English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
26.03.2012
Juristu dienas – 2012 Rēzeknes Augstskolā

Juristu dienas – 2012 Rēzeknes Augstskolā

No 12. līdz 15. martam Rēzeknes Augstskolā (RA) notika Juristu dienas, kuru ietvaros noritēja dažādas tiesību zinātņu studējošajiem un citiem interesentiem paredzētas aktivitātes.

Pirmajā dienā, 12. martā, studentiem bija iespēja piedalīties viesdocētāja Mg.iur. Jāņa Vanaga lekcijā „Prasības un pierādījumu nodrošināšana”. Lekcija tika organizēta interaktīvi, iesaistot studentus diskusijās. Viesdocētājs izvēlējās netradicionālu pieeju lekciju vadīšanā, kas izraisīja pozitīvas emocijas ikvienā klausītājā un motivēja līdzdarboties aktualizēto problēmu apspriešanā. J. Vanags apskatīja problēmas, kas saistītas ar prasības un pierādījumu nodrošināšanu, izvirzot priekšplānā, viņaprāt, veiksmīgākos problēmu risinājumus. Tāpat docētājs stāstīja par savu pieredzi, ko ir ieguvis, strādājot Augstākās tiesas Senāta Civillietu tiesu palātā par tiesneša palīgu, minot piemērus par reāliem dzīves notikumiem un izspriestajām lietām.

Vakarā notika erudīcijas spēle, ko organizēja bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” 1.kursa studenti. Tajā piedalījās vairākas komandas, tai skaitā arī docētāju komanda, kas tika izveidota spontāni, lai padarītu interesantāku un aizraujošāku spēles gaitu. Erudīcijas spēlē bija trīs kārtas, katrā kārtā bija jāizvēlas temats, par kuru komanda vēlas atbildēt.  Tāpat arī bija jāizvēlas viens no tēmas trim jautājumiem 10, 20 un 30 punktu vērtībā, kuriem atbilstoši pieaugošajam punktu skaitam pieaug sarežģītības pakāpe. Tēmas šajā spēlē bija visdažādākās, piemēram, vēsture, Latvijas Republikas Satversme, Napoleona kodekss, Sodu izpildes likums, Kriminālistika u.c. saistībā ar jurisprudences nozari.

Uzvarētāji šajā erudīcijas spēlē bija docētāju komanda, kuri sevi dēvēja par „Nezinīšiem”. Otrajā vietā – 3. kursa komanda, bet trešajā vietā ierindojās 1.kursa komanda. Vietas tika sadalītas atbilstoši „pieredzes bagāžai”. Erudīcijas spēles noslēgumā notika negaidīts pavērsiens – docētāji vienbalsīgi nolēma, ka būtu godīgi sadalīt vietas starp studentu komandām, respektīvi, pirmajā vietā – 3. kursa komanda.

Neatņemama Juristu dienu sastāvdaļa ir tiesību aizsardzības iestāžu apmeklēšana. Tā notika 13. martā, kad 1.kursa studenti, lai izzinātu šo iestāžu vispārējos darbības principus, iepazīstas ar šo iestāžu darbinieku ikdienu. Studentiem tā ir unikāla iespēja uzdot jautājumus pieredzējušiem darbiniekiem gan Valsts probācijas dienestā, gan Latgales apgabaltiesas zvērinātu tiesas izpildītāju iecirknī, gan Valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes Rēzeknes policijas iecirknī, gan Rēzeknes prokuratūrā, kā arī apmeklēt Rēzeknes tiesu un Latgales apgabaltiesu un iepazīties ar tiesnešu, advokātu darbu, uzdot interesējošos jautājumus. Tā ir neatsverama iespēja 1.kursa studentiem iepazīt tiesību aizsardzības iestādes to reālajā darbībā un funkciju īstenošanā, lai vēl mērķtiecīgāk turpinātu grūto, bet interesanto studiju procesu, apgūstot tiesību zinātnes, arvien vairāk pilnveidojot praktiskās iemaņas un nostiprinot kompetenci savā nozarē.

13. martā notika viesprofesora Dr.iur. Andra Plotnieka publiskā lekcija „Globalizācija un tiesības”,  ko apmeklēja ne tikai tiesību zinātņu studenti, bet arī filologi un vēsturnieki. Tika izrādīta liela interese par šo tēmu, un studenti uzdeva plašus jautājumus A. Plotniekam, saņemot uz tiem divkārt plašākas atbildes. Publiskās lekcijas gaitā profesors klātesošajos izraisīja interesi par pieteikto tēmu, izklāstot savu viedokli ar pārliecinošiem argumentiem, rosinot studentus pašus pētīt šīs problēmas dažādos aspektus, minēdams vairāku šī virziena pārstāvju idejas un viņu pētījumus par globalizācijas problēmām un to sasaisti ar tiesību attīstību un piemērošanas jautājumiem. Bija noprotams, ka studenti labprāt vēlētos sadarboties ar profesoru Plotnieku – klausīties viņa lekcijas arī turpmāk, kuras viņš agrāk lasīja RA tiesību zinātņu studentiem, kā arī viņa vadībā izstrādāt pētnieciskos darbus.

14. marta Juristu diena bija piesātināta ar savu intrigas iezīmi – notika tiesas procesa izspēle, kas solījās būt kolorīts un elpu aizraujošs pasākums, vērojot sacīksti pušu starpā un pierādījumu straumes daudzējādību. Tiesas procesa izspēlē piedalījās divas komandas – 1.kursa komanda un 2.kursa komanda, katra trīs cilvēku sastāvā. Tiesas sastāvu veidoja 7 tiesneši, no kuriem 3 bija 3.kursa studenti: Ivars Livdāns, Anete Freiberga un Edgars Strauts. Pārējie četri bija: Valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes Rēzeknes policijas iecirkņa priekšnieks Igors Trofimovs, Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja Aija Jermacāne, Rēzeknes Administratīvās rajona tiesas tiesnesis Pēteris Novičenoks un Rēzeknes Augstskolas docents Modris Marcinkēvičs.

Tika izspēlēts kāzuss, kura būtība bija Sistēmas MMM 2011 krāpnieciskās darbības, kur apsūdzības puse uzstājās Jāņa interesēs, kas bija cietušais šajā lietā, savukārt vainīgais šajā gadījumā bija Pēteris, kura pusē uzstājās aizstāvība. Vispirms viena komanda uzstājās kā apsūdzības uzturētāji jeb prokurori, otra – kā aizstāvji, vēlāk, kad pabeidza kāzusa izspēli šādā sastāvā, komandas mainījās vietām un pārstāvēja otras puses intereses. Pasākums bija izdevies, jo klausītāji (ne tikai tiesneši-žūrija) sekoja līdzi katram vārdam, ko izteica lietas dalībnieki un ieklausījās lietas būtības izpratnē – tā teikt, bija klusums tiesas zālē. Bija grūti, taču lietas dalībnieki izturēja spriedzes pilno tiesas procesu. Izspēles noslēgumā ikviens no klausītājiem apgalvoja, ka nav vienkārši izteikt un tad aizstāvēt savu viedokli līdz galam, t.i., „nesalūzt” pretinieka priekšā. Tiesa apspriedās un nolēma, ka spriedums tiks pasludināts 15.marta Juristu ballē.

Visbeidzot pienāca noslēdzošā, bet ne mazāk interesanta un izglītojoša, Juristu diena. 15.martā jau savlaicīgi auditorija bija pilna ar klausītājiem, kuri bija ieradušies, lai klausītos referentu izvēlēto tēmu atspoguļojumu no viņu pašu skatupunkta un prakses viedokļa. Te notika zinātniski-praktiskā konference ar nosaukumu „Nacionālās tiesību sistēmas attīstības perspektīvas”.

Pirmais ar savu tēmas „Pierādījumi un pierādīšana pirmstiesas procesā” izklāstu uzstājās Rēzeknes Augstskolas docents, Mg.iur. Modris Marcinkēvičs. Bija ļoti interesanti klausīties gan docētāju, gan studentu sagatavotajās prezentācijās par aktuālām tiesību jomas problēmām un šo problēmu tālākveidošanās perspektīvām un iespējamo attīstības virzienu to risināšanas gaitā. Piemēram, 3.kursa studenti Matīss Students un Krišs Noris prezentēja tēmu „Bioloģisko pēdu meklēšana ar BLUSTAR metodi” un pastāstīja, ka šādu pēdu meklēšanas metodi jau pielieto Latvijā, bet tikai sevišķi smagu noziegumu izmeklēšanā, jo nepieciešamie līdzekļi un vielas jeb komplekts pēdu meklēšanai ar BLUSTAR izmaksā dārgi, t.i., komplekts, ko var izmantot 100 reizēm, maksā Ls 8000. Savukārt Matīsa un Kriša kursa biedrs Vladislavs Nareļs runāja par autortiesību un blakustiesību aizsardzības problēmām krimināltiesībās. Civiltiesību jomā tika prezentēta šobrīd aktuāla tēma „Vietējo pašvaldību plānojumi kā pamats būvniecības procesam”, ko referēja Rēzeknes Augstskolas lektore, zvērināta advokāte, Mg.iur., Mg.soc.sc. Ilga Krampuža. Administratīvo tiesību jomā Mg.iur. Aija Kuzminska prezentēja tēmu „Iesniegumu likuma normu piemērošana”, salīdzinot dažādu pašvaldību iesniegumu veidlapas, kurās bieži vien netiek ievērota pareiza iesnieguma forma, savukārt Rēzeknes Augstskolas lektore, Mg.iur. Līga Mazure, aktualizējot medicīnas tiesību problēmas, prezentēja tēmu „Pacienta gribas pamatprincipi un ārstniecības tiesisko attiecību nākotnes attīstības perspektīvas”. Tāpat saistībā ar medicīnas jomu uzstājās 3.kursa studente Nataļja Mitrofanova par tēmu „Ārstniecības finansējuma sistēmas”, 3.kursa studente Rita Augstāre par tēmu „Eitanāzija Latvijā”, kur apskatīja gan jautājumus par aktīvo eitanāziju jeb „piepildītās šļirces metodi” un pasīvo eitanāziju jeb „atliktās šļirces metodi”, un 3.kursa studente Inga Zepa par tēmu „Ārstniecības persona Latvijā”. Klausītāji ieinteresēti piedalījās referentu prezentāciju apspriešanā, tika uzdots daudz jautājumu, kuri atspoguļoja studentu un docentu ieinteresētību tās vai citas tēmas problemātikā, un varēja noprast, ka jautājumi netiek uzdoti tikai uzdošanas pēc, bet gan tie bija aktuāli tieši kādam studentam vai studentu grupai, kuri vēlējās izzināt kādu niansi dziļāk vai precizēt neizprastos jautājumus.

Kā saka, pēc labi padarīta darba pienākas kārtīga atpūta. Tad nu studentiem un docētājiem šīs pašas dienas izskaņā tika dota iespēja atvilkt elpu un pārrunāt aktuālos jautājumus Juristu ballē. Šajā pasākumā apbalvoja erudīcijas spēles uzvarētāju komandu, kā arī žūrija-tiesneši paziņoja tiesas procesa izspēles uzvarētājus – laureāta kausu šogad saņēma  2.kursa komanda (Aldis Kaļva, Inta Tabune un Ingars Augustovs). Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes dekāne Veronika Korkla apbalvoja arī 3.kursa studentus, kuri piedalījās zinātniski-praktiskajā konferencē Juristu dienu ietvaros.

Sandra Kuzmane,

RA studiju programmas „Tiesību zinātne”

pilna laika studiju 3.kursa studenteRA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv