English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
06.02.2012
Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultātes lektors Gunārs Strods iegūst doktora grādu

Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultātes lektors Gunārs Strods iegūst doktora grādu

26. janvārī Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātajā sēdē Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultātes lektors Gunārs Strods aizstāvēja disertāciju par tēmu „Studentu pašnoteikšanās veicināšana kooperatīvās mācīšanās procesā augstskolā” un ieguva doktora zinātnisko grādu pedagoģijā.

 

G. Strods ir beidzis Viļānu vidusskolu, absolvējis Latvijas Lauksaimniecības Akadēmiju, Latvijas Mūzikas Akadēmiju un Daugavpils Universitāti. Rēzeknes Augstskolā strādā kopš 1995. gada. Izglītības un dizaina fakultātē pamatstudiju, maģistra un doktora programmās vada tādus studiju kursus kā pedagoģijas teoriju vēsture, starpkultūru komunikācija, organizāciju kultūra, karjeras attīstības teorijas, izglītības filozofijas vēsture un mūsdienu attīstības tendences.

2007. gadā Rēzeknes Augstskola uzsāka īstenot profesionālā maģistra studiju programmu „Karjeras konsultants”, tās direktors ir G. Strods. Viņš studentiem vada gan bakalaura, gan maģistra darbu izstrādi, piedalījies vairākos projektos, izstrādājis metodiskos norādījumus, publicējis zinātniskos rakstus par kooperatīvo mācīšanos, studentu pašnoteiktu mācīšanos, karjeras izglītības modeļiem.

            G. Strods norāda: „Savā promocijas darba pētījumā skaidroju, kā organizēt studiju procesu, lai studenti apgūtu prasmes izvirzīt mācīšanās mērķus, īstenot mācīšanos un izvērtēt tās rezultātus patstāvīgi, tātad – pašnoteikti. Zināšanu sabiedrības veidošanās Eiropā kontekstā ir svarīgi, lai katrs cilvēks pārzina savas spējas, prot tās pilnībā izmantot, apgūstot jaunas, mainīgos apstākļos nepieciešamas zināšanas un prasmes. Būtiski, lai topošie skolotāji prastu mācīties paši un spētu sadarboties ar citiem – skolai jākļūst par sabiedrības, kura mācās, centru.”

            Pašlaik G. Strods uzsācis darbu projektā „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”, kurā veido skolas, pašvaldības  un darba devēju sadarbības modeli skolēnu karjeras izvēles un mācīšanās reālajai dzīvei veicināšanai.

            Rēzeknes Augstskolas kolektīvs sveic Gunāru Strodu, vēlot panākumus turpmākajā zinātniskajā darbībā!

 

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

M. Justa foto


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv