English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
18.10.2005
Rēzeknes Augstskolas darbinieku ētikas kodekss

Rēzeknes Augstskolas darbinieku ētikas kodekss
Preambula

RA darbinieku ētikas kodekss (turpmāk – Kodekss) ir morālās regulācijas programma, kas ietver būtiskākās tikumiskās saistības, kas ir obligāti jāievēro visiem RA darbiniekiem attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību. Kodekss sniedz vadlīnijas visiem RA darbiniekiem, norādot prasības, kas, balstoties uz vienlīdzības, taisnprātīguma, sirdsapziņas principiem, ir saistītas ar precīzu profesionālo pienākumu izpildi, lojalitāti pret RA, tās darbinieku tiesību respektēšanu un aizsargāšanu.

Kodeksa pamatprincipi

 • Taisnprātība – vienlīdzīga un principiāla attieksme pret visiem RA darbiniekiem, neatkarīgi no amata, individuālajām, rases, vecuma, dzimuma, etniskās, nacionālās savdabības, reliģijas, seksuālās orientācijas, invaliditātes, valodas un sociāli ekonomiskā statusa atšķirībām; katras personības morālās vērtības un pašcieņas atzīšana.
 • Profesionālisms – ar darba pienākumiem saistītas atbildības un to sabiedriskās nepieciešamības apzināšanās un ievērošana, inteliģence, darba mīlestība, pieredzē un pašpilnveidē balstītas amata kompetences.
 • Sirdsapziņa – morāla paškontrole un pašvērtējums, spēja patstāvīgi izvirzīt sev tikumiskos pienākumus, prasīt no sevis to izpildi un novērtēt savu rīcību, atbildība par savu attieksmi pret līdzcilvēkiem.

Attieksme pret darbu

RA darbinieki :

 • Ar darba videi atbilstošu uzvedību un stāju apliecina profesionālās vērtības un RA darba kultūru.
 • Pastāvīgi tiecas iepazīt gan cilvēces pieredzē uzkrāto, gan jauno kultūrā, zinātnē, mākslā un dzīvē.
 • Veicina zināšanu, prasmju un tikumiskās kultūras iemaņu pilnveidi studējošo un darbinieku attiecībās.
 • Mērķtiecīgi pilnveido profesionālo zināšanu, prasmju un iemaņu izmantošanu profesionālajā darbībā, apzinās atbildību attiecīgajā darbības sfērā, ko raksturo morāles normās balstīta attieksme pret citiem RA darbiniekiem un studentiem.
 • Pilnveido savu profesionālo un zinātnisko kvalifikāciju, ņemot vērā, ka augsti kvalificēti darbinieki ir viens no noteicošajiem RA prestiža un kvalitātes indikatoriem.
 • Pozitīvi un radoši uztver taisnīgu un objektīvu sava darba novērtējumu, izvairās no subjektīvas citu darba novērtēšanas.
 • Nepārnes uz darba attiecībām sadzīvē un ārpus RA saskarsmē radušos konfliktus, nepieļauj personīgo problēmu un konfliktu ietekmi uz darba efektivitāti un morālo klimatu darba kolektīvā.
 • Nesniedz nepatiesu informāciju par savu kvalifikāciju, darba rezultātiem, izglītību u.c. jautājumiem, ja tā neskar cilvēka tiesības uz personīgo dzīvi.
 • Neiesaistās attiecībās, kas saistītas ar iespējamu korupciju, un principiāli vēršas pret visām korupcijas izapusmēm.

Savstarpējā saskarsme

Savstarpējā saskarsmē RA darbinieki:

 • Balstās uz koleģialitātes, labvēlības, taisnīguma, tolerances, cieņas un pašcieņas principiem.
 • Ir toleranti pret citu viedokļiem, izkopj vēlmi atrast citu viedoklī pozitīvus aspektus, saskarsmes punktus, nenoraidīt bez iepriekšējas analīzes.
 • Spēj pārvarēt subjektivitāti savos slēdzienos, pārvarēt apvainojumus kolektīva labā.
 • Izvairās no reāliem, potenciāliem vai jūtamiem interešu konfliktiem, potenciāli bīstamām savstarpējām attiecībām.
 • Nelieto izteicienus un žestus, kas ir aizskaroši citu pašcieņai un neatbilst vispārpieņemtām uzvedības normām.
 • Neizmanto savtīgos nolūkos citu darbinieku kļūdas, pieredzes vai kompetences trūkumu, vadītāja un padotā attiecības, prioritātes informācijas pieejamībā.
 • Principiāli un atklāti vēršas pret paviršību, nekompetenci, bezatbildību.
 • Respektē citu darbinieku vērtības un tiesības uz personīgo dzīvi, konfidencialitāti, autonomiju, pašcieņu.

Ārējā saskarsme

RA darbinieki:

 • Ievēro un aizstāv RA kolektīva kopējās intereses un pakļauj tām savu darbību ārpus RA, apzinoties savu atbildību RA un sabiedrības priekšā.
 • Neizplata par RA nepatiesu un subjektīvu informāciju, kas grauj RA prestižu sabiedrībā.
 • Ārpus RA ievēro vispārējās sabiedrības uzvedības normas.

RA darbinieku tiesības

 • Atklāti izteikt savu viedokli RA koleģiālajās institūcijās, piedāvājot konstruktīvu situāciju risinājumu.
 • Griezties RA Ētikas komisijā ar ierosinājumu izskatīt ētikas problēmjautājumus.
 • Aizstāvēt savu cieņu kolektīvā.

Morālās sankcijas

 • Apspriešana RA Ētikas komisijā.
 • RA Ētikas komisijas aizrādījums.
 • Publiskā atvainošanās par Kodeksa prasību pārkāpšanu, kuru neievērošana var būt par pamatu disciplinārsoda piemērošanai.

Sūtiet priekšlikumus un ierosinājumus līdz 1.novembrim: Angelika.Jusko-Stekele@ru.lv

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv