English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
22.11.2003
Sadarbības Programma Baltijas Jūras Reģionam 2001

Sadarbības Programma Baltijas Jūras Reģionam 2001

Programme in the Baltic Sea Region 2001
Sadarbības Programma Baltijas Jūras Reģionam 2001
Programmas kods: LE01.07 Cooperation Programme in the Baltic Sea Region 2001
Projekta kods: LE01.07/01 Small Project Fund in Latvia
Projekta numurs: LE01.07/SPF/0027

Lauku teritoriju ekonomiskā potenciāla attīstība, veidojot plašu velosipēdu maršrutu tīklu

Kopsavilkums

Projekta vispārējais mērķis ir palielināt tūrisma ietekmi uz vietējās un reģionālās ekonomikas attīstību, sagatavojot virkni kvalitatīvu tūrisma produktu – velosipēdu maršrutus tūristiem, kuri ceļo gar Igaunijas un Latvijas austrumu robežu.

Mērķa grupas ir mazie un vidējie uzņēmumi, tai skaitā pastāvošie un potenciālie lauku uzņēmēji, zemnieki, kuriem tūrisms ir galvenā vai papildus nozare.

Paredzamie rezultāti ir Latvijas austrumu pierobežas rajonos izstrādāti velomaršruti, kuri tiek publicēti atsevišķā izdevumā, kā arī izveidota tūrisma maršrutu novērtēšanas sistēma.

Projekta partneri un to loma

Rēzeknes Augstskola – projekta vadītājs
Rēzeknes rajona padome
Ludzas rajona padome
Viru Zemnieku apvienība (Igaunija)
Taevataht sporta biedrība (Igaunija)

Projekta vadītājs ir Rēzeknes Augstskola , Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadības katedra. Katedras docētāji koordinē partneru aktivitātes, organizē sanāksmes un seminārus, ievāc materiālus un informāciju, sadarbībā ar partneriem noformulē izveidoto tūrisma produkta piedāvājumu, kā arī publicē sagatavotos materiālus. Studenti tiek iesaistīti tūrisma resursu izpētē, analīzē un apkopošanā, kā arī aptaujas un monitoringa sistēmas sagatavošanā un pārbaudē.

Rēzeknes rajona padome un Ludzas rajona padome iesaista projektā visus abu rajonu pagastus. Rajona pagastu vadītāji, uzņēmēji, tūrisma speciālisti, tūrisma resursu īpašnieki piedalās atkārtotos semināros, kuru laikā tiek apkopota informācija par tūrisma resursiem, tiek veidoti velomaršruti, apvienojot blakus esošo pagastu tūrisma resursus saistošā piedāvājumā.

Viru Zemnieku apvienība (Igaunija) un Taevataht sporta biedrība (Igaunija) piedalās vadības grupas sēdēs, dalās ar Dienvidigaunijas lauku uzņēmēju sadarbības pieredzi tūrisma produkta veidošanā, piedalās nākotnes pārrobežu projektu uzmetumu izstrādē, kas paredz velomaršrutu tīkla paplašināšanu, iesaistot Latvijas un Igaunijas pierobežas teritorijas, organizē pieredzes apmaiņas braucienu uz Dienvidigauniju.

Projekta rezultāti un to sasniegšanai paredzamās aktivitātes

1. rezultāts. Izstrādāti tūrisma produkti – 10 velotūrisma maršruti 2 Latgales rajonos.

Aktivitātes

• Rēzeknes un Ludzas rajona pagastu tūrisma resursu izpēte (RA, Ludzas raj., Rēzeknes raj.)
• Izstrādāt sadarbības un diskusiju modeli, blakus esošo lauku teritoriju tūrisma resursu apvienošanai vienotā tūrisma produktā (RA)
• Organizēt 5 darba grupas katrā rajonā (iesaistot 4-6 blakus esošos pagastus). Katra grupa piedalās divos darba semināros, kur izvērtē un apkopo informāciju, veido maršrutus.
• Organizēt pieredzes apmaiņas braucienu uz Dienvidigauniju.
• Izstrādāt 10 velotūrisma maršrutus (1 maršruts 4-6 pagastiem), atzīmējot tos kartē un aprakstot maršrutā atrodošos tūrisma objektus – dabas, kultūras, amatniecības; naktsmītnes; ēdināšanas iespējas.

2. rezultāts. Tūrisma informācija par sagatavotajiem tūrisma produktiem (izstrādātajiem maršrutiem) publicēta uz izplatīta

Aktivitātes

2.1. Sagatavot kartes un iestrādāt izveidotos maršrutus reģiona, rajonu un pagastu kartēs
2.2. Sagatavot brošūras tekstu ar maršrutu un objektu aprakstiem 2 valodās
2.3. Publicēt brošūru “Apceļo Latgali: Ludzas rajons un Rēzeknes rajons”

3. rezultāts. Nākotnes sadarbības plānošanai vienota velotūrisma tīkla attīstībai gar Igaunijas un Latvijas robežu. (Piedalās visi partneri, tiek aicināti citu rajonu pārstāvji pieredzes apmaiņai)

Aktivitātes

3.1. Organizēt vadības grupas sanāksmes, iesaistot visus partnerus.
3.2. Sarīkot konferenci par velomaršrutu attīstības iespējām
3.3. Sagatavot sadarbības plānu velomaršrutu tīkla attīstībai.

Projekta realizācijas laiks

2003.g. septembris – 2004.g.augusts

Projekta vadītāja Iveta Graudiņa
Tel 6442850 (mob.)
E-pasts: iveta.graudina@ru.lv
Projekta vadītājas asistente Aiga Šutka
Tel 4624518
E-pasts: aiga.sutka@ru.lv
Adrese: Atbrīvošanas aleja 90, 206.kab., Rēzekne, LV-4600

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv