English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
03.01.2012
RĒZEKNES AUGSTSKOLA IZSLUDINA PIETEIKŠANOS MĒRĶSTIPENDIJĀM DOKTORANTŪRĀ

RĒZEKNES AUGSTSKOLA IZSLUDINA PIETEIKŠANOS MĒRĶSTIPENDIJĀM DOKTORANTŪRĀ

Rēzeknes Augstskola (RA) izsludina konkursu mērķstipendiju saņemšanai Rēzeknes Augstskolas doktora studiju programmu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem  ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā 2.kārtā”  (Nr.2011/0057/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/005) ietvaros.

Mērķstipendiātu pieteikšanās un mērķstipendiju piešķiršanas kārtību nosaka Nolikums par mērķstipendiju piešķiršanu doktorantiem Rēzeknes Augstskolā

Piesakoties mērķstipendijai, Doktorants iesniedz šādus dokumentus:
1.    RA rektoram adresētu iesniegumu par mērķstipendijas piešķiršanu studijām doktorantūrā konkrētajā zinātnes apakšnozarē (1.pielikums);
2.    Dzīves un darba gājumu (CV) (2.pielikums);
3.    Doktoranta zinātniskās darbības kopsavilkumu (3.pielikums);
4.    Izziņu par doktorantūras studiju plāna un individuālā darba plāna izpildi un sekmību attiecīgajā RA doktorantūras studiju programmā;
5.    Doktoranta  publikācijas (ja raksts ir publicēts, tad pievienot raksta kopiju; ja raksts ir pieņemts publicēšanai, tad – izziņu par raksta akceptēšanu publicēšanai);
6.    Citus pēc Doktoranta ieskatiem nozīmīgus dokumentus;
7.    Apliecinājumu (8.pielikums) par atbilstību Nolikuma 2.3.punkta prasībām.

Piesakoties mērķstipendijai, Zinātniskā grāda pretendents iesniedz šādus dokumentus:
1.    RA rektoram adresētu iesniegumu par mērķstipendijas piešķiršanu promocijas darba sagatavošanai un iesniegšanai publiskai aizstāvēšanai Promocijas padomē (1.pielikums);
2.    Dzīves un darba gājumu (CV) (2.pielikums);
3.    Apliecinošu dokumentu par promocijas eksāmenu sekmīgu nokārtošanu;
4.    Zinātniskā grāda pretendenta apliecinājumu, ka tas sagatavos un iesniegs promocijas darbu publiskai aizstāvēšanai Promocijas padomē vienpadsmit mēnešu laikā pēc darba uzsākšanas Projektā;
5.    Izrakstu no zinātniskā institūta Zinātniskās padomes sēdes protokola vai katedras sēdes protokola par promocijas darba gatavību;
6.    Apliecinājumu (8.pielikums) par atbilstību Nolikuma 2.3.punkta prasībām.
Dokumenti jāiesniedz darba laikā Rēzeknes Augstskolas rektorātā Atbrīvošanas alejā 90, 224.kabinetā līdz š.g. 16.janvārim plkst. 12.00

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv