English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
07.03.2007
Pedagoģijā aktuālo problēmu risinājums Latvijas un ārvalstu zinātnieku skatījumā

Pedagoģijā aktuālo problēmu risinājums Latvijas un ārvalstu zinātnieku skatījumā

Šogad konferences norise bija īpaša ar plaši pārstāvēto ārvalstu dalībnieku skaitu, un to, ka pētījumos pievērsta īpaša uzmanība būtiskajiem pedagoģisko problēmjautājumu risinājumiem zinātniskajos pētījumos. Pedagoģijas jomas pētnieki bija pulcējušies no Latvijas (pārstāvot dažādas augstākās izglītības iestādes – Rēzeknes Augstskolu, Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Baltijas Starptautisko akadēmiju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Liepājas Pedagoģijas akadēmiju u.c.). Konferencē referēja arī zinātnieki no Norvēģijas, Anglijas, Beļģijas. Jāpiebilst, ka visi pētījumi apkopoti zinātnisko rakstu krājumā, kurš konferences dienā bija pieejams visiem interesentiem.

Darbs noritēja vairākās sekcijās - speciālā pedagoģija, sociālā pedagoģija, skolas pedagoģija, augstskolas pedagoģija, mūžizglītība. Katrā sekcijā tika piedāvāts plašs tēmu loks, taču visas tās tika skatītas caur triju pamatpunktu aspektu, proti, - sabiedrība, integrācija, izglītība. Kā norāda konferences organizatore, RA Personības socializācijas pētījumu institūta direktore Velta Ļubkina, tad šie trīs balsti sevī ietver izglītības kā vienas no Latvijas tautsaimniecības nozarēm ilgtspējīgu attīstību, kurā tiek ietverta sabiedrības integrācija, tai skaitā – integrēšanās Eiropā, integrācija izglītībā u.c. Ir būtiski skatīt tos jautājumus, kuri ir aktuāli visai sabiedrībai, runāt par integrācijas problēmām dažādos aspektos – cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā, mazākumtautību pārstāvju integrāciju, sociālo integrāciju. Jāteic, ka tieši sociālās tēmas konferencē plaši tika izdiskutētas, jo sabiedrībā aizvien pieaug sociālais kontrasts starp dažādiem iedzīvotāju slāņiem, tas savukārt rada nepieciešamību runāt par sociālās kompetences veidošanu, audzināšanas problēmām ģimenē, labvēlīga bērnu socializācijas procesa nodrošināšanu skolā un sabiedrībā kopumā. Tā kā konferencē piedalījās pārstāvji no vispārizglītojošajām skolām, koledžām, institūtiem, tad skatījums uz problēmām bija daudzpusīgs.

Pēdējos gados īpaša vērība tiek veltīta jautājumiem, kuri skar mūžizglītības tēmu. Konferences pētnieki vērsa uzmanību uz mūžizglītības norises aktualizēšanu ne tikai pedagoģijas sfērā, bet arī starptautiskajā sadarbībā, kopējos Eiropas projektos. Zinātnieki mēģināja rast risinājumu tādos aspektos kā mūžizglītības pieejamība, teorētiskās nostādnes un praktiskā ieviešana.

Konferences dalībnieku vidū bija daudz pētnieku, kuri darbojas augstākās izglītības jomā, tāpēc likumsakarīgi, ka sevišķa vērība tika veltīta augstākās izglītības sfērai, analizējot, kādai jābūt augstākās izglītības videi, kvalitātes un tās vērtēšanas kritērijiem, kā arī tam, kādi ir faktori, kuri ietekmē augstākās izglītības attīstību. Diskusiju laikā pētnieki nonāca pie atziņas, ka zinātniskās konferences dod nenoliedzamu ieguldījumu pedagoģijas problēmu risināšanā un starptautiskā dialoga veidošanā pedagoģijas jomā.

Gan pašmāju, gan ārvalstu zinātnieki ir vienisprātis, - jārunā par aktuālo pedagoģijas jomā, jo tieši šis virziens visciešāk saistās ar sabiedrības vispārējo attīstību.

Konferences orgkomiteja izsaka pateicību konferences atbalstītājiem - Latvijas Zinātnes padomei, Rēzeknes Augstskolas Zinātnes padomei, Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātei, kā arī visiem docētājiem, darbiniekiem, kuri sekmēja konferences norisi.

Lolita Kivleniece-Kuzņecova,
RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Rēzeknes Augstskolas konference „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”

Rēzeknes Augstskolas konference „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv