English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
06.06.2012
Rēzeknes Augstskolā tiks aizstāvēti pirmie promocijas darbi pedagoģijā

Rēzeknes Augstskolā tiks aizstāvēti pirmie  promocijas darbi pedagoģijā

   2012.gada 29.jūnijā Rēzeknes Augstskolā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, IT centra 102. telpā) notiks Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Rēzeknes Augstskolas (RA) doktora studiju programmas „Pedagoģija” divas doktorantes Svetlana Ušča un Ilga Prudņikova.

    Abas doktora grāda pretendentes ir veiksmīgi izgājušas Valsts atestācijas komisiju un ar pozitīviem atzinumiem ir gatavas promocijas darbu aizstāvēšanai. Promocijas padomes priekšsēdētāja ir Dr.habil.paed., prof. Irēna Žogla. Svetlana Ušča aizstāvēs promocijas darbu plkst.10.00 par tēmu „Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība internātpamatskolā”, bet Ilga Pruidņikova plkst.13.00 par tēmu „Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā”.

   Doktora studiju programma „Pedagoģija” Rēzeknes Augstskolā uzsākta īstenot 2008.gadā. Programmas direktore profesore Velta Ļubkina norāda: „Programmas vispārējais mērķis: sekmēt izglītības un reģionālās attīstības politikas procesu norisi Latgales reģionā, veicināt intelektuālā potenciāla attīstību Latgalē pedagoģijas nozares skolu pedagoģijas apakšnozarē, radot iespēju veikt patstāvīgu, zinātniskajās atziņās un metodēs balstītu pedagoģijas problēmu analīzi un gūstot Eiropas Savienības standartiem atbilstošus sasniegumus ieviešanai pedagoģiskajā praksē un pedagoģijas doktora grāda iegūšanai. Programmas specifiskais mērķis: nodrošināt tehnoloģisko izcilību un inovāciju pārnesi socializācijas, resocializācijas un cilvēkdrošības (it sevišķi cilvēku ar attīstības traucējumiem, invalīdu, sociālā riska grupu cilvēku) jautājumu risināšanai Latgales reģionā un Latvijā kopumā, veicot starpdisciplinārus pētījumus: izglītība, personības socializācija, resocializācija, pedagoģijas tehnoloģijas, sociālās un rehabilitācijas tehnoloģijas. Jau pašlaik doktoranti veiksmīgi darbojas Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūta (PSPI) projektos, veic pētījumus PSPI pētnieciskajos virzienos un absolventu nodarbinātība tiek sekmēta, tos iesaistot institūta izveidoto laboratoriju darbā.  Uz šo brīdi PSPI ir radītas 5 jaunas darba vietas starpdisciplināru pētījumu tālākai veikšanai. Tajos iesaistītas arī doktora grāda pretendentes.

   Jāpiebilst, ka Rēzeknes Augstskolā darbojas ESF projekts „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā”, kurš sniedz doktorantiem finansiālu atbalstu dalībai konferencēs, pētījumu izstrādē un zinātniskās literatūras iegādē.  Šobrīd RA doktora studiju programmā „Pedagoģija” studē 15 doktoranti, kuri veic nozīmīgus pētījumus izglītības jomā, kā arī speciālajā un sociālajā pedagoģijā.

 

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv