English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
16.04.2009
Rēzeknes Augstskolas rektora vēlēšanas!

Rēzeknes Augstskolas rektora vēlēšanas!
Dr.oec., profesors Leonārs Svarinskis
dzīves un darba gājums

(CURRICULUM VITAE)

Dzimšanas gads un vieta 1947.gads 1.novembris, Ludzas rajons, Latvija
Nacionalitāte Latvietis
Pilsonība Latvijas
Izglītība 1969. – 1974.g. – Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas fakultāte, finanšu un kredīta specialitāte;
1977. – 1981.g. – Maskavas Finanšu institūts, aspirantūra.
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 1982.g. – Ekonomikas zinātņu kandidāts;
1985.g. – Finanšu un kredīta katedras docents;
1992.g. – Ekonomikas zinātņu doktors;
1999.g. – asociētais profesors;
2005.g. – profesors.
Nodarbošanās 1974. – 1977. – Latvijas Valsts Universitātes Finanšu un kredīta katedras asistents, vecākais pasniedzējs
1981. – 1984.g. – Latvijas Valsts Universitātes Finanšu un kredīta katedras vecākais pasniedzējs;
1985. – 1998.g. - Latvijas Valsts Universitātes Finanšu un kredīta katedras docents;
1989. – 1997.g. – Jūrmalas Domes deputāts;
1991. – 1993.g. AKB “Banka Baltija” valdes priekšsēdētāja pirmais vietnieks;
1993. – 1997.g. – a/s “Latvijas Depozītu banka” filiāles vadītājs, prezidents;
1991. – 1997.g. darbs uz pusslodzi LU;
1998.g. – Latvijas Universitātes Finanšu institūta docents;
1999. – 2004.g. Latvijas Universitātes Finanšu institūta asociētais profesors;
2002.g. – a/s “Reģionālā Investīciju banka” valdes konsultants;
No 2004.g. – Rēzeknes Augstskolas rektors;
Ekonomikas fakultātes Finanšu vadības katedras asociētais profesors;
No 2005.g. – Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes Finanšu vadības katedras profesors.
Zinātnisko publikāciju skaits 58
Apjoms 9,1 a/l.
t.sk. pēdējos sešos gados:
 1. SAPARD programme and the scheme of its impletation in Latvia. – ES paplašināšanās Baltijas jūras reģionā: sociālie izaicinājumi un iespējas. Rīga, LU EVF TI, 2003.g. 20.jūnijā.
 2. Latvijas lauksaimniecības finansiālā nodrošinājuma modeļi, izmantojot valsts aizņēmumus. – Ekonomika un uzņēmējdarbība, RTU zinātniskie raksti, 3.sērija, 9.sējums, 112. - 119.lpp., Rīga, 2004., ISSN 1407 – 7337, līdzautors – Ž.Svarinska.
 3. Centrālās bankas darbības efektivitāte un integritāte // Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas, Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Rēzeknes Augstskola, 132. - 142.lpp., 2006., Rēzekne, ISBN 9984 – 779 – 26 – 2, līdzautors – V.Pilsuma.
 4. Central Bank’s Role in the Development of the Economic Environment: Latvia’s Experience // Legal, Political and Economical Initiatives Towards Europe of Knowledge. International Conference on European Processes. – Kaunas: Kaunas University of Technology, 2006, līdzautors – V.Pilsuma.
 5. V.Pilsuma. L.Svarinskis. Efficiency of Central Banking: Measurement, Cases and Policy Developments. - European Integration Studies. 2007. No.1., Kaunas University of Technology.
 6. V.Pilsuma. L.Svarinskis. An Integrated Financial market solution: TARGET2 – LATVIA. - European Integration Studies. 2008. No.2., Kaunas University of Technology.
Zinātniski pētnieciskā darbība Eiropas ekonomiskā integrācija. Centrālās bankas darbība pārejasekonomikas apstākļos.
Vadītie promocijas darbi LU doktorands Edgars Peičs;
LU doktorands Māris Spriņģis;
LU doktorande Vita Pilsuma;
DU doktorands Oskars Skredelis.
Vadītie maģistra darbi Kopā 50.
Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi Kopā 80.
Akadēmiskie kursi Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija (maģistra un profesionālā programma).
Finansu un banku darbības rādītāji (maģistra, bakalaura un profesionālā programma).
Finansu statistika (profesionālā programma)
Banku statistika (profesionālā programma).
Banku grāmatvedība (profesionālā programma).
Ilgtermiņa kreditēšana (profesionālā programma).
Naudas un kredīta politika (profesionālā programma).
Noguldījumu operācijas (profesionālā programma).
Izstrādātie studiju kursi Banku vadība (profesionālā programma)
Banku operācijas (profesionālā programma)
Finansu pamati (profesionālā programma)
Bankas un to dokumentācija (maģistra programma)
Naudas un kredīta attiecības (maģistra programma)
Kvalifikāciju celšana un lekciju lasīšana ārzemju augstskolās Socrates-Erasmus programmas ietvaros nolasītas lekcijas Tartu Universitātē (Igaunija) no 2005.gada 13.marta līdz 22.martam. Sertifikāts: 06269-010405-9-2/RA.
Profesionālās pilnveides programmas „Augstskolu didaktika” tēma „Pasniegšanas kvalitātes vadīšana”, Apliecība nr.2007/08-273.
Starptautiski finansētu pētījumu projektu vadīšana, līdzdalība starptautiski finansētos pētījumu projektos Konkursa 2003/004-979-06-03/18: Phare 2003.gada Nacionālās programmas projekts „Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā” 2.kompetences „Investīcijas cilvēkresursu attīstībā” 2.pasākums „Profesionālās izglītības un tālākizglītības attīstība” – eksperts augstskolas stratēģijas izstrādē; Projekts Nr. 2006/0088/VPD1/ SF/PIAA/05/APK/ 3.2.5.2./0097/0160 „Kompetenču paaugstināšana Latgales reģiona skolotājiem jaunā pamatizglītības standarta realizēšanai vispārizglītojošā skolā”- ekonomiskās domāšanas moduļa materiālu sagatavošana un realizācija, mācību metodiskā līdzekļa vispārizglītojošās skolas skolotājiem līdzautors; SOCRATES/ GRUNTVIG2 projekts Nr.06-LVA01-S2GOI- 00047-1 „Sustainable Development of costal areas” – projekta dalībnieks; ESF nacionālās programmas 3.2.1.7. projekts “Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” KIPNIS, līguma Nr. 2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/ 3.2.7.1./0001/0159, profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants” satura un metodisko materiālu izstrādes eksperts. ESF projekts „Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA”, līguma Nr. 2006/0256079/VPD/ESF/PIAA/06/APK/ 3.2.3.2./0100/0160, Ekonomikas studiju programmu eksperts.
Papildus ziņas par profesionālo darbību Darbs LU EVF studiju programmu padomē (2002.-2004.).
Profesionālo studiju programmas Ekonomika (Finansu menedžments) direktors (2002.-2004.).
LU šķīrējtiesas loceklis (2000.-2004.).
LU Ekonomikas un vadības fakultātes Domes loceklis.
LU Ekonomikas un vadības fakultātes Finansu institūta profesoru grupas vadītājs.
A/s “Reģionālā Investīciju banka” valdes konsultants (2002.-2004.).
Starptautiskās zinātniskās konferences „Zinātnes sasniegumi sabiedrības labklājībai un attīstībai” materiāli. 2004.gada 4. un 5.marts. – Rēzekne, 2004.- 145 lpp. – redakcijas kolēģijas loceklis.
RA Senāta loceklis (no 2004.gada).
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo pētījumu institūta Reģionālā ziņojuma redakcijas kolēģijas loceklis (2007.)
Daugavpils Universitātes Ekonomikas promocijas padomes loceklis (no 2008.gada).
Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un sociālo zinātņu nozares Ekonomikas apakšnozares eksperts (2008.-2011.)
Daudznozaru zinātniskā žurnāla „Innovations and Technologies. News. : Riga - ICD Group Ltd., 2008.- N1 - 63 lpp. – redakcijas kolēģijas loceklis.
Valodu prasme Latviešu, krievu – brīvi, angļu – sarunu līmenī.RĒZEKNES AUGSTSKOLAS
VADĪBAS UN ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA
Dr.oec. profesors Leonārs Svarinskis

Rēzeknes Augstskola – kopš 2008.gada publiska atvasināta persona - izveidojusies kā Latgales izglītības, kultūras un zinātnes centrs ar plašu ārējo sakaru tīklu. Galvenais uzdevums ir sagatavot Latgalei un valstij augsti kvalificētus speciālistus, konkurētspējīgus arī ES kopējā tirgū, kā arī attīstīt zinātni, kas vērsta gan uz studentu izglītošanu, gan sniedz pakalpojumus tautsaimniecībai. Ir nepieciešama pāreja jaunā kvalitātē - universitātes statusa iegūšana. Lai to panāktu, ir nepieciešams:
 • sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un uzņēmējiem apzināt reālo situāciju darba tirgū un izpildīt to pasūtījumus;
 • lielāku vērību veltīt docētāju kvalifikācijas paaugstināšanai, izstrādājot vienotu akadēmiskā personāla darba slodžu noteikšanas kritēriju un darba slodžu uzskaites un kontroles sistēmu, un darba samaksas sistēmu, kas vērsta uz kvalifikācijas celšanu, stimulējot docētāju stažēšanos citās augstskolās;
 • tālāk attīstīt RA realizētos studiju virzienus un veidot jaunas studiju programmas sadarbībā ar Latvijas un citu valstu augstskolām;
 • veidot mācību programmas svešvalodās;
 • turpināt darbu pie jaunu doktorantūras programmu izstrādes un promocijas padomju izveidošanas;
 • aktīvāk iesaistīt pamatstudiju līmeņa studentus, gan maģistrantus un doktorantus fakultāšu zinātniski pētniecisko institūtu darbā;
 • pilnveidot starptautisko zinātniski praktisko konferenču rīkošanu;
 • īpašu uzmanību veltīt Tālākizglītības centra attīstībai, veidojot mūžizglītības, papildizglītības un interešu izglītības programmas;
 • attīstīt RA kā vienu no trīs Latvijas speciālās pedagoģijas centriem;
 • optimizēt augstskolas struktūru.

Paralēli šiem uzstādījumiem ir jāturpina materiāli tehniskās bāzes attīstība:
 • 2009.gadā vai vēlākais 2010.g. pirmajā pusē nepieciešams pabeigt mācību korpusa Atbrīvošanas alejā 115 renovācijas projektu;
 • 2009.gadā sākt studentu pilsētiņas izbūvi RA piederošajā zemes gabalā (4,2 ha), tādējādi koncentrējot vienkopus Atbrīvošanas alejā 115 gan studiju norises procesu, dažādas ārpus studiju aktivitātes, gan dzīvošanu. Studentu pilsētiņas izbūve tiks veikta vairākās kārtās:
  1. pirmajā kārtā laika posmā no 2009.gada līdz 2013.gadam tiks izbūvēts jauns mācību korpuss aptuveni 10 000 m2 platībā, kur tiks izvietotas mācību telpas, Inženieru fakultātes laboratorijas, bibliotēka, kafejnīca. Pirmā kārta tiks realizēta par ERAF aktivitātes Nr. 3.1.2.11. līdzekļiem;
  2. otrā un trešā kārtā ir paredzēta jauna sporta centra un studentu viesnīcas, kurā būs 700 vietas, celtniecībai. Projektu paredzēts realizēt izmantojot publiskās un privātās partnerības principu.
 • 2010.gadā tiks pabeigta augstskolas informācijas sistēmas izveide

Ņemot vērā situāciju Latvijas un arī pasaules tautsaimniecībā, nopietna vērība ir jāpievērš ne tikai taupīšanai, bet arī pelnīšanai, lai varētu kompensēt valsts budžeta finansējuma samazinājumu un nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu ES struktūrfondu projektu realizācijai, tāpēc:
 • tiek veidots nodibinājums „Latgales Universitātes Atbalsta fonds” ar mērķi piesaistīt vietējo un ārējo sponsoru līdzekļus;
 • nepieciešama aktīvāka dalība ES struktūrfondu un citu uz tirgu vērstu projektu piesaistei;
 • būtu lietderīgi uz Rēzeknes Augstskolas Inovāciju centra bāzes dibināt komercsabiedrību, kuras mērķi: apsaimniekot augstskolas nekustamos īpašumus, veikt uz tirgu orientētus projektus, iesaistot tajos akadēmisko personālu atbilstoši to kvalifikācijai.

Šie pasākumi ļaus īstenot RA izvirzītos mērķus, lai veiksmīgi iekļautos Eiropas augstākās izglītības attīstības telpā, iestājoties Eiropas Universitāšu asociācijā, dodot studentiem konkurētspējīgu akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, attīstot to Latgales reģionā un visā Latvijā.
Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks
dzīves un darba gājums

(CURRICULUM VITAE)


Vārds, uzvārds Edmunds TEIRUMNIEKS
Dzimšanas gads un datums 1977. gada 10. septembris.
Dzimšanas vieta Rēzekne
Pilsonība Latvijas Republikas
Izglītība
 • 2003. – 2007. Rīgas Tehniskā universitāte, inženierzinātņu doktors ķīmijas inženierzinātnē, diploms: sērija D Nr. 0118;
 • 2000. – 2003. Rīgas Tehniskā universitāte, inženierzinātņu maģistrs ķīmijā, diploms Nr. 004300;
 • 2000. – 2002. Latvijas Universitāte, dabas zinātņu maģistrs vides zinātnē, diploms Nr. 011771;
 • 1996. – 2000. Rēzeknes Augstskola, bakalaurs vides zinātnēs, diploms Nr. 000916;
 • 1996. – 2000. Rēzeknes Augstskola, vides aizsardzības inženieris – ekotehnologs, diploms Nr. 000893.
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi
 • 2007. g. - inženierzinātņu doktors ķīmijas inženierzinātnē (Dr.sc.ing.);
 • 2003. g. - inženierzinātņu maģistrs ķīmijā (Mg.sc.ing.);
 • 2002. g. - dabas zinātņu maģistrs vides zinātnē (Mg.sc.env.).
Nodarbošanās
 • No 01.09.2008. – pašlaik. Rēzeknes Augstskola, zinātņu prorektors;
 • No 01.09.2008. – pašlaik. Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte, Domes loceklis;
 • 04.08.2008. – 26.08.2008. Rēzeknes Augstskola, rektora p.i.
 • No 01.07.2008. – pašlaik. Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte, docents;
 • No 06.05.2008. – pašlaik. Rēzeknes Augstskola, Senāts, senators un Senāta Studiju komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
 • No 30.01.2008. – pašlaik. Rēzekne Augstskola, Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts, vadītājs;
 • 20.11.2007. – 15.07.2008. SIA “Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”, tehniskais direktors;
 • 29.10.2007. – 02.08.2008. Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte, dekāna p.i.;
 • 05.2006. – 11.2006. Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte, dekāna p.i.;
 • 22.11.2004. – 20.11.2007. SIA “Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”, tehniskais direktors, valdes loceklis;
 • 03.2003. – 06.2008. Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, lektors;
 • 01.01.2003. – 22.11.2004. SIA “Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”, projekta tehniskais vadītājs;
 • 01.09.2001. – 30.06.2008. Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte, lektors;
 • 2002. – 2008. Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte, ārējo sakaru koordinators;
 • 01.09.2000. – 30.06.2001. Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte, asistents;
 • 01.06.2000. – 31.12.2002. Rēzeknes pilsētas dome, Austrumlatgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta vietējās projekta ieviešanas grupas speciālists.
Zinātniskās publikācijas 14
Zinātniski pētnieciskā darbība
 • Cieto sadzīves atkritumu poligonu infiltrāta pētījumi un tā attīrīšanas tehnoloģijas.
 • Kūdras sorbcijas īpašību izpēte.
Pārējās zinātniskā darba aktivitātes Piedalīšanās konferencēs – 15.
Orgkomitejas loceklis:
 • 7. Latvijas matemātikas konference. Rēzekne, 18. – 19. aprīlis, 2008.
 • 7. starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Vide. Tehnoloģija. Resursi.” Rēzeknes Augstskola Inženieru fakultāte, 2009.
Zinātniskie granti un projekti
 • Rēzeknes Augstskolas zinātnisko darbu grants 2002. gadam. Tēma: infiltrāta sastāva analīzes Rēzeknes un Ludzas rajona sadzīves atkritumu izgāztuvēs.
 • Rēzeknes Augstskolas zinātnisko darbu grants 2006. gadam. Tēma: Sadzīves atkritumu poligonu infiltrāta sastāva un tā attīrīšanas paņēmienu pētījumi.
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pētniecības projekts. Tēma: Kūdras sorbciju īpašību pielietošanas pētījumi sadzīves atkritumu poligonu infiltrāta attīrīšanai. Izpildes termiņš: 02.05.-31.12.2006.
 • Rēzeknes Augstskolas zinātnisko darbu grants 2007. gadam. Tēma: Sadzīves atkritumu poligonu infiltrāta attīrīšanas pētījumi. Projekta vadītājs.
 • Latvijas Zinātnes padomes grants 2008. gadam. Tēma: „Kūdras sorbcijas īpašību pielietošanas pētījumi sadzīves atkritumu poligonu infiltrāta attīrīšanai”. Izpildes laiks: 02.01.2008. – 31.12.2008.
 • Rēzeknes Augstskolas zinātnisko darbu grants 2008. gadam. Tēma: Smago metālu un „pēdu“ elementu sastāva izpēte Austrumlatvijas purvu kūdrā. Programmas vadītājs.
 • ERAF līdzfinansētais projekts „Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola – komercsabiedrības”. Projekta Nr. TPK/2.1.2.1.2/08/01/010. Īstenošanas laiks: 2008.-2013.gads. Projekta vadītājs.
 • Brownfields in Baltic States. Lifelong Learning programme. Leonardi da Vinci multilateral project – transfer of innovation 2008. Grant agreement No: CZ/08/LLP-LdV/TOI/134005. Duration: 01.10.2008.-30.09.2010. Partners (5): Latvia (Rēzeknes Augstskola), Lithuania (Kauno University of Technology), Czech Republic (Institute for sustainable development of settlements and VŠB-Technical University of Ostrava (lead partner)), Slovakia (SPECTRA Centre of Excellence). Projekta vadītājs no Rēzeknes Augstskolas.
 • Waterpraxis. Baltic Sea Region Programme 2007-2013 INTERREG III B. Duration: 2008.-2012. Partners (12): Finland (Finnish Environment Institute (lead partner), North Ostrobothnia Regional Environment Centre), Germany (Ministry of Science and Research, Hamburg University of Applied Sciences), Denmark (University of Aarhus, National Environmental Research Institute, Municipality of Naestved, Environment Centre Nykøping F), Poland (Lodz Technical University), Lithuania (Kaunas University of Technology, Charity and Support Fund Sesupe Euroregion, Sakiai Office), Sweden (Luleå University of Technology), Latvia (Rezekne Higher Education Institution (Rēzeknes Augstskola)), Russia (Kaliningrad State Technical University). Projekta vadītājs no Rēzeknes Augstskolas.
 • Rēzeknes Augstskolas Zinātnes padomes grants 2009. gadam. Tēma: Urbanizēto teritoriju lietus notekūdeņu kvalitatīvā izpēte. Programmas vadītājs.
Mācību-metodiskā un pedagoģiskā darbība Sagatavotie un lasītie studiju kursi:
 • “Cieto un bīstamo atkritumu apsaimniekošana” –pamatstudiju līmenī;
 • „Ķīmisko reakciju inženierija” – pamatstudiju līmenī;
 • „Inženierģeoloģija un grunts mehānika” – pamatstudiju līmenī;
 • „Ūdens attīrīšana un ūdens saimniecības tehnoloģijas” – pamatstudiju līmenī;
 • „Notekūdeņu attīrīšana un ūdens sagatavošana” – maģistra studiju līmenī;
 • „ES izglītības un zinātnes attīstības tendences un izglītības kvalitātes nodrošinājums” – doktora studiju līmenī.
Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 8,5 gadi.
Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Vides inženieris” – 2008. gads.
Kvalifikācijas eksāmenu komisijas priekšsēdētāja vietnieks 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Būvniecība” – 2009. gads.
Akadēmiskā personāla un profesionālās kvalifikācijas speciālistu sagatavošana Kopā – 43, t.sk.:
 • maģistri – 6 (RA)
 • inženieri – 34 (RA)
 • bakalauri – 3 (RTU)
Pārējās studiju procesa aktivitātes
 • 1998. gads oktobris – decembris – studijas Wilhelmshāfenas Augstskolā (Vācija);
 • 2001. – 2002. gads – Lundas Universitātes un Latvijas atkritumu saimniecības asociācijas rīkotie kursi “Ilgstpējīga attīstība un atkritumu saimniecība pašvaldībām”, sertifikāts Nr. 324;
 • 2003. – 2004. gads – SIDA un SWECO International (Zviedrija, Polija) rīkotie kursi “Solid Waste Management in Eastern Europe”;
 • 2003. gada 23. maijs – 4, jūlijs – Daugavpils Universitātes rīkotie profesionālās pilnveides kursi „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”, reģistrācijas Nr. 385;
 • 2003. gada 02. decembris – 2004. gada 02. marts – Valodu mācību centra rīkotie kursi “Business English”, sertifikāts Nr. 2004-2671;
 • 2004. gada 02. – 06. februāris – Rīgas Tehniskās universitātes un Geophysik GGD mbH (Vācija) rīkotie kursi “Applied Geophysics in Environmental Engineering”;
 • 2005. gada 26. maijs, Rīga, Baltic International Construction Partnership un European Construction Ventures rīkotais praktiskās apmācības seminārs „FIDIC starptautisko līgumu nosacījumi (1999) – teorija un praktiskais pielietojums”;
 • 2006.g. SIA AC Konsultācijas akadēmiskā personāla apmācības kursi būvniecības speciālistu sagatavošanā (90 stundas, sertifikāts Nr. 2006/2);
 • 2006. gada 18. septembris – 2006. gada 20. decembris – Valodu mācību centra rīkotie kursi “General English”, sertifikāts Nr. 2006-6811;
 • 2007. gada 21.-25. janvāris, Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Vācija. Lekciju lasīšana SOCRATES/ERASMUS programmas ietvaros;
 • 2007. gada 06.-08. marts – apmācības Tehnoloģiju pārneses speciālistu kompetences pilnveides programmas ietvaros, Rīgas Ekonomikas Augstskola.
 • 2007. gada 21.-23. marts, Ulme, Vācija. Mācību seminārs Zwick/Roell rūpnīcā „Darbs ar materiālu testēšanas iekārtām – teorija, prakse”;
 • 2009. gada 25. februāris, Rīga – firmas Tescan (Čehija) rīkotais seminārs „Tescan – value and excellence in SEMs”;
 • 2009. gada 11. marts, Rīga – firmu Varian Inc. un CEM Corporation rīkotais seminārs „Varian Inc. un CEM Corporation iekārtu izmantošana biodīzeļa un ūdens paraugu analīzēs”.
Goda nosaukumi, apbalvojumi
 • Vides zinātnes un izglītības padomes un Vides ministrijas rīkotās „Vides zinātnes balvas 2007” laureāts nominācijā Jaunais vides zinātnieks (2. vieta);
 • Latvijas Vides aizsardzības fonda un Latvijas izglītības fonda „Izglītībai, zinātnei un kultūrai” Atzinības raksts par uzvaru zinātnisko darbu konkursā vides aizsardzības specialitātēs, Nr. 2379/682, 2003. gada 15. decembris;
 • Latvijas Vides aizsardzības fonda un Latvijas izglītības fonda „Izglītībai, zinātnei un kultūrai” veicināšanas stipendija, apliecības Nr. S-M 2102, 2003. gada 3. februāris;
 • Rēzeknes Augstskolas atzinības raksti.
Galvenās publikācijas
 • Teirumnieks E., Ābeltiņš J., Cudečkis V. Waste management: public private partnership in Austrumlatgale region, Latvia. // 4th international congress on waste management „WasteTech-2005”. – Moscow, Russia, 2005. – 510. – 511. p.
 • Teirumnieka Ē., Teirumnieks E. Kūdras izstrāde Latgalē un tās izmantošanas perspektīvas.// „Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas” starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. - Rēzekne, 2006. - 469. - 477. lpp.
 • Teirumnieks E., Cimdiņš R., Bērziņa-Cimdiņa L., Teirumnieka E. Leachate Treatment Investigations of Municipal Solid Waste Landfill. // Second Ain Shams University International Conference on Environmental Engineering. – Cairo, Egypt, 2007., pp. 308. – 312.
 • Teirumnieks E., Bērziņa-Cimdiņa L., Mālers J., Teirumnieka Ē., Pelčers G. Sadzīves atkritumu poligonu infiltrāta attīrīšanas pētījumi. // Vide. Tehnoloģija. Resursi. 6. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. – Rēzekne, 2007. – 102. – 107. lpp.
 • Тейрумниекс Э., Берзиня-Цимдиня Л., Малерс Ю., Тейрумниекa Э., Аксакалова В. Оценка воздействия полигонов для захоронения твёрды бытовых отходов на окружающею среду в Латвии. // Материалы Международной научно-практической конференции «География, прироные ресурсы и туристско-рекреационный потенциал Балтийского региона». Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2007. – 184. – 189. с.
 • Teirumnieka E., Teirumnieks E., Klavins M. Using of peat sorbents in bivalent metals sorbtion from municipal solid waste landfills leachate. // 4th International Conference on Thermal Engineering: Theory and Applications. - The Petroleum Institute, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2009. (Proceedings in CD).
 • Teirumnieka Ē., Teirumnieks E., Kļaviņš M., Matisovs I. Study of Cr(III), Ni(II) and Tl(I) ion sorption onto peat. // Third Ain Shams University International Conference on Environmental Engineering. – Cairo, Egypt, 2009.
Valodu prasmes Latviešu – dzimtā;
krievu, angļu – brīvi,
vācu – sarunvalodas līmenī.RĒZEKNES AUGSTSKOLAS
VADĪBAS UN ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA
Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks

Mērķis
 • Stiprināt Rēzeknes Augstskolas (RA) nozīmi kultūras, augstākās izglītības un zinātniski pētnieciskās darbības attīstībā Latgales reģionā un Latvijā kopumā. Panākt universitātes izveidošanu uz RA bāzes.
 • Izveidot modernu RA izglītības un zinātnes infrastruktūru.

Vīzija
RA ir universitāte, tās galvenā vērtība ir zinātkārs un gudrs students - Latvijas nākotnes virzītājspēks. Augstskolas darbība tiek virzīta uz to, lai studenti kļūtu par zinošiem, aktīviem, radošiem, patriotiski noskaņotiem augstas kvalifikācijas speciālistiem. Tā ir plaši atpazīstama ne tikai Latvijā, bet arī visās ES valstīs ar modernām studiju programmām visos līmeņos, augsti kvalificētu akadēmisko personālu, nozīmīgiem zinātniskiem pētījumiem, kas tiek īstenoti tautsaimniecībā, daudziem sadarbības projektiem, kuru rezultāti dod nozīmīgu ieguldījumu gan augstskolas studentu un docētāju intelektuālā potenciāla un infrastruktūras attīstībā, gan arī visas Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Augstskola aktīvi sadarbojas ar reģiona pašvaldībām ne tikai izglītības, bet arī zinātnisko rezultātu komercializācijas jomā. Ar katru gadu palielinās to augstskolas absolventu skaits, kuri ieņem vadošus amatus reģionam nozīmīgās tautsaimniecības nozarēs.

Misija
 • Kvalificēti veikt augsti izglītotu Latvijas tautsaimniecības speciālistu sagatavošanu, pilnveidojot un attīstot studiju programmas visos līmeņos.
 • Nepātraukti pilnveidot akadēmiskā personāla kvalifikāciju.
 • Veicināt studiju procesa pievilcību.
 • Attīstīt studentu spējas, kreativitāti, stratēģisko domāšanu.
 • Attīstīt izglītības un zinātnes infrastruktūru.
 • Pilnveidot augstskolas menedžmentu, aktīvi iesaistot personālu.

Stratēģiskie virzieni

Studiju programmas
 • Veicināt integrētu studiju programmu īstenošanu RA.
 • Izveidot doktora studiju programmas filoloģijas, ekonomikas un datorzinātņu nozarē.
 • Sekmēt starptautisku starpaugstskolu maģistra studiju programmu izveidi.
 • Turpināt attīstīt projektus, kas nodrošina duālo diplomu ieviešanu RA.
 • Pilnveidot studiju kursus atbilstoši jaunākajiem sasniegumiem zinātnē un tehnikā.
 • Piesaistīt studiju procesa nodrošināšanā augsta līmeņa profesorus no ārzemēm, t.sk., diplomdarbu, maģistra darbu, disertāciju vadīšanai.
 • Attīstīt prakšu īstenošanu ārzemēs gan pilna, gan nepilna laika studējošajiem.
 • Veicināt RA docētāju mācību un mācību metodisko līdzekļu sagatavošanu un izdošanu gan papīra, gan elektroniskā formātā.
 • Sekmēt studiju kvalitātes līmeņa paaugstināšanu.
 • Veicināt studiju programmu īstenošanu angļu valodā ar mērķi piesaistīt ārzemju studentus.

Personāls
 • Nodrošināt RA personāla attīstības stratēģijas izstrādi un tās īstenošanu.
 • Veicināt promocijas darbu aizstāvēšanu kā galveno motivējošo faktoru universitātes statusa iegūšanai.
 • Veicināt RA vēlētajam akadēmiskajam personālam profesionālo stažēšanos Latvijā vai ārzemēs līdz 6 mēnešiem sešu gadu periodā.
 • Izveidot profesoru grupas ar mērķi veicināt jauna akadēmiskā personāla profesionālo izaugsmi.
 • Veicināt svešvalodu apguvi, lai nodrošinātu komunikāciju svešvalodā bez tulka starpniecības (īpaši augstskolas vadības līmenī).
 • Ieviest vienotus darba apmaksas principus līdzīgās struktūrvienībās, visiem darbiniekiem nodrošinot pieejamību darba samaksas noteikšanas kritērijiem.
 • Motivēt akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanu.

Studenti
 • Aktivizēt studējošo pašpārvalžu darbību, finansiāli atbalstot studentu aktivitātes.
 • Veicināt mērķstipendiju piesaistīšanu un studējošo materiālo stimulēšanu par sasniegumiem studijās, zinātnē, sportā un radošās aktivitātēs.
 • Veicināt studentu motivāciju piedalīties zinātniski pētnieciskajā darbā.
 • Turpināt attīstīt studentu starptautisko zinātnisko konferenču organizēšanu.
 • Rekonstruējot esošās vai arī uzbūvējot jaunas ēkas Atbrīvošanas alejā 115, nodrošināt studentiem draudzīgu vidi studijām, atpūtai, sadzīvei un kultūras pasākumiem.

Zinātne
 • Izveidot promocijas padomes visām RA realizējamām doktora studiju programmām.
 • Attīstīt starpfakultāšu zinātnisko sadarbību.
 • Piesaistīt ārzemju zinātniekus kopējai zinātniski pētnieciskā darba veikšanai, kas būtu pamats RA zinātniskā personāla attīstībai un pasaules līmeņa zinātnisko tendenču iepludināšanai RA.
 • Palielināt Latvijas Zinātņu padomes ekspertu skaitu no RA akadēmiskā personāla vidus.
 • Iesaistīties Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīklā (ESPON).
 • Veicināt zinātnisko rezultātu patentēšanu un inovatīvo produktu ieviešanu ražošanā.
 • Paaugstināt zinātnisko pētījumu kvalitāti un nodrošināt to augstvērtīgu atspoguļošanu starptautiski citējamos izdevumos.
 • Veicināt starptautisko zinātnisko konferenču organizēšanu augstskolā.
 • Izveidot un attīstīt RA konferenču rakstu krājumu digitālo datu bāzi.
 • Visiem RA konferenču rakstu krājumiem iegūt zinātniskās periodikas indeksu – ISSN.
 • Attīstīt tehnoloģiju pārnesi un inovācijas, izmantojot ES struktūrfondu iespējas.
 • Iesaistīt RA akadēmisko personālu zinātnisko žurnālu redkolēģijās.

Infrastruktūra
 • Izveidot pievilcīgu iekšējo vidi gan studējošajiem, gan augstskolas personālam.
 • Ieviest vidi saudzējošu principu pielietošanu augstskolas darbībā.
 • Turpināt darbu pie studiju, laboratoriju, studentu viesnīcu un citu korpusu koncentrēšanas Atbrīvošanas alejā 115, attīstot studijām un zinātnei pievilcīgu darba vidi starptautiskā līmenī.
 • Piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus modernizēt zinātniski pētnieciskās un mācību laboratorijas, kas ļautu iekļauties starptautiska līmeņa projektos un pētījumos, un būtu par pamatu ārzemju studentu piesaistei studijām RA.

Sadarbība
 • Turpināt attīstīt sadarbību ar Latvijas un ārzemju augstskolām studiju programmu pilnveidē.
 • Stiprināt sadarbības attīstību starp studentu prakses vietām, darba devējiem, valsts pārvaldības iestādēm, profesionālajām organizācijām un biedrībām ar mērķi attīstīt darba tirgū pieprasītas studiju programmas.
 • Iesaistīties Eiropas Universitāšu asociācijā, Baltijas Universitātē un Ziemeļu dimensijas institūtā.
 • Paplašināt sadarbību starp RA arodbiedrību un administrāciju.

Tālākizglītība
 • Attīstīt integrēto tālākizglītības kursu izveidi un īstenošanu RA.
 • Izstrādāt un organizēt starptautiskus studiju kursu moduļus.

Ārējie sakari
 • Attīstīt vispusīgu starptautisku sadarbību ar augstskolām, uzņēmumiem, profesionālajām organizācijām un citām iestādēm.
 • Turpināt iesaistīties Eiropas izglītības un zinātnes programmās, atbalstot studentu, docētāju un personāla apmaiņu.
 • Stiprināt sadarbību ar reģionālajām pašvaldībām, iestādēm, profesionālajām organizācijām zinātniski pētnieciskā un izglītības jomā.

Sports
 • Veicināt studentu un docētāju fizisko attīstību, atbalstot sporta pasākumus.
 • Atbalstīt RA ziemas un vasaras sporta spēļu organizēšanu.
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv