English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
21.12.2009
Jaunas iespējas skolotājiem

Jaunas iespējas skolotājiem
Intercompetency and Dialogue
through Literature

142075-LLP-1-2008-1-BG-COMENIUS-CMPJaunas iespējas skolotājiem

            2008. gada decembrī Rēzeknes Augstskolas Filoloģijas katedras docētāji iesaistījās Comenius programmas projekta “Literatūra (teksts) kā transversālo kompetenču un dialoga attīstītājs”  (IDIaL) realizēšanā kopā ar Bulgārijas (vadošais partneris), Somijas, Slovēnijas, Spānijas, Lielbritānijas pārstāvjiem. Projekta sākotnējā posmā ritēja intensīvs darbs pie inovatīvas metodikas izstrādes, uzdevumu modeļu izveides. 2009. gada decembrī projektā iesaistītie zinātnieki piedāvāja savu darba rezultātu testēšanai skolotāju kursos.

            IDIaL projekta mērķis – radīt inovatīvu metodoloģiju, kas veicinātu starppriekšmetu saiknes stiprināšanu, atvieglojot skolēniem vielas uztveri un vēršot pamatuzmanību uz kopsakarību meklēšanu un sapratnes veidošanu, tādējādi attīstot transversālās kompetences un prasmes (kultūrapziņas, sociālās, vides izglītības, pašizglītošanās u.c.). Projekta mērķauditorija – humanitāro mācību priekšmetu skolotāji, tai pašā laikā mēģinot aktualizēt transversālo kompetenču aktualizācijas nepieciešamību arī sociālās jomas mācību priekšmetos tiek iesaistīti arī citu mācību priekšmetu skolotāji. Adresāts – 14–18 gadus vecs jaunietis, kas varētu savā mācību procesā izmantot jauno metodoloģiju.

            Projekta teorētiskais pamakoncepts ir balstīts holistikas pieejā, kā vietēja, tā starptautiska mēroga darba grupās ir izlemts, ka pamatā tiks izmantotas trīs pieejas: kritiskās domāšanas, komunikatīvā un arhetipu teorijas jeb analītiskās psiholoģijas. Latvijas puse ir ieteikusi un pamatā arī strādā ar arhetipu teorijas pieeju un tās popularizēšanu, jo kritiskās domāšanas prakse Latvijā jau daļēji aprobēta, savukārt komunikatīvā pieeja kļuvusi samērā populāra tieši valodas priekšmetu mācīšanā. Arhetipu teorijas jeb analītiskās psiholoģijas pieejas vēl nav pienācīgi novērtētas skolu mācību praksē.

            Arhetipu teorijas jeb analītiskās psiholoģijas metodes principi šai ziņā ļauj dažādu priekšmetu skolotājiem paralēli specifiskām konkrētās jomas zināšanām aktualizēt transversālās kompetences. Metodes izmantojums:

-          ierosina asociācijas un konkrētā cilvēka pieredzi, tātad arī jaunu zināšanu vai prasmju apguve notiek jau personības aktualizētā sistēmā, kas norāda uz to, ka ir iespējama jaunās vielas saprašana, nevis mehāniska atcerēšanās vai iekalšana,

-          parāda, ka viss savstarpēji ir saistīts, jo kolektīvā bezapziņa nešķiro cilvēkus pēc rases, dzimuma, sociālās, reliģiskās pārliecības, izglītības līmeņa utt., tā sevī uzkrāj pamatpriekšstatus un pirmtēlus par pasauli;

-          atklājot arhetipiskos slāņus cilvēkā, var atklāt kolektīvās atmiņas un pieredzi, tas, savukārt, ļauj veiksmīgi risināt ne tikai teksta analīzes vai jaunu zināšanu apguves problēmas, bet, galvenokārt, tikt galā ar psiholoģiska rakstura problēmām paša dzīvē, nodrošināt veiksmīgu personības, karjeras, biznesa attīstību.

Jāpiebilst, ka arhetips parādās tēlos, tāpēc ļoti viegli ir saistīt literāros, vēsturiskos tēlus ar to vizuālajiem projicējumiem kā mūsdienu mākslai raksturīgos izpausmes veidos (interneta vide, virtuālā realitāte, kino), tā klasiskās mākslas izpratnē (glezniecība, tēlniecība, mūzika). Tas nozīmē, ka, strādājot ar arhetipu teorijas metodi, nepārtraukti tiek praktizēta prasme mācīties, uzrunāta katra kultūrapziņa un domāts par skolēnam apgūstamās vielas, risināmās problēmas izpratni. Pat, ja kultūras pieredze nav iegūta, lasot literatūru, skolēns var sākt praktizēt šo metodi pēc īsa ieskata pamatarhetipu sistēmā, jo -

-          tie parādās arī sapņos, personīgās emocijās un patoloģijās.

-          tie ir pozas (sociālās lomas, maskas), kuras cilvēks pieņem ikreiz, kad kāds no tiem dominē.

-          tie ir viedokļi (skatpunkti, perspektīvas), kas nosaka uzskatus par pasauli un par pašu (pēc R. Mūka).

2009. gada decembrī projektā iesaistītajām sadarbības skolām (Zilupes, Nautrēnu, Rēzeknes poļu vidusskolām) tika piedāvāti IDIaL projekta metodoloģijas kursi 24 stundu apjomā. Kursos piedalījās 17 skolotāji, pārstāvot latviešu valodas un literatūras, svešvalodas (angļu, krievu), bioloģijas, vēstures, vizuālās mākslas un matemātikas mācību priekšmetu skolotājus.

Skolotāji apguva kā teorētisko, tā praktisko metožu materiālu, atzinīgi vērtēdami asociatīvos testus, asociatīvo pieeju dzejoļu krājuma analīzē, pasakas, atslēgas vārdu, tēlu formulas analīzi, kā arī vēl daudzus citus jaunus vai padziļinātus, labi zināmus vai vienkārši piemirstus darba paņēmienus. Šobrīd 8 skolotāji ir iesaistīti arī projekta ideju testēšanā. Apkopojot skolotāju testēšanas rezultātus, iegūstot gan skolotāja, gan skolēna vērtējuma lapas, tiks izstrādāta programma starptautiskajiem skolotāju kursiem, kas nākamā gada aprīlī notiks Rēzeknē, kā arī apkopoti materiāli projekta vienam no galvenajiem rezultātiem – skolotāju rokasgrāmatai.

Mūsdienās, kad bērni un pieaugušie sūdzas par informācijas pārpilnību un nespēju to uztvert, IDIaL piedāvā alternatīvu mācīšanās veidu, kas vērsts uz apgūstamā informācijas daudzuma samazinājumu un sapratni.

Ilga Šuplinska,
projekta koordinatore

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv