English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
24.05.2006
10. starptautiskā studentu zinātniskā konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā”

10. starptautiskā studentu zinātniskā konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā”

No 2002.gada konferencei ir starptautiskas konferences statuss, jo līdzās citu Latvijas augstskolu pārstāvjiem savus pētījumus prezentē arī Kauņas Vitauta Dižā Universitātes studenti. Konferences pamatmērķis – rosināt īpaši akadēmisko programmu („Filoloģija”, „Vēsture”) studentus zinātniskai darbībai, jo šobrīd topošie pētnieciskie institūti arī Rēzeknes Augstskolā, iespējas projektu pieteikumos paver plašas iespējas jaunajiem zinātniekiem. Kā atzīst paši referenti, ja konferences darbā kā klausītāji iesaistās arī docētāji, tad diskusijas un uzdotie jautājumi patiešām demonstrē referenta sagatavotību un arī gandarījums par paveikto ir lielāks.

Konferences darbs ritēja 3 sekcijās: „Vēstures, kultūras vēstures un filozofijas”, „Filoloģijas” un „Tiesību zinātņu”, kopumā piedāvājot klausītāju vērtējumam 32 pētījumus. Konferences darba gaitā bez mājiniekiem vēl piedalījās Daugavpils Universitātes (DU), Latvijas Policijas akadēmijas, Kauņas Vitauta Dižā Universitātes (VDU) pamatstudiju un maģistra programmu studenti. Parasti konferences sekciju vadīšanas darbu uzņemas vecāko kursu studenti, bet šogad divās sekcijās („Filoloģijas” un „Vēstures, kultūras vēstures un filozofijas”) darbu sekmīgi vadīja pirmkursnieces –Inese Ločmele un Laura Mintāle. Savukārt „Tiesību zinātņu” sekcijas vadību bija uzņēmusies šī brīža Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes studējošo pašpārvaldes līdere Zita Kanberga. Atzinīgi vērtējams sekciju vadītāju darbs jau konferences sagatavošanas procesā, tas turpināsies arī rakstu krājuma sakārtošanā, katrai grupas vadītājai veidojās savs viedoklis par sekcijas darbu.

Zita Kanberga, 3.HJP

Tiesību zinātņu sekcijā uzstājās 12 dalībnieki – gan maģistranti, gan pamatstudiju posma studenti. Darbu tēmas bija daudzveidīgas un aktuālas, tika pārstāvētas dažādas tiesību zinātņu nozares – civiltiesības, krimināltiesības, administratīvās tiesības. Darbam atvēlētais laika limits (10-15 minūtes) tika pārsniegts, jo katram referentam tika uzdoti jautājumi un auditorijā izraisījās diskusijas starp klausītājiem un darba autoru par attiecīgo tēmu. Kā atzīst paši dalībnieki – darbs noritēja pozitīvā un radošā atmosfērā, kur savas jomas speciālisti dalījās viedokļos un zināšanās ar pārējiem interesentiem un katrs varēja izklāstīt savas un uzklausīt citu domas, kā arī gūt iedvesmu turpmākajiem zinātniskajiem pētījumiem.

Laura Mintāle, 1HVB

„Vēstures, kultūras vēstures un filozofijas” sekcijā piedalījās 12 referenti, pārstāvot DU, VDU un Rēzeknes Augstskolu. Lielākā daļa pētījumu bija saistīta ar neseno padomju laika sociālo un politisko faktoru analīzi. Kulturoloģisku skatījumu uz lietām un dāvanu konceptu piedāvāja DU maģistrantes, izraisot pārdomas un diskusijas konferences dalībnieku vidū.

Inese Ločmele, 1.HFB

Filoloģijas sekcijā dalībai tika pieteikti un nolasīti 10 referāti. Referenti par pētījuma objektu bija izvēlējušies populārākos literatūras žanrus (romānu, dzeju), analizējot izvēlētā darba mākslinieciskās īpatnības, hronotopu, stilistiskās konstantes. Atšķirīgu skatījumu etnoloģijas ietvaros piedāvāja Evelina Zybertienė no VDU, nolasot referātu „Paralēles praktiskajā maģijā lietuviešu un vācu Ziemassvētkos”. Par kultūras zīmēm, valodas spēlēm runāja Linda Ivanova, pētījums „Sintaktiskās spēles I. Ziedoņa epifānijās.” Tāpat kultūras un subkultūras problemātika tika skarta Sandras Murinskas referātā „Masu kultūras iezīmes latviešu hiphopa mākslinieka Gustavo dziesmu tekstos.”

Mērķu sasniegšanai referenti izmantoja daudzveidīgas pētījuma metodes – strukturālo, formsaturisko, poststrukturālo, psihoanalīzes, hermeneitiku, salīdzinošo, Anna Briška piedāvāja auditorijai Latvijā vēl samērā jaunu - filoloģisko tekstu analīzi. Tomēr ikviena daiļdarba dziļuma atklāšana nav iedomājama bez subjektīvās recipienta pozīcijas, ko veiksmīgi atklāja visi referenti, pierādot piedāvātā pētījuma novatoru, oriģinālu risinājumu.

Jācer, ka studentu interese par pētniecisko darbu neapsīks vienas konferences ietvaros, kaut gan jau šobrīd ar gandarījumu jāatzīst, ka filologu pētījumi šī studiju gada ietvaros ir prezentēti Latvijas Universitātes, Sanktpēterburgas Universitātes, Kauņas Kultūras koledžas, A.Mickeviča Poznaņas Universitātes līdzīgos pasākumos. Ikgadējie konferences rakstu krājumi arī ir stimuls studentu aktivitātei, bet pats svarīgākais – katrs dalībnieks gūst apliecinājumu savai varēšanai un pārliecību par savām spējām, prasmi atrisināt problēmas, rodot optimālus, teorētisku pamatotus risinājumus.

Studentu konferences idejas iniciatore, docente Ilga Šuplinska

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv