
  Projekta īstenošanas vieta: Rēzeknes Augstskola
  Projekta koordinators: Inga Lesničija,
  tālr.: 64623709, fakss: 64625901, e-pasts: Inga.Lesnicija@ru.lv

  Projekta mērķis: mērķstipendiju piešķiršana Rēzeknes Augstskolas doktora studiju programmu „Pedagoģija” un „Vides inženierzinātne” doktorantiem. Mērķstipendijas nodrošinās doktorantu pievēršanos studijām, zinātniskās tēmas izpētei, koncentrēšanos promocijas darba izstrādei, nevis algota darba veikšanai. Ar mērķstipendijas palīdzību doktorantiem tiks radītas plašākas iespējas piedalīties starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, publicēt zinātniskos rakstus periodiskajos izdevumos un zinātnisko rakstu krājumos.

  Piešķirot mērķstipendijas RA doktora studiju programmu „Pedagoģija” un „Vides inženierzinātne” doktorantiem, tiek palielināts to speciālistu skaits, kas ieguvuši augstāko kvalifikāciju (doktora zinātnisko grādu) un spējīgi plānot, radīt un ieviest augstas tehnoloģijas produktus, kā arī produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, veicinot tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata Latgales reģionā.

  Projekta mājas lapas adrese

  ← Projektu saraksts

  8.


  „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā 2. kārtā”

  Vienošanās par projekta īstenošanu Nr. 2011/0057/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/005
  Projekta īstenošanas vieta: Rēzeknes Augstskola
  Projekta koordinators: Inga Lesničija
  tālr.: 64623709, fakss: 64625901
  Nolikums par mērķstipendiju piešķiršanu RA doktorantiem
  Kārtība par RA doktorantūras kvalitātes atbalsta pasākumu finansējuma izlietojumu (aktualizēta 18.12.2012.)

  Projekta mājas lapas adrese

  ← Projektu saraksts

  9.

  „Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola – komercsabiedrības”

  Projekts Nr. TPK/2.1.2.1.2/08/01/010
  Vienošanās par projekta īstenošanu Nr. L-TPK-08-0006
  Projekta īstenošanas vieta: Rēzeknes Augstskola, Vides tehnoloģiju pārneses kontektpunkts (VTPP), Atbrīvošanas alejā 76, 11.kabinets, Rēzeknē, LV 4601.
  Projekta vadītājs: Dr.sc.ing. docents Edmunds Teirumnieks,
  tālr.: 64625258, fakss: 64625167,
  e-pasts: Edmunds.Teirumnieks@ru.lv

  VTPP ir Rēzeknes Augstskolas (RA) Inženieru fakultātes Ilgtspējīgās attīstības pētnieciskā institūta (LIAPI) struktūrvienība, kurai ir izstrādāts un RA Senātā apstiprināts nolikums 25.03.2008. VTPP tika izveidots 2005.gada nogalē, RA iesaistoties LR Ekonomikas ministrijas izstrādātajā un realizētajā projektā, kas paredzēja Latvijas augstskolās izveidot tehnoloģiju pārneses kontaktpunktus. Turpinot darbību VTPP, 2008.gada pirmajā pusē tika izstrādāts projekts „Vides tehnoloģiju pārneses: Rēzeknes Augstskola –komercsabiedrības”, kura īstenošanas laiks ir 2008.-2013.gads.

  Projekta mērķis: veikt inovatīvo darbību komercializāciju vides tehnoloģiju jomā, kas veicina jaunāko zinātnisko, tehnisko, sociālo vai citu ideju, izstrādņu un tehnoloģiju īstenošanu tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā.

  Projekta mājas lapas adrese: http://vtpp.ru.lv

  ← Projektu saraksts

  11.

  IZM finansētie projekti, 2007


  Pētniecības projektu vadītāji:

  1. “Gaisa vides enerģētiskā stāvokļa izvērtēšana un tā optimizācijas procesu izpēte” Dr.habil. geol., prof. G.Noviks
  2. “Rēzeknes Augstskolas Letonikas institūta infrastruktūras izveidošana” Dr.philol., doc. O.Senkāne
  3. “Latgales reģionālās ekonomikas attīstības izpēte pēc Latvijas iestāšanās ES” Dr.ing., prof. I.Silineviča
  4. “Latgales finanšu problēmas” Dr.oec., asoc.prof. B.Garanča
  5. “Zinātniskās darbības un infrastruktūras attīstīšana RA Personības Socializācijas Pētījumu Institūtā – Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas” Dr.paed., prof. V.Ļubkina


  IZM finansētie projekti, 2006

  Pētniecības projektu vadītāji:

  1. Kūdras sorbciju īpašību pielietošanas pētījumi sadzīves atkritumu poligonu infiltrāta attīrīšanai/ prof., Dr.habil.geol. Gotfrīds Noviks
  2. Latgales reģiona izglītības iestāžu mācību vides izpēte asoc.prof., Dr.paed. Jānis Dzerviniks
  3. Latgales etnolingvistiskās situācijas izpēte doc., Dr.philol. Ilga Šuplinska
  4. Mazo un vidējo tirdzniecības uzņēmumu ilgtermiņa un apgrozāmo aktīvu proporcijas izpēte/ prof., Dr.sc.ing. Irēna Silineviča

  Infrastruktūras attīstības projektu vadītāji:

  1. Rēzeknes Augstskolas Latgales ilgtspējīgās attīstības pētījumu institūta (LIAPI) eksperimentālās bāzes pilnveidošana prof., Dr.habil.geol. Gotfrīds Noviks
  2. RA Pedagoģijas fakultātes zinātniskā institūta infrastruktūras izveide prof., Dr.paed. Velta Ļubkina
  ← Projektu saraksts

  13.

  Datoru matemātisko sistēmu ieviešana mācību procesā augstskolā

  Projekta līguma Nr. 2006/0254/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0093/0063
  LU reģistrācijas Nr. ESS 2006/51
  Projekta realizācijas vieta: LU Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātikas nodaļa
  Projekta vadītājs: Dr.habil.Mat, Dr.habil.Fiz. Profesors Harijs Kalis , tel 7033722
  e-pasts: harijs.kalis@lu.lv , kalis@lanet.lv

  Boloņas deklarācijas pamatprincipu ievērošana izvirza nepieciešamību pilnveidot un uzlabot matemātikas un ar to saistīto kursu pasniegšanu dažādās studiju programmās augstākajās mācību iestādēs.

  Starp Latvijas Universitāti un Profesionālās izglītības attīstības aģentūru noslēgts līgums par projekta „Datoru matemātisko sistēmu ieviešana mācību procesā augstskolā” aktualitātē 3.2.3.2. „Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs” realizāciju. Projektu līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Projekts tiek realizēts no 01.11.2006. līdz 20.08.2008.

  Projektā, balstoties uz Eiropas un pasaules universitāšu pieredzi, paredzēts iegādāties, sagatavot realizācijai un ieviest mācību procesā dabaszinātņu, inženierzinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs 3 Latvijas lielākajās universitātēs--Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas Lauksaimniecības Universitātē un 2 reģionālajās augstskolās—Ventspils Augstskolā, Rēzeknes Augstskolā mūsdienu universālās datoru matemātiskās sistēmas, tajā skaitā tādas datorprogrammas (DP) kā Matlab, Maple, Mathematica, Mathcad. Projekts ietver DP licenču iegādi LU un 4 sadarbības partneru augstskolām, jaunu metodisko līdzekļu izstrādi un matemātikas mācību metožu pilnveidi, ieviešot DP. Projekts veicinās arī augstskolu doktorantūras studiju nodrošinājumu ar DP - pasaulē modernākiem pētniecības līdzekļiem.

  Projekta mērķauditorija ir 5 Latvijas augstskolu dažādās studiju programmās studējošie un akadēmiskais personāls, kurš ieviesīs DP matemātikas virziena kursos.

  Projekta īstenošanas rezultātā minētās augstskolās tiks uzlabotas matemātikas kursu studijas.

  Projektā plānotie pasākumi tiks īstenoti 2 gadu laikā, bet rezultātus varēs izmantot arī pēc projekta beigām, jo ieviestās DP mācību un zinātniskajā darbā un ar tām uzlabotos mācību kursus augstskolās varēs lietot gadiem ilgi.


  Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

  ← Projektu saraksts  RA Kontaktinformācija
  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
  LV-4601

  Tālrunis: +371 64623709
  Fakss: +371 64625901

   

  Uz lapas sākumu

  © Rēzeknes Augstskola
  Visus jautājumus un ierosinājumus
  sūtiet uz web@ru.lv