English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
12.02.2009
Par aktuālo Rēzeknes Augstskolā

Par aktuālo Rēzeknes Augstskolā
Neskatoties uz to, ka visā Latvijā šis gads iesācies ar satraukumu un neziņu par turpmāko sociāli ekonomisko situāciju, Rēzeknes Augstskola (RA) aktīvi turpina savu darbību un jau gatavojas studentu uzņemšanai nākamajam studiju gadam.
2009./2010. studiju gadam Rēzeknes Augstskola reflektantus uzņems 45 studiju programmās, piedāvājot iegūt visu līmeņu augstāko izglītību - sākot no pamatstudijām līdz doktorantūras studijām.
Tāpat iesāktais darbs tiks turpināts akcentējot vairākas aktualitātes. Sekojot Latvijas un ārzemju darba tirgus tendencēm, tiek izstrādātas un īstenotas jaunas, Latvijas izglītības sfērā perspektīvas studiju programmas; tiek nodrošinātas budžeta vietas un dota iespēja intelektuālai izaugsmei sakārtotā studiju vidē.
Viena no RA aktualitātēm ir divu jaunu studiju programmu realizācijas uzsākšana – profesionālās maģistra studiju programmas „Skolvadība” un bakalaura studiju programmas „Elektroniskā komercija”. Attiecīgi iegūstot profesionālo maģistra grādu izglītībā un izglītības vadītāja kvalifikāciju un bakalaura profesionālo grādu elektroniskajā komercijā un elektroniskās komercijas speciālista kvalifikāciju. Jāpiebilst, ka sadarbība ar citām augstākas izglītības iestādēm visā pasaulē ir veicinājusi RA internacionalizāciju, jo atsevišķās studiju programmās ir panāktas vienošanās par duālo diplomu iegūšanas iespēju – viena no tām ir studiju programma „Elektroniskā komercija”. Šāda iespēja ir RA Inženieru fakultātes un Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes studējošajiem. Rezultātā saņemot, atbilstoši izvēlētajai programmai, Vācijas vai Lietuvas augstskolas diplomu. Šo iespēju paredz izveidotā vienošanās ar Vilhelmshāfenas/Austrumfrīzijas/ Oldenburgas augstskolu Vācijā un Kauņas Vītauta Dižā universitāti Lietuvā.
Izvēloties studijas kādā no RA Inženieru fakultātes realizētajām studiju programmām: "Mehatronika", "Elektroniskā komercija" un "Programmēšanas inženieris”, students noteiktu periodu studē RA, savukārt otru periodu konkrētajā apmaiņas valstī. Līdz ar to katra augstskola izdod savu diplomu par vienu un to pašu studiju periodu. Divus diplomu vienā studiju posmā iespējams iegūt arī izvēloties studijas humanitārajā sfērā - akadēmiskajā maģistra studiju programmā "Filoloģija". RA un Kauņas Vītauta Dižā universitāte Lietuvā, paplašinot Erasmus piedāvātās apmaiņu programmas aktivitātes, ir noslēgušas starpaugstskolu sadarbības līgumu par duālo diplomu saņemšanu, paredzot šādu saistību izpildi – gada studijas Vītauta Dižā universitātē un pētījums baltu filoloģijā, proti, maģistra darba izstrāde izvēlētajā specialitātē.
Otra aktualitāte ir budžeta vietu papildinājums. Pirmo kursu uzņemšanai ir piešķirtas 400 budžeta vietas, papildus valsts finansētās studiju vietas ir Inženieru fakultātes un Pedagoģijas fakultātes programmās. Šajā studiju gadā RA par valsts budžeta līdzekļiem studē 1225 studenti. Tie studenti, kuru ienākumi nespēs segt studiju maksas izdevumus un iztikas izdevumus, varēs pieteikties studiju vai studējošā kredīta saņemšanai ar vienas personas galvojumu. Arī Stipendiju fonds netiks samazināts, un par valsts budžeta līdzekļiem sekmīgie studenti varēs saņemt stipendiju, kas ir 70 lati mēnesī. Stipendiju var saņemt studējošie, kuri uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts budžeta finansētajās studiju vietās.
Rēzeknes Augstskolas studentiem ir iespēja saņemt ceļa izdevumu kompensāciju un izmantot pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas atlaides. Brīvo laiku starp lekcijām studenti var izmantot dažādās ārpus lekciju nodarbībās – korī, teātrī, deju kopā, sporta komandās, žurnālistikā utt.
Būtisks notikums RA dzīvē bija RA Inovāciju centra jeb biznesa inkubatora atklāšana, kas pavēra durvis jaunajiem biznesa ideju autoriem, lai uzsāktu savu uzņēmējdarbību. Savukārt topošie juristi savas praktiskās iemaņas var attīstīt darbojoties RA Juridisko konsultāciju centrā.
Un trešā aktualitāte - RA uzsāktais darbs pie jaunas attīstības stratēģijas izstrādes. Viens no tās būtiskākajiem mērķiem ir universitātes statusa iegūšana, sekmējot studiju procesa kvalitātes uzlabošanos un zinātnisko pētījumu izstrādi, tādējādi palielinot Rēzeknes Augstskolas konkurētspēju augstākās izglītības jomā. Šobrīd norit darbs pie Rēzeknes Augstskolas valdījumā esošās teritorijas Atbrīvošanas alejā 115 labiekārtošanas, ēku rekonstrukcijas un jaunu ēku būvniecības, nodrošinot Rēzeknes Augstskolas fakultāšu atrašanos vienā teritorijā un sekmējot vides pieejamību studējošajiem un mācībspēkiem, izveidojot vienotu un kompaktu universitātes infrastruktūras tīklu, kurā ietilpst arī jauna bibliotēka, kafejnīca un kopmītņu ēka. Rēzeknes Augstskola ir apņēmības pilna realizēt aizsāktās un attīstīt jaunas idejas.
Sīkāka informācija www.ru.lv vai pa tālruni 64622881, 64622911
RA Informācijas diena 17.aprīlī
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv